Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 20-06-2017 (MT UFL), nummer 81B8B112 tot regeling van het mandaat van het Programmabureau Groene Hart (Mandaatbesluit Programmabureau Groene Hart)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 20-06-2017 (MT UFL), nummer 81B8B112 tot regeling van het mandaat van het Programmabureau Groene Hart (Mandaatbesluit Programmabureau Groene Hart)
CiteertitelMandaatbesluit Programmabureau Groene Hart
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR73942/CVDR73942_13.html
 2. afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-07-201706-06-2017Nieuwe regeling

20-06-2017

prb-2017-3065

81B8B112

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 20-06-2017 (MT UFL), nummer 81B8B112 tot regeling van het mandaat van het Programmabureau Groene Hart (Mandaatbesluit Programmabureau Groene Hart)

De secretaris;

 

Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004 en afdeling 10.1.1. van de Algemene wet bestuursrecht;

 

Overwegende dat:

 • -

  in de Samenwerkingsovereenkomst Groene Hart van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht (hierna: samenwerkingsovereenkomst) is afgesproken dat de programmadirecteur Groene Hart financieel en personeel mandaat heeft ter uitvoering van dit programma;

 • -

  in de samenwerkingsovereenkomst is afgesproken dat voor het mandaat van de programmadirecteur Groene Hart wordt aangesloten bij de mandaatregeling van de provincie Utrecht;

 • -

  het nodig is dit mandaat te actualiseren.

Besluit:

Artikel 1 Mandaat Programmabureau Groene Hart

 • 1.

  Mandaat wordt verleend aan de Directeur Groene Hart, Patricia Braaksma.

 • 2.

  Het mandaat wordt verleend voor haar werkzaamheden voor het programma Groene Hart.

 • 3.

  Het mandaat betreft de volgende bevoegdheden:

  • a.

   het aangaan van financiële verplichtingen voor de uitvoering van het programma Groene Hart tot maximaal € 125.000;

  • b.

   het aantrekken van uitzendkrachten, voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen en aangaan van financiële verplichtingen voor de detachering of inhuur van medewerkers ten behoeve van het Programmabureau Groene Hart tot maximaal €125.000 (in overeenstemming met de toepasselijke begroting).

 • 4.

  Bij bedragen vanaf €125.000 wordt de mandaatregeling van de provincie Utrecht gevolgd.

 • 5.

  Bij de uitoefening van het mandaat gelden voor de gemandateerde de volgende instructies:

  • a.

   handelen in overeenstemming met de samenwerkingsovereenkomst;

  • b.

   leveren van de input die vanuit het programma Groene Hart nodig is voor de jaarcyclus van de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht;

  • c.

   zorgdragen dat de verantwoording over bestedingen in het kader van programma Groene Hart geschiedt via de Stuurgroep Nationaal Landschap Groene Hart binnen welk kader tevens wordt beslist over het herbestemmen van een eventueel batig saldo; daarbij bevorderen dat het batig saldo bestemd blijft voor het programmabudget Groene Hart;

  • d.

   drie maal per jaar verantwoording afleggen over het volgen van de aanbestedingsregels (volgens afspraak met aan te wijzen contactpersoon provincie Utrecht).

 • 6.

  De bevoegdheid om namens de provincies Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht een besluit te nemen houdt tevens de bevoegdheid in om namens hen te ondertekenen.

Artikel 2 Geen ondermandaat

Ondermandaat wordt niet verleend.

Artikel 3 Intrekking

Ingetrokken wordt het mandaatbesluit Programmabureau Groene Hart 23 mei 2017, nummer 81AF912F.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en geldt vanaf 6 juni 2017. Als de publicatie in het Provinciaal blad na 6 juni 2017 plaatsvindt, treedt dit besluit in werking op de dag na publicatie in het Provinciaal blad waarin het wordt geplaatst en werkt dit terug tot en met 6 juni 2017.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als: Mandaatbesluit Programmabureau Groene Hart.

 

Secretaris,