Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 juni 2019, nr. 81F0EBE9, tot houdende de nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 juni 2019, nr. 81F0EBE9, tot houdende de nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht)
CiteertitelUitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Utrecht/CVDR378390/CVDR378390_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-06-2019Nieuwe regeling

04-06-2019

prb-2019-4474

81F0EBE9

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 juni 2019, nr. 81F0EBE9, tot houdende de nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht)

Gedeputeerde Staten van Utrecht;

 

Gelet op de artikelen 4, 6 en 35a, onder d, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

 

Overwegende dat Provinciale Staten op 12 december 2016 de “Natuurvisie” en het bijbehorende “Supplement biodiversiteit” hebben vastgesteld, waarin de doelstellingen van het beleid voor biodiversiteit zijn opgenomen;

 

Overwegende dat Provinciale Staten op 12 december 2016 het Beleidskader wet natuurbescherming hebben vastgesteld, waarin beleidsafspraak 5 (pagina 32) is opgenomen om gemeenten te stimuleren om in te zetten op soorten managementplannen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten op 8 januari 2019 het Programma Invasieve exoten provincie Utrecht hebben vastgesteld, waarin de doelstellingen van het beleid ter bestrijding en beheersing van invasieve exoten zijn opgenomen;

 

Overwegende dat Gedeputeerde Staten deze doelstellingen willen bereiken door onder andere subsidie te verlenen aan activiteiten die aan realisering daarvan bijdragen;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

 

Paragraaf 1 Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

Artikel 1.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

 • b.

  Utrechtse aandachtsoorten: bedreigde plant-, en diersoorten zoals vastgesteld in de provinciale Natuurvisie 2016, te vinden in het bijbehorende Supplement Biodiversiteit en in bijlage 1 van deze uitvoeringsverordening;

 • c.

  Icoonsoort: Utrechtse aandachtsoort waarvan het zwaartepunt van het verspreidingsgebied in de provincie Utrecht gelegen is.

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 35a, onder d, van de Asv, gericht op het behoud of herstel van leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten, in de vorm van:

  • a.

   uitvoeringsprojecten in:

   • 1°.

    agrarische gebieden;

   • 2°.

    stedelijke gebieden;

   • 3°.

    natuurgebieden;

  • b.

   praktijkgericht onderzoek:

   • 1°.

    naar de aanwezigheid van een of meer aandachtsoorten, voor zover noodzakelijk voor de bescherming of het behoud van de aandachtsoort of aandachtsoorten;

   • 2°.

    gericht op de vraag welke maatregelen, waar kunnen worden genomen om de condities voor aandachtsoorten te verbeteren;

  • c.

   projecten gericht op informatieverstrekking aan eigenaren of beheerders van terreinen met bedreigde soorten, voor zover noodzakelijk voor de bescherming of het behoud van de aandachtsoorten;

  • d.

   het uitvoeren van beheerexperimenten gedurende een periode van maximaal drie jaar ten behoeve van de aandachtsoorten.

 • 2.

  De subsidie, bedoeld in het eerste lid, kan voor maximaal 10% worden besteed aan communicatie en draagvlakvergroting gericht op de inwoners van de provincie Utrecht, ter bevordering van hun betrokkenheid bij de Utrechtse aandachtsoorten en de mogelijkheid tot beleving van natuur in dat kader.

Artikel 1.3 Nadere criteria

 • 1.

  De activiteiten, bedoeld in artikel 1.2, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien:

  • a.

   zij uitgevoerd worden in, of gericht zijn op de provincie Utrecht en

  • b.

   zij gericht zijn op het behoud of herstel van leefgebieden van een of meer Utrechtse aandachtsoorten, verwacht mag worden dat de resultaten van de activiteiten relevant en bruikbaar zullen zijn voor instandhouding en ontwikkeling van aandachtsoorten of hun leefgebieden, inzichtelijk wordt gemaakt wat het effect van de voorgenomen activiteiten is op de icoonsoorten en de overige aandachtsoorten in het projectgebied, en in belangrijke mate en op effectieve en efficiënte wijze aantoonbaar bijdragen aan het duurzaam voortbestaan van bedreigde populaties van de Utrechtse aandachtsoort of aandachtsoorten.

 • 2.

  Als sprake is van een activiteit als bedoeld in artikel 1.2 eerste lid, onder b, geldt tevens als criterium dat het onderzoek gericht is op:

  • a.

   vergroting van de kennis over het leefgebied van de desbetreffende aandachtsoort of aandachtsoorten of

  • b.

   verbetering van het leefgebied van de desbetreffende aandachtsoort of aandachtsoorten.

 • 3.

  Voor zover er plant- en zaaigoed wordt gebruikt, geldt voor bomen en struiken dat dit inheems en autochtoon is, voor zaden van kruiden geldt dat zij inheems en van regionale afkomst zijn. Alleen op specifieke locaties, in het bijzonder in of nabij het stedelijk gebied, kan inzaai van cultuurplanten of – gewassen plaatsvinden.

Artikel 1.4 Subsidieontvangers

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   rechtspersonen;

  • b.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen;

  • c.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2.

  Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b en c, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid;

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

 • 3.

  Indien de aanvrager een landbouwonderneming is, kan alleen subsidie worden aangevraagd voor projecten als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder a.

Artikel 1.5 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

 • 2.

  Onverminderd artikel 7 van de Asv worden bij de aanvraag om subsidie gevoegd:

  • a.

   een projectplan dat in ieder geval beschrijft waar het project wordt uitgevoerd, wat de verwachte effecten zijn voor in het projectgebied voorkomende of gewenste aandachtsoort of – soorten, welke maatregelen daarvoor worden uitgevoerd, welke planning is voorzien, op welke wijze de gerealiseerde voorzieningen in stand worden gehouden en of, en zo ja, hoe de ecologische effecten worden gemonitord;

  • b.

   ondersteunend kaartmateriaal en

  • c.

   indien het gestelde in artikel 1.4 tweede lid onder b van toepassing is, een document waaruit de instemming blijkt.

 • 3.

  Als artikel 1:12 van toepassing is, overlegt de aanvrager bij de aanvraag een ondertekende de-minimisverklaring.

Artikel 1.6 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 10 van de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  voor de activiteit op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht subsidie kan worden aangevraagd;

 • b.

  minder dan € 5.000,- aan subsidie wordt verstrekt;

 • c.

  de activiteit voortvloeit uit een wettelijk opgelegde verplichting;

 • d.

  de activiteit een beheermaatregel betreft, met uitzondering van de activiteiten, bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder d.

Artikel 1.7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 1.2, bedraagt voor 2019, € 500.000,-.

Artikel 1.8 Hoogte van de subsidie

Onverminderd het gestelde in artikel 1.2 tweede lid, bedraagt de hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.2, eerste lid:

 • a.

  onder a, maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 100.000,-;

 • b.

  onder b en c, maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,-;

 • c.

  onder d, maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 1.9 Subsidiabele kosten

 • 1.

  Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie en met inachtneming van artikel 12, derde lid van de Asv, komen alle kosten voor subsidie in aanmerking.

 • 2.

  Als de aanvrager bij het bepalen van het subsidiebedrag gebruik maakt van uurtarieven is artikel 12, vijfde lid, van de Asv van toepassing, met dien verstande dat de uurtarieven niet hoger mogen zijn dan:

  • a.

   € 50,- voor werkzaamheden op MBO niveau;

  • b.

   € 80 voor werkzaamheden op HBO-niveau;

  • c.

   € 100 voor werkzaamheden op WO-niveau.

Artikel 1.10 Niet subsidiabele kosten

In afwijking van artikel 1.9 komen niet voor subsidie in aanmerking, kosten:

 • a.

  gemaakt vóór vaststelling van deze uitvoeringsverordening;

 • b.

  voor aanschaf van machines;

 • c.

  voor onvoorziene omstandigheden.

Artikel 1.11 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft de volgende verplichtingen:

 • a.

  activiteiten als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder a, b en d zijn uiterlijk 3 jaar na de datum van de subsidieverlening gerealiseerd;

 • b.

  activiteiten als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder c zijn uiterlijk 1 jaar na de datum van de subsidieverlening gerealiseerd;

 • c.

  bij subsidies van € 25.000,- en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • d.

  voor zover in het project verspreidingsgegevens van soorten worden verzameld, worden deze opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Artikel 1.12 Europese Regelgeving

Als subsidie wordt verstrekt aan een onderneming, gebeurt dit met inachtneming van de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die deze regelgeving biedt, zoals het verstrekken van subsidie op grond van:

 • a.

  de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, of

 • b.

  de verordening (EU) Nr. 1408/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, voor zover het een landbouwonderneming betreft.

Paragraaf 2 Soortenmanagementplan

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

 • b.

  Beschermde soorten: soorten die op grond van de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming wettelijk beschermd zijn;

 • c.

  Gebiedsgerichte ontheffing: ontheffing van de verboden, bedoeld in de artikelen 3.1, 3.2, zesde lid, 3.5, 3.6, tweede lid en 3.10, eerste lid, van de Wet natuurbescherming voor verschillende activiteiten binnen een plangebied, zijnde een substantieel deel van een gemeente, waarbij maatregelen worden genomen die het functioneel leefgebied van de beschermde soorten, ongeacht de aard van de negatieve effecten van de toegestane activiteiten, versterken;

 • d.

  Soortenmanagementplan: plan gericht op het verbeteren van de staat van instandhouding van soorten en ter onderbouwing van de aanvraag om een gebiedsgerichte ontheffing in het belang van flora en fauna;

 • e.

  Wnb: Wet natuurbescherming.

Artikel 2.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 35a, onder d, van de Asv, voor het opstellen van een soortenmanagementplan ten behoeve van het kunnen aanvragen van een gebiedsgerichte ontheffing.

Artikel 2.3 Nadere criteria

Subsidie als bedoeld in artikel 2.2 kan slechts worden verstrekt als de maatregelen in het soortenmanagementplan tot doel hebben de staat van instandhouding van de beschermde soorten die voorkomen in het plangebied en die beïnvloed worden door de gebiedsgerichte ontheffing, te verbeteren.

Artikel 2.4 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie en met inachtneming van artikel 12, derde lid van de Asv, komen in ieder geval de volgende kosten voor subsidie in aanmerking:

 • a.

  inventarisatie en onderzoek naar de betrokken beschermde soorten;

 • b.

  het opstellen van een monitoringsplan voor de betrokken beschermde soorten;

 • c.

  opleiden en begeleiden van vrijwilligers ten behoeve van inventarisatie of monitoring van de betrokken beschermde soorten;

 • d.

  het opstellen van een soortenmanagementplan.

Artikel 2.5 Subsidieontvangers

Subsidie kan worden verstrekt aan gemeenten gelegen in de provincie Utrecht.

Artikel 2.6 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

 • 2.

  Onverminderd artikel 7 van de Asv worden bij de aanvraag om subsidie gevoegd:

  • a.

   een offerte van een adviesbureau voor de kosten van de activiteit, bedoeld in artikel 2.2;

  • b.

   een kaart en een beknopte beschrijving van het plangebied.

Artikel 2.7 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 10 van de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  de activiteit voortvloeit uit een wettelijk opgelegde verplichting;

 • b.

  er aan de aanvrager reeds een subsidie op grond van deze paragraaf is verstrekt.

Artikel 2.8 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor subsidies als bedoeld in artikel 2.2 bedraagt voor het tijdvak 2019 tot en met 2022 € 1.300.000,-.

Artikel 2.9 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 50.000,-.

Artikel 2.10 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft de volgende verplichtingen:

 • a.

  het soortenmanagementplan is uiterlijk drie jaar na de datum van de subsidieverlening gereed;

 • b.

  bij subsidies van € 25.000,- en hoger overlegt de subsidieontvanger jaarlijks een tussentijds voortgangsverslag, indien de periode van uitvoering van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt meer dan twaalf maanden bedraagt;

 • c.

  de voor het soortenmanagementplan verzamelde ecologische data worden in de Nationale Databank Flora en Fauna ingevoerd;

 • d.

  het soortenmanagementplan bevat de informatie genoemd in bijlage 2;

 • e.

  de ecologische gegevens van het plan zijn maximaal drie jaar oud.

Paragraaf 3 Bestrijding en beheersing invasieve exoten

Artikel 3.1 Begripsbepalingen

In deze paragraaf wordt verstaan onder:

 • a.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

 • b.

  Aziatische duizendknopen: Japanse Duizendknoop (Fallopia japonica), Sachalinse duizendknoop (Fallopia sachalinensis) en Boheemse duizendknoop (Fallopia x bohemica);

 • c.

  Beschermde soorten Wnb: soorten die op grond van de artikelen 3.1, 3.5 en 3.10 van de Wet natuurbescherming wettelijk beschermd zijn;

 • d.

  Biodiversiteit: Natura 2000-doelen, beschermde soorten Wnb, ecologische kwaliteitselementen in KRW-oppervlaktewaterlichamen, wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland en de Utrechtse aandachtsoorten;

 • e.

  Ecologische kwaliteitselementen in KRW-oppervlaktewaterlichamen: de ecologische kwaliteitselementen die per afzonderlijk oppervlaktewaterlichaam zijn vastgelegd in ‘Provincie Utrecht Factsheets oppervlaktewaterlichamen KRW behorend bij Deelplan KRW 2010-2015’ (nadien verlengd);

 • f.

  Invasieve exoten: dieren, planten en micro-organismen die door menselijk handelen in een nieuw gebied terechtkomen (zoals Nederland) en die door vestiging en verspreiding schade kunnen veroorzaken;

 • g.

  Natura 2000-doelen: doelen voor bepaalde beschermde soorten en habitats van Natura 2000-gebieden die zijn vastgelegd in de aanwijzingsbesluiten van die gebieden. (met de mogelijkheid van externe werking);

 • h.

  Uitheemse rivierkreeften: Gevlekte Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes limosus), Geknobbelde Amerikaanse rivierkreeft (Orconectes virilis), Rode Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus clarkii) en Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft (Procambarus acutus/zonangulus);

 • i.

  Unielijst: de lijst met invasieve exoten die door de Europse Unie zijn aangewezen in de uitvoeringsverordeningen nr. 1141/2016 (37 soorten) en nr. 1263/2017 (12 soorten);

 • j.

  Utrechtse aandachtsoorten: bedreigde plant- en diersoorten zoals vastgesteld in de provinciale Natuurvisie 2016, te vinden in het bijbehorende ‘Supplement biodiversiteit’ en in bijlage 1 van deze uitvoeringsverordening;

 • k.

  Wezenlijke kenmerken en waarden van het Natuurnetwerk Nederland (NNN): de natuurwaarden van de NNN zoals die zijn vastgelegd in het Natuurbeheerplan van de provincie (natuurbeheertypen), bijbehorende kaart met de natuurbeheertypen en de Index Natuur en landschap van BIJ12 (natuurtypen inclusief karakteristieke soorten);

 • l.

  Wnb: Wet natuurbescherming.

Artikel 3.2 Subsidiabele activiteiten

Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 35a, onder d, van de Asv, gericht op het bestrijden of beheersen van invasieve exoten dan wel herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, in de vorm van:

 • a.

  uitvoering van bestrijdings-, beheers-, herstel- en onderzoeksprojecten in:

  • 1°.

   leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten;

  • 2°.

   het Natuurnetwerk Nederland (NNN);

  • 3°.

   KRW-oppervlaktewaterlichamen;

  • 4°.

   Natura 2000-gebieden;

 • b.

  plannen die samenwerking tussen grondeigenaren met betrekking tot exotenbestrijding bevorderen en waarmee tot een gezamenlijke aanpak wordt gekomen;

 • c.

  het betrekken van burgers bij de bestrijding en beheersing van invasieve exoten.

Artikel 3.3 Nadere criteria

 • 1.

  De activiteiten, bedoeld in artikel 3.2, komen uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien:

  • a.

   de activiteit uitgevoerd wordt in of is gericht op de provincie Utrecht;

  • b.

   de activiteit gericht is op bestrijding en beheersing van één of meer van de volgende invasieve exoten:

   • 1°.

    uitheemse rivierkreeftsoorten;

   • 2°.

    Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum);

   • 3°.

    Reuzen- of Springbalsemien (Impatiens glandulifera);

   • 4°.

    Aziatische duizendknopen;

   • 5°.

    Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides);

   • 6°.

    Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum);

   • 7°.

    Waterwaaier of Cabomba (Cabomba caroliniana);

   • 8°.

    Watercrassula (Crassula helmsii).

  • c.

   de activiteit betrekking heeft op locaties waar de soorten, genoemd onder b, de biodiversiteit aantoonbaar negatief kunnen beïnvloeden of hebben beïnvloed; en

  • d.

   vooraf aannemelijk kan worden gemaakt dat de activiteit in hoge mate bijdraagt aan het blijvend terugdringen van desbetreffende invasieve exoot op de beoogde locatie, tenzij de activiteit onderzoek naar één of meer bestrijdingsmethoden betreft waarvan de effectiviteit juist onderzocht zal worden.

 • 2.

  In afwijking van het eerste lid komt een activiteit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder a, gericht op uitheemse invasieve rivierkreeftsoorten uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien het specifiek ‘onderzoek naar bestrijdings- en beheersmethoden’ betreft.

 • 3.

  In afwijking van het eerste lid komt een activiteit als bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder a, gericht op herstel van biodiversiteit na schade veroorzaakt door een of meer invasieve exoten, uitsluitend voor subsidie in aanmerking indien benodigd plant- en zaaigoed dat wordt gebruikt om het ecosysteem weerbaarder te maken tegen exoten, inheems, autochtoon en van regionale afkomst is.

Artikel 3.4 Subsidieontvangers

 • 1.

  Subsidie kan worden verstrekt aan:

  • a.

   rechtspersonen;

  • b.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen;

  • c.

   een samenwerkingsverband van rechtspersonen en natuurlijke personen.

 • 2.

  Indien het samenwerkingsverband, bedoeld in het eerste lid, onder b en c, geen rechtspersoonlijkheid bezit:

  • a.

   wordt subsidie aangevraagd door een deelnemer van het samenwerkingsverband met rechtspersoonlijkheid;

  • b.

   draagt het project de instemming van alle deelnemers van het samenwerkingsverband.

Artikel 3.5 Aanvraag

 • 1.

  Aanvragen kunnen gedurende het gehele jaar worden ingediend.

 • 2.

  Onverminderd artikel 7 van de Asv worden bij de aanvraag om subsidie gevoegd:

  • a.

   een projectplan dat in ieder geval beschrijft waar het project of programma wordt uitgevoerd, welke invasieve exoten worden bestreden, welke inheemse biodiversiteit daar van zal profiteren en hoe, welke maatregelen daarvoor worden uitgevoerd, welke planning is voorzien, op welke wijze de gerealiseerde vermindering van aantallen invasieve exoten in stand worden gehouden en of, en zo ja, hoe de effecten van de maatregelen worden gemonitord.

  • b.

   ondersteunend kaartmateriaal en

  • c.

   indien het gestelde in artikel 3.4, tweede lid, onder b, van toepassing is, een document waaruit de instemming blijkt.

 • 3.

  Als artikel 3.12 van toepassing is, overlegt de aanvrager bij de aanvraag een ondertekende de-minimisverklaring.

Artikel 3.6 Weigeringsgronden

Onverminderd artikel 10 van de Asv, wordt de subsidie geweigerd indien:

 • a.

  ten behoeve van dezelfde activiteit reeds subsidie is verstrekt op grond van een andere provinciale regeling;

 • b.

  voor de activiteit op grond van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht subsidie kan worden aangevraagd;

 • c.

  minder dan € 3000,- aan subsidie wordt verstrekt;

 • d.

  de activiteit voortvloeit uit een wettelijk opgelegde verplichting;

 • e.

  de activiteit een algemene beheermaatregel betreft, met uitzondering van de activiteiten, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid, onder a;

 • f.

  de activiteit betrekking heeft op:

  • 1°.

   het periodiek inzaaien van terreinen en de daarmee gepaard gaande werkzaamheden;

  • 2°.

   sier- en groenteteelt; of

  • 3°.

   privé tuinen, tenzij deze direct grenzen aan en invloed hebben op leefgebieden van Utrechtse aandachtsoorten, de NNN, KRW-oppervlaktewaterlichamen of Natura 2000-gebieden en de in die tuinen voorkomende exoten een bedreiging vormen voor de biodiversiteit in die gebieden.

Artikel 3.7. Subsidieplafond

Het subsidieplafond bedraagt voor subsidies als bedoeld in artikel 1.2 voor 2019:

 • a.

  € 100.000 gezamenlijk voor de Unielijstsoorten Reuzenberenklauw, Reuzen- of Spring-balsemien, Grote waternavel, Ongelijkbladig vederkruid en de Waterwaaier of Cabomba, en

 • b.

  € 125.000 gezamenlijk voor de ‘Utrechtse lijst-soorten’ Aziatische duizendknopen en de Water-crassula.

Artikel 3.8 Hoogte van de subsidie

De hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 3.2, eerste lid:

 • a.

  onder a bedraagt maximaal 95% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 20.000,-;

 • b.

  onder b bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,-;

 • c.

  onder c en d, bedraagt maximaal 50% van de subsidiabele kosten tot een maximum van € 10.000,-.

Artikel 3.9 Subsidiabele kosten

Voor zover noodzakelijk en adequaat in relatie tot het doel van de subsidie en met inachtneming van artikel 12, derde lid, van de Asv, komen alle kosten voor subsidie in aanmerking, behalve kosten genoemd in artikel 3.10.

Artikel 3.10 Niet subsidiabele kosten

Voor subsidie komen niet in aanmerking:

 • a.

  kosten voor aankoop van onroerende goederen;

 • b.

  kosten voor waardedaling van grond of opbrengstderving;

 • c.

  kosten voor machines, tenzij deze speciaal bedoeld zijn om invasieve exoten te bestrijden of beheersen;

 • d.

  kosten voor gebouwen of inrichting daarvan;

 • e.

  kosten gemaakt voor 1 augustus 2019 en

 • f.

  kosten voor onvoorziene omstandigheden.

Artikel 3.11 Verplichtingen subsidieontvanger

De subsidieontvanger heeft de volgende verplichtingen:

 • a.

  Activiteiten als bedoeld in artikel 3.2 onder a, b en c, zijn uiterlijk vier jaar na de datum van de subsidieverlening gerealiseerd, met een verlengingsmogelijkheid van maximaal vier jaar;

 • b.

  In geval van uitvoeringsactviteiten als omschreven in artikel 3.2, onder a, wordt het voorkomen van de bestreden invasieve soort(en) op de projectlocatie (bij aanvang van het project) opgenomen in de Nationale Databank Flora en Fauna.

Artikel 3.12 Europese Regelgeving

Als subsidie wordt verstrekt aan een onderneming, gebeurt dit met inachtneming van de Europese regelgeving op het gebied van staatssteun. Daarbij kan gebruik worden gemaakt van de mogelijkheden die deze regelgeving biedt, zoals het verstrekken van subsidie op grond van:

 • a.

  de verordening (EU) Nr. 1407/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun, of

 • b.

  de verordening (EU) Nr. 1408/2013, betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun in de landbouwsector, voor zover het een landbouwonderneming betreft.

Paragraaf 4 Slotbepalingen

Artikel 4.1 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad waarin het wordt geplaatst.

Artikel 4.2 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van Gedeputeerde Staten van Utrecht van 4 juni 2019.

Gedeputeerde Staten van Utrecht,

Voorzitter,

Secretaris,

Bijlage 1 Behorende bij de uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht, 4 juni 2019, nr. 81F0EBE9

Paragraaf 1 Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

Lijst met Utrechtse aandachtsoorten

Wetenschappelijke naam

Nederlandse naam

Soortgroep

Reden

Rode lijst categorie

Icoonsoort

Triturus cristatus

kamsalamander

amfibieën

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

kwetsbaar

icoonsoort

Bufo calamita

rugstreeppad

amfibieën

Habitatrichtlijn bijlage IV

gevoelig

icoonsoort

Rana arvalis ssp. arvalis

heikikker

amfibieën

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Rana lessonae

poelkikker

amfibieën

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Andrena labialis

donkere klaverzandbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Coelioxys inermis

gewone kegelbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Bombus magnus

grote veldhommel

bijen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Andrena denticulata

kruiskruidzandbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Anthophora retusa

zwarte sachembij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Halictus maculatus

blokhoofdgroefbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lasioglossum nitidiusculum

borstelgroefbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Bombus sylvarum

boshommel

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Nomada opaca

boswespbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lasioglossum lativentre

breedbuikgroefbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Melecta albifrons

bruine rouwbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Nomada fuscicornis

bruinsprietwespbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lasioglossum intermedium

combigroefbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Andrena bimaculata

donkere rimpelrug

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Bombus subterraneus

donkere tuinhommel

bijen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Andrena niveata

gebandeerde dwergzandbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Nomada guttulata

gedrongen wespbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Bombus distinguendus

gele hommel

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Hylaeus clypearis

gestippelde maskerbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Eucera longicornis

gewone langhoornbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Coelioxys conoidea

grote kegelbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Osmia xanthomelana

grote metselbij

bijen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Bombus ruderatus

grote tuinhommel

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Bombus humilis

heidehommel

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Coelioxys quadridentata

heidekegelbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Osmia leaiana

kauwende metselbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Megachile ligniseca

klaverbehangersbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Nomada roberjeotiana

kleine bonte wespbij

bijen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Anthophora bimaculata

kleine sachembij

bijen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Andrena pilipes

koolzwarte zandbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Bombus soroeensis

late hommel

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Bombus barbutellus

lichte koekoekshommel

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Hylaeus pfankuchi

moerasmaskerbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Bombus muscorum

moshommel

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Andrena marginata

oranje zandbij

bijen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Bombus rupestris

rode koekoekshommel

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hylaeus variegatus

rode maskerbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Andrena rosae

roodrandzandbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Nomada fulvicornis

roodsprietwespbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Megachile circumcincta

ruige behangersbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Andrena nitidiuscula

schermbloemzandbij

bijen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Andrena fulvida

sporkehoutzandbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lasioglossum quadrinotatum Andrena varians

steilrandgroefbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Nomada striata

stomptandwespbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Andrena fulvago

texelse zandbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Nomada integra

tweekleurige wespbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Andrena gravida

weidebij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Melecta luctuosa

witte rouwbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Dufourea halictula

zandblauwtjesglansbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Bombus veteranus

zandhommel

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Ammobates punctatus

zandloperbij

bijen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Halictus sexcinctus

zesbandgroefbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Andrena argentata

zilveren zandbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Halictus leucaheneus

zuidelijke gouden groefbij

bijen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Osmia niveata

zwartbronzen houtmetselbij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Stelis phaeoptera

zwarte tubebij

bijen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hesperia comma

kommavlinder

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Thecla betulae

sleedoornpage

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Pyrgus malvae ssp. malvae

aardbeivlinder

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

 

Satyrium ilicis

bruine eikenpage

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

 

Argynnis niobe

duinparelmoervlinder

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

 

Maculinea alcon

gentiaanblauwtje

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

 

Argynnis aglaja

grote parelmoervlinder

dagvlinders

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Nymphalis polychloros

grote vos

dagvlinders

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Argynnis paphia

keizersmantel

dagvlinders

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Hipparchia statilinus

kleine heivlinder

dagvlinders

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Limenitis camilla

kleine ijsvogelvlinder

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

 

Euphydryas aurinia ssp. aurinia

moerasparelmoervlinder

dagvlinders

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Lycaena hippothoe ssp. hippothoe

rode vuurvlinder

dagvlinders

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Nymphalis antiopa

rouwmantel

dagvlinders

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Coenonympha arcania

tweekleurig hooibeestje

dagvlinders

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Plebeius idas ssp. idas

vals heideblauwtje

dagvlinders

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Coenonympha tullia ssp. tullia

veenhooibeestje

dagvlinders

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Melitaea cinxia

veldparelmoervlinder

dagvlinders

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Boloria selene

zilveren maan

dagvlinders

Rode Lijst

bedreigd

 

Ephemera glaucops

 

haften

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Graphoderus bilineatus

gestreepte waterroofkever

kevers

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

 

icoonsoort

Lucanus cervus

vliegend hert

kevers

Habitatrichtlijn bijlage II

 

 

Hydroptila tineoides

 

kokerjuffers

Bijzonder belang Utrecht

ernstig bedreigd

icoonsoort

Grammotaulius nigropunctatus

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Grammotaulius nitidus

 

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Limnephilus elegans

 

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Limnephilus fuscicornis

 

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Limnephilus griseus

 

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Limnephilus incisus

 

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Limnephilus nigriceps

 

kokerjuffers

Rode Lijst

bedreigd

 

Limnephilus stigma

 

kokerjuffers

Rode Lijst

bedreigd

 

Oecetis notata

 

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Oligostomis reticulata

 

kokerjuffers

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Stenophylax permistus

 

kokerjuffers

Rode Lijst

bedreigd

 

Cladonia squamosa

doornig heidestaartje

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

icoonsoort

Peltigera praetextata

ruig leermos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Collema fuscovirens

bolletjes-geleimos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tuckermanopsis chlorophylla

bruin boerenkoolmos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Rhizocarpon distinctum

bruin landkaartmos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lecanora aitema

dennenschotelkorst

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Caloplaca variabilis

donkere citroenkorst

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Physconia distorta

fors rijpmos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Vulpicida pinastri

geel boerenkoolmos

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Aspicilia radiosa

gelobd dambordje

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Physcia aipolia

gemarmerd vingermos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Verrucaria denudata

groene waterstippelkorst

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Ramalina fraxinea

groot takmos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Micarea lignaria

heideoogje

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Usnea cornuta

ingesnoerd baardmos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Rhizocarpon lecanorinum

klein landkaartmos

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Arthonia muscigena

knotwilgkorst

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Clauzadea metzleri

mergelkorst

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Rhizocarpon lavatum

oever-landkaartmos

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Dibaeis baeomyces

roze heikorst

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Clauzadea monticola

ruïnekorst

korstmossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Cladonia ciliata

sierlijk rendiermos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Graphis elegans

sierlijk schriftmos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Stereocaulon condensatum

stuifzandkorrelloof

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Bagliettoa steineri

tulbandkorst

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Xanthoparmelia verruculifera

wrattig schildmos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Peltigera neckeri

zwart leermos

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lecidea lithophila

zwarte granietkorst

korstmossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Caloplaca cerina

 

korstmossen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Parmeliopsis hyperopta

 

korstmossen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Leucorrhinia pectoralis

gevlekte witsnuitlibel

libellen

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

kwetsbaar

icoonsoort

Aeshna viridis

groene glazenmaker

libellen

Habitatrichtlijn bijlage IV

kwetsbaar

icoonsoort

Gomphus vulgatissimus

beekrombout

libellen

Rode Lijst

bedreigd

 

Sympetrum depressiusculum

kempense heidelibel

libellen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Sympecma paedisca

Noordse winterjuffer

libellen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gomphus flavipes ssp. flavipes

rivierrombout

libellen

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Leucorrhinia caudalis

sierlijke witsnuitlibel

libellen

Rode Lijst en Habitatrichtlijn bijlage IV

verdwenen uit Nederland

 

Entodon concinnus

cilindermos

mossen

Bijzonder belang Utrecht

gevoelig

icoonsoort

Sphagnum contortum

trilveenveenmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Racomitrium lanuginosum

wollige bisschopsmuts

mossen

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Cephalozia macrostachya

aarmaanmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Ptilidium pulcherrimum

boomfranjemos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Scapania nemorea

bosschoffelmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Kurzia sylvatica

bosspinragmos

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lophozia bicrenata

cederhoutmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Nardia scalaris

echt vleugelmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Frullania tamarisci

flesjesroestmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Scapania compacta

gedrongen schoffelmos

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Hamatocaulis vernicosus

geel schorpioenmos

mossen

Rode Lijst en Habitatrichtlijn bijlage II

bedreigd

 

Dicranum spurium

gekroesd gaffeltandmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Riccardia multifida

gevind moerasvorkje

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Bartramia pomiformis

gewoon appelmos

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Barbilophozia barbata

glanzend tandmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Racomitrium canescens

grijze bisschopsmuts

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Scorpidium cossonii

groen schorpioenmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mylia anomala

hoogveenlevermos

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Barbilophozia kunzeana

kaal tandmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Buxbaumia aphylla

kaboutermos

mossen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Racomitrium fasciculare

kale bisschopsmuts

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tortula subulata

langkapselsterretje

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Dicranum bonjeanii

moerasgaffeltandmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Calliergon giganteum

reuzenpuntmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cephaloziella rubella

rood draadmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Scorpidium scorpioides

rood schorpioenmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mnium marginatum

rood sterrenmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Sphagnum rubellum

rood veenmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Barbilophozia attenuata

steil tandmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hedwigia stellata

stergranietmos

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Campylium stellatum

sterrengoudmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Diplophyllum obtusifolium

stomp zaagmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Campyliadelphus elodes

tenger goudmos

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Orthotrichum rogeri

tonghaarmuts

mossen

Habitatrichtlijn bijlage II

gevoelig

 

Calypogeia sphagnicola

veenbuidelmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Odontoschisma denudatum

zanddubbeltjesmos

mossen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Scapania irrigua

zandschoffelmos

mossen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula pseudointegra

kleibosrussula

paddenstoelen

Bijzonder belang Utrecht

 

icoonsoort

Russula grata

amandelrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Dumontinia tuberosa

anemonenbekerzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Sarcodon joeides

avondroodstekelzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius azureus

azuursteelgordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Cortinarius simulatus

bedrieglijke gordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe decipiens

bedrieglijke vezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Psathyrella seymourensis

beemdfranjehoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Agaricus gennadii

beurschampignon

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Ramariopsis tenuiramosa

bezemkoraaltje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholomella constricta

blanke pronkridder

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Pholiotina aeruginosa

blauwgroen breeksteeltje

paddenstoelen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Lyophyllum gangraenosum

blauwvlekkende rouwridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Phellodon niger

blauwzwarte stekelzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Trichophaea woolhopeia

bleek pelsbekertje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Boletus fechtneri

bleke boleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius barbatus

bleke galgordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lactarius pallidus

bleke melkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Leucoagaricus badhamii

bloedende champignonparasol

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Ramaria botrytis

bloemkoolzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gymnopilus odini

bosbrandvlamhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Coprinellus angulatus

brandplekinktzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hygrocybe helobia

broos vuurzwammetje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Psathyrella gossypina

bruinbultige franjehoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Agaricus cupreobrunneus

bruine weidechampignon

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe fuscomarginata

bruinsnedeviltkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena citrinomarginata

citroensnedemycena

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lycoperdon umbrinum

donkerbruine stuifzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lactarius fuliginosus

donkere fluweelmelkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula cuprea

donkere geelplaatrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Camarophyllopsis hymenocephala

donkere wasplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cerrena unicolor

doolhofelfenbankje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Chamaemyces fracidus

druppelparasolzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula cessans

duinbosrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tubaria minutalis

dwergdonsvoetje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hebeloma birrus

dwergvaalhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Otidea leporina

echt hazenoor

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Phaeomarasmius erinaceus

egelzwammetje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Nidularia deformis

eierzakje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Pseudoinonotus dryadeus

eikenweerschijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gyrodon lividus

elzenboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Galerina heimansii

elzenmosklokje

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Suillus variegatus

fijnschubbige boleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius psammocephalus

fijnschubbige gordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholoma imbricatum

fijnschubbige ridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Xerula pudens

fluwelige wortelzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Agaricus macrocarpus

forse anijschampignon

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe oblectabilis

forse vezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Otidea cochleata

gedrongen hazenoor

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Boletus appendiculatus

geelnetboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe muricellata

geelschubbige vezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hygrocybe flavipes

geelvoetwasplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Amanita franchetii

geelwrattige amaniet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius bivelus

gegordelde berkengordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lactarius ruginosus

gekartelde fluweelmelkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Cortinarius torvus

gelaarsde gordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hypholoma ericaeoides

gele moeraszwavelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholoma equestre

gele ridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe auricoma

gele witsteelvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Sowerbyella radiculata

gele wortelbekerzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hericium cirrhatum

gelobde pruikzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hebeloma radicosum

geringde vaalhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Leratiomyces squamosus

geschubde stropharia

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Entoloma subradiatum

gestreepte satijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Entoloma olorinum

gestreepte sneeuwvloksatijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe bongardii

geurende vezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gymnopus inodorus

geurloze collybia

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Inocybe pseudohiulca

gevlekte knolvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Russula maculata

gevlekte russula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Melanogaster ambiguus

gewone inkttruffel

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Anthracobia melaloma

gewoon houtskoolbekertje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lichenomphalia umbellifera

gewoon veentrechtertje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe leiocephala

gladhoedvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholoma portentosum

glanzende ridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Xerocomus pelletieri

goudplaatzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Boletus impolitus

goudporieboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena aurantiomarginata

goudrandmycena

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Dermoloma cuneifolium

grauwe barsthoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Clitopilus caelatus

grijsbruine zalmplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula urens

groene peperrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Entoloma incanum

groensteelsatijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Ramaria abietina

groenwordende koraalzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Clavaria subfalcata sensu Maas Geest.

groezelige knotszwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Disciotis venosa

grote aderbekerzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius caninus

grote fraaisteelgordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Entoloma costatum

grote trechtersatijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Clitocybe geotropa

grote trechterzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Peniophora laeta

haagbeukschorszwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hypholoma polytrichi

haarmoszwavelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hypholoma ericaeum

heidezwavelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Entoloma infula

helmsatijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius allutus

honinggordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hypsizygus ulmarius

iepenzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gyroporus cyanescens

indigoboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Coprinopsis spelaiophila

ivoorinktzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Ramariopsis kunzei

ivoorkoraaltje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe fibrosoides

ivoorvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hygrophorus eburneus

ivoorzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Postia balsamea

jeneverbeskaaszwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula turci

jodoformrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Morchella elata

kegelmorielje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Aureoboletus gentilis

kersrode boleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena vulgaris

kleefsnedemycena

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Dermoloma pseudocuneifolium

kleine barsthoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena clavularis

kleverige schorsmycena

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius privignoides

knollige gordelsteelgordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Agaricus langei

knolloze boschampignon

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Chroogomphus rutilus

koperrode spijkerzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Osmoporus odoratus

korianderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Pluteus dietrichii

krakhoedhertenzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholoma acerbum

krulzoomridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Agaricus bernardii

kwelderchampignon

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Omphalotus illudens

lantaarnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholoma psammopus

lariksridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena meliigena

lilabruine schorsmycena

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Suillus granulatus

melkboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula puellula

milde braakrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Armillaria ectypa

moerashoningzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholoma terreum

muisgrijze ridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Boletus junquilleus

narcisboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Squamanita odorata

odeurzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Agaricus luteomaculatus

okerbruine dwergchampignon

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Cortinarius tabularis

okergrijze fraaisteelgordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula laeta

okerroze russula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Clitopilus nitellinus

oranje zalmplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena clavicularis

palingsteelmycena

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena mucor

pantoffelmycena

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lactarius decipiens

pelargoniummelkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula lepida

potloodrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Amanita ceciliae

prachtamaniet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Thelephora caryophyllea

prachtfranjezwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Boletus calopus

pronksteelboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hericium erinaceus

pruikzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Galerina triscopa

puntig mosklokje

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Agaricus subfloccosus

rafelige champignon

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Macrolepiota excoriata

rafelige parasolzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Entoloma farinogustus

ranzige dennensatijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena olida

ranzige mycena

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Leucopaxillus giganteus

reuzendikhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Hygrocybe fornicata

ridderwasplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Scutellinia umbrorum

rietlandwimperzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Mycena belliae

rietmycena

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius lividoochraceus

rimpelige gordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula rutila

rode geelplaatrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Flammulaster ferrugineus

roestbruin vloksteeltje

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Elaphocordyceps capitata

ronde truffelknotszwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lyophyllum anthracophilum

rondsporig pekzwammetje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lactarius hysginus

roodbruine melkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hydnotrya tulasnei

rosse doolhoftruffel

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Hebeloma theobrominum

rossige vaalhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Postia floriformis

rozetkaaszwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hebeloma vaccinum

ruderale vaalhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lactarius mairei

ruige melkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Gloeopeniophorella convolvens

ruwe oliecelkorst

paddenstoelen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Boletus satanas

satansboleet

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hygrocybe coccinea

scharlaken wasplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Omphalina acerosa

schelptrechtertje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe margaritispora

schubbige knobbelspoorvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Stropharia pseudocyanea

slanke kopergroenzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gomphidius glutinosus

slijmige spijkerzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Pluteus pellitus

sneeuwwitte hertenzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Coprinopsis picacea

spechtinktzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula illota

spikkelsneerussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius acutus

spitse gordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Myxomphalia maura

splijtplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Laccaria fraterna

steenrode fopzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Camarophyllopsis foetens

stinkende wasplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Sistotrema confluens

stinktolletje

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Hygrophorus pustulatus

stippelsteelslijmkop

paddenstoelen

Rode Lijst

verdwenen uit Nederland

 

Tricholoma sejunctum

streephoedridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Clavaria straminea

strogele knotszwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lyophyllum deliberatum

taaie rouwridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Phellodon melaleucus

tengere stekelzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lactarius semisanguifluus

vaalrode melkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lepista panaeolus

vale schijnridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe paludinella

valse satijnvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Geoglossum difforme

veelseptige aardtong

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Psathyrella cernua

verblekende franjehoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Pisolithus arhizus

verfstuifzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Russula elegans

vergelende netspoorrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula subfoetens

vergelende stinkrussula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hygrophorus discoxanthus

verkleurende slijmkop

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Entoloma hispidulum

vezelkopsatijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Cortinarius evernius

violetsteelgordijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula violacea

violette russula

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lactarius pterosporus

vleugelspoormelkzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Gymnopilus stabilis

vlezige vlamhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lyophyllum boudieri

vloksteelgrauwkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Peziza ampliata

voddenbekerzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gyromitra esculenta

voorjaarskluifzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hygrocybe obrussea

wantsenwasplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Octaviania asterosperma

welriekende sterspoortruffel

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Russula vinosopurpurea

wijnpurperen russula

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Mycena tintinnabulum

wintermycena

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Omphalina mutila

wit heidetrechtertje

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Clavicorona taxophila

wit kroonknotsje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Galerina jaapii

witgeringd mosklokje

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Entoloma speculum

witte bossatijnzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Tricholoma columbetta

witte duifridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Melanoleuca nivea

witte veldridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Clitopilus fallax

witte zalmplaat

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hymenogaster tener

witte zijdetruffel

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Gymnopus terginus

wolsteelcollybia

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Lyophyllum rancidum

wortelende grauwkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Pluteus petasatus

zaagselhertenzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Peziza echinospora

zemelige brandplekbekerzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Hebeloma laterinum

zoete vaalhoed

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Clavaria incarnata

zonnegloedknotszwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Inocybe fuligineoatra

zwarte knolvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Helvella corium

zwarte schotelkluifzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Psathyrella atrolaminata

zwartplaatfranjehoed

paddenstoelen

Rode Lijst

bedreigd

 

Pluteus atromarginatus

zwartsnedehertenzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lyophyllum semitale

zwartvlekkende rouwridderzwam

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Inocybe tenebrosa

zwartvoetvezelkop

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lyophyllum oldae

zwartwordende grauwkop

paddenstoelen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Natrix natrix ssp. helvetica

ringslang

reptielen

Bijzonder belang Utrecht

kwetsbaar

icoonsoort

Lacerta agilis ssp. agilis

zandhagedis

reptielen

Habitatrichtlijn bijlage IV

kwetsbaar

icoonsoort

Gryllus campestris

veldkrekel

sprinkhanen en krekels

Bijzonder belang Utrecht

kwetsbaar

icoonsoort

Ephippiger ephippiger

zadelsprinkhaan

sprinkhanen en krekels

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Arnoseris minima

korensla

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Eriophorum gracile

slank wollegras

vaatplanten

Rode Lijst

ernstig bedreigd

icoonsoort

Pinguicula vulgaris

vetblad

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Leucojum aestivum

zomerklokje

vaatplanten

Bijzonder belang Utrecht

kwetsbaar

icoonsoort

Eleocharis quinqueflora

armbloemige waterbies

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Silene baccifera

besanjelier

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Hyoscyamus niger

bilzekruid

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Cystopteris fragilis

blaasvaren

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Carex hostiana

blonde zegge

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Cicendia filiformis

draadgentiaan

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Schoenoplectus triqueter

driekantige bies

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Luronium natans

drijvende waterweegbree

vaatplanten

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

kwetsbaar

 

Kickxia spuria

eironde leeuwenbek

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Hypericum pulchrum

fraai hertshooi

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Botrychium lunaria

gelobde maanvaren

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Valerianella rimosa

geoorde veldsla

vaatplanten

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Hypochaeris glabra

glad biggenkruid

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Liparis loeselii

groenknolorchis

vaatplanten

Rode Lijst en Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

bedreigd

 

Gymnadenia conopsea

grote muggenorchis

vaatplanten

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lycopodium clavatum

grote wolfsklauw

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Holosteum umbellatum

heelbeen

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Alchemilla glabra

kale vrouwenmantel

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Carum carvi

karwij

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Pyrola minor

klein wintergroen

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Clinopodium acinos

kleine steentijm

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Thymus serpyllum

kleine tijm

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Sparganium natans

kleinste egelskop

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Wahlenbergia hederacea

klimopklokje

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Campanula glomerata

kluwenklokje

vaatplanten

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Alopecurus bulbosus

knolvossenstaart

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Potamogeton praelongus

langstengelig fonteinkruid

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Viola persicifolia

melkviooltje

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Erysimum cheiri

muurbloem

vaatplanten

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Chenopodium murale

muurganzenvoet

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Corrigiola litoralis

riempjes

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Carex diandra

ronde zegge

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Potamogeton alpinus

rossig fonteinkruid

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Baldellia ranunculoides ssp. ranunculoides

stijve moerasweegbree

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Anthemis cotula

stinkende kamille

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Monotropa hypopitys

stofzaad

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Carex dioica

tweehuizige zegge

vaatplanten

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lepidium campestre

veldkruidkers

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Carex pulicaris

vlozegge

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Potentilla tabernaemontani

voorjaarsganzerik

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Platanthera bifolia

welriekende nachtorchis

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Juncus tenageia

wijdbloeiende rus

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Fritillaria meleagris

wilde kievitsbloem

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Ranunculus ololeucos

witte waterranonkel

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Atropa bella-donna

wolfskers

vaatplanten

Rode Lijst

bedreigd

 

Misgurnus fossilis

grote modderkruiper

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

kwetsbaar

icoonsoort

Lota lota

kwabaal

vissen

Rode Lijst

ernstig bedreigd

icoonsoort

Rhodeus amarus

bittervoorn

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

 

 

Alosa fallax

fint

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

verdwenen uit Nederland

 

Coregonus oxyrinchus

houting

vissen

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

gevoelig

 

Cobitis taenia

kleine modderkruiper

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

 

 

Cottus perifretum

rivierdonderpad

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

kwetsbaar

 

Lampetra fluviatilis

rivierprik

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

gevoelig

 

Salmo salar

zalm

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

 

 

Petromyzon marinus

zeeprik

vissen

Habitatrichtlijn bijlage II

gevoelig

 

Apus apus

gierzwaluw

vogels

Bijzonder belang Utrecht

 

icoonsoort

Acrocephalus arundinaceus ssp. arundinaceus

grote karekiet

vogels

Rode Lijst

bedreigd

icoonsoort

Limosa limosa

grutto

vogels

Bijzonder belang Utrecht

gevoelig

icoonsoort

Vanellus vanellus

kievit

vogels

Bijzonder belang Utrecht

 

icoonsoort

Netta rufina

krooneend

vogels

Bijzonder belang Utrecht

 

icoonsoort

Caprimulgus europaeus ssp. europaeus

nachtzwaluw

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

kwetsbaar

icoonsoort

Ardea purpurea ssp. purpurea

purperreiger

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

bedreigd

icoonsoort

Alauda arvensis ssp. arvensis

veldleeuwerik

vogels

Bijzonder belang Utrecht

gevoelig

icoonsoort

Ixobrychus minutus ssp. minutus

woudaap

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

ernstig bedreigd

icoonsoort

Luscinia svecica ssp. cyanecula

blauwborst

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Lullula arborea ssp. arborea

boomleeuwerik

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Branta leucopsis

brandgans

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Circus aeruginosus ssp. aeruginosus

bruine kiekendief

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Jynx torquilla ssp. torquilla

draaihals

vogels

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Miliaria calandra ssp. calandra

grauwe gors

vogels

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Lanius collurio ssp. collurio

grauwe klauwier

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

bedreigd

 

Casmerodius albus ssp. albus

grote zilverreiger

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

gevoelig

 

Alcedo atthis ssp. ispida

ijsvogel

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Philomachus pugnax

kemphaan

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

ernstig bedreigd

 

Egretta garzetta ssp. garzetta

kleine zilverreiger

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

gevoelig

 

Porzana pusilla ssp. intermedia

kleinst waterhoen

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

verdwenen uit Nederland

 

Recurvirostra avosetta

kluut

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Nycticorax nycticorax ssp. nycticorax

kwak

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

in het wild verdwenen uit Nederland

Crex crex

kwartelkoning

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

kwetsbaar

 

Platalea leucorodia ssp. leucorodia

lepelaar

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Mergus albellus

nonnetje

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Ciconia ciconia ssp. ciconia

ooievaar

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Emberiza hortulana

ortolaan

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

ernstig bedreigd

 

Saxicola rubetra

paapje

vogels

Rode Lijst

bedreigd

 

Anas acuta ssp. acuta

pijlstaart

vogels

Rode Lijst

bedreigd

 

Porzana porzana

porseleinhoen

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

kwetsbaar

 

Botaurus stellaris ssp. stellaris

roerdomp

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

bedreigd

 

Falco peregrinus ssp. peregrinus

slechtvalk

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

gevoelig

 

Himantopus himantopus

steltkluut

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

gevoelig

 

Oenanthe oenanthe ssp. oenanthe

tapuit

vogels

Rode Lijst

bedreigd

 

Asio flammeus ssp. flammeus

velduil

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

ernstig bedreigd

 

Sterna hirundo ssp. hirundo

visdief

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

kwetsbaar

 

Gallinago gallinago ssp. gallinago

watersnip

vogels

Rode Lijst

bedreigd

 

Pernis apivorus

wespendief

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Dryocopus martius ssp. martius

zwarte specht

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Chlidonias niger ssp. niger

zwarte stern

vogels

Rode Lijst en Vogelrichtlijn bijlage I

bedreigd

 

Larus melanocephalus

zwartkopmeeuw

vogels

Vogelrichtlijn bijlage I

 

 

Anisus vorticulus

platte schijfhoren

weekdieren

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

kwetsbaar

icoonsoort

Pseudanodonta complanata

platte zwanenmossel

weekdieren

Bijzonder belang Utrecht

bedreigd

icoonsoort

Candidula gigaxii

fijngeribde grasslak

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Zonitoides excavatus

grofgestreepte glimslak

weekdieren

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Helicella itala

heideslak

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Aegopinella pura

kleine blinkslak

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Monacha cartusiana

kleine karthuizerslak

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Myxas glutinosa

kleverige poelslak

weekdieren

Rode Lijst

ernstig bedreigd

 

Clausilia dubia

knotwilgslak

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Pseudotrichia rubiginosa

oever-loofslak

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Gyraulus riparius

oeverschijfhoren

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Balea perversa

schorshorentje

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Pisidium pseudosphaerium

sphaeriumvormige erwtenmossel

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Oxyloma sarsii

tweeling-barnsteenslak

weekdieren

Rode Lijst

bedreigd

 

Vertigo moulinsiana

zegge-korfslak

weekdieren

Habitatrichtlijn bijlage II

kwetsbaar

 

Myotis nattereri

franjestaart

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

icoonsoort

Microtus oeconomus ssp. arenicola

noordse woelmuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

kwetsbaar

icoonsoort

Myotis mystacinus ssp. mystacinus

baardvleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Castor fiber ssp. albicus

bever

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

gevoelig

 

Myotis brandti ssp. brandti

brandts vleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Pipistrellus pipistrellus

gewone dwergvleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Plecotus auritus ssp. auritus

gewone grootoorvleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Rhinolophus hipposideros ssp. hipposideros

kleine hoefijzerneus

zoogdieren

Rode Lijst en Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

verdwenen uit Nederland

 

Eptesicus serotinus ssp. serotinus

laatvlieger

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

kwetsbaar

 

Myotis dasycneme

meervleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

 

 

Eptesicus nilssoni ssp. nilssoni

noordse vleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Lutra lutra ssp. lutra

otter

zoogdieren

Rode Lijst en Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

verdwenen uit Nederland

 

Nyctalus noctula ssp. noctula

rosse vleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

kwetsbaar

 

Pipistrellus nathusii

ruige dwergvleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Vespertilio murinus ssp. murinus

tweekleurige vleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

gevoelig

 

Myotis myotis ssp. myotis

vale vleermuis

zoogdieren

Rode Lijst en Habitatrichtlijn bijlagen II en IV

verdwenen uit Nederland

 

Myotis daubentoni ssp. daubentoni

watervleermuis

zoogdieren

Habitatrichtlijn bijlage IV

 

 

Bijlage 2 Behorende bij de uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht, 4 juni 2019, nr. 81F0EBE9

Paragraaf 2 Soortenmanagementplan

Het soortenmanagementplan bevat in elk geval de volgende informatie:

 • 1.

  De aanleiding voor de gebiedsgerichte ontheffingsaanvraag.

 • 2.

  De meerwaarde voor het plangebied van een gebiedsgerichte ontheffing.

 • 3.

  Het doel, de reikwijdte, ambitie, verantwoordelijkheden en afbakening van de aanvraag. Over welke beschermde soorten gaat het, hoe om te gaan met de overige soorten, motivatie achter keuze soorten.

 • 4.

  De juridische verantwoording: geef aan van welk(e) verbod(en) uit de Wet natuurbescherming (Wnb) u een ontheffing wenst, op grond van welk(e) belang(en) uit de Wnb de ontheffing nodig is, waarom er van deze belangen sprake is en een alternatievenafweging.

 • 5.

  De ontheffingstermijn.

 • 6.

  Een beschrijving van het plangebied, beschrijving van de ingreep(en) en de beoogde eindsituatie.

 • 7.

  Toekomstige gebruikers van het Soortenmanagementplan en de gebiedsgerichte ontheffing. Zie ook 8 j.

 • 8.

  Beschrijving per soort. Daaronder vallen in elk geval:

  • a.

   Een beschrijving van de ecologie en de ecologische randvoorwaarden per soort (waaronder de rol van groenstructuren);

  • b.

   Een beschrijving per soort van de nul-situatie, verspreiding, ecologische functies (in tekst en verspreidingskaarten) in het projectgebied van de soorten die deel uitmaken van het Soortenmanagementplan ten tijde van de aanvraag. De nul-situatie dient ook inzicht te geven over de projectgrens heen, zodat inzicht ontstaat in de samenhang met populaties buiten het plangebied;

  • c.

   Een beschrijving van de wijze waarop het onderzoek naar de nul-situatie van de beschermde soorten die deel uitmaken van het Soortenmanagementplan heeft plaatsgevonden (inclusief kaartmateriaal waarop alle uitgevoerde onderzoeken staan);

  • d.

   Een beschrijving van de staat van instandhouding per soort op zowel landelijk, provinciaal, als lokaal niveau;

  • e.

   Een overzicht van de bedreigingen per soort (algemeen en specifiek ten gevolge van de voorgenomen ingrepen in het plangebied);

  • f.

   Een beschrijving van de beoogde verbetering per soort (ambitieniveau/streefbeeld per soort);

  • g.

   Een beschrijving van de wijze waarop soortenorganisaties al dan niet betrokken zijn in het Soortenmanagementplan;

  • h.

   Een concrete uitwerking van maatregelen die tot de beoogde verbetering voor de soorten moeten leiden, zo veel mogelijk onderverdeeld naar generieke maatregelen en meer specifieke maatregelen die tot de beoogde plus moeten leiden. Hieronder vallen ook kaarten met de potentiële locaties voor maatregelen;

  • i.

   Een beschrijving van de wijze van uitvoering van maatregelen (materieel, periode);

  • j.

   Een beschrijving van de wijze waarop de maatregelen in stand gehouden worden en wie daarvoor verantwoordelijk is. Afspraken waaraan de toekomstige gebruikers van het Soortenmanagementplan en de gebiedsgerichte ontheffing zich moeten houden. In ieder geval is dit uitgewerkt voor particulieren als toekomstige gebruikers;

  • k.

   Uitwerking van aanvullende maatregelen als bij de toekomstige monitoring blijkt dat de getroffen maatregelen niet werken. Zie ook punt 10;

  • l.

   Tevens – voor zover relevant – aangeven of verankering van maatregelen in het bestemmingsplan kan en zal plaatsvinden.

 • 9.

  Inzicht in de planning en uitvoering van het soortenmanagementplan, het voorgenomen beheer van voorzieningen en de wijze van borging van:

  • a.

   De beschikbaarheid van alternatieve verblijfplaatsen als tijdelijke opvang van het verlies van de potentiële verblijfplaatsen voor de periode tussen de ingreep en de realisatie van de nieuwe situatie;

  • b.

   Het tijdig ongeschikt maken van verblijfplaatsen van beschermde soorten;

  • c.

   Controle om afwezigheid van beschermde soorten op het moment van ingreep aan te tonen;

  • d.

   Duurzame verblijfsmogelijkheden voor beschermde soorten in de nieuwe situatie.

 • 10.

  Omschrijving van de voorgenomen monitoring en evaluatie voor een periode van 10 jaar (monitoringplan). Gezien de relatieve onbekendheid met de effectiviteit van sommige maatregelen dient het Soortenmanagementplan te voorzien in een tussentijdse evaluatie na 5 jaar. Voor zover hieruit zou blijken dat maatregelen tekortschieten worden de aanvullende maatregelen toegepast en zo nodig verder uitgewerkt. Zodat het doel van het Soortenmanagementplan (de beoogde plus voor soorten) alsnog gehaald wordt.

 • 11.

  Financiering, hoe wordt het Soortenmanagementplan en de voorgenomen maatregelen gefinancierd (denk aan stakeholders zoals woningbouwcorporaties, leges, koppeling aan andere beleidsthema’s).

Toelichting behorende bij de uitvoeringsverordening subsidie Biodiversiteit provincie Utrecht, 4 juni 2019, nr 81F0EBE9

Juridisch kader

Deze uitvoeringsverordening is vastgesteld op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv). Dit betekent dat een aantal aspecten van de verstrekking van subsidies niet in deze uitvoeringsverordening zijn vastgelegd, maar in de Asv. In de Asv staat onder meer waar de aanvraag moet worden ingediend, wat de beslistermijnen zijn voor Gedeputeerde Staten en staan algemene verplichtingen voor de subsidieontvanger, zoals de meldingsplicht.

 

Voor een goed begrip van deze uitvoeringsverordening is dus bestudering van de Asv noodzakelijk. Ook de Algemene wet bestuursrecht bevat algemene bepalingen die onverkort van toepassing zijn op subsidies, verstrekt op grond van deze uitvoeringsverordening.

Paragraaf 1 Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

Aanleiding

Vanaf 1 januari 2017 is de Wet natuurbescherming (Wnb) van kracht. Artikel 1.12 van de Wnb vraagt van provincies een actief soortenbeleid. Provincie Utrecht heeft haar actief soortenbeleid vastgelegd en uitgewerkt in de Natuurvisie en het daarbij behorende Supplement Biodiversiteit. Deze beleidsnotities zijn op 12 december 2016 door Provinciale Staten van Utrecht vastgesteld. Het doel van het actieve soortenbeleid is het duurzaam in stand houden van alle in de provincie Utrecht van nature voorkomende soorten planten en dieren. Het beleid richt zich daarbij op het behoud en herstel van de voor die soorten benodigde levensomstandigheden. Speciaal wordt daarbij gericht op een selectie van in de provincie Utrecht van nature voorkomende soorten van de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn en een selectie van met uitroeiing bedreigde of speciaal gevaar lopende van nature in de provincie Utrecht in het wild voorkomende dier- en plantensoorten.

 

In het supplement Biodiversiteit heeft de provincie haar ambities voor het actieve soortenbeleid benoemd. Dit beleid loopt in de provincie Utrecht via vier sporen:

 • 1.

  systeemherstel binnen Natuur Netwerk Nederland (hierna: NNN),

 • 2.

  agrarisch natuurbeheer buiten NNN,

 • 3.

  informatieverstrekking aan eigenaren/beheerders van terreinen met bedreigde soorten,

 • 4.

  extra inspanning voor leefgebieden en biotopen die onvoldoende via voorgenoemde sporen worden bediend en waarvoor de provincie Utrecht een bovengemiddelde verantwoordelijkheid draagt.

Voor de analyse en aansturing is het Supplement Biodiversiteit gemaakt. Voor de definiëring van de leefgebieden waarin de aandachtsoorten geconcentreerd voorkomen (de natuurparels) is zoveel mogelijk aangesloten bij de leefgebieden uit de leefgebiedenbenadering.

 

De Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap ziet op spoor 1, het Subsidiestelsel Agrarisch Natuur en Landschapsbeheer ziet op spoor 2.

 

Als aanvulling van spoor 1, kunnen terreineigenaren voor actief soortenbeleid, voor soortgerichte (inrichtings)maatregelen in NNN vanaf 2018 gebruik maken van de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht.

 

Deze uitvoeringsverordening ziet op de sporen 3 en 4 en deels spoor 1 waar projecten buiten de reikwijdte van de SKNL blijven. Met deze uitvoeringsverordening wordt beoogd om doelstellingen uit het Supplement Biodiversiteit te realiseren door gebruik te maken van het instrument subsidie.

Paragraaf 2 Soortenmanagementplan

Aanleiding

Vanaf 1 januari 2017 is de provincie verantwoordelijk voor de uitvoering van soortenbescherming in de Wet Natuurbescherming (Wnb). De wet biedt de mogelijkheid om behalve ontheffingen voor individuele gevallen ook gebiedsontheffingen te verlenen, waarmee alle initiatieven binnen een specifiek thema en begrensd gebied onder de werking van de gebiedsontheffing vallen. Een gebiedsontheffing in het belang van flora en fauna, kan verleend worden als er een plan aan ten grondslag ligt waaruit blijkt dat de staat van instandhouding van de beschermde soorten die in het geding zijn, verbetert: een soortenmanagementplan (SMP).

 

Zonder gebiedsontheffing zal een initiatiefnemer, bijvoorbeeld een woningcorporatie die op grootschalige wijze haar woningbezit wil verduurzamen, vooraf per project zich moeten vergewissen of er bij de uitvoering van geplande werkzaamheden beschermde soorten in het geding kunnen zijn. Op grond van een quick-scan, een gedetailleerd vervolgonderzoek en de uitwerking van mitigerende en compenserende maatregelen kan vervolgens een Wnb-ontheffing worden aangevraagd. Dit proces is tijdrovend en onzeker voor de initiatiefnemer, waardoor het tot vertraging en extra kosten in het project kunnen leiden.

 

In een SMP organiseert een gemeente – al dan niet samen met woningcorporaties – het benodigde onderzoek op de schaal van een substantieel deel van een gemeente. Het onderzoek aan de voorkant richt zich niet zozeer op individuele gevallen maar meer op de kwetsbare verblijfplaatsen, de instandhouding van het leefgebied, de omvang van een populatie van een soort en de trend daarin. Er wordt meer dan ruimschoots (en tijdig) gemitigeerd en gecompenseerd. De gemeente krijgt een gebiedsontheffing voor het overtreden van verbodsbepalingen en kan deze doorschrijven naar de woningcorporaties en andere initiatiefnemers die daar gebruik van willen maken. De corporaties zijn hierbij gebaat omdat er een veel grotere planningszekerheid ontstaat: op voorhand is ruim van te voren bekend waar kwetsbare locaties zijn en er wordt op veel ruimere schaal gemitigeerd en gecompenseerd zodat de beschermde soorten er uiteindelijk op vooruit gaan. Om dit te onderbouwen zal aan initiatiefnemers gevraagd worden de positieve trend te onderbouwen door monitoringonderzoek.

Paragraaf 3 Bestrijding en beheersing invasieve exoten

Aanleiding

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming (Wnb) per 1 januari 17 is de provincie verantwoordelijk geworden voor behoud en herstel van de biodiversiteit. Centraal in de Wnb staat het behouden en versterken van de biodiversiteit. Provincies moeten hun natuurbeleid gaan inzetten voor het in stand houden en eventueel verbeteren van soortenpopulaties en hun habitats, biotopen en leefgebieden, voor zover die zijn opgenomen in internationale verdragen (Bonn en Bern), de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn en de Nederlandse Rode Lijsten.

 

Aan bovenstaande taken, uitgewerkt in de door ons vastgestelde Realisatiestrategie natuurvisie 2018-2027, is nu de nieuwe taak de bestrijding van invasieve exoten toegevoegd. Het is een verplichting die rechtstreeks volgt uit de Exotenverordening (EU) Nr. 1143/2014 van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014. Het Rijk heeft bij ministeriële aanwijzing in de Regeling natuurbescherming de provincies op 7 maart jl., met terugwerkende kracht tot en met 1 januari 2018, verantwoordelijk gemaakt voor de uitroeiing en het beheer van 37 invasieve uitheemse dier- en plantensoorten op de zogenaamde ‘Unielijst’, de EU-lijst van invasieve soorten waarvoor de Exotenverordening geldt. Binnenkort wordt deze soortenlijst uitgebreid. Voor onderhavige uitvoeringsverordening zijn uit die invasieve uitheemse dier- en plantensoorten, acht soorten geselecteerd waarvan de beheersing of bestrijding het meest urgent is.

 

Naast de door de EU en van Rijkswege aangewezen invasieve soorten, kunnen provincies ook soorten aanwijzen binnen hun grondgebied die de biodiversiteit bedreigen, mits op grond van een wetenschappelijke risicobeoordeling aangetoond is of wordt dat ze de biodiversiteit bedreigen en de wettelijke zorgplicht in acht wordt genomen. Op advies van het Platform Invasieve Exoten Provincie Utrecht zijn (vooralsnog) de drie soorten Aziatische Duizendknopen, Gestreepte Amerikaanse rivierkreeft en de Watercrassula op de ‘Utrechtse lijst’ gezet. Deze soorten dienen op vergelijkbare wijze te worden bestreden of ‘beheerst’ als de Unielijstsoorten. Zodoende zijn ze ook meegenomen in onderhavige uitvoeringsverordening.

Artikelsgewijs

Paragraaf 1 Biodiversiteit en leefgebieden bedreigde soorten

Artikel 1.2 Subsidiabele activiteiten

Alle subsidiabele activiteiten die genoemd worden in dit artikel kunnen ook in één aanvraag gecombineerd worden.

Eerste lid, onder a, Uitvoeringsprojecten

Als de uitvoeringsmaatregelen fysieke inrichtingsmaatregelen zijn in een terrein, zoals het afplaggen, graven van poelen, afvlakken van oevers, dempen of graven van sloten, verhogen van het waterpeil enz., dan komen alleen terreinen buiten het NNN voor subsidie in aanmerking. Voor dergelijke fysieke inrichtingsmaatregelen ten behoeve van aandachtsoorten, in een terrein gelegen binnen het NNN, kan subsidie worden verstrekt via de Subsidieregeling kwaliteitsimpuls natuur en landschap provincie Utrecht.

 

Voor andere uitvoeringsmaatregelen, zoals het geschikt maken van vleermuisbunkers, of het aanleggen van winter en kraamverblijven voor vleermuizen, aanleg broeihopen voor ringslangen enzovoort, geldt dat zij zowel binnen als buiten het NNN mogen liggen.

Eerste lid, onder b, Onderzoek

Met onderzoek wordt niet bedoeld onderzoek naar draagvlak, of onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden.

Eerste lid, onder c, Informatieverstrekking

Het gaat hierbij om projecten waarbij informatieverstrekking nodig is, omdat er sprake is van een kennislacune bij terreineigenaren met betrekking tot noodzakelijke bescherming of behoud van aandachtsoorten.

Eerste lid, onder d, Experimenteel beheer

Onder experimenteel beheer wordt verstaan, beheer zijnde geen regulier beheer dat via de Subsidieverordening natuur- en landschapsbeheer provincie Utrecht 2016 gesubsidieerd wordt.

Artikel 1.3 Nadere criteria

Eerste lid, onder b, Verbetering leefgebied

Als subsidievereiste is hier bepaald dat de activiteiten een aantoonbare verbetering dienen op te leveren voor de plant- of diersoorten waarvoor de activiteiten worden uitgevoerd. Hiermee wordt bedoeld dat in het leefgebied van de betreffende soorten maatregelen worden uitgevoerd, waarvan op basis van literatuur, kennis en inschatting van experts bekend is dat die maatregelen positieve effecten hebben voor die soorten.

Derde lid, Plant-, en zaaigoed

Met planten en inzaaien willen wij terughoudend omgaan. Dat wil zeggen dat we vooral natuurlijke processen van vestiging willen stimuleren. Inheems betekent dat Nederland tot het oorspronkelijke verspreidingsgebied van de plant hoort. Autochtoon zijn soorten die afstammelingen zijn van de oorspronkelijk inheemse flora die na de ijstijd op eigen kracht Nederland heeft bereikt. Veel plantmateriaal wordt bijvoorbeeld opgekweekt uit zaad dat geïmporteerd is uit Zuid- en Oost-Europa. Daarbij gaat het weliswaar om soorten waarvoor Nederland tot het natuurlijke verspreidingsgebied hoort (inheems), maar het importmateriaal heeft andere erfelijke eigenschappen (niet autochtoon).

Artikel 1.4 Subsidieontvangers

Derde lid, Landbouwondernemingen

In verband met de staatssteunregels voor landbouwondernemingen kunnen landbouwondernemingen alleen subsidie aanvragen voor uitvoeringsprojecten als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder a. Deze uitvoeringsprojecten worden vervolgens op grond van artikel 1.12, getoetst aan de Europese staatssteunregels. Als voldaan is aan de voorwaarden, kan subsidie worden verstrekt op grond van de Europese de-minimisverordening voor landbouwondernemingen. Verwezen wordt naar het gestelde in artikel 1.12, onder b, van deze uitvoeringsverordening. Op de site van Europa Decentraal is hierover meer informatie te vinden.

Artikel 1.5 Aanvraag

Tweede lid, onder b, Ondersteunend kaartmateriaal

Als subsidievereiste is hier bepaald dat bij de aanvraag ondersteunend kaartmateriaal moet worden meegezonden. Hiermee wordt bedoeld dat aangegeven wordt op welk gebied het project gericht is en welke maatregelen op welke plek in het gebied uitgevoerd gaan worden.

Artikel 1.8 Hoogte van de subsidie

De 10% genoemd in artikel 1.2 onder 2, zit in het totaalbedrag van de maximale subsidie en komt hier niet als extra bedrag bovenop.

Artikel 1.11 Verplichtingen subsidieontvanger

De Asv gaat uit van het principe dat gewerkt wordt vanuit het vertrouwen in plaats van wantrouwen. Het aantal informatieverplichtingen is hierdoor verminderd. De eigen verantwoordelijkheid ligt bij de subsidieontvanger. Deze moet op grond van artikel 18 van de Asv onverwijld melden wanneer de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel zal worden voldaan aan de subsidieverplichtingen. In dat geval kunnen Gedeputeerde Staten ambtshalve de subsidieverlening wijzigen of intrekken, de subsidie lager of op nihil vaststellen, voorschotten opschorten of verplichtingen aanpassen. Indien er geen melding is gedaan en pas bij een aanvraag voor vaststelling of bij een steekproef blijkt dat er wel een melding gedaan had moeten worden, kan dit leiden tot volledige terugvordering inclusief wettelijke rente. In geval van misbruik wordt dit geregistreerd. Onder de meldingsplicht van artikel 18 van de Asv valt eveneens het melden van het wijzigen van gebruikte materialen. In dat geval wordt immers de activiteit niet geheel verricht als de activiteit waarvoor subsidie is verleend.

Onder d, opnemen verspreidingsgegevens in de Nationale Databank Flora en Fauna

Indien de subsidieontvanger niet beschikt over een account bij de Nationale databank flora en fauna (NDFF), kunnen de verspreidingsgegevens van de projectlocatie in de NDFF worden ingevoerd via www.waarneming.nl , www.telmee.nl of via de apps ‘ObsMapp’.

Paragraaf 2 soortenmanagementplan

Artikel 2.1 Begripsbepalingen

Onder c Gebiedsgerichte ontheffing

Bij de inzet van een gebiedsgerichte ontheffing wordt beoogd om zowel een soort duurzaam te beschermen als ruimte te verschaffen voor ontwikkelingen waarvan op voorhand nog niet precies duidelijk is hoe, waar en wanneer deze zullen worden uitgevoerd. De gebiedsgerichte ontheffing behelst als het ware overcompensatie: ook al weet de aanvrager vooraf nog niet precies wat hij tijdens het uitvoeren van activiteiten allemaal zal aantreffen, vast staat dat hij vooraf duidelijk heeft kunnen maken dat de situatie van de soorten na het uitvoeren van activiteiten niet gelijk zal blijven, maar beter zal worden. Het is daarbij belangrijk om de meest wezenlijke functionaliteiten van een gebied voor het voortbestaan van de soort in beeld te hebben. Als een soort, afhankelijk van de tijd van het jaar, verschillende gebieden gebruikt dan moeten de verschillende functies afzonderlijk in beeld zijn. Het gaat hierbij dus nadrukkelijk om het behoud van de soort, niet het individu. De inventarisatie die aan het soortenmanagementplan vooraf gaat hoeft derhalve niet tot op grote zekerheid ook het laatste individu in beeld te hebben gebracht. Belangrijke verblijfplaatsen moeten wel in beeld zijn.

Artikel 2.10 Verplichtingen subsidieontvanger

De inhoudelijke eisen waaraan een SMP dient te voldoen zijn opgenomen als bijlage 2 van deze verordening. Een ander criterium is dat de staat van instandhouding van de soorten waarover het SMP handelt, moet verbeteren. Dat betekent dat de gebiedsgerichte ontheffing (mede) verleend kan worden op grond van het in de wet genoemde belang ‘flora en fauna’. Een SMP dient gebaseerd te zijn op deugdelijk ecologisch onderzoek dat voldoende recent is, zodat aannemelijk is dat het overtreden van verbodsbepalingen van de Wnb tot een minimum wordt beperkt.

Paragraaf 3 Bestrijding en beheersing invasieve exoten

Artikel 3.1 Begripsbepalingen

Onder f, invasieve exoten

Onder schade van invasieve exoten wordt verstaan: verlies van biodiversiteit en/of economische, sociale of milieugevolgen. Invasieve exoten kunnen inheemse soorten wegconcurreren, opeten, infecteren of zich ermee vermengen en ecosystemen veranderen.

Onder g, Natura 2000-doelen

Externe werking van de Natura 2000-doelen buiten Natura 2000-gebieden: kan aan de orde zijn indien zich daar cruciaal foerageergebied bevindt van doelsoorten; foerageergebied waarop deze doelsoorten ‘pendelen’ (bijvoorbeeld purperreigers of zwarte sterns).

Artikel 3.2 Subsidiabele activiteiten

Alle subsidiabele activiteiten die genoemd worden in dit artikel kunnen ook in één aanvraag gecombineerd worden.

Onder a, uitvoering van bestrijdings-, beheers- herstel- en onderzoeksprojecten

Ook bestrijdings- en beheersprojecten met een experimenteel karakter worden tot ‘onderzoek’ gerekend. De leefgebieden van veel aandachtsoorten zijn terug te vinden op www.verspreidingsatlas.nl, www.vogelatlas.nl of www.waarneming.nl. De KRW-oppervlaktelichamen van de provincie Utrecht zijn terug te vinden in het document ‘Factsheets oppervlaktewaterlichamen KRW behorend bij Deelplan KRW 2010-2015’ op www.provincie-utrecht.nl. Natura 2000-gebieden en bijbehorende doelen zijn te vinden op www.synbiosys.alterra.nl. De ligging van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en bijbehorende natuurtypen zijn te vinden op webkaart.provincie-utrecht.nl/viewer/app.

Onder b, plannen die samenwerking tussen grondeigenaren met betrekking tot exotenbestrijding bevorderen

Voor een afgebakend gebied (van aan elkaar grenzende terreinen met verschillende beheerders en functies), kan het voor een efficiënte bestrijding of beheersing veel meerwaarde hebben indien voor één of meer exoten een gezamenlijk plan van aanpak wordt opgesteld. Hierbij kan gedacht worden aan een bepaald afwateringsgebied of landschappelijke eenheid, maar ook aan particuliere percelen (bijvoorbeeld tuinen) die grenzen aan een bepaald natuurgebied.

Artikel 3.3 Nadere criteria

Eerste lid, onder b, bestrijding en beheersing gericht op bepaalde invasieve exoten

Alleen deze geprioriteerde, wijd verspreide invasieve soorten van de Unielijst of op de ‘Utrechtse lijst van invasieve soorten’, komen in aanmerking voor subsidiëring van de bestrijding en beheersing. De prioritering heeft plaatsgevonden binnen het Platform Invasieve exoten van de Provincie Utrecht. In de toekomst wordt deze lijst van soorten mogelijk uitgebreid. Niet wijd verspreide soorten ontbreken omdat de provincie bij vestiging rechtstreeks verantwoordelijk is voor de bestrijding.

Eerste lid, onder c, het aantoonbaar negatief kunnen beïnvloeden of hebben beïnvloed van de biodiversiteit

Hieronder wordt verstaan: predatie, het ‘wegconcurreren’, overdracht van ziektes of het wijzigen van (a)biotische omstandigheden door invasieve exoten waardoor bepaalde beschermde soorten en hun leefgebied, ecosystemen, habitat- of vegetatietypen (als omschreven in artikel 3.1. lid d) in ieder geval plaatselijk kunnen verdwijnen of in aantal of omvang achteruit gaan. Achtergrondinformatie hierover is te vinden in factsheets van invasieve exoten opgesteld door de Nederlandse Voedsel- en warenautoriteit van het Ministerie van LNV, zie https://www.nvwa.nl/onderwerpen/invasieve-exoten/documenten.

Tweede lid, onderzoek naar bestrijdings- en beheersmethoden’ in het geval van uitheemse invasieve rivierkreeftsoorten

In het geval van uitheemse invasieve rivierkreeftsoorten komt alleen onderzoek naar bestrijding en beheersmethoden in aanmerking voor subsidie omdat:

 • a)

  Er nog geen bestrijdings- of beheermaatregel is ontwikkeld die effectief is;

 • b)

  Het Ministerie van LNV verantwoordelijk is voor de bestrijding en beheersing van uitheemse rivierkreeftsoorten op de Unielijst en niet de provincie. Anders dan bij andere invasieve exoten, is deze taak voor de rivierkreeftsoorten niet overgedragen aan de provincies, omdat het vangen van deze dieren rechtstreeks onder de Visserijwet 1963 valt.

Artikel 3.5 Aanvraag

Tweede lid, onder b, ondersteunend kaartmateriaal

Als subsidievereiste is hier bepaald dat tevens ondersteunend kaartmateriaal moet worden meegezonden. Hiermee wordt bedoeld dat aangegeven wordt op welk gebied het project gericht is en welke maatregelen op welke plek in het gebied uitgevoerd gaan worden.

Artikel 3.8 Hoogte van de subsidie

Als er een subsidie wordt aangevraagd voor een programma waarin meerdere projecten zijn gebundeld dan wordt de hoogte van de subsidie bepaald aan de hand van de activiteit die wordt aangevraagd. Ziet een programma op gebundelde projecten als bedoeld in artikel 1.2, eerste lid, onder a, dan geldt de hoogte van de subsidie, bedoeld in artikel 1.8, onder a.

Artikel 3.10 Niet subsidiabele kosten

Onder e, kosten gemaakt voor 1 augustus 2019

Kosten gemaakt vóór 1 augustus 2019 zijn niet subsidiabel omdat de financiering van het onderdeel ‘Bestrijding en beheersing invasieve exoten’ uit deze uitvoeringsverordening medio 2019 zal worden vastgelegd, bij de behandeling van de Kadernota 2020 in de Provinciale staten.

Artikel 3.11 Verplichtingen van de subsidieontvanger

Onder a, termijn van realisatie en voortgangsverslag

De Asv gaat uit van het principe dat gewerkt wordt vanuit het vertrouwen in plaats van wantrouwen. Het aantal informatieverplichtingen is hierdoor verminderd. De eigen verantwoordelijkheid ligt bij de subsidieontvanger. Deze moet op grond van artikel 18 van de Asv onverwijld melden wanneer de activiteiten waarvoor subsidie is verleend niet of niet geheel zullen worden verricht of dat niet of niet geheel zal worden voldaan aan de subsidieverplichtingen. In dat geval kunnen Gedeputeerde Staten ambtshalve de subsidieverlening wijzigen of intrekken, de subsidie lager of op nihil vaststellen, voorschotten opschorten of verplichtingen aanpassen. Indien er geen melding is gedaan en pas bij een aanvraag voor vaststelling of bij een steekproef blijkt dat er wel een melding gedaan had moeten worden, kan dit leiden tot volledige terugvordering inclusief wettelijke rente. In geval van misbruik wordt dit geregistreerd. Onder de meldingsplicht van artikel 17 valt eveneens het melden van het wijzigen van gebruikte materialen. In dat geval wordt immers de activiteit niet geheel verricht als de activiteit waarvoor subsidie is verleend. Nazorg in de vorm van het verwijderen van resterende uitlopers van invasieve plantensoorten (uitputting) valt niet onder de maximum-uitvoeringstermijn van vier jaar omdat het noodzakelijk kan zijn dit juist nog langer uit te voeren.

Onder b, opname van de bestreden invasieve soort(en) op de projectlocatie in de Nationale Databank Flora en Fauna

Indien de subsidieontvanger niet beschikt over een account bij de Nationale databank flora en fauna (NDFF), kunnen de verspreidingsgegevens op de projectlocatie in de NDFF worden ingevoerd via www.waarneming.nl , www.telmee.nl of via de apps ‘ObsMapp’ of ‘snApp de exoot’.