Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Regeling verlof VrZW 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeiligheidsregio Zaanstreek-Waterland
OrganisatietypeRegionaal samenwerkingsorgaan
Officiële naam regelingRegeling verlof VrZW 2017
CiteertitelRegeling verlof VrZW 2017
Vastgesteld doordagelijks bestuur
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

CAR-UWO

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-02-201701-01-2017invoering IKB

10-02-2017

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling verlof VrZW 2017

Regeling verlof Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Het Algemeen bestuur van Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland (VrZW),

BESLUIT:

naar aanleiding van de invoering van de regeling van het Individueel keuzebudget in de artikelen 3:27 en verder van de CAR-UWO, met ingang van 1 januari 2017;

met inachtneming van de hoofdstukken 3, 4 en 6 van de CAR-UWO, en voor zover bij of krachtens wettelijk voorschrift niet anders is bepaald, als volgt vast te stellen:

 

Artikel 1. Vakantieverlof

 • 1.

  Het basisverlof bedraagt 165,6 uur, met ingang van 1 januari 2017.

 • 2.

  De duur van het basisverlof wordt verhoogd afhankelijk van de leeftijd die de medewerker in het betreffende kalenderjaar bereikt, overeenkomstig de volgende tabel:

Leeftijd

Verhoging

18 jaar

14,4 uur

19 jaar

7,2 uur

20 t/m 29 jaar

nihil

30 jaar

7,2 uur

35 jaar

14,4 uur

40 jaar

21,6 uur

45 jaar

28,8 uur

50 jaar

36 uur

55 jaar

43,2 uur

60 jaar

50,4 uur

Artikel 2. Vermeerdering onregelmatige dienst en piket

De aan de ambtenaar volgens artikel 1 van deze regeling toekomende vakantie wordt vermeerderd met 14,4 uren als bedoeld in artikel 6:2:1 vierde lid CAR-UWO ten aanzien van degene, bedoeld in de artikelen 3:11 en 3:13, indien regelmatig en in belangrijke mate op onregelmatige uren wordt gewerkt, respectievelijk indien de in artikel 3:13 CAR-UWO genoemde verplichting regelmatig en in belangrijke mate op de ambtenaar rust.

Artikel 3. Niet verleend vakantieverlof

 • 1.

  Niet verleend vakantieverlof valt onder de regeling van artikel 6:2:6 CAR-UWO.

 • 2.

  Niet verleend vakantieverlof kan worden meegenomen naar een volgend kalenderjaar met een maximum van 72 uur, bij een volledige betrekking.

Artikel 4. Hardheidsclausule

Het bestuur treft een voorziening in gevallen waarin deze regeling niet, of niet naar billijkheid, voorziet.

.