Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Beleidsregel Koningsdag binnenstad 2019 gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel Koningsdag binnenstad 2019 gemeente Utrecht
Citeertitel
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageBeleidsregels Koningsdag gemeente Utrecht 2019

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 1:3 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 3. artikel 4:82 van de Algemene wet bestuursrecht
 4. artikel 4:83 van de Algemene wet bestuursrecht
 5. artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-11-201811-11-2019vervangende regeling

23-11-2018

gmb-2018-255454

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel Koningsdag binnenstad 2019 gemeente Utrecht

De burgemeester van gemeente Utrecht

 

Op grond van artikel 1:3 Algemene wet bestuursrecht, artikel 4:81 tot en met 4:84 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 5:13, 5:13a, 5:14 en 5:31 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010.

 

Besluit vast te stellen:

 

de Beleidsregel Koningsdag binnenstad gemeente Utrecht 2019

 

ter viering van Koningsdag, koningsnacht en de vrijmarkt in de binnenstad van Utrecht.

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

 • 1.

  Binnenstad: het gebied dat begrensd wordt door de Stadsbuitengracht, samen met Hoog Catharijne, Station Utrecht Centraal en Jaarbeursplein.

 • 2.

  Evenementenlocatie: aangewezen locatie in de binnenstad waar een evenement kan worden georganiseerd.

 • 3.

  Kinderkermis: een kermis voor kinderen tot veertien jaar. De attracties zijn daar op afgestemd.

 • 4.

  Kindervrijmarkt: een vrijmarkt door en voor kinderen tot veertien jaar, al dan niet met begeleiders.

 • 5.

  Kindervrijmarktgebied: het gebied binnen het vrijmarktgebied waar alleen een kindervrijmarkt is toegestaan.

 • 6.

  Koningsdag: nationale feestdag op 27 april ter viering van de verjaardag van koning Willem Alexander.

 • 7.

  Koningsnacht: festiviteiten vanaf 18.00 uur op de dag voor de viering van Koningsdag.

 • 8.

  Stille periode: de periode van 01.00 uur tot 11.00 uur op Koningsdag, 27 april.

 • 9.

  Vrijmarkt: markt op Koningsdag waar particulieren hun persoonlijke/gebruikte goederen te koop aanbieden.

 • 10.

  Vrijmarktgebied: het gebied binnen de lijn begrensd door de Wittevrouwenstraat, Voorstraat, Potterstraat, Lange Viestraat, Vredenburg, Catharijnekade, Paardenveld, Kroonstraat, Pastoor van Nuenenstraat. Kroonstraat, Nieuwekade, Monicabrug, Oudenoord, Raamstraat, Bemuurde Weerd Westzijde, Bemuurde Weerd Oostzijde, Weerdsingel Oostzijde, Hopakker, Weerdsingel Oostzijde, Noorderbrug, Stadsbuitengracht, zie bijlage 1. De locatie van de vrijmarkt is per straat aangegeven op de kaart. Daarnaast wordt de locatie aangegeven met borden met de tekst begin vrijmarkt en einde vrijmarkt.

Artikel 2 Tijden

 • 1.

  Evenementen, vrijmarkten en kindervrijmarkten mogen op 26 april starten vanaf 18:00 uur. Alle activiteiten eindigen op 27 april uiterlijk om 18:00 uur.

 • 2.

  Op locaties waar alleen op 27 april een evenement, vrijmarkt, of kindervrijmarkt plaatsvindt wordt niet eerder gestart dan 11.00 uur.

 • 3.

  Op 27 april geldt van 01.00 uur ‘s nachts tot 11.00 uur ‘s morgens een stille periode. In die periode mag geen (versterkte) muziek of versterkt geluid worden gemaakt.

 • 4.

  In de jaren dat 27 april op een zondag valt wordt Koningsdag verplaatst naar zaterdag 26 april. De evenementen en vrijmarkten starten dan op vrijdag 25 april om 18:00 uur en eindigen op zaterdag 26 april om 18.00 uur. Op locaties waar alleen op 26 april een evenement, vrijmarkt of kindervrijmarkt plaatsvindt wordt niet eerder gestart 11.00 uur.

 • 5.

  In de jaren dat 27 april op een zondag valt geldt op 26 april van 01.00 uur ‘s nachts tot 11.00 uur ‘s morgens een stille periode.

Artikel 3 Evenementenlocaties

 • 1.

  De locaties en pleinen die voor een evenementenvergunning in aanmerking komen zijn:

Asch van Wijckstraat, plein

Achter Clarenburg

Breedstraat

De Neude

Domplein

Jacobskerkhof

Janskerkhof (1): noord- en oostzijde kerk

Janskerkhof (2): westzijde kerk

Korte Minrebroederstraat

 

Lepelenburg, kindervrijmarkt

Lucasbolwerk

Mariaplaats 1, pompplein

Mariaplaats 2, de kuil. Kindervrijmarkt of kinderkermis

Oudkerkhof

Rozenstraat

Stadhuisbrug

Nicolaaskerkhof, kindervrijmarkt

Waterstraat

 

 • 2.

  De aanvraag voor een evenementenvergunning op deze locaties en pleinen dient zestien weken voor Koningsdag aangevraagd te zijn.

 • 3.

  De evenementenvergunning kan alleen worden aangevraagd door de aan het plein grenzende horecabedrijven. Per locatie is maximaal één evenement toegestaan.

 • 4.

  In afwijking van lid 2 kan, als niet tijdig een aanvraag is ingediend, een andere organisator een aanvraag indienen voor de locaties/pleinen. Deze aanvraag moet uiterlijk twaalf weken voor Koningsdag zijn ingediend.

 • 5.

  Voor andere locaties dan in lid 1 kan uiterlijk zestien weken voor Koningsdag een aanvraag worden ingediend, waarbij per geval beoordeeld wordt of deze locatie in aanmerking komt voor een evenementenvergunning. Dit geldt niet voor Hoog Catharijne, Station Utrecht Centraal Jaarbeursplein.

 • 6.

  Op de locaties Lepelenburg en Nicolaaskerkhof is alleen een kindervrijmarkt toegestaan. Op de locatie Mariaplaats 2, de kuil, is alleen een kindervrijmarkt of kinderkermis toegestaan.

Artikel 4 Tapontheffing

 • 1.

  Horecabedrijven gevestigd binnen het vrijmarktgebied en/of gevestigd aan aangewezen evenementenlocaties/-pleinen kunnen een tapontheffing aanvragen.

 • 2.

  Op locaties buiten het vrijmarktgebied en/of de evenementenlocaties/ -pleinen wordt alleen een tapontheffing verleend als de aanvrager beschikt over een exploitatievergunning voor een terras en de tap op het terras wordt geplaatst. Per geval wordt beoordeeld of het terras geheel of gedeeltelijk moet worden verwijderd als een tapontheffing wordt verleend

 • 3.

  Een tapontheffing wordt niet verleend als de vrije doorgang voor hulpdiensten en vrije loopstroom voor het publiek wordt belemmerd.

 • 4.

  Op de werven aan de grachten worden geen tapontheffingen verleend.

 • 5.

  De tapontheffing dient twaalf weken voor Koningsdag aangevraagd te zijn.

Artikel 5 Straatartiesten

 • 1.

  Er worden voor de binnenstad maximaal vijf ontheffingen verleend voor straatartiesten in gezelschappen vanaf vier personen op koningsnacht en vijf ontheffingen op Koningsdag. Hieronder vallen bijvoorbeeld muziekgezelschappen als brass- en sambabands.

 • 2.

  Worden er meer aanvragen ingediend dan ontheffingen verleend kunnen worden dan volgt een verdeling na loting.

 • 3.

  De ontheffing dient twaalf weken voor Koningsdag aangevraagd te zijn.

Artikel 6 Markten

 • 1.

  De markten op de Breedstraat en omgeving, op het Janskerkhof, op de Oudegracht en op het Jacobskerkhof gaan niet door als de viering van Koningsdag of koningsnacht op zaterdag valt.

 • 2.

  De markt op het Vredenburg (plein) vindt in aangepaste vorm plaats, met een bezetting van maximaal 50% van het aantal marktkramen, als de viering van Koningsdag of koningsnacht op woensdag, vrijdag of zaterdag valt.

Artikel 7 Scheepvaart

 • 1.

  Op 26 april van 19:00 uur tot 27 april 02:00 uur en op 27 april van 13:00 uur tot 18:00 uur geldt op de Oudegracht en op de stadsbuitengracht (de singels) eenrichtingverkeer voor alle vaartuigen, met uitzondering van de hulpdiensten. Een plattegrond met de vaarrichting is bijgevoegd, zie bijlage 2.

 • 2.

  Op 27 april kan vanaf de Zuiderbrug onder begeleiding in 'konvooi' tegen de vaarrichting in worden gevaren.

Artikel 8

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel Koningsdag binnenstad gemeente Utrecht 2019.

Artikel 9

Deze beleidsregel treedt in werking op de dag na bekendmaking. De beleidsregel voor de viering van Koningsdag 2018, gepubliceerd in het gemeenteblad van 8 februari 2018, nr. 26828 komt hiermee te vervallen.

Vastgesteld door de burgemeester van Utrecht op 23 november 2018,

mr J.H.C. van Zanen

Toelichting

Algemeen

De burgemeester stelt deze beleidsregel op voor een goed verloop van de viering van Koningsdag en –nacht en de vrijmarkt in de binnenstad van Utrecht. Grondslag van deze aanvullende regels ligt in de artikelen 5:13, 5:13a, 5:14 en 5:31 van de Algemene plaatselijke verordening Utrecht 2010 (hierna: de APV). Daarnaast neemt de burgemeester een aanwijzingsbesluit voor het vrijmarktgebied als benoemd is artikel 1. Dit aanwijzingsbesluit regelt voornamelijk de tijden en inrichting van de vrijmarkt, de verkoop van goederen, en het verbod om voertuigen te parkeren in het vrijmarktgebied.

Door de jaren heen is het noodzakelijk gebleken om aanvullende regels te stellen vanwege de grote toestroom van bezoekers in de binnenstad van Utrecht en de vele evenementen en activiteiten die plaatsvinden tijdens Koningsdag en –nacht. De meeste nadere voorschriften en regels zien dan ook toe op een veilig verloop van evenementen en activiteiten en stellen zo nodig beperkingen om de veiligheid voor bezoekers zoveel als mogelijk in goede banen te leiden. Dit gaat in overleg en samenwerking met de hulpdiensten zoals de politie, de Veiligheidsregio Utrecht (brandweer), de Geneeskundige hulpverleningsorganisaties in de regio (de GHOR) en andere betrokken partners.

De vrijmarkt is traditiegetrouw het gebied waar inwoners van Utrecht hun persoonlijke en gebruikte goederen kunnen verkopen, al dan niet ter ondersteuning van een goed doel. De vrijmarkt is nadrukkelijk niet de plaats om commerciële handel te drijven. Overigens geldt dat niet voor de in het vrijmarktgebied of op andere locaties in de binnenstad gevestigde bedrijven. Zij mogen goederen en etenswaren verkopen voor hun bedrijf, mits die goederen of etenswaren tot de normale bedrijfsvoering van het bedrijf horen, uitgezonderd alcoholhoudende dranken.

Artikel 1

Onder binnenstad wordt verstaan het gebied binnen de stadsbuitengracht, samen met Hoog Catharijne, Station Utrecht Centraal met passage en Jaarbeursplein. Deze laatste gebieden zijn dermate verweven met de binnenstad dat ze niet los van elkaar gezien kunnen worden.

Artikel 2

Alle evenementen en vrijmarkten mogen op 26 april om 18.00 uur beginnen. De evenementen eindigen uiterlijk om 01.00 uur vanwege de stille periode in de nacht. Als een evenement enkel op 27 april plaatsvindt dan mag deze om 11.00 uur beginnen. In alle gevallen geldt (de tijd van) de stille periode dat geen ontoelaatbare overlast mag worden veroorzaakt, al dan niet door gebruik te maken van muziekinstrumenten, installaties of andere voorwerpen.

Artikel 3

Voor de vergunningverlening van evenementen is het van belang om een duidelijk kader te hebben wanneer een aanvraag ingediend moet zijn. Dit wijkt ten dele af van de reguliere beslistermijn van twaalf weken voor evenementen. Deze langere termijn van zestien weken wordt gehanteerd, omdat op Koningsdag en -nacht veel evenementen plaatsvinden in de binnenstad van Utrecht, daar veel bezoekers op afkomen en het noodzakelijk is om al deze (aanvragen voor) evenementen en ontheffingen integraal te beoordelen. Veel evenementen zijn jaarlijks terugkerend met eenzelfde of vergelijkbare opzet. Om die reden kan een aanvraag tijdig worden ingediend. Een voordeel is dat de vergunning vroegtijdig verleend kan worden zodat de aanvrager, de gemeente en de hulpdiensten de inzet daarop kunnen organiseren.

Lid 3

De viering van Koningsdag is een feest voor en door de stad. Om die reden is ervoor gekozen om de horeca die aan locaties en pleinen zijn gelegen met voorrang de gelegenheid te geven om een evenement te organiseren bij hun horecabedrijf. Daarmee wordt ook voorkomen dat verschillende activiteiten elkaar doorkruisen, zoals een evenement en (een) tapontheffing(en). Om anderen de gelegenheid te bieden om een evenement te organiseren, als de aanliggende horecabedrijven geen evenement organiseren, is ervoor gekozen om, als niet tijdig een aanvraag wordt ingediend door aanliggende horeca, een ieder de gelegenheid te bieden om tijdig een aanvraag in te dienen, zie ook lid 4.

 

Lid 4

Als niet tijdig een aanvraag wordt ingediend voor een evenement door een aan het plein of de evenementenlocatie gevestigd horecabedrijf, dan kan een andere organisator uiterlijk twaalf weken voor Koningsdag een aanvraag indienen. Deze mogelijkheid wordt geboden om te zorgen voor een spreiding van de evenementen in de binnenstad. Een aanvraag dient zo compleet mogelijk te worden ingediend, om tijdig een vergunning te kunnen verlenen. Het ligt bij de aanvrager om hier zorg voor te dragen. Een incomplete aanvraag, die niet tijdig binnen de gestelde termijn volledig wordt aangevuld, kan buiten behandeling worden gesteld. In de regel zal dat ook gebeuren, omdat niet duidelijk is wat de invloed is van het evenement op de omgeving. Er kan dan geen volledig beeld worden gevormd van het evenement en of aanvullende voorschriften aan de vergunning verbonden moeten worden voor het evenement.

 

Lid 5

Nieuwe evenementen moeten binnen eenzelfde termijn worden aangevraagd als evenementen die plaatsvinden op de bekende evenementenlocaties en pleinen. Afhankelijk van het soort evenement kan de invloed van nieuwe evenementen op de omgeving, mede in combinatie met ‘bestaande’ evenementen, groot zijn. Om tijdig plannen daarop te kunnen aanpassen is eenzelfde termijn gesteld. De toetsing van de aanvraag heeft daarom veelal een lange voorbereidingstijd nodig, omdat de aanvraag integraal bekeken moet worden samen met alle andere activiteiten die gaan plaatsvinden. Zo wordt onder andere de invloed op de toestroom van bezoekers in kaart gebracht.

De locaties Hoog Catharijne, Station Utrecht Centraal met passage en Jaarbeursplein vallen vanwege de verwevenheid met de binnenstad binnen deze beleidsregel. Deze locaties zijn bewust niet opgenomen in artikel 3, eerste lid, van de beleidsregel. Het is dan ook niet toegestaan op Koningsdag of –nacht om daar een evenement te organiseren. Voornaamste redenen zijn gelegen in de handhaving van de openbare orde, veiligheidsvraagstukken en verspreiding van inzet van hulpdiensten en gemeente. Het is zeer onwenselijk dat het gebied waar nu evenementen plaatsvinden (de binnenstad) wordt vergroot met een daaraan gelegen gebied waartussen een barrière zit (Station Utrecht Centraal) waar zeer veel bezoekers samenkomen.

Artikel 4

Lid 1 en 2

Binnen het vrijmarktgebied of op de aangewezen evenementenpleinen en –locaties kan elk horecabedrijf een tapontheffing aanvragen.

Buiten deze gebieden dient de aanvrager/het horecabedrijf te beschikken over een vergunning voor een terras, waar hij zijn tap kan plaatsen. Beschikt de ondernemer niet over een vergunning voor een terras dan wordt op Koningsdag en –nacht geen tapontheffing verleend.

 

Lid 3

Vanwege de bezoekersstromen wordt bij elke aanvraag om een tapontheffing gekeken naar de vrije loopstroom voor bezoekers en vrije doorgang voor de hulpdiensten. Dit geldt voor de gehele binnenstad. Om die reden wordt bij de aanvraag gevraagd om een overzichtstekening in te dienen.

Per geval kunnen voorschriften gesteld worden aan de locatie waar de tap wordt geplaatst, bijvoorbeeld aan de gevel van het horecabedrijf. Als bij het horecabedrijf een terras aanwezig is dan wordt in de regel de tap op het terras geplaatst. Ook dan wordt per geval gekeken naar mogelijke belemmeringen van de loopstromen, en de veiligheid, voor bezoekers. Om een vrije loopstroom te garanderen kan als voorschrift aan de ontheffing gesteld worden dat de tap op een bepaalde plaats moet staan of dat het terras geheel of gedeeltelijk moet worden verwijderd.

Artikel 5

Lid 1

Straatartiesten leveren een bijdrage aan de levendigheid en feestelijkheid tijdens Koningsdag en -nacht. Aan de andere kant kunnen optredens de doorstroom van bezoekers op een zodanige wijze beperken dat dit ten koste gaat van de veiligheid van de bezoekers. Om die reden is het aantal straatartiesten dat mag optreden tijdens Koningsdag en –nacht beperkt, naar een evenredige verdeling op beide dagen. In het vrijmarktgebied is het vanwege de drukte, en beperkte doorstroom in straten in dat gebied, niet toegestaan om als straatartiest(en) op te treden.

Aan de ontheffing voor straatartiesten op Koningsdag en –nacht kunnen aanvullende voorschriften worden verbonden. Dat kan bijvoorbeeld gaan over de grootte van het gezelschap, de plekken waar opgetreden mag worden, tijdstippen en looproutes.

 

Lid 2

Er vindt voortijdig overleg plaats met de gezelschappen die willen optreden op één van beide dagen om te kijken of tot een goede verdeling over beide dagen kan worden gekomen. Lukt die verdeling niet dan wordt geloot tussen de aanvragen. De loting vindt plaats tussen de tijdig aangevraagde ontheffingen.

Artikel 6

Lid 2

De markt op Vredenburg plein vindt in aangepaste vorm plaats als Koningsdag of Koningsnacht op woensdag, vrijdag of zaterdag valt. In dat geval is een maximale bezetting van 50% van het aantal marktkramen mogelijk van de markt zoals de bezetting op dat moment is. Doordat Vredenburg plein deels ook verbouwd wordt is de bezettingsmogelijkheid al kleiner dan normaal het geval is. Op voornoemde dagen is dat maximaal de helft van het aantal kramen.

Bijlage 1: locatie vrijmarktgebied

Het gebied binnen de paarse lijn begrensd door de Wittevrouwenstraat, Voorstraat, Potterstraat, Lange Viestraat, Vredenburg, Catharijnekade, Paardenveld, Kroonstraat, Pastoor van Nuenenstraat. Kroonstraat, Nieuwekade, Oudenoord, Raamstraat, Bemuurde Weerd Westzijde, Bemuurde Weerd Oostzijde, Weerdsingel Oostzijde, Hopakker, Weerdsingel Oostzijde, Noorderbrug, Stadsbuitengracht.

De locatie van de vrijmarkt voor particulieren is aangegeven met groen lijnen op de kaart en wordt aangeduid met borden met de tekst 'begin Vrijmarkt' en 'einde Vrijmarkt', tenzij anders aangegeven.

Bijlage 2: vaarrichting Koningsdag