Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Beleidsregels criteria voor aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven.

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels criteria voor aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven.
CiteertitelBeleidsregels criteria voor aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven.
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Burgerlijk Wetboek, boek 1 art. 63
 2. Besluit burgerlijke stand 1994, art. 1
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-04-2012Nieuwe regeling

03-04-2012

De Ahrenberger, 18-04-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels criteria voor aanwijzing van trouwlocaties gemeente Veldhoven.

 

 

Artikel 1. Algemene criteria

 • -

  de trouwlocatie is goed toegankelijk voor mindervalide bezoekers

 • -

  de trouwlocatie is naar algemene maatstaven aanvaardbaar

 • -

  de trouwlocatie is niet in strijd met de goede zeden

 • -

  de eigenaar/beheerder geeft de mogelijkheid tot het sluiten van alle huwelijken en discrimineert niet naar geslacht, sekse en/of godsdienst

 • -

  de trouwlocatie moet bij meer dan 50 personen beschikken over een geldige gebruiksmelding in het kader van brandveiligheid.

 • -

  De locatie dient te beschikken over de benodigde vergunningen in verband met de openbare orde en veiligheid

 • -

  de veiligheid van de aanwezigen plus omgeving dient gewaarborgd te zijn

 • -

  de trouwlocatie moet voldoen aan de algemene eisen van openbare orde en veiligheid

 • -

  de trouwlocatie is een gebouw; een tuin of terras dat aansluitend aan de trouwzaal is gelegen kan aangemerkt worden als een verlenging van het gebouw

 • -

  tijdens de plechtigheid in de tuin of het terras moet het gebouw als uitwijklocatie beschikbaar zijn en blijven

 • -

  de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet medewerking verlenen aan een vooronderzoek van een medewerker van de gemeente

 • -

  de eigenaar/beheerder gaat akkoord met de gestelde criteria

Artikel 2. Logistieke criteria

 • -

  de trouwlocatie is voldoende verlicht en verwarmd

 • -

  de trouwlocatie beschikt over een kleedruimte voor de ambtenaar van de burgerlijke stand

 • -

  de trouwlocatie beschikt over goede en voldoende sanitaire voorzieningen

 • -

  bij de trouwlocatie moeten voldoende parkeerfaciliteiten aanwezig zijn. De aankomst en het vertrek van het bruidspaar en het gevolg mag het verkeer niet hinderen

Artikel 3 Specifieke criteria voor een permanent aangewezen trouwlocatie

 • -

  de locatie heeft een bepaalde uitstraling, die uniek en exclusief genoemd kan worden

 • -

  de trouwlocatie moet een kwalitatief alternatief zijn voor de reeds bestaande trouwlocaties

 • -

  De locatie heeft een permanent karakter

 • -

  de gemeente voert de agenda van de huwelijksvoltrekkingen en wijst de trouwambtenaren aan

 • -

  De eigenaar/beheerder van de locatie moet voldoen aan alle van toepassing zijnde regelgeving (bv. Bestemmingsplan)

Artikel 4 Specifieke criteria voor een éénmalige aanwijzing als trouwlocatie

 • -

  de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker moet schriftelijk verklaren in te stemmen met de eenmalige aanwijzing van de locatie als trouwlocatie

 • -

  de verantwoordelijkheid voor de benodigde vergunningen en/of verzekeringen ligt bij de locatiebeheerder/-eigenaar/-gebruiker

Artikel 5 Overige criteria

 • -

  de eigenaar/beheerder vrijwaart de gemeente van eventuele schadeaanspraken wanneer de locatie niet, niet tijdig of niet volledig beschikbaar is voor het bruidspaar

 • -

  de gemeente is niet aansprakelijk voor gedurende en na de huwelijksvoltrekking ontstane schade of letsel aan personen of goederen waaronder tevens begrepen de trouwlocatie of haar inrichting

 • -

  het verzoek om een locatie als huwelijkslocatie aan te wijzen wordt uiterlijk zes weken voor de huwelijksdatum schriftelijk ingediend.

Artikel 6 Slotbepaling

 • -

  deze beleidsregels treden in werking met ingang van de dag na bekendmaking daarvan

 • -

  deze beleidsregels worden aangehaald als: beleidsregels criteria trouwlocaties gemeente Veldhoven