Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Instructie Gemeentesecretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingInstructie Gemeentesecretaris
CiteertitelInstructie Gemeentesecretaris
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 110

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-12-1974Art. 1 en 9

12-12-1974

Gemeenteblad 1923, nr. 34, Gemeenteblad 1935, nr. 72 en Gemeenteblad 1974, nr. 146

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Instructie Gemeentesecretaris

 

 

GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 1974 Nr. 146

Instructie Gemeentesecretaris

(Raadsbesluit van 22 juni 1923)

(2e Wijziging (12 december 1974)

gelezen de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 2 december 1974,

(Gedrukte Verzameling 1974, nr. 480);

gelet op artikel 110 van de gemeentewet;

Besluit:

de instructie voor den secretaris der gemeente Utrecht, vastgesteld bij raadsbesluit van 22 Juni 1923 en gewijzigd bij raadsbesluit van 16 december 1935, te wijzigen zoals is aangegeven in de artikelen I en II.

Artikel I

Artikel 1, eerste zin, wordt gelezen als volgt:

De Secretaris is de Raad, de raadscommissies, de raadsleden, Burgemeester en Wethouders, de

Burgemeester, en de Wethouder in alles, wat het hun opgedragen bestuur aangaat, behulpzaam.

Artikel II

Artikel 9 wordt gelezen als volgt:

  • 1.

    Hij zorgt dat aan ieder lid van de Raad de door deze in zijn functie als raadslid verlangde inlichtingen worden gegeven. Deze inlichtingen kunnen alleen worden verstrekt over stukken, die het gemeentebestuur hebben bereikt dan wel daarvan zijn uitgegaan.

  • 2.

    Voorts draagt hij er zorg voor dat het betrokken raadslid desgevraagd de n het eerste lid bedoelde stukken ter inzage worden gegeven, mots deze stukken niet naar buiten de secretarie worden verplaatst.

  • 3.

    De leden 1 en 2 vinden geen toepassing, indien een wettelijke regeling zich daartegen verzet, door hoger gezag aan Burgemeester en Wethouders respectievelijk de Burgemeester geheimhouding is opgelegd, dan wel een particulier belang onevenredig zou worden bevoordeeld of geschaad.

Artikel III

Dit besluit treedt in werking op de dag nadat het is vastgesteld.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad, gehouden op 12 december 1974.

De Secretaris, De Burgemeester,

Burger.H.J.L. Vonhoff.