Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013
CiteertitelBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpmandaten algemeen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013 wordt ingetrokken in verband met de decentralisatie van de Dienst Landelijk Gebied.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 10.1.1

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

07-03-201501-03-2015Intrekking

17-02-2015

Provinciaal blad, 2015, 1183

814B333B

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 17 februari 2015, nr. 814B333B, tot intrekking van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Overwegende dat het wenselijk is het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013 in te trekken in verband met de decentralisatie van de Dienst Landelijk Gebied;

Besluiten:

Artikel 1 Intrekking

Het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Dienst Landelijk Gebied 2013 wordt ingetrokken.

Artikel 2 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst, en treedt in werking met ingang van 1 maart 2015.

Gedeputeerde staten van Utrecht,

Voorzitter

Secretaris