Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Aangepaste beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAangepaste beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

18-12-2018vervangende regeling

18-12-2018

gmb-2018-276035

Tekst van de regeling

Intitulé

Aangepaste beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok

Het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

- gelet op artikel 4:81 van de Awb en artikel 3 lid 2 van de ASV 2014;

- en gelet op de commissiebrieven van 25 januari en 15 februari 2016 aan de commissie Stad en Ruimte over de aanpak wateroverlast Lombok en Zeeheldenbuurt;

- en gelet op de besluitvorming bij de voorjaarsnota 2016 met betrekking tot het beschikbaar gestelde budget;

- en gelet op de beleidsregel Subsidieverstrekking Particuliere Woningbouwverbetering van 1 januari 2003;

 

BESLUIT:

vast te stellen de volgende

Aangepaste beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok

 

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 

In deze beleidsregel wordt verstaan onder:

a) woning: ruimtes die tot exclusief verblijf voor een persoon of voor een beperkt aantal in een gemeenschappelijke huishouding levende personen ingericht en bestemd zijn.

 

b) college: het college van burgemeester en wethouders van Utrecht;

 

c) Bouwbesluit: het vigerende Bouwbesluit 2012, zoals in werking getreden op 1 april 2012;

 

d) riolering en rioolaansluiting: de definities riolering en rioolaansluiting Gemeente Utrecht versie 2016;

 

e) voorwaarden rioolaansluiting: de algemene voorwaarden rioolaansluiting gemeente Utrecht zoals vastgesteld op 27 oktober 2016;

 

f) NEN 3215: Nederlandse norm voor gebouwriolering en buitenriolering binnen de perceelgrenzen;

 

g) souterrainwoningen Lombok: de woningen aan de Laurens Reaalstraat 2 t/m 12 (even), Leidsekade 77 t/m 94 en de JP Coenstraat 1 t/m 93 en andere woningen in de wijk Lombok binnen de gemeente Utrecht waarbij de lozingstoestellen op de laagste verdieping met woonfunctie lager liggen dan het criterium in de bouwregelgeving voor de aanwezigheid van een terugslagbeveiliging, ofwel lager dan de kruin van de aangrenzende openbare weg ter plaatse van de hoofdtoegang van het gebouw + 15 cm, artikel 3.1.32 NEN 3215);

 

h) Lombok: wijk in Utrecht ingesloten door de Bilitonkade, Vleutenseweg, Westplein en de Leidsche Rijn;

 

i) subsidieplafond: het bedrag dat gedurende een bepaald tijdvak ten hoogste beschikbaar is voor de verstrekking van subsidies zoals bedoeld in artikel 4:22 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 4 van de Algemene subsidieverordening 2014 van de gemeente Utrecht.

 

Artikel 2 Doelstelling

 

Met deze beleidsregel wil het college maatregelen financieren die ervoor zorgen dat bij woningen die in het verleden verbouwd zijn bij de particuliere woningbouwverbetering in de periode 2002-2004, wateroverlast door terugstuwing vanuit de riolering in de toekomst wordt voorkomen. Hiermee moet de riolering in de woningen gaan voldoen aan het vigerende Bouwbesluit 2012.

 

Toelichting

Naar aanleiding van de hevige buien van 28 juli 2014 en de daarop volgende wateroverlast hebben bewoners van souterrainwoningen in Lombok via petities de gemeente gevraagd om zorg te dragen voor een oplossing, omdat zij verwachten dat door de klimaatverandering de problematiek nog groter en frequenter zal worden en dat zij hun souterrainwoning niet meer kunnen verzekeren tegen waterschade. Bij de behandeling van het Plan Gemeentelijke Watertaken 2016-2019 op 25 juni 2015 is afgesproken met een aanpak te komen voor de wateroverlast bij de souterrainwoningen in Lombok en de Zeeheldenbuurt. Deze aanpak is geschetst in de commissiebrief van 25 januari 2016, waarbij gebruik is gemaakt van onafhankelijk juridisch onderzoek van Colibri Advies en Sterk Consulting en een in 2015 uitgevoerde inventarisatie door adviesbureau Wareco naar de omvang van het onderzoek.

 

In de wijk Lombok heeft in de periode 2002-2004 een grootschalige gesubsidieerde woningrenovatie plaatsgevonden met als doel woningen te laten voldoen aan het in 2002 geldende Bouwbesluit. Uit het juridisch onderzoek van Colibri Advies en Sterk Consulting blijkt dat de benodigde werkzaamheden aan de perceelriolering, die nodig zijn om de woningen te laten voldoen aan het destijds geldende Bouwbesluit, destijds niet zijn uitgevoerd, zodat de doelstelling voor de woningrenovatie voor het onderdeel riolering niet is gerealiseerd. In de commissiebrief van 25 januari 2016 heeft het college aangegeven dat - gelet op het juridisch onderzoek van Colibri Advies en Sterk Consulting en de rol van de gemeente bij de grootschalige renovatie werkzaamheden in Lombok in de periode 2002-2004 – de gemeente voor de woningen die vielen onder de subsidieregeling voor grootschalige woningverbetering in de periode 2002-2004 een financiële tegemoetkomingsregeling wil instellen. Doel van de tegemoetkomingsregeling is maatregelen te financieren die ervoor zorgen dat terugstuwing vanuit de openbare riolering in de toekomst wordt voorkomen en/of de inzameling van afval- en hemelwater in de woning en tuin worden gescheiden. Ook bewoners die na de renovatie zelf al maatregelen hebben genomen, komen voor deze regeling in aanmerking.

 

De regeling geldt voor percelen die voldoen aan alle volgende criteria:

1. Percelen liggen in de wijk Lombok;

2. Percelen vielen in het verleden onder de beleidsregel Subsidieverstrekking Particuliere Woningbouwverbetering van 1 januari 2003;

3. De lozingspunten van de percelen op de laagste verdieping en/of tuin liggen lager dan het niveau waarop volgens de bouwregelgeving een terugslagbeveiliging noodzakelijk is.

4. De perceelriolering voldeed na de woningbouwverbetering van 2002-2004 nog niet aan de vigerende bouwregelgeving.

5. De te nemen en/of genomen maatregelen zorgen voor scheiding van afval- en hemelwater in de woning en op het perceel en/of het aanbrengen van de noodzakelijke terugslagbeveiligingen.

 

 

Artikel 3 Welke woningen komen voor subsidie in het kader van deze beleidsregel in aanmerking

 

1. De subsidieregeling is van toepassing op maatregelen aan de in artikel 1 lid g genoemde souterrainwoningen in de wijk Lombok.

 

2. Maatregelen aan woningen in de wijk Lombok buiten de in artikel 1g genoemde straten en huisnummers, komen ook voor subsidie in aanmerking voor zover de lozingstoestellen op de laagste verdieping en in de tuin voldoen aan het criterium in artikel 1g en aanvragers kunnen aantonen dat deze woningen vielen onder de grootschalige woningbouwrenovatie van 2002-2004, die tot doel had de woning aan het vigerende Bouwbesluit te laten voldoen.

 

3. Bij maatregelen aan woningen buiten de wijk Lombok waarbij de lozingstoestellen op de laagste verdieping en in de tuin voldoen aan het criterium in artikel 1g en waarvoor aanvragers kunnen aantonen dat deze woningen vielen onder de grootschalige woningbouwrenovatie van 2002-2004, die tot doel had de woning aan het vigerende Bouwbesluit te laten voldoen, kunnen burgemeester en wethouders in afwijking van deze beleidsregel besluiten deze toch voor subsidie in aanmerking te laten komen

 

 

Artikel 4 Eisen aan de aanvrager van subsidie

 

1. Subsidie voor de maatregelen aan de riolering aan een souterrainwoning kan worden aangevraagd door:

- de eigenaar van de souterrainwoning of de Vereniging van Eigenaren waarvan de souterrainwoning onderdeel is;

- de bewoner van de souterrainwoning.

 

2. Wanneer de aanvrager geen eigenaar is, dient een schriftelijk bewijsstuk bij de aanvraag te worden gevoegd waaruit blijkt dat de eigenaar van de betreffende woning met de te nemen maatregelen op de hoogte is van de regeling en de verplichtingen die de aanvraag met zich meebrengt.

 

 

Artikel 5 Vaststelling subsidieplafond

 

1. Het subsidieplafond voor de regeling bedraagt voor de gehele looptijd 1 miljoen euro.

 

2. Wanneer het totaalbedrag van de aanvragen het bedrag als bedoeld in het eerste lid van dit artikel overschrijdt, worden ten laste van dit bedrag de aanvragen verleend op basis van de volgorde waarop de volledige subsidieaanvragen bij de gemeente zijn binnengekomen.

 

 

Artikel 6 Subsidiabele activiteiten

 

1. In het kader van de beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok subsidieert de gemeente Utrecht de volgende activiteiten:

- De uitvoeringskosten voor het scheiden van de inzameling van het vuilwater en het hemelwater van het pand en het perceel door de aanleg van een aparte hemelwater verzamelleiding binnen de perceelgrens. Hierbij gaat het om een aparte afvoer voor het hemelwater van de achterzijde van het dak en - waar aanwezig - een inzamelput in de tuin aan de achterzijde.

- De uitvoeringskosten voor de aanleg van de nieuwe hemelwaterleiding van het perceel (of gezamenlijke percelen) tot aan de erfgrens met openbaar gebied aan de straatzijde van het perceel, zodat de leiding door de gemeente kan worden aangesloten op de openbare hemelwaterleiding. De kosten voor de nieuwe perceelleiding in openbaar gebied zijn voor de gemeente.

- De uitvoeringskosten voor het maken van een eigen voorziening in de tuin of op of onder het pand voor de verwerking van hemelwater, zodat het hemelwater niet hoeft worden afgevoerd naar de openbare hemelwaterriolering. Deze voorziening moet wel voldoen aan het in het Bouwbesluit 2012 art. 6.15 lid 1 gestelde, wat erop neerkomt dat de voorziening geen overlast voor het eigen perceel en naastgelegen percelen op mag leveren.

- De uitvoeringskosten voor het aanbrengen van een terugstuwbeveiliging in de vuilwaterleiding via het aanbrengen van terugslagkleppen en/of een pomp.

- De uitvoeringskosten van het aanbrengen van extra beveiligingsmaatregelen in de hemelwaterleiding en/of bij het pand bij tuinen die lager liggen dan het ontwerpniveau van het nieuwe hemelwaterriool.

 

2. Naast de daadwerkelijke kosten voor de uitvoering van maatregelen vallen onder de te subsidiëren activiteiten ook:

- de inhuur van technische en/of juridische deskundigen voor de voorbereiding van de te subsidiëren activiteiten.

- de uitvoering van een haalbaarheidsonderzoek of de uitwerking van een financieringsconstructie van de te subsidiëren activiteiten.

Alleen loonkosten van bij de Kamer van Koophandel geregistreerde ondernemingen en deskundigen zijn subsidiabel.

 

3. Bouwkundige maatregelen aan vloeren en muren om het souterrain waterdicht te maken vallen NIET onder deze subsidieregeling.

 

4. De activiteiten dienen uitgevoerd te zijn na 1 januari 2003 en in de periode vanaf de grootschalige renovatie op basis van de vorige regeling tot heden of dienen nog uitgevoerd te worden gedurende de looptijd van de beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok.

 

5. Bij activiteiten die vergunningplichtig zijn komen alleen de activiteiten waarvoor de benodigde vergunningen zijn verleend voor subsidie in aanmerking.

 

 

Artikel 7 Eisen aan de subsidieaanvraag

 

1. De subsidieaanvraag voor gemaakte kosten bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier voorzien van de volgende bijlagen:

- een overzicht van de genomen maatregelen;

- een tekening met daarop de gebouwriolering en indien relevant de riolering op het perceel met daarop aangegeven de locaties van de genomen maatregelen;

- bij een nieuwe hemelwateraansluiting een kopie van de overeenkomst / aanvraag voor de hemelwateraansluiting;

- foto’s waaruit blijkt dat de maatregelen daadwerkelijk zijn genomen;

- nota’s waaruit de gemaakte kosten inzichtelijk worden.

 

2. De aanvraag voor een voorschot op de nog te maken kosten bestaat uit een ingevuld aanvraagformulier voorzien van de volgende bijlagen:

- een voorstel van de te nemen maatregelen;

- een tekening met daarop de gebouwriolering en indien relevant de riolering op het perceel met daarop aangegeven de locaties van de te nemen maatregelen;

- een gespecificeerde begroting van de kosten en/of een offerte van de kosten, te splitsen in materiaalkosten en loonkosten;

 

3. Als de aanvrager niet de eigenaar is van de betreffende woning, dan dient bij de aanvraag in artikel 7.1 en 7.2 een verklaring van de eigenaar worden toegevoegd, waaruit blijkt dat de eigenaar instemt met de te treffen maatregelen.

 

4. Bij verlening van een voorschot dienen de werkzaamheden binnen zes maanden na verlening van het voorschot gerealiseerd te zijn. Deze termijn kan eenmalig door het college met zes maanden worden verlengd. Bij overschrijding van deze termijnen dient het voorschot te worden terugbetaald.

 

 

Artikel 8 Indiening subsidieaanvraag

 

1. Alle aanvragen moeten worden ingediend bij het college, gebruikmakend van het daarvoor bestemde (digitaal) aanvraag formulier. Dit formulier is te vinden op www.utrecht.nl/subsidie. Aanvragen die op een andere wijze worden ingediend worden niet in behandeling genomen.

 

2. Indien voorafgaande aan de nog uit te voeren werkzaamheden een voorschot is gewenst, dan dient een aanvraag voor een subsidie tenminste acht weken (56 dagen) voor het begin van de te subsidiëren activiteit te worden ingediend.

 

3. In afwijking van artikel 8.2 is het ook toegestaan om na afloop van (een deel van) de werkzaamheden een subsidieaanvraag in te dienen op basis van reeds gemaakte kosten.

 

4. Een subsidieaanvraag voor reeds uitgevoerde werkzaamheden tussen 1 januari 2003 en 1 juli 2017 moet uiterlijk voor 1 juli 2020 worden ingediend.

 

5. Een subsidieaanvraag voor activiteiten die worden uitgevoerd tussen 1 juli 2017 en 1 juli 2020, ofwel de looptijd van deze beleidsregel, moet uiterlijk vóór 1 januari 2021 worden ingediend;

 

 

Artikel 9 Hoogte subsidie

 

1. De subsidie bedraagt 50% van de gemaakte kosten.

 

2. De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal € 15.000,- per souterrainwoning.

 

3. Het is toegestaan meerdere malen subsidie aan te vragen voor dezelfde souterrainwoning. Het subsidieplafond in artikel 9.2 geldt voor alle aanvragen tezamen.

 

4. Het te verlenen voorschot bedraagt 90% van de naar verwachting te subsidiëren kosten. De resterende 10% wordt verrekend bij de daadwerkelijke subsidievaststelling.

 

5. Indien de subsidieaanvraag betrekking heeft op reeds gemaakte kosten wordt geen voorschot verleend, maar wordt de subsidie meteen vastgesteld.

 

 

Artikel 10 Eigendomsoverdracht na verlening voorschot

 

1. Bij eigendomsoverdracht na verlening voorschot, maar voor de definitieve subsidievaststelling, kan degene die een verleningsbeschikking heeft gekregen een tussentijdse aanvraag tot vaststelling indienen op reeds gemaakte kosten. De nieuwe eigenaar kan vervolgens een nieuwe subsidieaanvraag indienen voor nog te maken kosten, tot het maximum in artikel 9.2.

 

 

Artikel 11 Beoordeling

 

Bij de inhoudelijke beoordeling van de subsidieaanvraag wordt naar de volgende aspecten gekeken.

 

1. Of de betreffende woning voldoet aan de criteria zoals beschreven in artikel 3.

 

2. Of bij de aanvraag alle bijbehorende informatie en stukken zijn ingediend zoals beschreven in artikel 7.

 

3. Of de kosten betrekking hebben op de maatregelen zoals beschreven in artikel 6.1 en/of artikel 6.2, waardoor het risico op wateroverlast wordt verminderd.

 

4. Of bij een nieuwe aansluiting op het hemelwaterriool de particuliere riolering voldoet aan het Bouwbesluit en de voorwaarden voor rioolaansluiting van de gemeente Utrecht.

 

5. Of de te subsidiëren activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd of dat redelijkerwijs verwacht mag worden dat de te subsidiëren activiteiten daadwerkelijk worden uitgevoerd. Bij twijfel dient de aanvrager de gemeente toestemming te geven om daadwerkelijk in de woning te controleren of de activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd.

 

6. Indien en voor zover een voorgesteld activiteit/ het ingediende voorstel naar het oordeel van het college onvoldoende bijdraagt aan het doel van de subsidieregeling wordt geen subsidie verleend.

 

Artikel 12 Beslistermijnen

 

1. Bij aanvraag tot verlening van een voorschot neemt het college binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening een beslissing op de aanvraag.

 

2. Bij aanvraag voor het vaststellen van een definitieve subsidiebeschikking neemt het college binnen dertien weken na ontvangst van de aanvraag een beslissing op de aanvraag.

 

 

Artikel 13 In werking treding van de regeling

 

1. Deze beleidsregel treedt in werking op de dag van vaststelling door het college van burgemeester en wethouders. De oude beleidsregel (Beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok, gepubliceerd in het Gemeenteblad op 22 juni 2017 en in werking getreden op 1 juli 2017) wordt gelijktijdig ingetrokken.

 

 

Artikel 14 Citeertitel

 

Er kan naar deze beleidsregel worden verwezen als Aangepaste beleidsregel Subsidieverstrekking Riolering Souterrainwoningen Lombok.

 

 

 

 

Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Utrecht op 18 december 2018,

De secretaris, De burgemeester,

Drs. G.G.H.M. Haanen mr. J.H.C. van Zanen