Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Utrecht

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264158, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie Utrecht)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieUtrecht
OrganisatietypeProvincie
Officiële naam regelingBesluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264158, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie Utrecht)
CiteertitelUitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie Utrecht
Vastgesteld doorgedeputeerde staten
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpsubsidies, maatschappelijke participatie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:25
 2. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4
 3. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 6
 4. Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 41, lid a

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Algemene subsidieverordening provincie Utrecht, art. 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2011nieuwe regeling

26-10-2010

Provinciaal blad, 2010, 75

2010INT264158

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264158, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Uitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie Utrecht)

Besluit van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010, nr. 2010INT264158, houdende nadere regels op grond van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht

Gedeputeerde staten van Utrecht;

Gelet op artikel 4:25 van de Algemene wet bestuursrecht en de artikelen 4, 6 en 41, aanhef en onderdeel a, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

Overwegende dat Gedeputeerde Staten subsidie verstrekken voor de uitvoering van wonen-, welzijn- en zorgprojecten waarin de behoeften van allochtone ouderen en allochtonen met een beperking als uitgangspunt worden genomen zoals opgenomen in projectplan “Kleur bekend”;

Besluiten de volgende uitvoeringsverordening vast te stellen:

Paragraaf 1 Algemeen

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze uitvoeringsverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Actief betrokken: de doelgroep moet hebben meegedacht en input hebben geleverd in de planvorming van het project;

 • b.

  Allochtone ouderen: oudere migranten vanaf 55-plus;

 • c.

  Asv: Algemene subsidieverordening provincie Utrecht;

 • d.

  Concreet resultaat: een afgeronde fase van een project of initiatief;

 • e.

  Doelgroep: allochtone ouderen en allochtonen met een beperking;

 • f.

  Financieel haalbaar: een sluitende begroting en een doorkijk naar structurele financiering van de activiteit na de pilotperiode die door de provincie wordt gesubsidieerd;

 • g.

  Wonen, welzijn en zorg projecten: er is een actieve samenwerking tussen partijen op de drie terreinen wonen, welzijn en zorg.

Artikel 2 Criteria

 • 1

  Subsidie kan worden verstrekt voor activiteiten als bedoeld in artikel 41, aanhef en onderdeel a, van de Asv die gericht zijn op de totstandkoming van nieuw aanbod op het terrein van wonen, welzijn en zorg waarin rekening is gehouden met de behoeften van de doelgroep zoals opgenomen in het projectplan “Kleur bekend”.

 • 2

  De activiteiten bedoeld in het eerste lid moeten:

  • a.

   financieel haalbaar zijn;

  • b.

   tot een concreet resultaat leiden.

 • 3

  In de planvorming moet de doelgroep aantoonbaar actief worden betrokken.

Artikel 3 Subsidieontvangers / Doelgroepen

Subsidie kan worden verstrekt aan:

 • a.

  zorgaanbieders;

 • b.

  woningcorporaties;

 • c.

  migrantenzelforganisaties;

 • d.

  welzijnsinstellingen;

 • e.

  particulieren;

 • f.

  gemeenten.

Artikel 4 Aanvraag (Doorlopend)

 Aanvragen kunnen gedurende het kalenderjaar worden ingediend.

Artikel 5 Weigeringsgronden

In aanvulling op artikel 10 van de Asv geldt de volgende weigeringsgrond: Subsidie kan worden geweigerd indien de activiteit naar het oordeel van gedeputeerde staten niet of onvoldoende bijdraagt aan de doelen zoals geformuleerd in het projectplan “Kleur Bekend”.

Artikel 6 Hoogte van de subsidie

 • 1

  Subsidies bedragen ten minste € 10.000 en ten hoogste € 50.000.

 • 2

  Tot de subsidiabele kosten behoren:

  • a.

   projectleiding;

  • b.

   externe advisering;

  • c.

   organisatieontwikkeling en personeelsbeleid van de aanvrager of van de andere organisatie waarmee de aanvrager in dit project samenwerkt;

  • d.

   eenmalige bouw of inrichtingskosten;

  • e.

   haalbaarheidsstudies en marktverkenningen;

  • f.

   public relations activiteiten.

Artikel 7 Subsidieplafond

Het subsidieplafond voor 2010 en 2011 bedraagt € 300.000.

Artikel 8 Europese regelgeving

Voor zover de activiteiten leiden tot voordeel voor een onderneming wordt de subsidie verstrekt met inachtneming van de Verordening (EG) 1998/2006, PbEU 2006, L379/5, betreffende de-minimissteun.

Paragraaf 2 Slotbepalingen

Artikel 9 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2011. Als het provinciaal blad wordt uitgegeven na 31 december 2010 treedt het besluit in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het provinciaal blad.

Artikel 10 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsverordening subsidie Kleur Bekend provincie Utrecht.

Aldus vastgesteld in de vergadering van gedeputeerde staten van Utrecht van 26 oktober 2010.

R.C. ROBBERTSEN, voorzitter.

H.H. SIETSMA, secretaris.  

Uitgegeven 19 november 2010 Gedeputeerde Staten van Utrecht, namens hen

H.H. SIETSMA, secretaris 

Toelichting

Algemeen

Uit onderzoek blijkt dat de groep ouderen en mensen met een beperking van allochtone afkomst onvoldoende op de hoogte zijn van het aanbod op het gebied van wonen, zorg en welzijn. Met name de groep ouderen van allochtone afkomst vergrijst sterk. Tegelijkertijd geven partijen aan dat deze doelgroep moeilijk te bereiken is. Uit cijfers over de gezondheid blijkt dat de groep allochtone ouderen in vergelijking met autochtone leeftijdsgenoten beduidend meer te kampen hebben met gezondheidsproblemen. Wel ontvangt deze doelgroep relatief veel mantelzorg. Nu ouderen een intensievere zorgbehoefte krijgen blijkt het in de praktijk niet haalbaar te zijn om volledige zorg voor hulpbehoevende ouders en/of familieleden met een beperking aan mantelzorgers over te laten.

Het project “Kleur bekend” richt zich op het verbeteren van de toegang van diensten en voorzieningen op het gebied van wonen, zorg en welzijn en het aanjagen van concrete initiatieven. Benadrukt moet worden dat het project zich niet richt op het aanbrengen van een vervangende structuur voor de huidige waardevolle mantelzorg maar juist op een professionele aanvulling hierop.

Gelijktijdig met een informatietraject is er € 300.000,- beschikbaar gesteld voor het aanjagen van concrete initiatieven. De provincie heeft geen directe rol in de uitvoering van projecten maar kan wel stimulerende middelen inzetten waardoor projecten ook daadwerkelijk van de grond komen. Er zijn nog veel te weinig initiatieven op het gebied van wonen, welzijn en zorg in relatie tot diversiteit in de provincie Utrecht. Het opstarten van activiteiten voor deze ‘nieuwe’ doelgroep is niet gemakkelijk (zoals geldt voor iedere innovatieve ontwikkeling zijn er onzekerheden en risico’s). De provincie kan goede initiatieven dan ook met de inzet van kennis en budget van de grond trekken.

Artikelgewijs

Artikel 2Het projectplan “Kleur bekend” is vastgesteld in provinciale Staten op 19 mei 2009 (2009INT238686).Een project of activiteit wordt als financieel haalbaar beschouwd als er na de pilotfase een structurele financiering is.Met de term “concreet resultaat “ wordt de realisatie van een project of initiatief bedoeld.Het meedenken en input leveren vanuit de doelgroep tijdens de planvorming is een vereiste voor de totstandkoming van vraaggericht aanbod in relatie tot diversiteit. Voorbeelden hiervan zijn: • deelname door de doelgroep aan de projectgroep waar het plan van aanpak tot stand komt, of; • een behoefteonderzoek bij de doelgroep.

Artikel 5De doelstellingen van het project ‘Kleur bekend”zijn: • Het bevorderen van de zelfredzaamheid van allochtone ouderen en allochtonen met een beperking, het stimuleren van vraagsturing in relatie tot de keten wonen, zorg en welzijn. • Het stimuleren en ondersteunen van de totstandkoming van concrete projecten op lokaal niveau die een rechtstreekse doorwerking hebben op individuele allochtone ouderen en allochtonen met een beperking. De doelstelling is een afgeleide en specificatie van de algemene doelstelling van Wel Thuis! namelijk het vergroten van het aantal en de variatie aan toegankelijke woningen met welzijn en zorg. • Gemeenten en organisaties op het gebied van wonen, welzijn en zorg nemen de behoefte van deze specifieke doelgroepen op het gebied van wonen, welzijn en zorg mee in hun beleid en uitvoering.

Artikel 6In het projectplan “Kleur bekend”staat vermeld dat er per initiatief een maximaal budget beschikbaar is van € 50.000,- .