Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleidsregel Nul op de Meter (NoM) renovatie Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Nul op de Meter (NoM) renovatie Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan gemeente Utrecht
CiteertitelBeleidsregel NoM- Renovatie Kanaleneiland, Auriollaan/Bernadottelaan
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpNul op de Meter

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

25-05-2017Onbekend

16-05-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Nul op de Meter (NoM) renovatie Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan gemeente Utrecht

 

 

Beleidsregel Nul op de Meter (NoM)renovatie Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 • -

  gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene subsidieverordening 2014 (ASV 2014);

 • -

  gelet op het feit dat het project Nul op de Meter (NoM)-renovatie Kanaleneiland, Auriollaan/Bernadottelaan een experimenteel project is voor conceptontwikkeling van duurzame renovatie van particuliere woningen;

OVERWEGENDE:

 • -

  dat de Economic Board (EBU) via de aannemer onder door de provinciale staten vastgestelde voorwaarden subsidie verleent voor genoemde conceptontwikkeling;

 • -

  dat een dergelijk project voor het eerst in de gemeente Utrecht wordt uitgevoerd; dat het vanwege het experimentele karakter wenselijk is, eenmalig, in aanvulling op de subsidie van de EBU, een subsidie beschikbaar te stellen, om de uitvoering van dit project mogelijk te maken;

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

BELEIDSREGEL NoM-renovatie Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Woning Kanaleneiland: een zelfstandige woning die is gelegen op Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan;

 • b.

  Woningrenovatie NoM: de aanpassing van een bestaande woning in de gemeente Utrecht zodat deze jaarlijks evenveel (of meer) energie opwekt als hij nodig heeft voor de woning en het huishouden.

 • c.

  Ondersteuning: het door of namens de gemeente financieel bijdragen aan de woningrenovatie NoM;

 • d.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Utrecht.

  Artikel 2 Subsidiedoelstelling

   De CO2 -uitstoot in de gemeente verminderen door het project Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan voor woningrenovatie NoM te ondersteunen;

   Een subsidie verlenen om het project NoM-renovatie Kanaleneiland Auriollaan/Bernadottelaan mogelijk te maken;

  Artikel 3 Definitie aanvrager subsidie

  • 1.

   Subsidie wordt slechts verstrekt aan het collectief van de natuurlijke personen die een woning op Kanaleneiland Auriollaan 1 t/m 13 oneven en Bernadottelaan 230 t/m 234 even in de gemeente Utrecht bewonen;

  • 2.

   De subsidieaanvraag dient collectief, namens alle 10 erfpachters te worden ingediend;

  • 3.

   De hoofdaanvrager (aan te wijzen door de 10 erfpachters) is verantwoordelijk voor de verdeling van het verstrekte subsidiebedrag – met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 en 8 - over de mede-aanvragers, en zorgt dat de activiteiten bij de mede- aanvragers worden uitgevoerd.

  Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

  1.Het subsidieplafond bedraagt € 102.500,00.

  Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

  1.Collectieve en vernieuwende initiatieven van bewoners uit de gemeente Utrecht ten behoeve van Nul-op-de-Meter renovatie van de in artikel 3 lid 1 genoemde woningen.

  Artikel 6 Aanvraag subsidieverlening

  • 1.

   De aanvraag moet collectief (namens alle betrokken bewoners) worden ingediend.

  • 2.

   De aanvrager die geen eigenaar is van het gebouw of object waarvoor de subsidie wordt aangevraagd moet bij de aanvraag een akkoordverklaring van de eigenaar overleggen.

  Artikel 7 Eisen subsidieverlening

  • 1.

   Aanvragen voor woningverbetering NoM moeten aan de volgende eisen voldoen:

  • a.

   Het initiatief moet via NOM-maatregelen (en voor één woning via NOM-ready-maatregelen) een aantoonbare bijdrage leveren aan het verminderen van de CO2 –uitstoot in de stad Utrecht;

  • b.

   Voor één woning, aan de Auriollaan 11, wordt de subsidie aangewend voor het aanpassen van de gevel, waardoor de woning NOM-ready wordt en daarmee de mogelijkheid aanwezig blijft dat de woning in de toekomst, eventueel gefaseerd naar NoM gerenoveerd kan worden;

  • c.

   Het initiatief moet passen in danwel vernieuwend en aanvullend zijn ten opzichte van het Programma Utrechtse Energie!;

  • d.

   Er is sprake van een aantoonbare eigen bijdrage en/of inzet van de initiatiefnemers;

  • e.

   Er is sprake van een NoM-maatregelen (en in één geval van NOM-ready-maatregelen);

  • f.

   De aanvraag moet vergezeld zijn van de formele aanbiedingen van de aannemer aan de individuele eigenaren waarin verifieerbare ramingen en omschrijvingen van de maatregelen aangegeven staan die de renovatie tot Nul op de Meter mogelijk maken;

  • g.

   Er is sprake van een aantoonbare substantiële eigen bijdrage van de aanvragers (minimaal 50% van de kosten van de woningrenovatie NoM);

  • h.

   De werkzaamheden voor het initiatief zijn nog niet afgerond;

  • i.

   De werkzaamheden worden binnen 2 jaar na subsidieverlening uitgevoerd.

  • j.

   Indien de aanvraag naar het oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan de doelstellingen wordt geen subsidie verleend.

  Artikel 8 Hoogte subsidie

  • 1.

   De hoogte van de subsidie voor woningverbetering NOM bedraagt maximaal :

  • -

   € 5.000,00 per woning voor 10 woningen en;

  • -

   voor de drie oksel/hoekwoningen tezamen: € 52.500,00 waarvan € 15.000,- per hoekwoning en € 22.500,- voor de okselwoning.

  Artikel 9 Indiening subsidie

  De subsidieaanvraag kan worden ingediend tot 31 december 2017.

  Artikel 10 Vaststelling subsidie

  Vóór definitieve vaststelling subsidie:

  • 1.

   Dient aanvrager dient de volgende bewijzen te overleggen:

  • -

   Dat hij is aangewezen als hoofdaanvrager door de 10 woningeigenaren;

  • -

   Door alle eigenaren getekende aanbieding voor de uitvoering van de NoM-renovatie;

  Na verlening subsidie en oplevering:

  • 2.

   Aanvrager dient na oplevering de volgende bewijzen te overleggen:

  • -

   Eindrapportage per woonadres:

  • -

   van de uitgevoerde NoM-renovatie,

  • -

   inclusief foto's,

  • -

   Een door het college aan te wijzen adviseur moet verklaren dat de NOM-maatregelen (c.q. NOM-ready-maatregelen) aan de subsidie-eisen genoemd in artikel 7 sub b en e voldoen.

  • -

   Een eindafrekening per woning waar uit blijkt dat de eigenaar minimaal 50% van de kosten van de woningrenovatie NoM betaald heeft.

  Indien de aanvrager de genoemde bewijzen niet binnen 3 maanden na oplevering van de woning door de aannemer overlegd heeft, wordt de subsidie teruggevorderd.

  Artikel 11 Inwerkingtreding en looptijd van de regeling

  Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking en eindigt op 1 januari 2019.

  Artikel 12 Citeertitel

  De citeertitel van deze beleidsregel is: ' BELEIDSREGEL NoM- Renovatie Kanaleneiland, Auriollaan/Bernadottelaan'.

  Aldus is vastgesteld door burgemeesters en wethouders van Utrecht in hun vergadering van 16 mei 2017.

  De gemeentesecretaris, De burgemeester,

  Mw. G. Haanen. Mr. J.H.C. van Zanen.