Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht (Utr)

Trouwen in Utrecht per 1 januari 2001

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht (Utr)
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTrouwen in Utrecht per 1 januari 2001
CiteertitelTrouwen in Utrecht per 1 januari 2001
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke herindeling Utrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2001nieuwe regeling

02-01-2001

Gemeenteblad van Utrecht 2001, nr. 6

raadsvoorstel 2000, nr. 208

Tekst van de regeling

Intitulé

Trouwen in Utrecht per 1 januari 2001

 

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

Trouwen in Utrecht per 1 januari 2001.

(raadsbesluit van 2 januari 2001)

De raad der gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w. d.d. 20 december 2000

Besluit

onder verwijzing naar de Wet van 6 juli 2000 (Stb. 2000, nr 301) tot gemeentelijke herindeling in een deel van de provincie Utrecht en het besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 17 juni 1998 tot vaststelling van de Herindeling gemeentelijke grenscorrecties tussen de gemeenten Utrecht en Maarssen en de gemeenten Utrecht en Nieuwegein, alsmede het bepaalde in de Wet Algemene regels herindeling:

1.per 1 januari 2001 vervallen te verklaren de gemeentelijke voorschriften ten aanzien van de aanwijzing van een locatie als gemeentehuis ten behoeve van het voltrekken van huwelijken van de voormalige gemeente Vleuten-De Meern en de gemeenten Maarssen en Nieuwegein in de respectievelijke gebieden van deze gemeenten die door de besluiten van Provinciale Staten van 17 juni 1998 en 4 juli 2000, per 1 januari

2001 te samen met de voormalige gemeente Utrecht de nieuwe gemeente Utrecht zijn gaan vormen;

  • 2.

    per 1 januari 2001 geldend te verklaren het besluit “Trouwen in Utrecht” van de raad van de gemeente Utrecht van 31 augustus 2000, Jaargang 2000, nr. 208, voor het gehele grondgebied van de gemeente Utrecht en

  • 3.

    dit besluit in werking te laten treden met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 2 januari 2001.

De secretaris, De burgemeester,

Drs. W.J.P. Kok Mr. A.H. Brouwer-Korf

Bekendmaking is geschied op 17 januari 2001. Deze verordening is in werking getreden op 1 januari 2001.