Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Beleidsregel "Aanwijzing koopzondagen gemeente Veldhoven 2012"

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel "Aanwijzing koopzondagen gemeente Veldhoven 2012"
CiteertitelBeleidsregels "Aanwijzing koopzondagen gemeente Veldhoven 2012"
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Verordening winkeltijden, art. 5
 2. Winkeltijdenwet, art. 3 lid 1 en 2
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2012Nieuwe regeling

11-12-2012

De Ahrenberger, 27-12-2012

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel "Aanwijzing koopzondagen gemeente Veldhoven 2012"

 

 

1. Inleiding en grondslagen

Winkeltijdenwet (1996)

Artikel 2
 • 1.

  Het is verboden een winkel voor het publiek geopend te hebben:

  • a.

   op zondag;

  • b.

   op Nieuwjaarsdag, op Goede Vrijdag na 19 uur, op tweede Paasdag, op Hemelvaartsdag, op tweede Pinksterdag, op 24 december na 19 uur, op eerste en tweede Kerstdag en op 4 mei na 19 uur;

  • c.

   op werkdagen voor 6 uur en na 22 uur.

 • 2.

  Het is voorts verboden op de in het eerste lid bedoelde dagen en tijden in de uitoefening van een bedrijf, anders dan in een winkel, goederen te koop aan te bieden of te verkopen aan en in rechtstreekse aanraking met particulieren.

Artikel 3
 • 1.

  De gemeenteraad kan voor ten hoogste twaalf door hem aan te wijzen dagen per kalenderjaar vrijstelling verlenen van de in artikel 2 vervatte verboden, voor zover deze betrekking hebben op de zondag, Nieuwjaarsdag, tweede Paasdag, Hemelvaartsdag, tweede Pinksterdag en eerste of tweede Kerstdag. De beperking tot twaalf dagen per kalenderjaar geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

 • 2.

  De gemeenteraad kan, al dan niet onder het stellen van regels, de in het eerste lid bedoelde bevoegdheid delegeren aan burgemeester en wethouders.

Verordening winkeltijden (vastgesteld door de raad d.d. 25 mei 2010, nr. 10.054)

 

Artikel 5 zon- en feestdagenregeling

 • 1.

  De verboden, vervat in artikel 2, eerste lid, onder a en b van de wet, gelden niet op ten hoogste twaalf, door het college van burgemeester en wethouders aan te wijzen, zon- en feestdagen per kalenderjaar.

 • 2.

  De in het eerste lid bedoelde bevoegdheid geldt voor elk deel van de gemeente afzonderlijk.

2. Gebieds- en branche indeling

Burgemeester en wethouders kunnen per kalenderjaar maximaal 12 koopzondagen aanwijzen voor elk deel van de gemeente afzonderlijk. Hiervoor wordt de gemeente Veldhoven verdeeld in (deel)gebieden en branches. Uitgangspunt daarbij is dat per (deel)gebied maximaal 12 koopzondagen kunnen worden aangewezen en indien wenselijk kunnen ook per branche maximaal 12 koopzondagen worden aangewezen.

 

De navolgende (deel)gebieden en branches worden onderscheiden:

a. (Deel)gebieden (hierbij wordt aangesloten bij de bestaande wijken) - Meerveldhoven

 • -

  Veldhoven-dorp

 • -

  Centrum

 • -

  Cobbeek

 • -

  Zonderwijk

 • -

  De Polders

 • -

  Heikant

 • -

  ’t Look

 • -

  De Run 1000

 • -

  De Run 2000

 • -

  De Run 3000

 • -

  De Run 4000

 • -

  De Run 5000 - De Run 6000

 • -

  De Run 8000

b. Branches

 • -

  supermarkten

 • -

  tuincentra - woninginrichting bedrijven

 • -

  keukeninrichting bedrijven - automobielbedrijven - doe-het-zelf (klus)bedrijven

3. Voorschriften en beperkingen
 • a.

  Er kunnen meerdere koopzondagen achter elkaar worden aangewezen

  Met name de tuincentra, maar ook de supermarkten moeten het hebben van een zondagopenstelling op meerdere zondagen achterelkaar. De tuincentra zijn daarbij enigszins gebonden aan de maanden april/mei. Voor de supermarkten geldt deze beperking niet. Inherent aan de openstelling op zondag is dat er enige overlast voor de omgeving ontstaat, de zondagsrust wordt enigszins verstoord. Wanneer een winkel maximaal 12 zondagen achterelkaar geopend is, leidt dit dan ook tot overlast voor de omgeving. Deze overlast wordt echter wel weer beperkt in tijd omdat het gaat over een periode van maximaal 3 maanden, de overige maanden is er geen overlast voor de omgeving.

 • b.

  Onderneming maakt deel uit van een (deel)gebied óf van een branche.

  Uitgangspunt is dat een onderneming geopend mag zijn op de koopzondagen die zijn aangewezen voor het (deel)gebied waarin de onderneming is gelegen. Ondernemers die echter behoren tot de aangewezen branches kunnen uiterlijk vóór 1 december verzoeken om in het daaropvolgende jaar ingedeeld te worden in de desbetreffende branche. Gevolg hiervan is dat voor de ondernemer dan niet meer de koopzondagen gelden die zijn aangewezen voor het (deel)gebied waarin de onderneming is gelegen, maar de koopzondagen die voor de branche zijn aangewezen. Tussentijds kan niet meer worden gewisseld.

 • c.

  Verzoeken tot het aanwijzen van koopzondagen dienen vóór 1 januari te worden ingediend.

  Jaarlijks worden in december door burgemeester en wethouders de koopzondagen voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. Verzoeken tot aanwijzen van koopzondagen dienen daarom vóór 1 januari te worden ingediend. Verzoeken die na 1 januari worden ingediend worden niet meer meegenomen. 

 • d.

  Er zijn maximaal 2 t ussentijdse w ijzigingen van de aangewezen koopzondagen mogelijk.

  De koopzondagen worden in december voor het daaropvolgende jaar vastgesteld. Om er voor te zorgen dat het voor ondernemers en burgers duidelijk is wanneer de winkels op zondag open mogen zijn, wordt de mogelijkheid tot wijzigingen beperkt tot maximaal 2 keer.

4. Citeertitel en inwerkingtreding

Deze beleidsregel wordt aangehaald als Beleidsregel 'Aanwijzing koopzondagen gemeente Veldhoven 2012'. De beleidsregel treedt de dag na bekendmaking in werking. Op dat moment vervalt de beleidsregel ‘aanwijzing koopzondagen gemeente Veldhoven 2011’ van 12 juli 2011.