Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018, nr. 81D89DC7, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2018)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018, nr. 81D89DC7, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2018)
CiteertitelOpenstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties in de agrarische sector provincie Utrecht 2018
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR379487/CVDR379487_6.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-09-201809-05-2019Nieuwe regeling

04-09-2018

prb-2018-6862

81D89DC7

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018, nr. 81D89DC7, tot openstelling van de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen uit de Verordening POP3 2014-2020 Provincie Utrecht (Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector provincie Utrecht 2018)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

 

Gelet op artikel 1.3, 1.4 en paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht;

 

Overwegende:

 

dat Gedeputeerde Staten met deze subsidieregeling beogen de gestelde doelen in het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) en het provinciaal meerjarenprogramma voor het landelijk gebied, Agenda Vitaal Platteland (AVP) te behalen, waaronder de bredere uitrol van innovaties en modernisering in de agrarische sector die bijdragen aan een duurzaam toekomstperspectief;

 

dat Gedeputeerde Staten met deze subsidieregeling mede beogen doelen uit de Kaderrichtlijn Water te realiseren;

 

dat Waterschap Vallei en Veluwe bereid is in zijn gebied de cofinanciering voor de watergerelateerde maatregelen op zich te nemen;

Besluiten

 

 • I.

  Open te stellen: De regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van de Verordening subsidies POP3 2014-2020 Provincie Utrecht - verder te noemen de Verordening subsidies POP3;

 • II.

  De periode voor het indienen van aanvragen vast te stellen op maandag 24 september 2018 9:00 uur tot en met maandag 19 november 2018 17:00 uur;

 • III.

  Het subsidieplafond voor de openstellingsperiode vast te stellen op € 1.900.000, - waarvan € 1.200.000, - uit het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (ELFPO) en € 700.000, - uit het provinciale Meerjarenprogramma Agenda Vitaal Platteland (AVP);

 • IV.

  Dit subsidieplafond als volgt te differentiëren:

  • -

   Maximaal € 500.000 uit ELFPO te bestemmen voor de bredere uitrol van innovaties voor watergerelateerde maatregelen bestaande uit 100% ELFPO-middelen (modulatiemiddelen) uit bijlage 2 van dit besluit;

  • -

   Maximaal € 415.000 uit ELFPO en maximaal € 415.000 uit AVP te bestemmen voor de bredere uitrol van innovaties voor niet-watergerelateerde maatregelen uit bijlage 1 van dit besluit;

  • -

   Maximaal € 285.000 uit ELFPO en maximaal € 285.000 uit AVP te bestemmen voor de bredere uitrol van innovaties voor watergerelateerde maatregelen uit bijlage 2 van dit besluit;

 • V.

  De volgende regels vast te stellen:

Artikel 1 Definities

In dit besluit wordt verstaan onder:

 • a.

  Verordening subsidies POP3: Besluit van Provinciale Staten van Utrecht van 21 september 2015 (nr. 815F72D7) houdende regels inzake de subsidieverstrekking ten behoeve van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2014 – 2020 provincie Utrecht, inclusief alle wijzigingen op het oorspronkelijke besluit;

 • b.

  De brede uitrol van innovaties en modernisering: het stimuleren van investeringen door een grotere groep landbouwondernemingen in beproefde systemen, machines en installaties;

 • c.

  Niet-watergerelateerde maatregelen: maatregelen die bijdragen aan de landbouwvisie van de provincie Utrecht voor een meer circulaire, natuur inclusieve en klimaat neutrale landbouw (bijlage 1);

 • d.

  Watergerelateerde maatregelen: maatregelen die bijdragen aan de doelen uit Richtlijn 2000/60/EG – Kaderrichtlijn water (bijlage 2).

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

In afwijking van artikel 2.2.1 van de Verordening subsidies POP3, het eerste lid kan subsidie worden verstrekt per aanvraag voor:

 • 1.

  de bredere uitrol van innovaties voor niet-watergerelateerde maatregelen binnen de agrarische sector vermeld in bijlage 1; of

 • 2.

  de bredere uitrol van innovaties voor watergerelateerde maatregelen binnen de agrarische sector vermeld in bijlage 2.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

 • 1.

  In afwijking van artikel 2.2.3 van de Verordening subsidies POP3 wordt subsidie verstrekt voor de volgende kosten:

  • a.

   kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;

  • b.

   kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;

  • c.

   kosten van koop of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

  • d.

   kosten van adviseurs en ingenieurs voor het bedrijfsklaar maken of installeren van de investering;

  • e.

   kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware die verband houden met de investering.

 • 2.

  Subsidiabele kosten als bedoeld in artikel 1.12 lid 1 van de Verordening subsidies POP3, bestaan uit personeelskosten, kosten derden en afschrijvingskosten. Bijdragen in natura komen niet voor subsidie in aanmerking.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1.12, tweede lid van de Verordening subsidies POP3, wordt geen subsidie verstrekt voor voorbereidingskosten die gemaakt zijn voordat de aanvraag om subsidie is ingediend.

Artikel 4 Hoogte subsidie

In afwijking van artikel 2.2.4 van de Verordening subsidies POP3 dient de subsidie op het moment van de subsidieverlening 40% van de subsidiabele projectkosten, minimaal € 10.000, - en maximaal € 100.000, - te bedragen.

Artikel 5 Selectiecriteria

 • 1.

  Voor de rangschikking als bedoeld in artikel 1:15b en artikel 2.2.5 van de Verordening subsidies POP3 hanteren Gedeputeerde Staten de scores van de lijsten in bijlage 1 en bijlage 2;

 • 2.

  Voor iedere aanvraag wordt een score vastgesteld op basis van het gemiddelde van de aangevraagde investeringscategorieën;

 • 3.

  De onder het tweede lid bedoelde score wordt met 1 punt opgehoogd indien de aanvraag betrekking heeft op een groep van landbouwers zoals bedoeld in artikel 6.

Artikel 6 Aanvragers

Subsidie wordt verstrekt aan landbouwers of groepen van landbouwers. Onder groepen van landbouwers worden verstaan samenwerkingsverbanden van landbouwers zonder rechtspersoonlijkheid die voldoen aan de voorwaarden van artikel 1.6 van de Verordening subsidies POP3.

Artikel 7 Aanvraag

 • 1.

  Onverminderd het gestelde onder artikel 1.7 van de Verordening subsidies POP3 geldt dat een aanvraag voor subsidie door een landbouwer of door een groep van landbouwers betrekking heeft op één van de twee categorieën activiteiten zoals bedoeld in artikel 2 en betreffende investeringslijsten, bijlage 1 dan wel bijlage 2;

 • 2.

  Per landbouwer kan maximaal twee keer subsidie worden verkregen waarbij het kan gaan om één aanvraag voor investeringen uit de eerste lijst (bijlage 1) en één aanvraag uit de tweede lijst (bijlage 2).

 • 3.

  Een landbouwer kan de aanvraag voor een investering slechts op één wijze indienen, hetzij als zelfstandige aanvrager hetzij als deelnemer in een samenwerkingsverband.

Artikel 8 Bevoorschotting

Onverminderd het bepaalde in artikel 1.23 van de Verordening subsidies POP3 wordt maximaal 1 keer per jaar een voorschot verleend op basis van realisatie.

Artikel 9 Publicatie en inwerkingtreding

Dit besluit wordt geplaatst in het Provinciaal Blad en treedt in werking met ingang van de eerste dag na de datum van uitgifte van het Provinciaal Blad waarin zij wordt geplaatst. Voor alle relevante informatie verwijzen wij naar de website https://www.provincie-utrecht.nl/onderwerpen/alle-onderwerpen/pop-3/procedure-aanvraag/.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Openstellingsbesluit POP3 fysieke investeringen voor brede uitrol van innovaties in de agrarische sector provincie Utrecht 2018.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 september 2018.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris.

Bijlage 1 Investeringslijst niet-watergerelateerde maatregelen

 

Nr.

Investeringscategorie

Punten

 

POP3 Thema: Investeringen in activiteiten die betrekking hebben op het volgende thema uit artikel 2.2.1 van de Verordening subsidies POP3:

 

c. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid).

 

Provinciaal doel: Circulaire landbouw

1

Systemen en materieel voor het verwerken en toepassen van organisch restmateriaal; niet zijnde mest op bedrijfsniveau:

 

Investeringen in materieel voor het verwerken en toepassen van gewasresten, maaisel van slootkanten, bermen of natuurterreinen, slootbagger of compost hiervan, met als doel het verhogen van bodemkwaliteit.

Toelichting

Binnen de circulaire economie wordt nuttige toepassing van reststoffen binnen de bedrijfskringloop nagestreefd. Deze investeringen beogen een nuttige toepassing als bodemverbeteraar van organische producten die niet voor menselijke consumptie of diervoer geschikt zijn.

 

Subsidiabele onderdelen & activiteiten

- Het dient te gaan om investeringen die specifiek bedoeld zijn voor de verwerking van organisch restmateriaal. Een gewone grasmaaier die behalve voor het maaien van bermen ook gebruikt kan worden voor ander maaiwerk is niet subsidiabel. Materieel voor het composteren en verwerken van organisch restmaterieel en een baggerspuit voor het verspreiden van slootbagger over het perceel zijn wel subsidiabel. Het kan gaan om investeringen op bedrijfsniveau of op niveau van een groep boeren. Vergistingsinstallaties waarin mest of restmateriaal van buiten het bedrijf gebruikt wordt, zijn niet subsidiabel.

8

 

POP3 Thema: Investeringen in activiteiten die betrekking hebben op het volgende thema uit artikel 2.2.1 van de Verordening subsidies POP3:

 

d. klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie)

Punten

Provinciaal doel: Reductie uitstoot CO2 door energiebesparing

2

Systemen voor optimalisatie van het energiegebruik op het landbouwbedrijf door gebruik te maken van energieopslag.

Toelichting:

Met een investering in energieopslag kan de bestaande duurzaam opgewekte elektriciteit (zonnestroom) op het bedrijf optimaal worden ingezet voor het grootgebruik (elektrische boilers, de melkmachine, de melkkoeling, ventilatoren of een groot verlichtingssysteem). Ook door aanschaf van landbouwwerktuigen die ingezet kunnen worden voor de opslag van duurzaam opgewekte energie kan elektriciteit worden opgeslagen. De aanvrager moet aan kunnen tonen dat er op het bedrijf energie uit zon of wind wordt opgewekt.

 

Subsidiabele onderdelen & activiteiten

- Accusystemen;

- Elektrisch aangedreven landbouwwerktuigen zoals een elektrische shovel of transporter waarbij voor de opslag van energie een of meerdere accu’s worden toegepast;

- Software voor de aansturing van het opslagsysteem;

- Installatiewerkzaamheden.

8

3

Zonnewarmtesystemen

Toelichting

Zonnewarmtesystemen zorgen voor een besparing op het verwarmen van bijvoorbeeld spoelwater.

 

Subsidiabele onderdelen & activiteiten

- Zonnecollectoren;

- Bevestigingsmaterialen;

- Boiler;

- Pomp;

- Transportvloeistof;

- Controller;

- Installatiewerkzaamheden.

 

Niet subsidiabele onderdelen

- Vervanging van een bestaande boiler;

- Cv-installatie;

- Warmtepomp;

- Radiatoren;

- Leidingen.

6

 

POP3 Thema: Investeringen in activiteiten die betrekking hebben op het volgende thema uit artikel 2.2.1 van de Verordening subsidies POP3:

 

f. verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

 

Provinciaal doel: verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid

4

Koematras, waterbed

Toelichting

Koematrassen zorgen ervoor dat koeien gemakkelijk kunnen liggen en opstaan. Dit levert comfort voor de koe en minder stress en daardoor een betere gezondheid en minder (poot)blessures.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- Matrassen voor koeien om op te rusten.

- Waterbedden voor koeien om op te rusten.

- Montagekosten voor matrassen of waterbedden voor koeien.

 

Niet subsidiabel:

- Een stal met diepstrooiselinrichting of zandbedden;

- Alle andere varianten op rustmogelijkheden voor dieren;

- De stal of plek waar de matrassen of waterbedden in komen te staan.

7

5

Varkensvriendelijke vloeren

Toelichting

Varkensvriendelijke vloeren zorgen ervoor dat varkens gemakkelijker kunnen rusten en bewegen en daardoor een betere gezondheid hebben met minder (poot)blessures.

 

Varkensvriendelijke vloeren definities:

Dichte vloer volgens Besluit Houders van dieren, omschrijving dichte vloer, artikel 2.18.6:

Een vloer of een gedeelte daarvan, die is voorzien van gierdoorlatende openingen, wordt als dicht beschouwd indien:

a. het totaal aan gierdoorlatende openingen niet meer bedraagt dan 5% van de totale oppervlakte van het dichte deel van de vloer, en;

b. de breedte van gierdoorlatende spleten ten hoogste 10 mm en de doorsnede van ronde gierdoorlatende openingen ten hoogste 20 mm bedraagt.

Harde dichte vloer is bijvoorbeeld beton/composietvloer of een metalen plaat.

Zachte dichte vloer is bijvoorbeeld geplastificeerd metaal of rubbercoating.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- Verblijfvloer / stalvloer voor guste en dragende zeugen: Een dichte vloer met een oppervlak van minimaal 1,50 m2 per guste of dragende zeug;

- Vloer voor ligplaats voor kraamzeugen: Een dichte vloer van minimaal 1,40 meter lengte en 0, 60 meter breedte per zeug (de dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht);

- Verblijfvloer / stalvloer voor gespeende biggen: Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,20 m2 per gespeende big;

- Verblijfvloer / stalvloer voor vleesvarkens: Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 0,40 m2 per vleesvarken;

- Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens roosters: Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens bestaande uit betonroosters of composiet roosters.

 

Niet subsidiabele onderdelen zijn:

- Gietijzeren roosters, geprofileerde metaalroosters of kunststof roosters;

- Vloeruitvoering mestplaats vleesvarkens harde dichte vloer: Een vloer voor een mestplaats voor vleesvarkens van dichte beton/composietvloer met gierafvoer en dagelijkse mestverwijdering (de dichte vloer mag ingestrooid worden, maar dat is niet verplicht);

- Verblijfvloer/stalvloer voor dekberen of ligplaatsen voor dekberen: Een dichte vloer met een oppervlakte van minimaal 76% per dekbeer.

7

 

POP3 Thema: Investeringen in activiteiten die betrekking hebben op het volgende thema uit artikel 2.2.1 van de Verordening subsidies POP3:

 

g. behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit.

 

Provinciaal doel: Natuurinclusieve landbouw en behoud landschappelijke kwaliteit

6

Systemen voor het verminderen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door gebruik van biodiversiteit

Natuurlijke plaagbestrijding (zoals de bestrijding van de perenbladvlo) door het lokken van roofinsecten, het behouden van deze nuttige roofinsecten d.m.v. het aanbieden van schuilplaatsen en het sparen van nuttige roofinsecten d.m.v. selectieve middelenkeuze.

 

Subsidiabele onderdelen & activiteiten

- Landbouwwerktuig zoals combinatie freesmachine + zaaimachine én een specifieke maaimachine, die de bloemenstrook kan laten staan en het gras naast de bloemenstrook wel maait;

- Schuilplaatsen voor roofinsecten;

- Installatiewerkzaamheden.

 

Niet subsidiabele onderdelen:

- De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders. Enkel het systeem dat kan worden aangekoppeld is subsidiabel;

- Zaaigoed.

9

7

Investeringen ten behoeve van stimulering weidegang

Subsidiabele onderdelen & activiteiten

- Weideselectiepoorten;

- GPS voor koeien;

- Drink- en voervoorzieningen voor in de wei

- Weidemelkrobot.

 

Niet subsidiabele onderdelen:

- Waterleidingen;

- Afrasteringsmateriaal (zoals schrikdraad);

- Kavelpad.

7

 

Bijlage 2 Investeringslijst watergerelateerde maatregelen

 

Nr.

Investeringscategorie

Punten

 

POP3 Thema: Investeringen in activiteiten die betrekking hebben op het volgende thema uit artikel 2.2.1 van de Verordening subsidies POP3:

 

c. maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid).

 

Provinciaal doel: Waterkwaliteit (KRW/N2000)

1 A t/m H

Systemen voor precisielandbouw betreffende plaats specifieke bemesting, plaats specifieke gewasbescherming, plaats specifieke opbrengst meting of plaats specifieke bewatering inclusief GPS/GIS-apparatuur:

A. systemen voor het gericht emissiearm, in de juiste dosering, zonder overlapping in de bodem toedienen van vloeibare stikstofhoudende meststoffen bij het planten, zaaien, aanaarden of het moment dat het gewas er aantoonbaar om vraagt;

B. voorzieningen ten behoeve van sleepslangbemesting. Inclusief maximaal 500 meter slang, GPS en automatische sectieafsluiting;

C. systemen om vloeibare meststoffen via druppelslangen in de juiste dosering en op het juiste moment toe te dienen aan het gewas;

D. automatische sectieafsluiting op zodenbemesters, zodeninjecteurs en bouwlandinjecteurs incl. GPS;

E. machine voor toediening rijenbemesting, inclusief GPS en automatische sectieafsluiting;

F. systemen voor het meten van het stikstofgehalte van de toegediende mest met NIRS indien dit meteen wordt doorvertaald in het doseren;

G. systemen voor het meten van opbrengsten op oogst- en rooimachines;

H. vaste meetopstelling voor het volgen van tenminste het verloop van bodemtemperatuur, bodemvocht en geleidbaarheid in landbouwgrond.

Toelichting

Vloeibare meststoffen zijn nauwkeuriger te doseren dan vaste meststoffen. Met de eis dat de meststoffen in de bodem moeten worden toegediend wordt voorkomen dat toediening gepaard gaat met onnodige ammoniakemissie.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- Alle soorten precisiemeters;

- Zowel zelfstandige werktuigen (zoals de spaakwielbemester) als opbouwmachines komen voor subsidie in aanmerking.

 

Niet subsidiabel:

- De tractor waaraan het systeem wordt gekoppeld.

9

2 A t/m C

Systemen voor vermindering van gebruik of de emissies van bestrijdingsmiddelen:

A. Mechanische onkruidbestrijding: schoffeltuig, frees voor onkruidbestrijding, wiedeg, wiedbed, onkruidbrander, onkruidsnijder, looftrekker, wortelsnijder, Ladurner onkruidbestrijder;

B. Gebruik spuittechnieken die drift vergaand reduceren, zoals wingsprayer of luchtondersteuning of driftarmere doppen;

C. Spuitmachine met restvloeistofreductie in de akkerbouw, bloembollen, boom-, fruit- of vollegrondsteelt.

Toelichting

Indien systemen of technieken worden gebruikt waarmee de totale hoeveelheid bestrijdingsmiddelen kunnen worden beperkt zal er minder van deze middelen in het oppervlaktewater terecht komen. Sommige middelen die in de fruitteelt worden gebruikt vinden we terug in de grondwaterbeschermingsgebieden.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- Investeringen in technieken ten behoeve van mechanische onkruidbestrijding, zoals schoffelwerktuigen, eggen, frezen en branders voor de veehouderij, akkerbouw, glastuinbouw en/of fruitteeltsector met als doel het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen;

- Spuitmachine met driftreducerende technieken, zoals driftarme doppen, elektrische kantdoppen, luchtondersteuning of wingsprayer;

- Spuitmachine bestemd voor het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen of vloeibare meststoffen aan gewassen in de akkerbouw, bloembollen-, boom-, fruit- of vollegrondsteelt, waarbij het ontstaan van restvloeistof in de spuittank wordt voorkomen of met ten minste 50% wordt gereduceerd;

- Een spuitmachine met volledig gescheiden vloeistofsystemen voor schoon water en spuitvloeistof (gescheiden schoonwater- en spuitvloeistofcircuit);

- Een spuitmachine waarbij de gewasbeschermingsmiddelen op het laatste moment voor het spuiten op het gewas in de spuitleiding vermengd worden door een selectieve doseringseenheid;

- GPS/GIS-apparatuur voor het systeem. GPS en GIS-apparatuur voor dit systeem is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel;

- Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabele onderdelen:

- Kosten voor gebruik van driftreducerende additieven;

- De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders zijn niet subsidiabel. Enkel het systeem dat kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

 

Let op: het percentage restvloeistofreductie moet worden vermeld in het projectplan en op de offerte bij het betaalverzoek.

A:9

B:7

C:7

3

Permanente of mobiele drinkbakken op zonne-energie midden in het perceel om vertrapping en nutriëntenuitspoeling te voorkomen

Toelichting

Als koeien uit een bak drinken in plaats van de oever, blijft deze oeverzone stabieler en kan de vegetatie in de oever zich beter ontwikkelen. Daarnaast zullen de uitwerpselen meer op het perceel komen dan in de oever.

 

Subsidiabele onderdelen:

- Waterreservoir;

- Zonnepaneel;

- Pomp;

- Accu;

- Schakelaar.

7

4

Mestopslagcapaciteit voor minimaal 10 maanden

Toelichting

Indien de mestopslag wordt vergroot biedt dit de mogelijkheid om de mest uit te rijden wanneer het gewas erom vraagt en ermee kan worden gewacht indien de omstandigheden niet optimaal zijn.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- Het uitbreiden van bestaande opslagcapaciteit naar 10 maanden, waarbij alleen de meerprijs ten opzichte van de verplichte opslag van 7 maanden subsidiabel is.

8

5 A t/m E

Systemen voor grondbewerking voor het behoud of bevordering van de bodemstructuur:

A. Machines voor niet kerende grondbewerking

B. Machine voor grondbewerking en zaaien tegelijk

C. Werktuigen voor strokenbewerking

D. Het maken of laten maken van digitale bodemkaarten om de variatie in organisch stofgehalte, pH, bemestingstoestand of bodemstructuur in beeld te brengen

Toelichting

Een betere bodemstructuur is goed voor het bodemleven en daarmee de productiviteit, maar ook voor het vasthouden van water, wat goed is bij droogte en afspoeling van nutriënten tegengaat.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- Machines ten behoeve van niet kerende grondbewerking, zoals cultivators, woelpoten, etc.;

- Zaaimachines die zonder voorbewerking kunnen zaaien, zoals schijvenzaaimachines en machines ten behoeve van niet keren de grondbewerking in combinatie met een zaaimachine;

- Machines die werkgangen combineren door tegelijk grond te bewerken én te zaaien/poten/planten;

- GPS/GIS-apparatuur voor het systeem. GPS en GIS-apparatuur voor dit systeem is alleen in combinatie met het systeem subsidiabel;

- Bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabele onderdelen:

- De tractor waaraan wordt gekoppeld of zelfrijders zijn niet subsidiabel. Enkel het systeem dat kan worden aangekoppeld is subsidiabel.

8

6 A t/m F

Systemen en maatregelen voor op het erf om afspoeling van voer(resten), mest(resten), perssappen en percolaat naar het oppervlaktewater te voorkomen:

 

A. Aanleg van een verharde, vloeistofdichte wasplaats (al dan niet overdekt) voor spuitmachines incl. voorziening voor de opvang en opslag van waswater;

B. Chemisch zuiveringssysteem voor was- en spoelwater van spuitmachines mits opgenomen in de BZG lijst;

C. Biologisch zuiveringssysteem voor was- en spoelwater van spuitmachines;

D. Waterdichte opslagput voor de opvang van perssap, percolatiewater en afstromend water van kuilplaten, voerplein of koepad;

E. Veegmachine voor het schoonhouden van het erf;

F. Permanente afdekinstallatie voor kuilvoerplaats.

Toelichting

Het erf is een bron van nutriënten en bestrijdingsmiddelen. Door het erf schoon te houden en water op te vangen kan deze emissie worden voorkomen. Er zijn systemen die het water opvangen en in meer of mindere mate gezuiverd lozen, maar systemen waarbij geen emissie plaatsvindt hebben de voorkeur.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- vloeistofdichte vul- en wasplaats inclusief buizen en opvang;

- wasplaats met afbraak gewasbeschermingsmiddelen;

- door compost;

- biologische zuiveringssystemen als phytobac of biofilter;

- een waterdichte opvangput waarmee verontreinigd afvalwater van het bedrijf gescheiden blijft van regulier rioolsysteem, inclusief de buizen, goten, richels voor afvoer;

- waterveegmachine met opvangbak erfafspoeling of bedrijfsafvalwater;

- veegmachine voor het schoonhouden van het erf ter voorkoming van erfafspoeling bij regen;

- opvangsysteem van perssappen (onder sleufsilo’s);

- zuiveringssystemen voor schoonspuitplaatsen die het water dusdanig zuiveren, dat dit geloosd kan worden op oppervlaktewater, waaronder een olievetscheider;

- bijbehorende installatiekosten.

 

Niet subsidiabele onderdelen:

- overkapping voor een mestopslag;

- kosten voor herinrichting van het erf;

- erfverharding;

- hemelwatersysteem waaronder dakgoten, buizen voor afvoer en reguliere riolering;

- kuilplaten of sleufsilo’s;

- installaties of machines voor opvang van perssap of percolaat indien een overloopvoorziening is of wordt aangebracht naar het reguliere riool, de bodem of het oppervlaktewater;

- waterzuiveringsinstallatie anders dan de bovengenoemde.

A: 9

B: 8

C: 6

D: 7

E: 8

F: 7

 

POP3 Thema: Investeringen in activiteiten die betrekking hebben op het volgende thema uit artikel 2.2.1 van de Verordening subsidies POP3:

 

e. klimaatadaptatie (door het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);

 

Provinciaal doel: klimaatadaptatie

7

Investeringen in stuwtjes en andere maatregelen om water langer vast te houden in waterlopen die vrij afwateren op een beek.

Toelichting

Klimaatverandering geeft meer droogte en meer piekneerslag. In beide situaties is het goed als in de Utrechtse beeksystem en aangrenzende waterlopen water vertraagd tot afvoer komt. Bij beken werkt de maatregel goed voor klimaatadaptatie, terwijl het afsluiten van sloten in poldersystemen in het westen leidt tot meer versnippering, een achteruitgang van de waterkwaliteit bij verondiepen en het afsluiten van vismigratieroutes. De maatregel is daarom alleen subsidiabel voor sloten die vrij afwateren op een beeksysteem.

 

Subsidiabele onderdelen en activiteiten:

- Het plaatsen van een LOP-stuw;

- Het verhogen van een bestaande duiker;

- Het dempen van sloten;

- Het verhogen van de slootbodem.

9

 

Toelichting

Inleiding

In het kader van het Europese Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3) heeft de provincie Utrecht de mogelijkheid om maatregelen open te stellen voor het indienen van projectvoorstellen die voor een EU-subsidie in het kader van het POP3 in aanmerking kunnen komen.

 

Om de internationale concurrentiepositie van de Nederlandse landbouw te handhaven en te versterken en tegelijkertijd aan milieuwetgeving vanuit de EU te voldoen is een blijvende investering in innovatie en modernisering van de landbouw noodzakelijk. Door deze investeringen kan de concurrentiekracht van de sector worden verhoogd waarbij de emissies naar het milieu omlaag gaan.

 

Met de regeling fysieke investeringen voor innovatie en modernisering van agrarische ondernemingen wil de provincie Utrecht agrariërs uitdagen om met investeringsprojecten te komen die een meerwaarde bieden voor de ontwikkeling van hun bedrijf en een bijdrage leveren aan een meer circulaire, natuurinclusieve en klimaatneutrale landbouw en aan de doelen van de Kaderrichtlijn Water.

 

Met name het innovatieve karakter van de investering maakt dat het een extra stimulering behoeft. Deze regeling zet in op de uitrol van innovaties en modernisering bij een grotere groep landbouwondernemers.

 

Wat de uitrol van innovaties betreft is gekozen voor een investeringslijst waarmee bewezen innovaties gerangschikt zijn en waarop een brede groep aanvragers een subsidieverzoek kan indienen.

 

Er is gekozen voor twee lijsten van investeringen die bijdragen aan de volgende thema’s uit artikel 2.2.1 lid 2 van Verordening Subsidies POP3:

 • c.

  maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);

   

  Het doel is om emissies te beperken die bovenwettelijk zijn en om het gebruik van grondstoffen op het bedrijf te beperken door toepassing van kringlooplandbouw zodat uiteindelijk EU-waterkwaliteitsdoelen kunnen worden gehaald. Emissievermindering speelt in verschillende sectoren, zoals de veehouderij en de fruitteelt. Het thema past goed in de provinciale ambitie op het gebied van duurzaamheid, waaronder circulaire economie. Denk hierbij aan het hergebruik van proceswater, waardoor dit niet meer geloosd hoeft te worden, of het hergebruik van organische reststromen voor biobased toepassingen;

 • d.

  klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);

   

  Het doel is om ondernemers te stimuleren in klimaatneutrale ontwikkeling van het bedrijf door te voeren onder andere het terugwinnen van energie uit stallen en andere vormen van hernieuwbare energie, het toepassen van nieuwe opslagtechnieken;

 • e.

  klimaat adaptatie (door het tegengaan van dan wel het verminderen van de effecten van grotere watertekorten en -overschotten en toenemende verzilting);

   

  Het doel is het watersysteem en het waterbeheer meer robuust te maken. Door water op te vangen of vast te houden kan bij droogte langer gebruik worden gemaakt van het opgevangen water en kan bij piekneerslag wateroverlast worden voorkomen. Ook het vasthouden van water in de bodem draagt bij aan deze doelen en is gunstig voor de gewasgroei in droge tijden;

 • f.

  verbetering van dierenwelzijn/diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

   

  Het doel is om ondernemers te stimuleren innovatieve technieken en modernisering toe te passenten behoeve van de volksgezondheid en dierenwelzijn.

 • g.

  behoud en versterking van biodiversiteit en omgevingskwaliteit;

   

  Het doel is de realisatie van innovatieve vormen van bedrijfsvoering die leiden tot het beter inpasbaar maken van maatregelen gericht op biodiversiteit en verbetering van de omgevingskwaliteit, bijvoorbeeld initiatieven voor biodiversiteitsvriendelijke landbouw.

Met dit openstellingsbesluit wordt aan de realisatie van bovenstaande doelstellingen invulling gegeven.

Artikelsgewijze toelichting van het openstellingsbesluit

Artikel 2 Subsidiabele activiteiten

Deze investeringsregeling is gericht op investeringen in bewezen innovaties. Deze zijn verdeeld over twee lijsten in bijlage 1 en 2 van dit besluit, namelijk water en niet-water gerelateerd.

Artikel 3 Subsidiabele kosten

Nadere toelichting op de subsidiabele kosten van investeringen:

 • a.

  Kosten voor bouw of verbetering van onroerende zaken;

 • b.

  Kosten voor verwerving of leasing van onroerende zaken;

   

  Bij a en b gaat het bijvoorbeeld om varkensvriendelijke vloeren, wasplaatsen of extra mestopslagcapaciteit.

 • c.

  Kosten van de koop- of huurkoop van nieuwe machines en installaties tot maximaal de marktwaarde van de activa;

   

  De Bedrijfsmiddelen (o.a. nieuwe landbouwmachines en installaties) worden aangeschaft om blijvend te worden gebruikt door de eindbegunstigde. In dit geval is de volledige aan- of huurkoopwaarde subsidiabel tot ten hoogte de marktwaarde van het bedrijfsmiddel aantoonbaar de marktwaarde niet overstijgen.

 • d.

  Kosten van adviseurs en ingenieurs voor het bedrijfsklaar maken van de investering zijn subsidiabel voor zover die aantoonbaar met het gebruiksklaar maken van de investering;

   

  Het kan bijvoorbeeld gaan om het configureren van de machines of het inregelen van de software.

 • e.

  Kosten van verwerving of ontwikkeling van computersoftware.

   

  Hier kan het gaan om software voor het monitoren en regelen van GPS-systemen of andere software die nodig is voor de activiteiten, zoals precisiebemesting.

Voorbereidingskosten die vooraf gaan aan het moment van indienen zijn niet subsidiabel.

Artikel 4 Hoogte subsidie

Voor investeringen geldt een maximum subsidie van 40% van de subsidiabele kosten.

De ondergrens van een project bedraagt € 10.000, - aan subsidie. Deze ondergrens moet worden gehaald op het moment van de subsidieverlening op basis van de subsidiabele kosten. Het kan zijn dat er € 15.000, - wordt aangevraagd maar dat hiervan ‘slechts’ € 9.000, - uiteindelijk aan subsidie overblijft na beoordeling van de aanvraag. In dat geval wordt de subsidie niet verleend. De maximum subsidie is € 100.000, - per aanvraag.

Door in een samenwerkingsverband (groep van landbouwers) een aanvraag in te dienen voor de wat kleinere investeringscategorieën biedt deze openstelling de mogelijkheid om de drempel van € 10.000, - te bereiken.

Artikel 5 Selectiecriteria

De investeringslijsten zijn opgesteld om landbouwers te stimuleren te investeren in innovatie en modernisering van hun bedrijf. De regeling is vooral bedoeld om de aanschaf van modernere installaties en machines te stimuleren, waarmee de landbouwers hun positie op gebied van innovatie en modernisering in duurzaamheid versterken.

 

De modernisering moet bijdragen aan een circulaire bedrijfsvoering, klimaatbestendigheid (energiebesparing), dierenwelzijn, landschappelijke kwaliteit en beleving, biodiversiteit en kwaliteit van het oppervlaktewater.

Investeringen die alleen of hoofdzakelijk gericht zijn op verbetering van de rentabiliteit van bedrijven en vervanging van dezelfde goederen die al op het bedrijf aanwezig zijn komen niet voor op de lijst.

 

Op deze lijst zijn alleen investeringen opgenomen die voldoen aan de minimale bijdrage aan de doelen voor innovatie en modernisering, zodat het niet nodig is een minimumscore op te nemen. De score per investeringscategorie is bepaald op basis van de mate waarin de investering bijdraagt aan de innovatie en modernisering (gericht op milieu, klimaatbestendigheid, volksgezondheid en biodiversiteit) en de beleidsmatige voorkeur van de provincie.

 

De investeringen zijn ingedeeld onder een aantal POP3-thema’s:

 • c.

  maatregelen die leiden tot een geringer grondstoffengebruik en een gesloten kringloop, met als resultaat een emissievermindering van milieubelastende stoffen naar bodem, lucht en grond- en oppervlaktewater (zoals broeikasgassen, ammoniak, nutriënten en bestrijdingsmiddelen) en minder uitputting van hulpbronnen en grondstoffen (zoals water, fosfaat en bodemvruchtbaarheid);

 • d.

  klimaatmitigatie (vermindering van de uitstoot van broeikasgassen door een zuiniger energiegebruik, reductie van het gebruik van fossiele energie door omschakeling op hernieuwbare energie, productie van hernieuwbare energie);

 • f.

  verbetering van dierenwelzijn of diergezondheid en verminderd risico voor de volksgezondheid bij de interactie tussen mens en dier;

 • g.

  behoud en versterking van de biodiversiteit en de omgevingskwaliteit.

De investeringsmaatregelen op deze lijsten zijn al door voorlopers met succes toegepast maar een bredere toepassing is onvoldoende op gang gekomen. Het is voor de provincie beleidsmatig van belang om dergelijke investeringen te stimuleren.

 

De investeringen in bijlage 1 zijn gericht op een aantal thema’s die de provincie heeft vastgesteld in haar landbouwvisie. Het gaat daarbij om circulaire bedrijfsvoering, klimaatbestendigheid (energiebesparing), dierenwelzijn, landschappelijke kwaliteit en beleving, biodiversiteit Aan de hand van selectiecriteria uit het handboek selectiecriteria (https://regiebureau-pop.eu/nieuwe-versie-handboek-selectiecriteria) zijn aan een aantal investeringscategorieën vastgesteld die bewezen innovatief zijn en waar de kans op succes heel groot is.

De scores zijn vervolgens bepaald op basis van effectiviteit en efficiëntie.

 

De investeringen in bijlage 2 zijn gericht op het verbeteren van de kwaliteit van het oppervlaktewater maar ook waterkwantiteit en/of bodemkwaliteit. Deze maatregelen zijn afkomstig van de BOOT-lijst (Bestuurlijk Overleg Open Teelten en veehouderij): http://agrarischwaterbeheer.nl/document/boot-lijst-maatregelen-agrarisch-waterbeheer. Ook in dit geval is er al veel bekend over de investeringen en zijn ‘mate van innovatie’ en ‘kans op succes’ minder relevant. Aan de hand van de criteria efficiëntie en effectiviteit zijn de scores bepaald.

 

De aanvragen worden gerangschikt op de score van de investeringen. Indien een aanvraag uit meerdere investeringen (maximaal 3) bestaat wordt de score bepaald op basis van de gemiddelde score. Dit wil zeggen dat de score van de individuele investeringen bij elkaar worden opgeteld en gedeeld door het aantal investeringen.

Artikel 6 Aanvragers

Uitsluitend landbouwers en groepen van landbouwers kunnen een aanvraag voor subsidie indienen.

Groepen van landbouwers zijn samenwerkingsverbanden van landbouwers zonder rechtspersoonlijkheid.

Dit betekent dat er een penvoerder aangewezen moet worden. Dit kan een gemachtigde zijn namens het samenwerkingsverband. Bij een aanvraag door groepen van landbouwers gelden de volgende voorwaarden:

 

Artikel 1.6 Samenwerkingsverbanden

 • 1.

  Indien bij of krachtens deze regeling is bepaald dat een subsidie kan worden verstrekt aan een samenwerkingsverband, komen in geval van samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid slechts voor subsidie in aanmerking samenwerkingsverbanden:

  • a.

   waarvan de deelnemers natuurlijke personen of rechtspersonen, ieder met een andere eigenaar en niet in eigendom van een deelnemende natuurlijke persoon, zijn, en;

  • b.

   die voldoen aan de concurrentieregels zoals die gelden krachtens de artikelen 206 tot en met 210 van Verordening (EU) Nr. 1308/2013 van het Europees Parlement en de Raad.

 • 2.

  Indien een aanvraag namens de deelnemers aan een samenwerkingsverband wordt ingediend bevat de aanvraag om subsidie tevens:

  • a.

   een door alle partijen ondertekende samenwerkingsovereenkomst van de deelnemende partijen, waarin onder meer door alle partijen wordt verklaard dat iedere partij hoofdelijk aansprakelijk is voor onverschuldigd betaalde subsidiebedragen;

  • b.

   de verdeling van de verantwoordelijkheden, bevoegdheden en financiële verplichtingen bevattende de baten en de lasten van de deelnemende partijen;

  • c.

   gegevens waaruit blijkt dat de penvoerder is aangewezen door de deelnemende partijen aan het samenwerkingsverband om de aanvraag om subsidie in te dienen.

 • 3.

  Ingeval een subsidie wordt verstrekt aan een samenwerkingsverband:

  • a.

   berusten de verplichtingen die daaruit voortvloeien hoofdelijk op iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband;

  • b.

   is de penvoerder verplicht de projectadministratie als bedoeld in artikel 1.17, aanhef en onder f, te voeren en de administratie en daartoe behorende bescheiden te bewaren tot de datum als bepaald in artikel 1.17, aanhef en onder g;

  • c.

   kunnen onverschuldigd betaalde subsidiebedragen overeenkomstig artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht hoofdelijk worden teruggevorderd bij iedere deelnemer aan het samenwerkingsverband. Bij terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen zal de penvoerder van het project als eerste worden aangesproken.

Artikel 7 Aanvraag

Een aanvraag wordt ingediend voor investeringen uit één van de twee lijsten (bijlage 1 of 2). Een aanvrager mag meerdere investeringen opgeven uit de betreffende lijst. Een aanvrager mag maximaal 2 aanvragen indienen in het geval er gebruik gemaakt wordt van de twee investeringslijsten. In het geval een landbouwondernemer een aanvraag indient voor een bepaalde investering als individuele ondernemer en tevens dezelfde investering indient als onderdeel van een samenwerkingsverband (groep van landbouwers), dan wordt de subsidie geweigerd voor dat gedeelte van de aanvraag die de ondernemer heeft ingediend als individuele ondernemer. Het gevolg kan zijn dat de aanvraag volledig wordt geweigerd als daarmee de ondergrens van € 10.000, - niet wordt gehaald.

Artikel 8 Bevoorschotting

De aanvrager mag maximaal 1 keer per jaar een betalingsverzoek indienen (aanvraag voorschot op basis van realisatie). Omdat de aanvrager al verplicht is, op basis van artikel 1.17 van Verordening subsidies POP3, 1 keer per jaar een voortgangsverslag in te dienen is het aan te bevelen om dit te combineren. Een aanvraag om een voorschot voorafgaand aan de realisatie is in ieder geval niet mogelijk. Met realisatie wordt bedoeld dat de kosten ook daadwerkelijk gemaakt zijn en dit aangetoond kan worden met facturen en betaalbewijzen.

Aanvraagprocedure

Onverminderd het gestelde onder artikel 1.7 van de Verordening subsidies POP3 geldt dat:

 • -

  aanvragen kunnen worden ingediend via een digitaal loket bij STIMULUS (https://www.pop3-webportal.nl/). De link is terug te vinden in de samenvatting van deze regeling via https://www.provincie-utrecht.nl/loket/subsidie/;

 • -

  aanvragen worden ingediend met gebruikmaking van een volledig ingevuld format projectplan, vergezeld van de van toepassing zijnde bijlagen. Hiervoor dienen door de provincie Utrecht verstrekte vaste formats te worden gebruikt.

U kunt tot en met maandag 5 november 2018 vragen stellen over de openstelling via het e-mailadres subsidies@provincie-utrecht.nl. De antwoorden op de geanonimiseerde vragen zijn uiterlijk 12 november 2018 beschikbaar via de website van de provincie Utrecht.

 

Aanvragen worden eerst beoordeeld op ontvankelijkheid en vervolgens aan de hand van de scores gerangschikt. Op basis van de rangschikking neemt het college van Gedeputeerde Staten een besluit. Alle aanvragers ontvangen binnen 22 weken na sluiting van de openstellingsperiode een beschikkingsbrief.