Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 27 mei 2019, 81E6B736, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 27 mei 2019, 81E6B736, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris
CiteertitelMandaatbesluit secretaris
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR73942/CVDR73942_15.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-201901-06-201901-09-2019Wijziging bijlage 1

11-06-2019

prb-2019-4473

81F2CF6E
14-06-201901-06-201921-06-2019Nieuwe regeling

27-05-2019

prb-2019-4326

81E6B736

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van de secretaris van de provincie Utrecht van 27 mei 2019, 81E6B736, tot vaststelling van het Mandaatbesluit secretaris

De secretaris;

 

Gelet op artikel 17 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004 (hierna: Organisatiebesluit);

 

Overwegende dat het gewenst is het opgavegericht werken in te voeren en daartoe het mandaat van de lijnmanagers en de opgavemanagers te wijzigen;

Besluit:

Artikel 1 Algemeen mandaat directeuren en domeinmanagers

 • 1.

  De directeuren en domeinmanagers zijn, ieder voor zover het hun portefeuille of domein betreft, bevoegd om namens gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning alle besluiten te nemen en alle rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten waartoe de secretaris bevoegd is krachtens:

  • a.

   de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit;

  • b.

   de artikelen 21 tot en met 24 van het Organisatiebesluit inzake budgetbeheer.

 • 2.

  De directeuren die niet de positie van algemeen directeur hebben, hebben geen personele bevoegdheden, behoudens bij vervanging van de algemeen directeur als bedoeld in artikel 9.

 • 3.

  Bij het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen van bedragen vanaf €221.000 is een directeur slechts bevoegd, als een andere directeur, domeinmanager of opgavemanager daar middels medeparafering van bedoelde beslissingen mee instemt.

 • 4.

  Bij het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen van bedragen vanaf €221.000 is een domeinmanager slechts bevoegd, als een andere domeinmanager of de algemeen directeur daar middels medeparafering van bedoelde beslissingen mee instemt.

 • 5.

  Tot het beleidsmatig mandaat van de directeuren en domeinmanagers behoort het indienen van collegevoorstellen binnen de scope van hun portefeuille of domein bij de secretaris, na overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder(s). De directeur of domeinmanager zorgt tevoren voor afstemming met de relevante domeinmanagers, teamleiders of opgavemanagers en vermeldt blijvende verschillen van inzicht of afwijkende adviezen expliciet in het collegeadvies.

Artikel 1a Mandaat opgavemanagers

 • 1.

  De opgavemanagers in de rol van ambtelijk opdrachtgever zijn, ieder voor zover het een door de algemeen directeur schriftelijk opgedragen concernopgave betreft en met inachtneming van de daarbij naar inhoud, tijd en budget nader bepaalde scope, bevoegd om namens gedeputeerde staten onderscheidenlijk de commissaris van de Koning alle besluiten te nemen en alle rechtshandelingen en andere handelingen te verrichten waartoe de secretaris bevoegd is krachtens:

  • a.

   de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit;

  • b.

   de artikelen 21 tot en met 24 van het Organisatiebesluit inzake budgetbeheer.

 • 2.

  De opgavemanagers hebben geen personele bevoegdheden.

 • 3.

  Bij het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen van bedragen vanaf €221.000 is een opgavemanager slechts bevoegd, als een andere opgavemanager, domeinmanager of directeur daar middels medeparafering van bedoelde beslissingen mee instemt.

 • 4.

  Tot het beleidsmatig mandaat van de opgavemanager behoort het indienen van collegevoorstellen binnen de scope van de concernopgave bij de secretaris, na overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder(s). De opgavemanager zorgt tevoren voor afstemming met de relevante domeinmanagers, teamleiders of opgavemanagers en vermeldt blijvende verschillen van inzicht of afwijkende adviezen expliciet in het collegeadvies.

Artikel 2 Mandaat teamleiders en medewerkers

 • 1.

  De teamleiders en behandelend medewerkers hebben de bevoegdheid van artikel 1, voor zover het hun team of functie betreft en voor zover dit is aangegeven in bijlage 1 bij dit besluit.

 • 2.

  Bij het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen van bedragen ter hoogte van €125.000 tot €221.000 is een teamleider slechts bevoegd, als een andere teamleider uit hetzelfde domein of de domeinmanager daar middels medeparafering van bedoelde beslissingen mee instemt.

 • 3.

  Tot het beleidsmatig mandaat van de teamleider behoort het indienen van collegevoorstellen binnen de scope van het team bij de secretaris, na overleg met de verantwoordelijk portefeuillehouder(s). De teamleider zorgt tevoren voor afstemming met de relevante domeinmanagers, teamleiders of opgavemanagers en vermeldt blijvende verschillen van inzicht of afwijkende adviezen expliciet in het collegeadvies. De domeinmanager bepaalt in overleg met de teamleider in welke gevallen collegevoorstellen door de domeinmanager worden ingediend.

Artikel 3 Chef Kabinet en concerncontroller

 • 1.

  De chef Kabinet en de concerncontroller worden bij toepassing van dit besluit voor wat betreft hun personele en financiële bevoegdheden als teamleider beschouwd. In de andere gevallen is de algemeen directeur bevoegd.

 • 2.

  Voor de chef Kabinet en de concerncontroller geldt het vier-ogenprincipe van artikel 2, tweede lid niet.

Artikel 4 Ondermandaat op basis van werkopdracht

 • 1.

  De directeuren, domeinmanagers en teamleiders kunnen aan een functionaris op basis van een schriftelijke werkopdracht ondermandaat verlenen, zoals dit is aangegeven in bijlage 2 bij dit besluit en tot maximaal een bedrag van €221.000 met inachtneming van artikel 2, tweede lid.

 • 2.

  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op een opgavemanager, waarbij de functionaris is aan te merken als ambtelijk opdrachtnemer in de opgavedriehoek.

 • 3.

  Van het eerste en tweede lid mag slechts gebruik worden gemaakt als de secretaris/ algemeen directeur, gehoord het CMT, daarmee schriftelijk instemt.

 • 4.

  Het ondermandaat, bedoeld in dit artikel, heeft geen betrekking op de personele bevoegdheden die zijn aangeduid in bijlage 1.

 • 5.

  De mandaatgever kan instructies geven voor de uitoefening van de gemandateerde bevoegdheid, bijvoorbeeld om het gebruik van het financiële mandaat nader te bepalen, de looptijd van het mandaat te begrenzen of voorwaarden te stellen aan de wijze van verantwoording over het gebruik van het verleende mandaat.

 • 6.

  Verder ondermandaat wordt niet verleend.

 • 7.

  De ondermandaten worden geregistreerd in overeenstemming met artikel 19 van het Organisatiebesluit.

 • 8.

  Ten aanzien van het gestelde in dit artikel kunnen richtlijnen worden gesteld.

Artikel 5 Mandaat treasury

De bevoegdheden op het gebied van treasury zijn gemandateerd zoals dit in bijlage 3 bij dit besluit is aangegeven. Verder ondermandaat wordt niet verleend.

Artikel 6 Mandaat externe functionaris

 • 1.

  Onder een externe functionaris wordt verstaan: een functionaris die werkzaamheden verricht binnen de organisatie van de provincie Utrecht, niet zijnde een ambtenaar als bedoeld in artikel A 1, onderdeel a, van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling Provincies aangesteld in dienst van de provincie Utrecht voor bepaalde of onbepaalde tijd.

 • 2.

  In afwijking van artikel 1 is een externe functionaris die de functie van directeur vervult en die niet de positie van algemeen directeur heeft, slechts bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen vanaf €125.000, als de algemeen directeur, of bij diens afwezigheid een andere directeur, domeinmanager of opgavemanager daar middels medeparafering van bedoelde beslissingen mee instemt.

 • 3.

  In afwijking van artikel 1 is een externe functionaris die de functie van domeinmanager vervult, slechts bevoegd tot:

  • a.

   het aanstellen, overplaatsen, functie wijzigen, schorsen of (al dan niet met een beëindigingsovereenkomst) ontslaan van personeel;

  • b.

   het opleggen van een disciplinaire straf;

  • c.

   het inhuren of detacheren van personeel en het in dat kader aangaan van financiële verplichtingen;

  • d.

   het aangaan van andere financiële verplichtingen en betaalbaarstelling vanaf €125.000, als de algemeen directeur, of bij diens afwezigheid een andere domeinmanager daar middels medeparafering mee instemt.

 • 4.

  In afwijking van artikel 1a is een externe functionaris die de rol van opgavemanager vervult, slechts bevoegd tot het aangaan van financiële verplichtingen en betaalbaar stellen vanaf € 125.000, als de algemeen directeur, of bij diens afwezigheid een andere opgavemanager, directeur of domeinmanager daar middels medeparafering van bedoelde beslissingen mee instemt.

 • 5.

  In afwijking van artikel 2 heeft een externe functionaris die de functie van teamleider vervult, beperkt mandaat in die zin dat deze:

  • a.

   niet bevoegd is tot het aanstellen van personeel, het doorvoeren van functiewijzigingen en het toekennen van beloningen, toelagen en gratificaties;

  • b.

   niet bevoegd is tot het ontslaan van personeelsleden tenzij dit op eigen verzoek gebeurt alsmede tot het opleggen van een disciplinaire straf;

  • c.

   niet bevoegd is tot het aantrekken van uitzendkrachten en het inhuren of detacheren van personeel (het aangaan van stage-overeenkomsten is wel toegestaan);

  • d.

   niet bevoegd is tot het aangaan van financiële verplichtingen; en

  • e.

   slechts bevoegd is tot het afschrijven van offertes tot maximaal het niveau van teamleider.

 • 6.

  Onverminderd het vijfde lid is een externe functionaris die de functie van teamleider vervult, slechts bevoegd tot het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten als zijnde behandelend medewerker als bedoeld in bijlage 1, onder 87, bij dit besluit. In die situatie geldt dat een teamleider in dienst van de provincie bevoegd is tot het vooraf fiatteren van de financiële verplichting als in genoemd onderdeel van de bijlage vereist.

Artikel 7 Uitzonderingen mandaat

Onverminderd de uitzonderingen, genoemd in artikel 10:3 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) en de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit, geldt het mandaat krachtens dit besluit niet:

 • a.

  voor de vaststelling dat de belanghebbenden bij een beslissing tot toepassing van bestuursdwang geen of onvoldoende maatregelen hebben getroffen als bedoeld in artikel 5:24 van de Awb;

 • b.

  voor de kwijtschelding van de kosten van bestuursdwang als bedoeld in artikel 5:25 van de Awb;

 • c.

  voor elke andere aan de secretaris opgedragen bijzondere taak, tenzij hij zelf anders bepaalt.

Artikel 8 Terugleggen bij mandaatgever

Er wordt geen gebruik gemaakt van het mandaat, als de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven.

Artikel 9 Vervanging algemeen

 • 1.

  Bij niet beschikbaarheid geldt voor de uitoefening van (onder)mandaat op grond van dit besluit de volgende vervangingsregeling.

  • a.

   Een behandelend medewerker wordt vervangen door:

   • -

    een ander behandelend medewerker;

   • -

    de teamleider; of

   • -

    de domeinmanager.

  • b.

   Als sprake is van een medewerker uit een opgaveteam, wordt deze vervangen door:

   • -

    een ander behandelend medewerker uit dat team,

   • -

    de ambtelijk opdrachtnemer, of

   • -

    de opgavemanager.

  • c.

   Een functionaris aan wie krachtens artikel 4 ondermandaat is verleend, wordt vervangen door:

   • -

    de mandaatgever, zijnde directeur, domeinmanager, teamleider of opgavemanager, of

   • -

    diens vervanger conform dit artikel.

  • d.

   Een teamleider wordt vervangen door:

   • -

    een andere door hem aangewezen teamleider van hetzelfde domein, of

   • -

    de domeinmanager.

  • e.

   Een domeinmanager wordt vervangen door:

   • -

    twee door hem aangewezen teamleiders van hetzelfde domein, of

   • -

    de door hem aangewezen andere domeinmanager, of

   • -

    de algemeen directeur.

  • f.

   Een opgavemanager wordt vervangen door:

   • -

    de door hem aangewezen andere opgavemanager, of

   • -

    de algemeen directeur.

  • g.

   De concerncontroller wordt vervangen door:

   • -

    de adjunct-controller, of

   • -

    de algemeen directeur.

  • h.

   De directeur wordt vervangen door:

   • -

    een andere directeur,

   • -

    een door hem aangewezen domeinmanager of

   • -

    de algemeen directeur

  • i.

   De algemeen directeur wordt vervangen door:

   • -

    de door hem aangewezen directeur.

 • 2.

  Indien de vervanging plaatsvindt door een externe functionaris, blijft het bepaalde in artikel 6 van kracht.

Artikel 10 Vervanging treasury

 • 1.

  Bij niet beschikbaarheid geldt voor de uitoefening van (onder)mandaat op het gebied van treasury de volgende vervangingsregeling.

  • a.

   De treasurer (senior adviseur middelen met werkveld treasury) wordt vervangen door:

   • -

    de teamleider Financiën 1.

  • b.

   De teamleider Financiën 1 wordt vervangen door:

   • -

    de domeinmanager van het domein Bedrijfsvoering.

  • c.

   De domeinmanager van het domein Bedrijfsvoering wordt vervangen door:

   • -

    de algemeen directeur.

 • 2.

  De vervanging vindt niet plaats door een externe functionaris als bedoeld in artikel 6.

Artikel 11 Intrekking

Het Mandaatbesluit secretaris van 23 februari 2015, nr. 814B3094, en het Ondermandaatbesluit directeuren van 9 juli 2008, worden, zoals nadien gewijzigd, ingetrokken.

Artikel 12 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatbesluit secretaris.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op 1 juni 2019.

Secretaris,

Bijlage 1 als bedoeld in artikel 2 van het Mandaatbesluit secretaris: mandaat teamleiders en medewerkers

 

Let op:

 

Artikel 1 regelt het mandaat van de directeuren en domeinmanagers.

Zij zijn binnen hun portefeuille of domein bevoegd om namens GS respectievelijk de commissaris van de Koning alle besluiten te nemen en alle rechtshandelingen en overige handelingen te verrichten, behoudens de uitzonderingen die ook voor de secretaris gelden. Zie hiervoor artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 14 en 15 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004.

Bij bedragen vanaf €221.000 geldt het vier-ogenprincipe.

Bij bestuurlijk gevoelige aangelegenheden moeten GS respectievelijk de commissaris van de Koning, ieder voor de eigen bevoegdheden, in de gelegenheid worden gesteld de beslissing te nemen.

 

In verband met artikel 1 komt het mandaat van de directeuren en domeinmanagers niet in onderstaande bijlagen voor.

Er is alleen een uitzondering gemaakt wanneer een bevoegdheid exclusief bij een bepaalde manager is belegd.

 

Artikel 1a regelt het mandaat van de opgavemanager in de rol van ambtelijk opdrachtgever voor een opgedragen concernopgave.

Het voorgaande is van overeenkomstige toepassing.

Ook dit mandaat komt niet in de bijlagen voor.

 

De hieronder vermelde bevoegdheid wordt namens gedeputeerde staten dan wel de commissaris van de Koning uitgeoefend door:

Mandaat secretaris: lijnmandaat Algemeen (informatie)verkeer

Algemeen (informatie)verkeer

1. Toezending zonder commentaar van gevraagde feitelijke informatie die openbaar is

Behandelend medewerker

2. Beantwoording van eenvoudige vragen

Behandelend medewerker

3. Ontvangstbevestiging van alle ingekomen stukken

Behandelend medewerker

4. Doorzenden van stukken die voor een ander bestuursorgaan zijn bestemd dan wel verwijzen naar de juiste instantie buiten de provincie

Behandelend medewerker

5. Terugzenden naar de afzender van stukken die niet zijn bestemd voor het bestuursorgaan en die niet worden doorgezonden

Behandelend medewerker

6. Voor kennisgeving aannemen of deponeren van daarvoor in aanmerking komende stukken

Behandelend medewerker

7. Verzoeken aan derden tot levering van gegevens/informatie

Behandelend medewerker

Personele, rechtspositie en organisatorische besluiten (beslissingen betreffende de gemandateerde zelf worden door zijn leidinggevende genomen)

8. openstellen vacature

Teamleider

9. Aanstellen medewerkers voor bepaalde en onbepaalde tijd

Teamleider

10. Verlengen aanstelling medewerkers voor bepaalde tijd

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

11. Aanstellen medewerkers voor onbepaalde tijd na voorafgaande aanstelling voor bepaalde tijd of op proef

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

12. Aanstellen medewerkers voor onbepaalde tijd in alle overige gevallen

Teamleider

13. Aangaan/beëindiging arbeidsovereenkomst

Teamleider

14. Aantrekken uitzendkrachten

Teamleider

15. Aangaan stage overeenkomst

Teamleider

16. Begeleidende brief bij stageovereenkomst

teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

17. Voorbereiden en verzenden offerteaanvragen i.v.m. detachering/inhuur personeel tot €221.000

Teamleider

18. (Vervalt)

 

19. Het aangaan van financiële verplichtingen i.v.m. detachering/inhuur personeel (in overeenstemming met de toepasselijke begroting):

 

Tot €125.000

Voorzitter OR

Tot €221.000

Teamleider

20. Afschrijven sollicitanten:

 

a. Opgeroepen sollicitanten

Teamleider

b. Niet opgeroepen sollicitanten

Behandelend medewerker MatchPoint

21. Besluiten inzake benoeming in andere functie

Teamleider

22. Verlenen ontslag op aanvraag

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

23. Beëindiging aanstelling voor bepaalde tijd op eigen verzoek of van rechtswege

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

24. Verstrekken getuigschrift

Teamleider

25. Verlenen ontslag wegens pensionering

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

26. Verlenen ontslag wegens FPU, geheel of gedeeltelijk

Besluit door teamleider conform advies teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

27. Verlenen ontslag overige gronden

Teamleider, conform advies teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

28. (Vervalt)

 

29. (Vervalt)

 

30. (Vervalt)

 

31. Vaststellen salaris en inpassing in functionele salarisschaal

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

32. Vaststellen personeelsbeoordeling

Teamleider

33. Muteren salaris bij herinpassing en herinpassing reorganisatie

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

34. Muteren salaris

Teamleider

35. Toekennen “boter bij de vis”

Teamleider

36. Toekennen toelage bij waarneming andere functie

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

37. Toekennen/intrekken van de overige toelagen inclusief afbouwregeling en bindingspremie

Teamleider

38. Verlengen toelage

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

39. (Vervalt)

 

40.(Vervalt)

 

41. (Vervalt)

 

42. Vaststellen terugbetalingsregeling ten onrechte toegekende toelage

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

43. Toekennen gratificatie Ambtsjubileum

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

44. Het opdragen van overwerk en goedkeuren declaratie overwerk, incl. maaltijdvergoeding

Teamleider

45. Vaststellen arbeidsduur deeltijd, werktijdvermindering en wijzigen werktijdindeling, inclusief verlengen

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

46. Vaststellen werktijdvermeerdering, inclusief verlengen

Teamleider

47. Opleggen verplichting zich buiten de voor de ambtenaar geldende werktijden ter beschikking te houden of tijdelijk werkzaamheden te verrichten buiten de voor de ambtenaar geldende werktijden

Teamleider

48. Verminderen verlofaanspraken

Teamleider

49. Toekennen verlof

Teamleider

50. Uitbetalen verlof bij einde dienstverband

Teamleider

51. Toekennen buitengewoon verlof

Teamleider

52. (Vervalt)

 

53. Toekennen levensloopverlof

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

54. Toekennen ouderschapsverlof

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

55. Toekennen langdurend onbetaald verlof overigens

Teamleider

56. Aanwijzing functie voor verplichte keuring bij aanstelling

Teamleider

57. Opleggen verplichting van arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Teamleider

58. Buitendienststelling na arbeidsgezondheidskundig onderzoek

Teamleider

59. Vaststellen aanspraken gewezen ambtenaar wegens ziekte, ontstaan voor de ingangsdatum van het ontslag

Teamleider

60. Vergoeding kosten geneeskundige behandeling a.g.v. dienstongeval

Teamleider

61. (Vervalt)

 

62. Maken van re-integratie-afspraken

Teamleider

63. Doen vervallen van aanspraken bij niet nakomen van re-integratie-afspraken

Teamleider

64. Vermindering bezoldiging na één jaar ziekte

Besluit door teamleider conform advies domeinmanager van het domein Bedrijfsvoering, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

65. Verbieden verrichten van nevenwerkzaamheden

Teamleider

66. (Vervalt)

 

67. Vaststellen pakket dienstkleding en verplichting tot het dragen ervan

Teamleider

68. Toekennen schadevergoeding bij diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen

Teamleider

69. Goedkeuren declaratie reis- en verblijfkosten bij dienstreizen

Teamleider

70. Aanwijzen uitrukfunctie

Teamleider

71. Toekennen verhuiskostenvergoeding

Besluit door teamleider, ondertekening door teamleider HR en organisatie 1 van het domein Bedrijfsvoering

72. (Vervalt)

 

73. Opleggen van verhuisplicht

Teamleider

74. Verplichten bewonen van dienstwoning

Teamleider

75. Voeren van jaargesprekken

Teamleider

76. Opleggen verplichting tot aanzuivering tekorten

Teamleider

77. Uitvoeren opleidingsplan

Teamleider

78. (Vervalt)

 

79. Uitvoering Regeling Persoonlijk Ontwikkel Budget

Teamleider

80. Uitvoering IKAP

Teamleider

81. (Vervalt)

 

82. (Vervalt)

 

83. Opleggen disciplinaire straf

Teamleider in overleg met de domeinmanager van het domein Bedrijfsvoering

84. Aangaan en wijzigen van arbeidsovereenkomst

Teamleider

Aangaan financiële verplichtingen en betaalbaarstelling bij levering van goederen en diensten en uitvoering van werken en overige bijdragen:

85. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken

- bij enkelvoudige onderhandse aanbestedingen in overeenstemming met hoofdstuk 6 van het Organisatiebesluit provincie Utrecht 2004

Behandelend medewerker

- overige aanbestedingen tot maximaal €125.000

Voorzitter OR

- overige aanbestedingen tot maximaal €221.000

Teamleider

86. Het aangaan van financiële verplichtingen voor de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken (in overeenstemming met de toepasselijke vastgestelde begroting)

 

- tot maximaal €125.000

Voorzitter OR

- tot maximaal €221.000

Teamleider

87. Het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten en uitvoering van werken

 

- tot maximaal €125.000

Behandelend medewerker, mits de budgethouder de financiële verplichting vooraf heeft gefiatteerd / Voorzitter OR

- tot maximaal €221.000

Teamleider

88. Het afschrijven van offertes

Teamleider / voorzitter OR

89. Het afdoen van oninbare vorderingen

 

- tot maximaal €10.000

Teamleider

Bijlage 2 als bedoeld in artikel 4 van het Mandaatbesluit secretaris

 

De hieronder vermelde bevoegdheid wordt namens gedeputeerde staten dan wel de commissaris van de Koning uitgeoefend door:

Aangaan financiële verplichtingen en betaalbaarstelling bij levering van goederen en diensten, uitvoering van werken en overige bijdragen

1. Voorbereiden en verzenden van offerteaanvragen in verband met de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken

 

- tot €221.000

Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van directeur, domeinmanager, teamleider of opgavemanager

(artikel 4, eerste en tweede lid )

2. Het aangaan van financiële verplichtingen voor de levering van goederen en diensten en uitvoering van werken (in overeenstemming met de toepasselijke vastgestelde begroting)

 

- tot €221.000

Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van directeur, domeinmanager, teamleider of opgavemanager

(artikel 4, eerste en tweede lid)

3. Het betaalbaar stellen bij levering van goederen en diensten en uitvoering van werken

 

- tot €221.000

Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van directeur, domeinmanager, teamleider of opgavemanager

(artikel 4, eerste en tweede lid)

4. Het afschrijven van offertes

Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van directeur, domeinmanager, teamleider of opgavemanager

(artikel 4, eerste en tweede lid)

5. Het afdoen van oninbare vorderingen

Functionaris voor zover in overeenstemming met werkopdracht van directeur, domeinmanager, teamleider of opgavemanager

(artikel 4, eerste en tweede lid)

Bijlage 3 als bedoeld in artikel 5 van het Mandaatbesluit secretaris: mandaat treasury

Mandaat treasury

 

 

AD

DM

TL

TR

1

Aantrekken van gelden in callgeld, kasgeld, rekening-courant

 

 

x

 

2

Aantrekken van gelden in overige varianten

 

x

 

 

3

Afsluiten van overige treasurytransacties, anders dan het aantrekken van gelden (bijvoorbeeld derivaten-transacties)

 

x

 

 

4

Het verrichten van voorbereidende werkzaamheden t.a.v. bovengenoemde activiteiten en het communiceren met (het doen van mededeling aan) financiële contractspartijen over de door de provincie genomen beslissingen c.q. gewenste transacties

 

 

 

x

5

Het voeren van correspondentie inzake treasury, zowel intern als extern

 

x

 

 

6

Alle overige, hiervoor niet genoemde, aan treasury gerelateerde activiteiten

x

 

 

 

7

Het afsluiten van transacties met het ministerie van Financiën ("de Schatkist")

 

 

 

x

Afkorting

Omschrijving

AD

Algemeen directeur

DM

Domeinmanager Bedrijfsvoering

Tl

Teamleider Financiën 1

TR

Treasurer (senior adviseur middelen met werkveld treasury)

Overige bijlagen

 

De hieronder vermelde bevoegdheid wordt namens gedeputeerde staten dan wel

de commissaris van de Koningin uitgeoefend door:

Bijlage A. ALGEMEEN (PROVINCIEBREED) OVERIG VERKEER

(aanvullend op Algemeen informatieverkeer in bijlage 1 bij dit besluit)

 

Het verlangen van een schriftelijke machtiging van een gemachtigde als bedoeld in artikel 2:1 van de Awb

Behandelend medewerker

Het voorbereiden en organiseren van inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten

Behandelend medewerker

Het verzenden van uitnodigingen en bijbehorende agendastukken voor het bijwonen van inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten

Behandelend medewerker

Het schriftelijke beantwoorden van vragen en reageren op reacties naar aanleiding van inspraak- en voorlichtingsbijeenkomsten

Teamleider

Het voeren van correspondentie met Rijk, gemeenten, waterschappen, andere provincies, burgers, bedrijven en instellingen (o.a. in het kader van te nemen of genomen besluiten of vastgesteld en bekendgemaakt beleid)

Teamleider

Het informeel afdoen, evenals het registreren van eenvoudige klachten, niet zijnde klachten als bedoeld in hoofdstuk 9 van de Awb

Behandelend medewerker

 

PUBLICATIE IN PROVINCIAAL BLAD

 

 

Het volgens de voorgeschreven procedure doen plaatsen van besluiten (verordening, beleidsregels e.a.) in het provinciaal blad

Behandelend medewerker

 

BESLUITEN / BESCHIKKINGEN

 

 

Het vaststellen van een formulier voor het indienen van aanvragen en verstrekken van gegevens (artikel 4:4 Awb)

Teamleider

Het doorsturen van aanvragen aan een ander bevoegd gezag (art. 2:3 Awb)

Behandelend medewerker

Besluiten aanvragers gelegenheid te geven tot aanvulling van de aanvraag binnen een nader gestelde termijn (art. 4:5 Awb)

Behandelend medewerker

Besluiten de aanvraag niet te behandelen (art. 4:5 Awb)

Teamleider

Uitnodigingen doen uitgaan in verband met het naar voren brengen van zienswijzen (artikelen 4:7 en 4:8 Awb)

Behandelend medewerker

Opschorten en verdagen beslistermijn op grond van een wettelijk voorschrift

Behandelend medewerker

Het verzenden van een voortgangsbericht / kennisgeving indien een beschikking niet binnen de bij wettelijk voorschrift bepaalde termijn of de termijn bedoeld in de artikelen 4:13, 4:14 en 3:18 Awb kan worden gegeven

Behandelend medewerker

Het verzenden van een kennisgeving bij besluiten van rechtswege wegens overschrijding van de beslistermijn (bijvoorbeeld kennisgeving van een van rechtswege verleende vergunning wegens termijnoverschrijding)

Behandelend medewerker

Het vragen van advies (art. 3:5 Awb)

Behandelend medewerker

Het aangeven binnen welke termijn advies wordt verwacht indien aan de adviseur niet reeds bij wettelijk voorschrift een termijn is gesteld (art. 3:6 Awb)

Behandelend medewerker

Het ter beschikking stellen van gegevens aan de adviseur die nodig zijn voor een goede vervulling van de taak van adviseur belast met het adviseren inzake door een bestuursorgaan te nemen besluiten (art. 3:7 Awb)

Behandelend medewerker

Het waarmerken van stukken in het kader van besluitvorming

Behandelend medewerker

Het bekendmaken van besluiten

Behandelend medewerker

 

PROCESHANDELINGEN

 

 

Oproepen voor en publiceren van hoorzittingen in het kader van administratief beroep, Awb-voorbereidingsprocedures of bezwaarprocedures

Behandelend medewerker

Het schriftelijk voeren van verweer in bestuursrechtelijke of civielrechtelijke rechtsgedingen met betrekking tot besluiten van gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning

Teamleider

Het schriftelijk indienen van (aanvullende) beroepsgronden en het schriftelijk voeren van verweer in bestuursrechtelijke of civielrechtelijke rechtsgedingen met betrekking tot besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Teamleider

Het schriftelijk machtigen om gedeputeerde staten en de commissaris van de Koning te vertegenwoordigen tijdens (hoor)zittingen (beroep & hoger beroep & verzoek om voorlopige voorziening & kort geding)

Teamleider Inkoop, juridische zaken en subsidies 1 van de afdeling Bedrijfsvoering

Het toezenden van stukken aan (hoger) beroepsinstanties in het kader van (hoger) beroepsprocedures omtrent besluiten van gedeputeerde staten of de commissaris van de Koning

Behandelend medewerker

Het toezenden van stukken aan bezwaarinstanties en (hoger) beroepsinstanties in het kader van bezwaarprocedures en (hoger) beroepsprocedures omtrent besluiten in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Behandelend medewerker

 

TOEZICHT

 

 

Het voeren van correspondentie in het kader van het toezicht op grond van artikel 4:59 van de Awb

Behandelend medewerker

 

LEGES / HEFFING

 

 

Beantwoording van vragen over leges, heffingen en Bankgaranties

Teamleider Financiën 1 van de afdeling Bedrijfsvoering

Bijlage B. SPECIFIEK (PER DOMEIN/TEAM)

 

Bevoegdheden die exclusief bij een bepaalde directeur, domeinmanager of opgavemanager / ambtelijk opdrachtgever zijn belegd, zijn in deze bijlagen vermeld.

DOMEIN BESTUURS- en DIRECTIEONDERSTEUNING

Het toekennen van een standplaatstoelage aan medewerkers

Domeinmanager, mits met een standplaats buiten Nederland wordt gehandeld conform het advies van de domeinmanager Bedrijfsvoering

 

ARCHIEFWET 1995 EN BESLUIT INFORMATIEBEHEER PROVINCIE UTRECHT 2014

 

Verlenen en verlengen van een machtiging tot opschorting van de overbrenging van archiefbescheiden ouder dan 20 jaar (art. 13 Archiefwet 1995)

Domeinmanager

Beslissen omtrent beperkingen aan de openbaarheid van archiefbescheiden ouder dan 75 jaar (artikel 15 Archiefwet 1995)

Domeinmanager

Afhandelen meldingen Archiefverordeningen(artikel 30 en 35 Archiefwet)

Domeinmanager

Goedkeuren lijst met vernietigbare bescheiden, geldend als machtiging tot vernietiging (artikel 28 Besluit Informatiebeheer provincie Utrecht 2014)

Provinciearchivaris

 

FINANCIEEL TOEZICHT

 

 

A. GOEDKEUREN VAN:

(niet goedkeuren geschiedt niet krachtens mandaat)

 

Besluiten inzake artikel 15 Gemeentewet/ artikel 3:43, derde lid, Burgerlijk Wetboek (verboden handelingen)

Domeinmanager

Opclassificatie van gemeenten, verhoging van tijdsbestedingsnorm ingevolge de rechtspositiebesluiten raads- en commissieleden, wethouders en burgemeesters

Domeinmanager

 

B. VOOR KENNISGEVING AANNEMEN

 

Begroting lokale overheden onder repressief toezicht

Behandelend medewerker

Begrotingswijzigingen lokale overheden onder repressief toezicht

Behandelend medewerker

Rekening lokale overheden

Behandelend medewerker

Verordeningen op grond van artikel 212, 213 en 213a Gemeentewet of afzonderlijk vastgestelde treasurystatuten c.q. (beleids)nota's / notities, genoemd in deze verordeningen

Behandelend medewerker

 

C. OVERIGE

 

Bij personele wisselingen interbestuurlijk toezichthouders aan de lijst van aangewezen toezichthouders toevoegen of daaruit verwijderen en aan interbestuurlijk toezichthouders een legitimatiebewijs verstrekken

Domeinmanager

Ontheffingen tot het aangaan van verplichtingen bij (nog) niet goedgekeurde begroting

Teamleider Bestuurlijke ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht en Europa

Melding bij overschrijding kaslimiet/renterisiconorm Wet financiering decentrale overheden (Wet fido)

Behandelend medewerker

Aanwijzing/toestemming/bepaling maximum bij overschrijding kasgeldlimiet/renterisiconorm Wet fido

Domeinmanager

Ontheffing kasgeldlimiet (art. 4, lid 5, Wet fido) T renterisiconorm Wet fido (art.6, lid 5, Wet fido)

Teamleider Bestuurlijke ontwikkeling, interbestuurlijk toezicht en Europa

Waarschuwing of aanwijzing in het kader van Informatie voor Derden met betrekking tot waterschappen

Domeinmanager

Beslissingen met betrekking tot gemeenschappelijke regelingen:

- besluiten inzake uitreedsommen

- goedkeuringen op basis van het statuut van een gemeenschappelijke regeling

Domeinmanager

Correspondentie met lokale overheden inzake de onder A, B en C genoemde onderwerpen

Genoemde mandaathouder

DOMEIN BEDRIJFSVOERING

Het verdagen van de beslissing op bezwaar als bedoeld in artikel 7:10, derde en vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht

Secretaris Adviescommissie bezwaarschriften GS

 

AANDACHTSGEBIED FINANCIËN

 

 

Stopzetting uitbetaling reiskostenvergoeding woonwerkverkeer na 6 weken ziekte

Teamleider Financiën 1

Terugvordering van ten onrechte gedane (salaris)betalingen

Teamleider Financiën 1

Vaststelling economische huurwaarde provinciale woningen

Teamleider Financiën 1

Administratieve uitvoering sociale wetgeving pensioenwetgeving

Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering

Afhandeling inlichtingenformulieren van derden (bijvoorbeeld USZO, CBS, GAK, gemeenten)

Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering

Inning premie collectieve ongevallenverzekering medewerkers en gepensioneerden

Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering

Behandelen afdrachten aan belastingdienst, bedrijfsvereniging, ABP en ziektekostenverzekering

Teamleider Financiën 1

Voeren van correspondentie met makelaars/assuradeuren en claimanten over aansprakelijkstelling van producten bij geleden schade

Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering

Rappelleren debiteuren (toezenden eerste en tweede herinnering)

Behandelend medewerker van het domein Bedrijfsvoering

Aanvragen accountantsverklaring bij de jaarrekening

Domeinmanager Bedrijfsvoering

Tekeningsbevoegdheid tot het doen van betaalbaarstelling en tot het aanwijzen van vervangers

Domeinmanager Bedrijfsvoering

Het ter incasso aanbieden van openstaande vorderingen aan het incassobureau met instemming van de eigenaar van de debiteur

Teamleider Financiën 1

DOMEIN LEEFOMGEVING

WET GELUIDHINDER

 

 

Nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding en de uitvoering daarvan) in het kader van de Wet geluidhinder (onder uitvoering is tevens begrepen de aanbieding van het onherroepelijke besluit aan het Kadaster ter opname in de openbare registers)

Teamleider

 

VERGUNNINGVERLENING NATUUR EN LANDSCHAP

 

Advisering op basis van wettelijke verplichtingen aan ander bevoegd gezag, nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding daarvan) en afhandelen van een melding op grond van:

- Wet natuurbescherming

- Natuurschoonwet 1928

- Verordening natuur en landschap provincie Utrecht 2017

- Scheepvaartverkeerswet

- Waterverordening provincie Utrecht 2009, voor zover niet gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht bij Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht

- Wegenverkeerswet 1994

- Wegenverordening provincie Utrecht 2010

- Scheepvaartverkeerswet

- Waterverordening provincie Utrecht 2009, voor zover niet gemandateerd aan de Regionale Uitvoeringsdienst Utrecht bij Mandaatbesluit RUD Utrecht provincie Utrecht

- Wegenverkeerswet 1994

- Wegenverordening provincie Utrecht 2010

- Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

Teamleider

Ten aanzien van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht:

- afgeven van verklaringen van geen bedenkingen

- het bevoegd gezag verzoeken een handhavingsbeschikking te nemen

Teamleider

- voeren van correspondentie in het kader van deze wet

Behandelend medewerker

 

CULTUUR

 

 

Wet algemene bepalingen omgevingsrecht: afgeven van adviezen

Teamleider

Erfgoedwet:

– adviseren ex artikel 9.1, eerste lid, onder a (voormalig hoofdstuk II, paragraaf 2, artikel 16, tweede lid, en artikel 17 Monumentenwet 1988);

– adviseren bij aanwijzing tot rijksbeschermd monument ex hoofdstuk 3, paragraaf 3.1, artikel 3.1, derde lid

– adviseren bij aanwijzing tot beschermd stads- of dorpsgezicht ex artikel 9.1, eerste lid, onder a (voormalig hoofdstuk IV, artikel 35, tweede lid, Monumentenwet 1988)

Teamleider

– geven van selectieadvies voor terreinen of archeologische vindplaatsen

– goedkeuren van Plan van aanpak en Programma van eisen voor archeologisch onderzoek

– goedkeuren concept-rapporten van archeologisch onderzoek

Behandelend medewerker

DOMEIN MOBILITEIT

MOBILITEIT

 

 

Het nemen van besluiten (inclusief de voorbereiding daarvan) op het werkterrein van Mobiliteit (concessies Openbaar Vervoer: gedeputeerde staten)

Teamleider

 

WEGEN

 

 

Het beslissen op verzoeken om schadevergoeding of nadeelcompensatie indien het toe te kennen bedrag maximaal €50.000,- bedraagt.

Domeinmanager

Het vaststellen (inclusief wijzigen) van de grenzen van de bebouwde kom(men) van gemeenten (art. 27, tweede lid, Wegenwet)

Teamleider

Het verlenen, weigeren, wijzigen of intrekken van een verkeersbesluit

Teamleider

 

OPENBAAR VERVOER

 

 

Het verlenen van vergunningen voor het uitvoeren van werkzaamheden of het plaatsen van zaken op, in, boven, naast of onder de lokale spoorweg (artikel 12, eerste lid, Wet lokaal spoor)

Beheerder Wet lokaal spoor / teamleider Trambedrijf beheer en onderhoud

Het vaststellen van het ruimtelijk profiel (artikel 12, zesde lid, Wet lokaal spoor)

Beheerder Wet lokaal spoor / teamleider Trambedrijf beheer en onderhoud

Handhaving voor zover dat betreft een vergunning op basis van artikel 12, eerste lid, Wet lokaal spoor (artikel 43 t/m 48 van de Wet lokaal spoor)

Safetymanager