Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Beleidsregel subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht
CiteertitelBeleidsregel subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBeleidsregel, subsidie, sportverenigingen, gemeente Utrecht

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-09-201719-09-2019Nieuwe regeling

12-09-2017

Gemeenteblad

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht;

gelet op:

 • -

  artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3 lid 2 van de Algemene Subsidie Verordening 2014 (ASV 2014);

 • -

  de Sportnota 2017-2020.

  BESLUIT:

vast te stellen de volgende beleidsregel:

BELEIDSREGEL subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht

Beleidsregel subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • a.

  Beperking: een (langdurige) psychische stoornis of een stoornis in verstandelijke, zintuigelijke (auditief en visueel) en/of motorische functies.

 • b.

  Basisbedrag: het beschikbare budget gedeeld door de som van het aantal leden van alle aanvragen.

 • c.

  Sportvereniging: een bij de Kamer van Koophandel ingeschreven rechtspersoon, die gevestigd is in Utrecht en/of sport aanbiedt voor mensen met een beperking in Utrecht;

 • d.

  Lid: een spelend lid waarvoor de sportvereniging contributie betaalt aan de vertegenwoordigende bond c.q. overkoepelende organisatie of VSU;

Artikel 2 Beleidsdoelstelling

Utrecht wil een sociale, vitale stad zijn waar inwoners betrokken zijn, verantwoordelijkheid nemen en waar iedere bewoner de kans krijgt om zijn of haar toekomst in eigen hand te nemen, mee te doen en zich te ontwikkelen. Een van de ambities is dat zo veel mogelijk Utrechters voldoende bewegen en sporten. De maandelijkse sportparticipatie van mensen met een beperking ligt lager dan het gemiddelde (48% ten opzichte van 70%).

Door een financiële bijdrage zijn sportverenigingen beter in staat meer Utrechters met een beperking te laten sporten en bewegen in een goede sportinfrastructuur.

Artikel 3 Definitie aanvrager subsidie

Subsidie kan worden aangevraagd door sportverenigingen die gevestigd zijn en/of sport aanbieden in Utrecht.

Artikel 4 Vaststelling subsidieplafond

Het college stelt jaarlijks het subsidieplafond vast door middel van de subsidiestaat.

Artikel 5 Subsidiabele activiteiten

Het organiseren en aanbieden van sportactiviteiten voor mensen met een beperking.

Artikel 6 Eisen aan de subsidieaanvraag

De aanvraag voor de subsidie sportverenigingen bevat een opgave van het aantal spelende leden met een beperking volgens de situatie per 1 september van het jaar waarin de subsidie wordt aangevraagd.

Artikel 7 Indiening subsidieaanvraag

Subsidieaanvragen kunnen worden ingediend van 15 september t/m 15 oktober van het jaar dat voorafgaat aan het jaar waarvoor subsidie wordt aangevraagd.

De subsidieaanvraag wordt ingediend bij burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht, gebruikmakend van het daarvoor bestemde digitale aanvraagformulier. Deze is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie.

Artikel 8 Hoogte subsidie

De hoogte van de subsidie wordt berekend aan de hand van een basisbedrag per lid. Het basisbedrag wordt als volgt bepaald: het beschikbare budget gedeeld door de som van het aantal leden van alle aanvragen.

Er geldt per sportvereniging een maximum van 100 leden met een beperking die voor subsidie in aanmerking komen.

Artikel 9 Beoordeling

Aanvragen worden getoetst aan de in deze beleidsregel gestelde criteria. Het beschikbare budget wordt omgerekend naar een basisbedrag per lid. Dit bepaalt de hoogte van de subsidie per sportvereniging.

Artikel 10 Besluitvorming

Uiterlijk voor 1 januari van het jaar waarvoor subsidie wordt verleend, ontvangt u het besluit.

Artikel 11 Voorwaarden aan subsidieverlening

De subsidie sportverenigingen wordt bij verlening direct vastgesteld. Binnen 3 maanden na vaststelling kan door middel van een steekproef een opgavenlijst van het aantal spelende leden met een beperking worden opgevraagd. De opgave moet de volgende gegevens hebben: de naam, voorletter(s), adres, woonplaats en geboortedatum van elk lid. De ledenlijst moet goedgekeurd zijn door de sportbond of overkoepelende sportorganisatie of door de Vereniging Sport Utrecht.

Artikel 12 Evaluatie

Het beleid in welk kader de subsidie sportverenigingen wordt ingezet, wordt periodiek geëvalueerd wat kan leiden tot aanpassing van de beleidsregel.

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze beleidsregel treedt in werking bij bekendmaking. Subsidieaanvragen worden vanaf bekendmaking beoordeeld en beschikt op basis van deze beleidsregel.

Deze beleidsregel wordt aangehaald als: Beleidsregel subsidie sportverenigingen gemeente Utrecht.

Deze beleidsregel is een vervolg op de beleidsregel subsidie sportverenigingen Utrecht die is vastgesteld op 26 augustus 2014. De beleidsregel subsidie sportverenigingen Utrecht van 26 augustus 2014 wordt ingetrokken na bekendmaking van deze beleidsregel.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 12 september 2017.

De secretaris, De burgemeester,

G.G.H.M. Haanen Mr. J. van Zanen