Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Beleid Reguliere Voorbereidingsprocedure Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid Reguliere Voorbereidingsprocedure Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
CiteertitelBeleid Reguliere Voorbereidingsprocedure Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-11-2010nieuwe regeling

14-09-2010

Gemeenteblad van Utrecht 2010, nr. 96

Besluit college van B&W van 14 september 2010

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid Reguliere Voorbereidingsprocedure Wet Algemene bepalingen omgevingsrecht

 

 

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010 Nr. 96

Beleid Reguliere Voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (collegebesluit van 14 september 2010)

Het college van burgemeester en wethouders,

Gelet op artikel 4:81 jo. 1:3 lid 4 van de Algemene wet bestuursrecht en § 3.2 van de Algemene wet bestuursrecht,,

BESLUIT:

 • I.

  elke aanvraag gedurende vier weken na ontvangst ter inzage te leggen zodat de belanghebbende zijn zienswijze kenbaar kan maken en aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  • -

   de reguliere voorbereidingsprocedure van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is van toepassing;

  • -

   de belanghebbende is niet reeds eerder in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen en;

  • -

   sindsdien hebben zich geen nieuwe feiten of omstandigheden voorgedaan.

 • II.

  kennis te nemen dat de bepalingen uit bestemmingsplannen die er toe leiden dat het college van burgemeester en wethouders een aanvraag niet binnen de wettelijke termijn kan behandelen, geen rechtskracht hebben.

 • III.

  dat dit besluit in werking treedt op de dag dat de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht in werking treedt.

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 14 september 2010.

De secretaris, De burgemeester,

J.Bakker Mr. A. Wolfsen

Bekendmaking is geschied op 10 november 2010.

Dit beleid treedt in werking met ingang van 11 november 2010.

BIJLAGE BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2010, NR. 96

1. Algemeen

De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) wordt per 1 oktober 2010 van kracht. In deze wet zijn twee voorbereidingsprocedures opgenomen om aanvragen voor een omgevingsvergunning te behandelen. Dit zijn de reguliere en uitgebreide voorbereidingsprocedure. Deze laatste procedure is gericht op complexere projecten, waarbij sprake is van een (verdergaande) beoordelingsvrijheid, grotere maatschappelijke risico’s en belangen van derden in belangrijke mate in het geding kunnen zijn. Alleen de wet bepaalt welke activiteiten leiden tot het gebruik van de uitgebreide voorbereidingsprocedure. Daarmee zijn ook de activiteiten vastgelegd waarvoor de reguliere voorbereidingsprocedure geldt.

Deze beleidsregel ziet op de reguliere voorbereidingsprocedure. Onder de reguliere voorbereidingsprocedure vallen ook omgevingsvergunningen die kunnen rekenen op maatschappelijke betrokkenheid. Hierbij valt te denken aan de omgevingsvergunning voor het vellen van een houtopstand, het binnenplans afwijken van een bestemmingsplan of het veranderen van een gemeentelijk monument.

Aangezien de Wabo een dwingend kader geeft waarbinnen de aanvragen voor een reguliere omgevingsvergunning moeten worden behandeld, wijzigt een aantal procedures waaraan de burger van Utrecht gewend was geraakt. Bij een aantal vergunningen is het gebruikelijk geweest om buiten de zomervakantie de aanvraag te publiceren. Dit is niet meer mogelijk omdat de Wabo een dwingende termijn van besluitvorming voorschrijft. Als wij niet binnen deze termijn een besluit op de aanvraag nemen, is de vergunning van rechtswege verleend.

Tijdens de raadscommissie van 27 mei 2010 is uitgebreid gesproken over de wens om toch de voorbereidingsprocedure uit te voeren met aanvullende waarborgen voor belanghebbenden. Het betrof hierbij voornamelijk de vergunningen voor het vellen van een houtopstand. Echter, wij willen voor alle betrokkenen en voor alle omgevingsvergunningen dezelfde procedure hanteren. Op deze manier blijft onze behandeling van vergunningaanvragen transparant. Daarom is in onderstaande paragraven weergegeven hoe wij handelen bij alle aanvragen voor een omgevingsvergunning met een reguliere voorbereidingsprocedure.

2. Proces van vergunningverlening

Als wij een aanvraag ontvangen, zijn wij verplicht deze zo snel mogelijk te publiceren. Bij de publicatie delen wij mee dat wij belanghebbenden in de gelegenheid stellen om gedurende vier weken hun zienswijze over de aanvraag weer te geven. Hiermee hoeven de belanghebbenden niet aan de aanvullende eisen van artikel 4:8 Algemene wet bestuursrecht te voldoen. Wij zetten hiermee het zorgvuldige proces van de voormalige velvergunningen voor alle omgevingsvergunningen voort.

Mochten belanghebbenden al in een eerder stadium de mogelijkheid hebben gehad hun zienswijzen in te dienen dan wordt deze mogelijkheid niet opnieuw geboden. Dit kan het geval zijn bij een anticipatieprocedure. Hiermee geven wij invulling aan zowel een zorgvuldige als een efficiënte procesgang. Uiteraard kunnen belanghebbenden wel zienswijzen indienen als er nieuwe feiten of omstandigheden zijn, bijvoorbeeld doordat het betrokken plan gewijzigd is.

De zorgvuldigheid leidt ertoe dat wij gebruik moeten maken van de verlengingsmogelijkheid van artikel 3.9, tweede lid, Wabo. Ingekomen zienswijzen leidt in dat geval tot een vertraging van de vergunningverlening. Wij wegen namelijk alle betrokken belangen af en zullen motiveren waarom wij tot een bepaald besluit op een aanvraag komen.

3. Bestemmingsplannen en andere procedures

Ten tijde van de inwerkingtreding van dit besluit zijn er zes bestemmingsplannen van kracht waarin is bepaald dat wij een raadscommissie moeten consulteren voorafgaand aan ons besluit op een aanvraag om binnenplans te kunnen afwijken van het bestemmingsplan. Vanaf de inwerkingtreding van de Wabo valt een dergelijke aanvraag wettelijk onder de reguliere voorbereidingsprocedure. Dit betekent dat wij op de aanvraag binnen acht en mogelijk veertien weken moeten besluiten.

Deze bestemmingsplannen hebben tot gevolg, gezien de vergaderfrequentie en aanlevertijden, dat wij niet binnen de wettelijke termijnen op de aanvraag kunnen besluiten. Aangezien deze bestemmingsplannen voorzien in een onderwerp waarin de wet al voorziet, is deze van rechtswege vervallen (artikel 122 Gemeentewet). De overige bestanddelen van het bestemmingsplan blijven van kracht.

Bij de eerstkomende wijzigingen van de betrokken bestemmingsplannen zal worden gezocht naar een werkwijze waarbij de raad in de daartoe gewenste zaken wordt aangehaakt.