Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op het Gemeenteblad van Utrecht
CiteertitelVerordening op het Gemeenteblad van Utrecht
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-04-1938Onbekend

21-04-1938

Gemeenteblad van Utrecht 1938, nr. 32

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op het Gemeenteblad van Utrecht

 

 

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 1995 Nr. 32

(Huish. Verordeningen).

De Raad der gemeente Utrecht

Gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 1 april 1938, nr. 552/4 A.Z. (Gedrukte Verzameling 1938, nr. 77):

Besluit

vast te stellen de volgende verordening:

VERORDENING op het gemeenteblad van Utrecht

Artikel 1
  • 1.

    Er is een gemeentelijk blad, dat den titel draagt “Gemeenteblad van Utrecht”, en waarin jaarlijks van 1 af genummerd, worden opgenomen de verordeningen, tegen welker overtreding straf is bedreigd, de verordeningen betreffende de plaatselijke belastingen en voorts andere verordeningen, reglementen of besluiten, welke naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders voor opneming in dit blad in aanmerking komen.

  • 2.

    De vorm, waarin het gemeenteblad verschijnt, alsmede het aantal exemplaren, dat daarvan wordt uitgegeven, wordt vastgesteld door Burgemeester en Wethouders.

Artikel 2

Het gemeenteblad wordt op door Burgemeester en Wethouders te bepalen wijze voor het publiek verkrijgbaar gesteld tegen betaling van het in de Verordening op de heffing van leges vastgestelde tarief.

Artikel 3

Van elk nummer van het gemeenteblad, waarin een verordening is opgenomen, waarvan afkondiging is geschied, wordt een exemplaar bewaard, aan welks voet Burgemeester en Wethouders den dag vermelden, waarop de afkondiging heeft plaats gehad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van den Raad, gehouden 21 April 1938.

De Voorzitter,

TER PELKWIJK.

De Secretaris,

J. DE LANGE