Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 03-07-2017, nummer 81B9846B, tot het verlenen van van een subsidie tot een bedrag van € 1.045.000,- voor het Beter Benutten Vervolg project ‘OV knooppunten betreffende Uitbreiding Ketenvoorzieningen’ aan NS Stations B.V.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 03-07-2017, nummer 81B9846B, tot het verlenen van van een subsidie tot een bedrag van € 1.045.000,- voor het Beter Benutten Vervolg project ‘OV knooppunten betreffende Uitbreiding Ketenvoorzieningen’ aan NS Stations B.V.
Citeertitel
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

27-02-201801-01-201631-12-2022Nieuwe regeling

03-07-2017

prb-2018-2105

81B9846B

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 03-07-2017, nummer 81B9846B, tot het verlenen van van een subsidie tot een bedrag van € 1.045.000,- voor het Beter Benutten Vervolg project ‘OV knooppunten betreffende Uitbreiding Ketenvoorzieningen’ aan NS Stations B.V.

Geachte mevrouw Huizenga,

Met uw brief van 30 juni 2017, die wij hebben ontvangen op 30 juni 2017, heeft u bij ons college een aanvraag ingediend voor een subsidie tot een bedrag van € 1.045.000,- voor het Beter Benutten Vervolg project ‘OV knooppunten betreffende Uitbreiding Ketenvoorzieningen’.

 

Wij hebben uw aanvraag getoetst aan de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (AsvpU).

Subsidieverlening

Wij hebben vastgesteld dat uw aanvraag aan de criteria voldoet. Wij hebben daarom besloten u op grond van artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Algemene wet bestuursrecht voor het genoemde project een subsidie te verlenen tot een bedrag van maximaal € 1.045.000,-. Deze subsidie wordt verleend vooruitlopend op en onder voorbehoud van vaststelling van de najaarsnota 2017 door Provinciale Staten.

 

Deze projectsubsidie dient u aan te wenden voor de bekostiging en de instandhouding van de activiteiten zoals aangegeven bij de aanvraag en conform de ingediende kostenraming per deelproject, gedurende de periode van 1 januari 2016 tot en met 31 december 2022.

 

Met betrekking tot deze activiteiten gelden de volgende realisatie-indicatoren:

 

 • -

  Voor het gehele project geldt dat de functionele oplevering van de maatregelen uiterlijk 31 december 2017 (vertraging door onvoorziene omstandigheden uitgezonderd) plaatsvindt om in aanmerking te kunnen komen voor de subsidiebijdrage.

Fietsenstalling gratis maken en OV-fiets

 • -

  Baarn: NS verplaatst de entree (pui en aanverwante zaken) van de stalling voor betere vindbaarheid en bereikbaarheid en gaat de stalling de 1e 24 uur gratis maken. NS heeft de intentie om dit regime minimaal 5 jaar in stand te houden. Indien gedurende binnen deze periode van 5 jaar onverhoopt wijzigingen optreden ten nadele van de gebruiker dan zal NS in overleg treden met de provincie.

 • -

  Maarssen: NS voert een bouwkundige aanpassing van de entree door om zo de gehele stalling de 1e 24 uur gratis toegankelijk te maken. NS investeert voor eigen rekening en risico in de vervanging en aanleg van de toegangsautomaat ZSF (Zelf Service Fietsenstalling) naar de stalling en streeft ernaar om dit in 2017 te realiseren. NS heeft de intentie om dit regime minimaal 5 jaar in stand te houden. Indien gedurende binnen deze periode van 5 jaar onverhoopt wijzigingen optreden ten nadele van de gebruiker dan zal NS in overleg treden met de provincie.

 • -

  Rhenen: NS realiseert 4 OV fietsen in fietskluizen (inclusief kluisdeuren, fietsrekken en fietsen met software en E-voeding) te Rhenen. De OV fietsen zullen in ieder geval worden gehandhaafd, mits gebruik naar het oordeel van NS en de gemeente Rhenen voldoende is. Indien het gebruik onvoldoende is kan in overleg met de gemeente Rhenen en de provincie Utrecht en op kosten van de provincie een andere locatie worden gekozen.

Uitbreiden en kwaliteitsverbetering P&R

 • -

  NS heeft de intentie om de P&R na oplevering minimaal 5 jaar het aantal parkeerplaatsen en het regime op deze terreinen in stand te houden. Indien gedurende binnen deze periode van 5 jaar onverhoopt wijzigingen optreden ten nadele van de gebruiker dan zal NS in overleg treden met de provincie.

 • -

  Den Dolder: NS gaat in verband met de bestaande behoefte de gratis P&R uitbreiden met 17 extra parkeerplekken. Tevens wordt de kwaliteit van de gehele P&R verbeterd, door het aanbrengen van belijningen, het aanpassen van de afwatering en de realisatie van een klokmast als herkenning van deze gratis P&R.

 • -

  Hollandse Rading: NS gaat in verband met de bestaande behoefte deze gratis P&R uitbreiden met 31 extra parkeerplaatsen en zal verder de kwaliteit van de P&R locatie verbeteren door het aanpassen van de entree, het aanbrengen van belijningen en de realisatie van een keerlus benodigd bij zo'n lange en smalle P&R. OV reizigers kunnen vervolgens snel en prettig parkeren en uitrijden.

 • -

  Rhenen: NS gaat deze gratis P+R verplaatsen en zal daarnaast als gevolg van de behoefte aan meer P&R-plekken de P&R uitbreiden met 64 extra parkeerplaatsen.

 • -

  Woerden: NS introduceert een nul tarief waardoor deze betaalde P&R gratis gaat worden voor OV reizigers. NS doet deze bijdrage in de vorm van verloren inkomsten voor de duur van 7 jaar.

Innovatie P+R

 • -

  P+R voorzien van systemen om bezetting online inzichtelijk te maken voor reizigers. NS registreert de bezetting en het aantal vrije parkeerplaatsen door het plaatsten van kentekenregistratie camera’s bij de in-en uitritten van 8 P+R terreinen (Abcoude, Breukelen (3x), Veenendaal Centrum, Veenendaal de Klomp (2x) en Woerden), en stelt de parkeerdata (o.a. het aantal beschikbare parkeerplaatsen) volgens het standaard protocol dynamische parkeerdata (SPDP, nieuwste versie) beschikbaar aan de RDW via Open Parkeerdata Database. NS maakt deze informatie toegankelijk via eigen website en apps en maakt het vanaf oplevering mogelijk om lokaal de gegevens te koppelen aan soft- en hardware. Denk hierbij aan dynamische bebording.

 • -

  NS verzorgt de goede werking van de systemen, de kwaliteit van de data en draagt de kosten voor beheer en onderhoud. NS heeft een inspanningsverplichting om de bezetting van de parkeerlocaties zo accuraat mogelijk aan te geven. Na realisatie zal per locatie in overleg met de Provincie worden vastgelegd wat de afwijking van het werkelijk aantal vrije plaatsen mag zijn ten opzichte van het via de databank verstrekte aantal.

 • -

  NS is verantwoordelijk voor de privacy-aspecten.

Bepalingen en verplichtingen

Op deze subsidieverlening zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de AsvpU van toepassing.

 

 • -

  De NS Stations B.V. past conform de eigen inkoopvoorwaarden de aanbestedingsprocedure toe voor opdrachten binnen dit project;

 • -

  Uiterlijk 30 september 2017 stuurt NS Stations B.V. een bijgewerkt projectenoverzicht, zoals deze is ontvangen bij de subsidieaanvraag, met daarbij vermeld de stand van zaken van de projecten en een actuele planning;

 • -

  De subsidie kan slechts worden aangewend voor de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt;

 • -

  Indien bij realisatie van een project de kosten lager uitvallen dan in de aanvraag vermeld is, kan in overleg de ontstane ruimte gebruikt worden om tegenvallers bij andere projecten te compenseren;

 • -

  In de financiële verantwoording wordt ten behoeve van de afrekening en verantwoording van de P&R locaties in ieder geval opgenomen welke bijkomende ‘vaste kosten’ zijn gemaakt. Dit bedrag is vooraf vastgesteld op € 77.500,- voor Rhenen, € 20.500 voor Hollandse Rading en € 15.250 voor Den Dolder, met als uitgangspunt dat de P&R locaties worden gerealiseerd in 2017, de offerte van de aannemer en een getekende staat van meer-minder werk op de offerte met bijbehorende kosten wordt aangeleverd als financiële verantwoording;

 • -

  Wanneer er minder P&R-plaatsen worden gerealiseerd dan in de beschikking genoemd, wordt de bijdrage per P&R-project naar rato verlaagd. Bijvoorbeeld: als de bijdrage betrekking heeft op 100 parkeerplekken, maar er uiteindelijk maar 90 plekken worden gerealiseerd, wordt de bijdrage (exclusief vaste kosten) gereduceerd naar een bijdrage van 90%. Het aantal wordt getoetst na oplevering en na de projectperiode van 5 jaar. Bij tussentijdse wijziging kan in goed overleg met de provincie Utrecht hiervan worden afgeweken, dit kan worden vastgelegd in een wijzigingsbeschikking;

 • -

  Op grond van artikel 18 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht indien de gesubsidieerde activiteiten niet, of niet geheel, zullen worden verricht of indien niet of niet geheel aan de opgelegde verplichtingen zal worden voldaan;

 • -

  Op grond van artikel 19 van de AsvpU heeft de subsidieontvanger een informatieplicht en een toestemmingsvereiste bij organisatorische of financiële wijzigingen van het project of de organisatie;

 • -

  Het logo van Goedopweg (beeldmerk én woordbeeld) moet goed zichtbaar worden geplaatst op de voorkant van alle communicatie-uitingen van het project. U kunt het logo downloaden via www.goedopweg.nl/nieuws/toolkit-goedopweg;

 • -

  Uiterlijk 30 juni 2018 stuurt NS Stations B.V. de inhoudelijke en de financiële verantwoording van de besteding van de subsidie en de uitvoering van de maatregelen tot 31 december 2017.

  • De inhoudelijke verantwoording heeft de vorm van een activiteitenverslag. In het activiteitenverslag dient u aan te tonen dat de gesubsidieerde projecten overeenkomstig de aan de subsidie verbonden verplichtingen zijn uitgevoerd. Wij ontvangen bij de inhoudelijke verantwoording graag kopieën van de processen verbaal van oplevering of vergelijkbare bewijzen dat de maatregel conform de voorwaarden in deze brief is gerealiseerd.

  • De financiële verantwoording betreft het financiële verslag dat is voorzien van een accountantsverklaring zoals vermeld in het Controleprotocol provincie Utrecht (zie bijlage 2). Het controleprotocol maakt onlosmakelijk deel uit van deze beschikking. Het financiële verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan subsidie is verleend en behelst een vergelijking met de begrote baten en lasten. Belangrijke verschillen dienen toegelicht te worden. Het financiële verslag kan deel uitmaken van uw jaarrekening. Hierin dient de provinciale subsidie en de besteding ervan apart te worden verantwoord.

Bevoorschotting

Bij verlening ontvangt u een voorschot van 70% van de verleende subsidie. Dit bedrag van € 731.500,- wordt binnenkort uitbetaald door overmaking op rekeningnummer NL94 RABO 0100 9167 75 ten name van NS Stations B.V., onder vermelding van de projectnaam.

 

Na ontvangst en goedkeuring van de inhoudelijke en financiële verantwoording van de uitvoering van de activiteiten tot 31 december 2017, zoals gevraagd onder het kopje Bepalingen en verplichtingen ontvangt u een voorschot van 30% van de verleende subsidie, of tot maximaal de naar rato beschikbare subsidiebijdrage wanneer de werkelijk gemaakte kosten lager uitvallen dan begroot.

Subsidievaststelling

In overeenstemming met artikel 4:44 van de Awb en artikel 14 van de AsvpU zendt u ons uiterlijk 30 juni 2023 een verzoek om vaststelling. Hierbij geeft u aan in hoeverre de realisatie-indicatoren zijn gerealiseerd. Op basis van deze gegevens en de in 2018 ontvangen inhoudelijke en financiële verantwoording stellen wij de subsidie vast in overeenstemming met de subsidieverlening en wel tot ten hoogste het bedrag van de verleende subsidie.

 

De subsidie zal lager worden vastgesteld, indien bijvoorbeeld de activiteiten of realisatie-indicatoren, waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zijn gerealiseerd, indien u niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden bepalingen en verplichtingen en wanneer er minder kosten zijn gemaakt dan begroot.

Staatssteun

We verlenen u deze subsidie met toepassing van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (Publicatieblad van de Europese Unie, L 187 van 26 juni 2014), artikel 56 Investeringssteun voor lokale infrastructuurvoorzieningen van de Algemene Groepsvrijstellings Verordening (AGVV).

 

Indien de Europese Commissie bepaalt dat de steun voor het gehele project toch als ongeoorloofde staatssteun moet worden aangemerkt, zal de steun, inclusief de daarover genoten rente, worden teruggevorderd.

Regelgeving

Voor de AsvpU kunt u de website www.provincie-utrecht.nl raadplegen.

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit, binnen zes weken na de verzending, bezwaar maken bij Gedeputeerde Staten, ter attentie van de secretaris van de Adviescommissie bezwaarschriften GS. Hoofdstuk 6 (algemene bepalingen over bezwaar en beroep) en de afdelingen 7.1 en 7.2 (bijzondere bepalingen over bezwaar) van de Algemene wet bestuursrecht zijn van toepassing. Als bezwaar is gemaakt en als er tijdelijke maatregelen nodig zijn waarmee niet gewacht kan worden tot op het bezwaar is beslist, kan ook om een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de president van de rechtbank te Utrecht. Dan is een griffierecht verschuldigd (zie www.rechtspraak.nl voor de hoogte van het griffierecht). Titel 8.3 van de Algemene wet bestuursrecht is van toepassing.

Contact

Indien u algemene vragen heeft kunt u contact opnemen met mevrouw D. Gokani. Voor inhoudelijke vragen kunt u contact opnemen met de heer J. Doornekamp.

 

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw project.

 

Hoogachtend,

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

namens hen,

Mevrouw mr. J.Verbeek-Nijhof

Gedeputeerde Mobiliteit, Financiën, Water en Integraal Gebiedsprogramma

Bijlage 1. Specificatie subsidiebedrag

Specificatie subsidiebedrag

 

 

Kosten in €

Project

Totale

Project

Kosten

Niet-subsidiabele

kosten

Wel

Subsidiabele

kosten

Totale

Subsidie Bedrag

1. Bewaakt stallen gratis maken

€ 245.500

€ 145.000

€ 90.000

€ 90.000

Baarn: bouwkosten voor verplaatsing entree bewaakte fietsenstalling voor 1e 24 uur gratis regime

€ 57.500

€ 7.500

€ 50.000

€ 50.000

Maarssen: bouwkundige aanpassing entree van bewaakte fietsenstalling voor totaal 1e 24 uur gratis regime

€ 177.500

€ 137.500

€ 40.000

€ 40.000

Rhenen: OV fiets uitgifte punt

€ 10.500

€ 0

€ 0

€ 0

2. Uitbreiden P+R

€ 762.000

€ 87.000

€ 675.000

€ 675.000

Den Dolder: het uitbreiding en verbeteren van de kwaliteit van de P&R

€ 80.000

€ 10.000

€ 70.000

€ 70.000

Hollandse Rading: het uitbreiding en verbeteren van de kwaliteit van de P&R

€ 110.000

€ 0

€ 110.000

€ 110.000

Rhenen: het verplaasten en uitbreiding van de P&R locatie.

€ 495.000

€ 0

€ 495.000

€ 495.000

Woerden: introduceren 0-tarief P&R voor treinreiziger.

€ 77.000

€ 77.000

€ 0

€ 0

3. Innovatie P+R

€ 315.000

€ 35.000

€ 280.000

€ 280.000

Abcoude, Bilthoven, Breukelen (3x), Veenendaal Centrum, Veenendaal de Klomp (2x) en Woerden: P&R voorzien van systemen om bezetting online inzichtelijk te maken.

€ 315.000

€ 35.000

€ 280.000

€ 280.000

TOTAAL

€ 1.322.500

€ 267.000

€ 1.045.000

€ 1.045.000