Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Werk en Inkomen gemeente Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit toezichthouders Werk en Inkomen gemeente Utrecht
CiteertitelAanwijzingsbesluit toezichthouders Werk en Inkomen gemeente Utrecht
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 76a van de Wet werk en bijstand
  2. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
  3. artikel 6.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
  4. artikel 53 van de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-02-2019vervangende regeling

28-01-2019

gmb-2019-32175

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit toezichthouders Werk en Inkomen gemeente Utrecht

De resultaatsverantwoordelijk manager (IRM) van Werk en Inkomen;

 

gelet op:

• Titel 5.2 (artikel 5:11 tot en met 5:20) Algemene wet bestuursrecht

• Artikel 76a Participatiewet, artikel 53 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), artikel 53 Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ), artikel 6.1 Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en artikel 8 lid 6 Verordening Jeugdhulp 2019 gemeente Utrecht;

• Het mandaatregister van de gemeente Utrecht, onderdeel 6.3.1.5.

 

Overwegende dat:

• het College van Burgemeester en wethouders verantwoordelijk is voor een zorgvuldige en juiste uitvoering van de hiervoor genoemde regelingen;

• het noodzakelijk is om onderzoek te doen naar- en toezicht te houden op rechtmatige verstrekking van uitkeringen en andere voorzieningen, alsmede de kwaliteit van de geleverde zorg bij verstrekte PGB’s;

• de Algemene wet bestuursrecht de mogelijkheid geeft om bevoegdheden toe te kennen aan medewerkers die zijn belast met het doen van genoemd onderzoek;

 

besluit:

I

om de handhavingsspecialisten en de sociaal rechercheurs, allen werkzaam bij het team Handhaving van Werk en Inkomen, op grond van titel 5.2 (toezicht op de naleving) van de Algemene wet bestuursrecht, aan te wijzen als toezichthouder voor het toezicht op de rechtmatige verstrekking van uitkeringen en/of andere voorzieningen op grond van de Participatiewet, IOAW, IOAZ, Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004, de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Jeugdwet, alsmede voor het doen van onderzoek naar de kwaliteit van de geleverde zorg bij verstrekte PGB’s.

 

II

Inwerkingtreding:

Dit besluit treedt in werking op de dag volgend op die van haar bekendmaking.

Het Aanwijzingsbesluit voor toezichthouders Werk en Inkomen van 2 maart 2015 is per gelijke datum vervallen.

 

Utrecht, 28 januari 2019

Namens het College van burgemeester en wethouders,

B. Stam

Hoofd Werk en Inkomen (IRM)