Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Afkoopregeling Turkse militaire dienstplicht VRR

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingAfkoopregeling Turkse militaire dienstplicht VRR
CiteertitelAfkoopregeling Turkse militaire dienstplicht VRR
Vastgesteld dooralgemeen bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 35 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-12-201001-01-2009nieuwe regeling

06-12-2010

www.veiligheidsregio-rr.nl

14AB101206

Tekst van de regeling

Intitulé

Afkoopregeling Turkse militaire dienstplicht VRR

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond,

 

in overweging nemend dat de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR) gelet op artikel 35 van de Gemeenschappelijke Regeling in beginsel de rechtspositie volgt van de gemeente Rotterdam, tenzij het Algemeen Bestuur t.a.v. sectorale aspecten anders besluit; is van mening dat gelet op het gevoerde overleg met de Commissie voor Georganiseerd Overleg d.d. 26 mei 2009, welk overleg tot overeenstemming heeft geleid, het wenselijk is te komen tot een regeling voor de VRR,

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende Verordening:

 

Afkoopregeling Turkse militaire dienstplicht VRR

 

Artikel 1  

In deze regeling wordt verstaan onder:

· de ambtenaar: de ambtenaar bedoeld in artikel 1, eerste lid onderdeel a van het Ambtenarenreglement van de Gemeente Rotterdam ;

· afkoop Turkse militaire dienstplicht: het afkopen van de volledige Turkse militaire dienstplicht door middel van het betalen van een afkoopsom en het doorlopen van een verkorte basisopleiding;

· faciliteiten: het ten behoeve van de afkoop Turkse militaire dienstplicht verlenen van buitengewoon verlof als bedoeld in artikel 2 van deze regeling met behoud van bezoldiging en vakantieverlof, en het verstrekken van een renteloze lening als bedoeld in artikel 3 van deze regeling.

Artikel 2  

 • 1.

  Aan de ambtenaar die is opgeroepen om de militaire dienstplicht in Turkije te vervullen en gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om deze dienstplicht af te kopen, wordt op zijn aanvraag buitengewoon verlof met behoud van bezoldiging verleend ten behoeve van het volgen van een verkorte basisopleiding.

 • 2.

  De duur van het buitengewoon verlof is gelijk aan de duur van de verkorte basisopleiding.

 • 3.

  Aan de ambtenaar kan naast de periode van buitengewoon verlof op zijn aanvraag vakantie als bedoeld in artikel 1 van de Vakantie- en Verlofregeling 1971 van de gemeente Rotterdam worden verleend gedurende ten hoogste vier weken. De verleende vakantie dient voorafgaand aan of aansluitend op het buitengewoon verlof opgenomen te worden.

Artikel 3  

 • 1.

  Aan de ambtenaar die is opgeroepen om de militaire dienstplicht in Turkije te vervullen en gebruik wenst te maken van de mogelijkheid om deze dienstplicht af te kopen, wordt op zijn aanvraag een renteloze lening verstrekt ter voldoening van de afkoopsom en van de reiskosten, verblijfkosten en overige kosten die verband houden met het volgen van de verkorte basisopleiding.

 • 2.

  De renteloze lening bedraagt ten hoogste een bedrag van € 6.000,–.

 • 3.

  De fiscale gevolgen van de lening voor de ambtenaar komen voor zijn rekening.

 • 4.

  De ambtenaar aan wie een renteloze lening is verstrekt, betaalt het bedrag van de lening, zo nodig in termijnen, terug binnen vijf jaar na verstrekking daarvan. De ambtenaar aan wie ontslag wordt verleend voordat hij het bedrag van de lening in zijn geheel heeft terugbetaald, betaalt uiterlijk op de datum van ontslag het resterende bedrag in één keer terug. Bij overlijden van de ambtenaar vervalt de restschuld.

Artikel 4  

 • 1.

  Aan de ambtenaar worden de faciliteiten uitsluitend toegekend indien hij:

  • a.

   de voor de functie noodzakelijke opleiding succesvol heeft afgerond, en

  • b.

   nadien gedurende een onafgebroken periode van ten minste drie jaar voorafgaand aan de vermoedelijke datum waarop de basisopleiding aanvangt in dienst van de VRR is aangesteld, en

  • c.

   ten minste naar behoren functioneert, hetgeen blijkt uit een beoordeling of een verslag van een functioneringsgesprek, welke niet eerder heeft plaatsgevonden dan een jaar voorafgaand aan de datum van aanvraag.

 • 2.

  Het verlenen van de faciliteiten kan worden opgeschort indien een disciplinair of strafrechtelijk onderzoek is ingesteld naar gedragingen, handelingen of nalaten van de ambtenaar die tot zijn ontslag kunnen leiden.

 • 3.

  In voorkomende gevallen kan de Algemeen Directeur afwijkend besluiten.

Artikel 5  

 • 1.

  De ambtenaar dient de aanvraag voor het toekennen van faciliteiten in bij het bevoegd gezag ten minste vijf maanden voorafgaand aan de gewenste periode van buitengewoon verlof.

 • 2.

  Bij de aanvraag voegt de ambtenaar de volgende documenten:

  • a.

   kopieën van door de Turkse overheid uitgegeven documenten waaruit blijkt:

  • -

   de oproep van de ambtenaar tot het vervullen van de verkorte basisopleiding,

  • -

   de begin- en einddatum van de verkorte basisopleiding,

  • b.

   een opgave van zijn verblijfplaats(en) gedurende zijn verblijf in Turkije alsmede de wijze waarop hij gedurende dit verblijf naar verwachting schriftelijk en telefonisch bereikbaar is.

 • 3.

  Bij de aanvraag voor het verstrekken van een renteloze lening voegt de ambtenaar:

  • a.

   een kopie van door de Turkse overheid uitgegeven documenten waaruit blijkt het bedrag in euro’s van de aan de Turkse overheid te betalen afkoopsom Turkse dienstplicht,

  • b.

   een door de ambtenaar ondertekende Verklaring renteloze lening conform het model zoals opgenomen in de bijlage bij deze regeling.

 • 4.

  De ambtenaar die door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt is een aanvraag in te trekken of te wijzigen voorafgaand aan de verkorte basisopleiding doet daartoe een schriftelijk verzoek aan het bevoegd gezag.

 • 5.

  Het bevoegd gezag zal in geval van de in het vierde lid bedoelde situatie de om intrekking verzochte aanvraag als niet ingediend beschouwen en een gewijzigde aanvraag opnieuw in behandeling nemen.

Artikel 6  

 • 1.

  Na toekenning van de aanvraag legt de ambtenaar zo spoedig mogelijk aan het bevoegd gezag een bewijs over van betaling van de afkoopsom, of een gedeelte daarvan, aan de Turkse overheid.

 • 2.

  Zo spoedig mogelijk na afloop van het buitengewoon verlof of de vakantie legt de ambtenaar aan het bevoegd gezag een door de Turkse overheid afgegeven bewijsstuk over, waaruit blijkt dat hij de verkorte basisopleiding heeft afgerond en een door een beëdigd vertaler opgemaakte Nederlandse vertaling van dit bewijsstuk.

Artikel 7  

 • 1.

  Indien de ambtenaar het verleende buitengewoon verlof heeft genoten voor een ander doel dan voor het vervullen van de verkorte basisopleiding, wordt dit verlof in mindering gebracht op de aanspraak op het vakantieverlof bedoeld in artikel 1 van de Vakantie- en Verlofregeling 1971.

 • 2.

  Indien vermindering op de aanspraak op vakantieverlof niet mogelijk is wordt de waarde, op basis van het actuele uurloon, van het ten onrechte genoten verlof in mindering gebracht op de bezoldiging.

 • 3.

  Indien de ambtenaar het bedrag van de lening geheel of gedeeltelijk voor een ander doel aanwendt dan ter betaling van de afkoopsom en van de reiskosten, verblijfkosten en overige kosten die verband houden met het volgen van de verkorte basisopleiding, wordt dit bedrag in mindering gebracht op de bezoldiging.

 • 4.

  Indien vermindering van de bezoldiging niet mogelijk is, is de ambtenaar verplicht tot terugbetaling van het ten onrechte genoten verlof dan wel het onterecht aangewende bedrag van de lening.

 • 5.

  De voorgaande leden zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaar die niet aantoont dat hij de Turkse militaire dienstplicht heeft afgekocht.

Artikel 8  

Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2009.

Artikel 9  

Deze verordening kan worden aangehaald als: “Afkoopregeling Turkse militaire dienstplicht VRR”.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 6 december 2010.

De Secretaris,

J.D. Berghuijs

De Voorzitter,

A. Aboutaleb