Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht
CiteertitelProvinciale Ruimtelijke Verordening, provincie Utrecht 2013
Vastgesteld doorprovinciale staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpruimtelijke ordening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, art. 4.1, lid 1
  2. Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.2.1
  3. Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.2.2
  4. Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.2.3
  5. Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.2.4
  6. Besluit ruimtelijke ordening, art. 1.2.5
  7. Provinciewet, art. 145
  8. Provinciewet, art. 152

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-03-2013nieuwe regeling

04-02-2013

Provinciaal blad, 2013, 06

80DCCC61

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht

Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari 2013 tot vaststelling van de Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht

Provinciale Staten van Utrecht;

Gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 29 januari 2013, afdeling FLO, nummer 80DCCC61;

Gelet op artikel 4.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening juncto de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening en artikelen 145 en 152 van de Provinciewet;

Overwegende dat het wenselijk is te beschikken over een actueel en integraal afgewogen ruimtelijk beleidskader voor de middellange termijn, dat uitnodigt tot ontwikkelingen die bijdragen aan meer ruimtelijke kwaliteit en aan bescherming van deze kwaliteit maar ook sturingsmogelijkheden biedt om ongewenste ontwikkelingen te voorkomen en dat kan rekenen op breed maatschappelijk draagvlak;

Overwegende dat het wenselijk is ter uitvoering en doorwerking van het provinciale ruimtelijke beleid in het gemeentelijk ruimtelijk beleid algemene regels vast te stellen als bedoeld in artikel 4.1, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening;

Besluiten:

ARTIKEL I

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht conform de artikelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vast te leggen en in die vorm vast te stellen.

ARTIKEL II

De Provinciale Ruimtelijke Verordening 2013, provincie Utrecht met IMRO-code NL.IMRO.9926.PV1212PRV-VA01is digitaal te raadplegen op http://ruimtelijkeplannen.provincie-utrecht.nl, http://www.ruimtelijkeplannen.nl en te downloaden op http://geo.provincie-utrecht.nl/publiek/ruimtelijkeplannen/

ARTIKEL III

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na dagtekening van het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van Provinciale Staten van Utrecht van 4 februari 2013. R.C. ROBBERTSEN, voorzitter. L.C.A.W. GRAAFHUIS, griffier. Uitgegeven 4 maart 2013 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen H. GOEDHART, secretaris