Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie
CiteertitelVerordening gemeentelijke rekenkamercommissie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 81o

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-07-2007art. 11

19-12-2006

De Ahrenberger, 11-07-2007

06.348
01-07-2004Nieuwe regeling

21-06-2004

Onbekend

04.020

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  Wet: Gemeentewet;

 • b.

  voorzitter: voorzitter van de rekenkamercommissie;

 • c.

  college: college van burgemeester en wethouders;

 • d.

  rekenkamercommissie: de rekenkamercommissie van de gemeente Veldhoven;

 • e.

  doelmatigheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen;

 • f.

  doeltreffendheid: de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van het beleid daadwerkelijk worden behaald;

 • g.

  rechtmatigheid: het in overeenstemming zijn met geldende wet- en regelgeving.

Artikel 2 Rekenkamercommissie

 • 1.

  De raad stelt een rekenkamercommissie in.

 • 2.

  De rekenkamercommissie bestaat uit 4 leden.

Artikel 3 Taken rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie verricht onderzoek naar en adviseert aan de raad over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de rechtmatigheid van het gemeentelijke beleid en beheer.

Artikel 4 Benoeming leden

 • 1.

  De raad benoemt 2 leden van de rekenkamercommissie uit zijn midden en 2 externe leden.

 • 2.

  De rekenkamercommissie benoemt de voorzitter uit de externe leden van de rekenkamercommissie. De voorzitter draagt zorg voor het tijdig en periodiek bijeenroepen van de commissie, het leiden van de vergaderingen, het bewaken van de uitgangspunten en werkwijze en het bevorderen van een zorgvuldige besluitvorming. De voorzitter voert hiertoe regelmatig overig met het secretariaat. Bij ontstentenis van de voorzitter treedt het andere externe lid op als voorzitter.

 • 3.

  De leden van de rekenkamercommissie, worden voor een periode gelijk aan de zittingsduur van de raad aangewezen. Bij de oprichting van de rekenkamercommissie worden de leden die geen deel uitmaken van de raad voor een periode van vijf jaar aangewezen dat wil zeggen tot en met de zittingsperiode van de raad die afloopt in maart 2010.

 • 4.

  Voorafgaand aan de benoeming van de voorzitter en de overige leden van de rekenkamercommissie pleegt de raad overleg met de rekenkamercommissie.

Artikel 5 Eed

Ten aanzien van de externe leden is artikel 81g Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 6 Ontslag en non-activiteit

 • 1.

  De raad ontslaat de leden of stelt hen op non-activiteit.

 • 2.

  Het lidmaatschap van een raadslid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de rekenkamercommissie te vervullen;

 • 3.

  Het lidmaatschap van een extern lid eindigt:

  • a.

   op eigen verzoek;

  • b.

   bij de aanvaarding van een functie die onverenigbaar is met het lidmaatschap van de rekenkamercommissie.

  • c.

   wanneer het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak wegens misdrijf is veroordeeld, dan wel bij zulk een uitspraak een maatregel is opgelegd die vrijheidsbeneming tot gevolg heeft;

  • d.

   indien het lid bij onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak onder curatele is gesteld, in staat van faillissement is verklaard, surceance van betaling heeft verkregen of wegens schulden is gegijzeld.

 • 4.

  De externe leden van de rekenkamercommissie kunnen door de raad worden ontslagen wanneer zij door ziekte of gebreken blijvend ongeschikt zijn hun functie te vervullen.

Artikel 7 Vergoeding voor werkzaamheden van de externe leden van de rekenkamercommissie

 • 1.

  De externe leden ontvangen een vergoeding voor het bijwonen van de vergaderingen van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  Ten aanzien van de vergoedingen alsmede de onkostenvergoedingen van de externe leden is de verordening voorzieningen raads- en commissieleden van overeenkomstige toepassing. Op grond van artikel 11 lid 4 ontvangen de (externe) voorzitter en het externe lid van de rekenkamercommissie een vergoeding per vergadering van € 160 respectievelijk € 120.

 • 3.

  Indien door de externe leden in opdracht van de rekenkamercommissie onderzoekswerkzaamheden worden uitgevoerd, kunnen zij hiervoor –naast hun vergoeding per vergadering- een vergoeding per uur ontvangen. Het tarief dat in dergelijke gevallen per uur in rekening kan worden gebracht, wordt door de rekenkamercommissie in de opdracht tot te verrichten werkzaamheden vastgelegd.

 • 4.

  De vergoedingen genoemd in het eerste, tweede en derde lid komen ten laste van het budget van de rekenkamercommissie.

Artikel 8 Ambtelijke secretaris

 • 1.

  De raad benoemt de ambtelijk secretaris op voordracht van de rekenkamercommissie.

 • 2.

  De secretaris staat de rekenkamercommissie bij de uitvoering van haar taken terzijde.

 • 3.

  De secretaris legt rechtstreeks verantwoording af aan de rekenkamercommissie over de wijze waarop de ondersteunende taken worden verricht.

 • 4.

  De secretaris draagt zorg voor de agendaplanning, de verslaglegging en de vorming van dossiers.

Artikel 9 Reglement van orde

De rekenkamercommissie stelt een reglement van orde van haar vergaderingen en andere werkzaamheden vast. Zij zendt het reglement na vaststelling onverwijld ter kennisneming naar de raad.

Artikel 10 Onderwerpselectie en opdrachtverlening

 • 1.

  De rekenkamercommissie bepaalt de onderwerpen die zij onderzoekt, formuleert de probleemstelling en stelt de onderzoeksopzet vast.

 • 2.

  De in het vorige lid bedoelde onderzoeksopzet wordt door de rekenkamercommissie ter kennisneming aan de raad verstuurd.

 • 3.

  De raad kan de rekenkamercommissie een gemotiveerd verzoek doen tot het instellen van een onderzoek. De rekenkamercommissie bericht de raad binnen een maand in hoeverre aan dat verzoek wordt voldaan. Indien de rekenkamercommissie niet aan het verzoek van de raad voldoet, zal zij daarvoor goede gronden aanvoeren.

Artikel 11 Werkwijze

 • 1.

  De rekenkamercommissie is belast met en verantwoordelijk voor de uitvoering, begeleiding en sturing van het onderzoek volgens de door haar vastgestelde onderzoeksopzet.

 • 2.

  De rekenkamercommissie beoordeelt of het wenselijk is de raad tussentijds te informeren.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is bevoegd bij alle leden van het gemeentebestuur en bij alle ambtenaren van de gemeente Veldhoven de mondelinge en schriftelijke inlichtingen in te winnen die zij nodig acht voor de uitvoering van de onderzoeken. De leden van het gemeentebestuur en de ambtenaren van de gemeente zijn verplicht de gevraagde inlichtingen binnen de door de rekenkamercommissie gestelde termijn te verstrekken.

 • 4.

  De rekenkamercommissie vergadert zoveel als zij nodig acht, ter bespreking van procedurele en inhoudelijke aspecten van het onderzoek.

 • 5.

  De rekenkamercommissie vergadert in beslotenheid, haar rapporten zijn openbaar. Op grond van de belangen genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur kan de rekenkamercommissie rapporten die aan de raad worden voorgelegd of gedeelten daarvan als geheim aanmerken.

 • 6.

  De rekenkamercommissie kan openbare informatieve vergaderingen beleggen.

 • 7.

  Voor de uitvoering van het onderzoek kan de rekenkamercommissie, met inachtneming van het beschikbare budget, externe personen of bureau’s inschakelen.

 • 8.

  De rekenkamercommissie stelt de betrokkenen in de gelegenheid om binnen een door haar gestelde termijn, die tenminste twee weken bedraagt, hun zienswijze op de feitelijke bevindingen in het conceptonderzoeksrapport aan de commissie kenbaar te maken. Betrokkenen zijn degenen wier taakuitvoering (mede) voorwerp van onderzoek is of is geweest. De rekenkamercommissie bepaalt verder wie als betrokkenen worden aangemerkt.

Artikel 12 Budget

 • 1.

  De rekenkamercommissie is bevoegd binnen een aan haar bij de begroting beschikbaar gesteld budget uitgaven te doen ten behoeve van de uitvoering van haar taken.

 • 2.

  Ten laste van het in het voorgaande lid bedoelde budget worden de kosten gebracht van:

  • a.

   de vergoedingen aan de externe leden;

  • b.

   de ambtelijk secretaris;

  • c.

   externe deskundigen die eventueel door de rekenkamercommissie zijn ingeschakeld;

  • d.

   eventuele overige uitgaven die de commissie nodig acht voor de uitoefening van haar taak.

 • 3.

  De rekenkamercommissie is voor de besteding van het budget uitsluitend verantwoording schuldig aan de raad.

Artikel 13 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 juli 2004.

Artikel 14 Citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening gemeentelijke rekenkamercommissie’.