Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Verordening vergoeding aan leden van andere overlegorganen dan commissies

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening vergoeding aan leden van andere overlegorganen dan commissies
CiteertitelVerordening vergoeding aan leden van andere overlegorganen dan commissies
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpBestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, artikel 167

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-1978nieuwe regeling

17-08-1978

Gemeenteblad van Utrecht 1978, nr. 135

Raadsbesluit 17 augustus 1978

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening vergoeding aan leden van andere overlegorganen dan commissies

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Verordening vergoeding aan de leden van andere

overlegstructuren dan commissies

(Raadsbesluit van 17 augustus 1978)

DE RAAD VAN DE GEMEENTE UTRECHT;

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 8 augustus 1978, nr. 1992B A.Z. (Gedrukte Verzameling 1978, nr. 223); gelet op artikel 167 van de gemeentewet en het Koninklijk besluit van 23 november 1976, Stb. 621;

BESLUIT:

vast te stellen de navolgende

VERORDENING vergoeding aan de leden van andere overlegstructuren dan commissies.

Artikel 1.

Burgemeester en Wethouders kunnen aan de leden van een andere overlegstructuur dan een commissie voor het bijwonen van vergaderingen van de overlegstructuur een vergoeding toekennen ter hoogte van 50% van het bedrag, dat is opgenomen in tabel II, behorende bij het Koninklijk besluit van 23 november 1976, Stb. 621, zoals dat bedrag per 1 januari van elk jaar wordt herzien door de Minister van Binnenlandse Zaken.

Artikel 2.

Voor de toepassing van de in artikel 1 bedoelde tabel wordt onder het aantal inwoners van de gemeente verstaan het aantal zoals dit voorkomt onder de laatstelijk door het Centraal Bureau voor de Statistiek openbaar gemaakte bevolkingscijfers.

Artikel 3.

Uitgesloten van het ontvangen van de in artikel 1 genoemde vergoeding zijn:

 • a.

  de leden van de gemeenteraad;

 • b.

  leden van een overlegstructuur, die reeds uit anderen hoofde een honorarium uit de gemeentekas genieten voor hun werkzaamheden ten behoeve van de overleg structuur;

 • c.

  ambtenaren die als zodanig tot lid van een overlegstructuur zijn benoemd. Onder ambtenaren zijn begrepen zij die op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst van de overheid zijn.

Artikel 4.

De uitkering van de in artikel 1 bedoelde vergoeding geschiedt per kwartaal.

Artikel 5.

Deze verordening, welke kan worden aangehaald als „Verordening vergoeding aan de leden van andere overlegstructuren dan commissies" treedt in werking op 1 oktober 1978.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de Raad, gehouden op 17 augustus 1978.

De Secretaris, De Burgemeester,

 • J.

  Berger, C. Pot,

 • loco-secretaris.

  loco-burgemeester.