Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Gemeente Veldhoven

Deelverordening Vrijwilligers

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OverheidsorganisatieGemeente Veldhoven
Officiële naam regelingDeelverordening Vrijwilligers
CiteertitelDeelverordening Vrijwilligers
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene Subsidie Verordening Veldhoven, art. 2, art. 5, art. 8

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerking-

treding

Terugwerkende

kracht tot en met

Datum uitwerking-

treding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

05-04-201203-01-2013Nieuwe regeling

27-03-2012

De Ahrenberger, 04-04-2012

12.022

Tekst van de regeling

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze deelverordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Algemene subsidieverordening: de Algemene Subsidie Verordening Veldhoven.

 • b.

  College: het college van burgemeester en wethouders van Veldhoven.

 • c.

  Vrijwilligersorganisatie: een instelling waarin vrijwilligers actief zijn die in georganiseerd verband onverplicht en onbetaald werk verrichten ten behoeve van een ander en/of de samenleving.

 • d.

  Vrijwilliger: Personen die onverplicht en onbetaald werk verrichten ten behoeve van een ander en / of de samenleving. Deze vrijwilliger maakt deel uit van een vrijwilligersorganisatie.

Artikel 2 Activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen

 • 1. Subsidie kan worden verstrekt ter ondersteuning van vrijwilligersorganisaties en professionele zorg- en welzijnorganisaties waar vrijwilligers onverplicht en onbetaald werk verrichten ten behoeve van een ander en/of de samenleving.

 • 2. Om in aanmerking te komen voor subsidie voor onkostenvergoedingen van vrijwilligers in de zorg- en welzijnsector, moet een vrijwilligersorganisatie activiteiten verrichten die naar het oordeel van het college een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap.

 • 3. Om in aanmerking te komen voor een subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen, moet een vrijwilligersorganisatie:

  • a.

   geen betaalde krachten in dienst hebben;

  • b.

   activiteiten verrichten die naar het oordeel van het college een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap;

  • c.

   een vrijwilliger onder zich hebben, die gedupeerd is geraakt vanwege de financiële consequenties van de schade door een ongeval met een eigen motorrijtuig tijdens de activiteiten voor de instelling;

  • d.

   aantonen dat de schade het gevolg is van:

   • -

    bonus of no-claim verlies;

   • -

    het in een polis voor de motorrijtuigenverzekering opgenomen bedrag aan eigen risico dat van de schade-uitkering wordt afgetrokken;

   • -

    het niet casco verzekerd zijn;

  • e.

   aantonen dat de schade op geen andere wijze verhaald is of kan worden.

 • 4. Om in aanmerking te komen voor een jubileumbijdrage voor vrijwilligersorganisaties, moet een vrijwilligersorganisatie:

  • a.

   geen betaalde krachten in dienst hebben;

  • b.

   activiteiten verrichten die naar het oordeel van het college een zinvolle bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de Veldhovense gemeenschap;

  • c.

   aantonen dat de jubileumviering waarvoor subsidie wordt gevraagd gepaard gaat met bijzondere activiteiten;

  • d.

   aantonen dat de vrijwilligersorganisatie ook zelf gelden voor de jubileumactiviteiten in brengt.

Artikel 3 Weigeringsgronden

Onverminderd het bepaalde in de artikelen 9 en 10 van de Algemene subsidieverordening kan de subsidie worden geweigerd indien:

 • a.

  de activiteiten, naar het oordeel van het college, geen waardevolle aanvulling betekenen op het aanbod van activiteiten van de reeds gesubsidieerde instellingen op dit terrein;

 • b.

  ingeval van een subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen:

  • -

   indien de betrokken vrijwilliger geen motorrijtuigenverzekering heeft afgesloten;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit diefstal van een motorrijtuig;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit het verlies van eigendommen door inbraak in een motorrijtuig, alsmede de schade aan het motorrijtuig als gevolg daarvan;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit beschadiging van kleding en toebehoren als gevolg van een ongeval;

  • -

   indien de schade voortvloeit uit lichamelijk letsel als gevolg van een ongeval;

  • -

   indien de schade al (gedeeltelijk) vergoed wordt door de verzekering.

 • c.

  ingeval van een subsidie als jubileumbijdrage voor een vrijwilligersorganisatie, indien het een jubileum van minder dan 12,5 jaar betreft;

Artikel 4 Aanvraag subsidie

In afwijking van het bepaalde in artikel 8 van de Algemene subsidieverordening, dient een instelling:

 • a.

  een aanvraag voor subsidie voor onkostenvergoedingen voor vrijwilligers in de zorgsector in te dienen voor 1 september van het jaar waarop de aanvraag betrekking heeft, waarbij geldt dat in de aanvraag het aantal vrijwilligers genoemd moet worden;

 • b.

  een aanvraag voor subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen in te dienen voor 1 januari van het jaar volgend op dat waarin het ongeval heeft plaatsgevonden, waarbij geldt dat de aanvraag vergezeld moet gaan van:

  • -

   een verklaring van de instelling dat de vrijwilliger ten tijde van het ongeval bezig was met het uitvoeren van activiteiten voor de instelling;

  • -

   een afschrift van verzekeringsdocumenten waaruit blijkt:

  • -

   wat de hoogte van het eigen risico is (voorzover van toepassing);

  • -

   wat de omvang van bonus- of no-claimverlies is (voorzover van toepassing);

  • -

   de wijze van verzekering (wel of niet casco verzekerd, voorzover van toepassing);

  • -

   een financieel overicht, waaruit in voldoende mate blijkt dat de instelling redelijkerwijs niet of niet geheel zelf een tegemoetkoming in de geleden schade aan de betrokken vrijwilliger kan verstrekken.

Artikel 5 Berekening van de subsidie

 • 1. De jaarlijkse subsidie voor onkostenvergoedingen van vrijwilligers in de zorg- en welzijnsector bedraagt:

  • a.

   voor een instelling met 0 tot en met 9 vrijwilligers: € 551;

  • b.

   voor een instelling met 10 tot en met 19 vrijwilligers: € 825;

  • c.

   voor een instelling met meer dan 20 vrijwilligers: € 1.101.

 • 2. Een eenmalige subsidie als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen wordt bepaald naar rato van de omvang van de geleden schade, maar bedraagt in elk geval maximaal € 250.

 • 3. Een eenmalige subsidie als jubileumbijdrage aan een vrijwilligersorganisatie bedraagt:

  • a.

   voor een 12,5 jarig jubileum € 165;

  • b.

   voor een 25 jarig jubileum € 246;

  • c.

   voor een 40 jarig jubileum € 330;

  • d.

   voor een 50 jarig jubileum € 414;

  • e.

   voor een 60 jarig jubileum € 468;

  • f.

   voor een 75 jarig jubileum € 523;

  • g.

   voor een jubileum boven 75 jaar bepaalt het college een redelijke bijdrage afgestemd op de activiteiten.

Artikel 6 Verdeling subsidieplafond

 • 1. Voor subsidies als tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen geldt een subsidieplafond van € 1.000.

 • 2. Indien het aantal aanvragen, dat voor subsidie in aanmerking komt, voor een jaar dermate groot is dat het in lid 1 genoemde bedrag zou worden overschreden, zal het genoemde bedrag naar rato over de aanvragen worden verdeeld.

Artikel 7 Verplichtingen

Het college is bevoegd om verplichtingen aan de beschikking tot subsidieverlening te verbinden.

Artikel 8 Slotbepalingen

 • 1. De “Deelverordening subsidiëring van onkostenvergoedingen zorgvrijwilligers”, “Deelverordening tegemoetkoming aan vrijwilligers met schade aan motorrijtuigen”, “Deelverordening Jubileumbijdrage vrijwilligersorganisaties” en “Deelverordening tegemoetkoming in de kosten van EHBO-cursussen voor vrijwilligers”, behorende bij en deel uitmakende van de “Subsidieverordening Welzijn Veldhoven 2012” worden per 1 januari 2013 ingetrokken.

 • 2. Deze deelverordening treedt in werking op de 1e dag na die van bekendmaking.

 • 3. Deze deelverordening is van toepassing op subsidies die betrekking hebben op het jaar 2013 en verder.

 • 4. De regeling wordt aangehaald als: Deelverordening Vrijwilligers.