Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Utrecht
CiteertitelRegeling Tegemoetkoming Zorgkosten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpRegeling Tegemoetkoming Zorgkosten

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

03-09-201801-01-2018nieuwe regeling

30-08-2018

gmb-2018-188089

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Utrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, artikel 2.1.7 Wmo 2015 en artikel 2.2.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2018.

 

BESLUIT:

Vast te stellen de volgende

Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten Gemeente Utrecht

Artikel 1 Definitie

1.1 De ‘tegemoetkoming’ zoals bedoeld in artikel 2.2.3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Utrecht 2018 wordt verstrekt in de vorm van een geldbedrag.

 

Artikel 2 Aanvraag

2.1 De tegemoetkoming zorgkosten kan eens per jaar schriftelijk of digitaal worden aangevraagd.

2.2 De aanvraagperiode is van 1 april van het jaar waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd tot en met 31 maart van het jaar erna.

2.3 De aanvraag wordt ingediend door middel van een daarvoor beschikbaar gesteld (digitaal) aanvraagformulier.

 

Artikel 3 Rechthebbenden

3.1 Om in aanmerking te komen voor de tegemoetkoming, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

a. De persoon, voor wie de tegemoetkoming wordt aangevraagd, moet ingezetene zijn van de gemeente Utrecht;

b. De noodzakelijke zorgkosten van minimaal €200,00 in het betreffende jaar moeten worden aangetoond door middel van bewijsstukken;

• Een zorgkostenoverzicht, EN

• Een geldige Wmo-beschikking of Wlz-indicatie, OF

• Een verklaring van uw arts of specialist waaruit blijkt dat de gemaakte zorgkosten voor u noodzakelijk waren vanwege een chronische ziekte of beperking.

c. De zorgkosten zijn of worden niet op een andere wijze vergoed;

d. Het afgesloten eigen risico van de zorgverzekering telt niet mee als zorgkosten;

e. Het (gezamenlijk) verzamelinkomen is maximaal €39.000,00 aan te tonen met de meest recente inkomensverklaring of een kopie van uw U-pas.

 

Artikel 4 Uitbetaling tegemoetkoming

4.1 De tegemoetkoming bedraagt €200,00 per rechthebbende.

 

Artikel 5 Geldigheidsduur Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten

5.1 Deze regeling treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2018

5.2 Deze regeling kan worden aangehaald als ‘Regeling Tegemoetkoming Zorgkosten

Gemeente Utrecht’.

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 28 augustus 2018.

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

drs. G.G.H.M. Haanen Mr. J.H.C. van Zanen