Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Sanctiebeleid Alcohol en Horeca

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingSanctiebeleid Alcohol en Horeca
CiteertitelSanctiebeleid Alcohol en Horeca
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-08-2014Onbekend

15-07-2014

De Ahrenberger, 23-07-2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Sanctiebeleid Alcohol en Horeca

Inleiding

Sinds 1 januari 2013 is de gemeente aan zet als het gaat om de uitvoering van de Drank- en Horecawet (DHW). De wet is gericht op alcoholmatiging (met name onder jongeren) en het effectief terugdringen van alcohol gerelateerde overlast en verstoring van de openbare orde. De wet kent enkele voor de gemeente belangrijke wijzigingen.

 

Het toezicht op naleving van vrijwel alle bepalingen van de Drank- en Horecawet is overgegaan van de Nederlandse Voesel- en Warenautoriteit (NVWA) naar de gemeente. Het toezicht op de Tabakswet is wel bij de NVWA gebleven. Het is van belang dat bij de niet-naleving van de Drank- en Horecawet of de Algemene plaatselijke verordening (Apv) sancties kunnen worden ingezet, om naleving af te dwingen.

 

Preventie- en Handhavingsplan 'Alcohol'

Op 27 mei 2014 is door de gemeenteraad het Preventie- en Handhavingsplan 'Alcohol' vastgesteld, met 1 juli 2014 als datum van inwerkingtreding. Als uitvloeisel van dit plan is dit beleid opgesteld. Betrokken alcoholverstrekkers hebben verzocht om duidelijkheid in dancties waar zij mogelijk mee te maken krijgen. Dit beleid is in samenwerking met hen ontwikkeld.

Het vastgestelde Preventie- en Handhavingsplan 'Alcohol' laat zien dat de gemeente Veldhoven vertrouwen heeft in de kracht van de Veldhovense samenleving en dat zij zaken loslaat en overlaat aan de betrokken partijen met verantwoordelijkheidsgevoel, in deze de alcoholverstrekkers. Dit sanctiebeleid komt dan ook bij veel overtredingen pas aan de orde op het moment dat het collectief er samen met de overtreder niet uitkomt (als het escalatieniveau bereikt is) en bij overtredingen die als toezichts- en handhavingstaak bij de gemeente of politie liggen.

 

Sanctietabel 'Alcohol en Horeca'

In de 'Sanctietabel Alcohol en Horeca' is vastgelegd op welke wijze wordt gehandhaafd bij overtredingen onder andere betreffende de DHW en de Apv. Dit beleid bevat onderdelen van de Brabantse Handhavingsstrategie en het Brabants "Alcohol- en Horecasanctiebeleid'. Per overtreding is aangegeven welke stappen worden ondernomen en welke sancties worden ingezet als de stap tot het opleggen van een sanctie is bereikt. Bij de sancties is aangegeven wie in eerste instantie de overtreder aanspreekt (het collectief, de gemeente of politie), waarbij rekening is gehouden met het high trust, high penalty-principe. Op deze manier is er duidelijkheid over de sancties bij zowel de alcoholverstrekkers als de toezichthoudende en handhavende instanties. De sanctietabel is als bijlage bij dit beleid gevoegd.

Hoofdstuk 1. Algemeen

In dit hoofdstuk zijn algemene zaken met betrekking tot het opleggen van sancties uiteengezet.

1.1. Begrippen

Begrip ‘alcoholverstrekker’

Met 'alcoholverstrekker' wordt in ieder geval bedoeld: horecaondernemers, verenigingen (o.a. sportverenigingen) en stichtingen met een horeca-exploitatie

(o.a. dorpshuizen), supermarkten, slijterijen en alcoholverstrekkers bij bijzondere gelegenheden van tijdelijke aard (bijvoorbeeld bij evenementen en schoolfeesten).

Begrip ‘overtreder’

Onder ‘overtreder’ wordt de natuurlijk persoon en rechtspersoon die de overtreding (mede)pleegt verstaan volgens artikel 5:1 van de Algemene wet bestuursrecht.

1.2. Basis handhaven

De wettelijke bevoegdheid (lees: beginselplicht) tot het doen naleven van wetten en regels is gelegen in artikel 125 van de Gemeentewet en in hoofdstuk 5 van de Algemene wet bestuursrecht, met name in de artikelen 5:21 en 5:32.

In enkele bijzondere gevallen is de handhavingsbevoegdheid geregeld in de desbetreffende bijzondere wet. Verder zijn in de artikelen 172 t/m 178 van de Gemeentewet diverse bevoegdheden toegekend aan de burgemeester in het kader van handhaving van de openbare orde, het toezicht op openbare gelegenheden, ordeverstoring vanuit woningen, ongeregeldheden e.d.

1.3.U itgangspunten handhavend optreden

Bij het constateren van overtredingen van wet- en regelgeving wordt als algemeen uitgangspunt gesteld dat er in beginsel altijd tegen overtredingen wordt opgetreden. Dit uiteraard voor zover de wettelijke bevoegdheden en de prioriteitenstelling dit toelaten.

Daarnaast worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

 • ·

  Bij aanpak van overtredingen wordt het stappenplan en de sanctietabel gevolgd.

 • ·

  Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste sanctie wordt rekening gehouden met:

  • o

   de mogelijke gevolgen van die overtreding;

  • o

   de omstandigheden waaronder die overtreding is begaan;

  • o

   de houding en het gedrag van de overtreder;

  • o

   de voorgeschiedenis;

  • o

   het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel.

    

1.4.R ecidive

In geval van herhaling van de overtreding binnen een bepaalde tijd wordt strenger opgetreden. Dit kan gelegen zijn in het volgen van minder stappen, maar ook in het opleggen van een andere/zwaardere sanctie. Bij de recidivetermijn is aansluiting gezocht bij de eerder genoemde Brabantse Handhavingsstrategie.

Algemeen geldt dat indien een alcoholverstrekker of alcoholgebruiker dezelfde overtreding binnen twee jaar na de laatste constatering begaat dit als recidive wordt beschouwd, ook als er toen geen sanctiebeschikking is opgelegd.

Voor zover de periode van twee jaar verstrijkt zonder overtreding door de alcoholverstrekker of alcoholgebruiker, vervalt deze termijn en wordt bij een nadien gepleegde overtreding in beginsel weer gestart met de eerste stap in de sanctiestrategie in de oorspronkelijke sanctiecategorie. Als de aanbevolen sanctie niet effectief blijkt te zijn (geweest), ligt het voor de hand in geval van recidive te kiezen voor een ander (effectief) sanctiemiddel.

Als een overtreding vaker heeft plaatsgevonden, maar de overtreder vanwege juridische constructies verschillend is, is in formele zin geen sprake van recidive. Als kan worden aangetoond dat de overtreder dezelfde natuurlijke persoon betreft dan dient de overtreding te worden aangemerkt als recidive. In de sanctiebeschikking dient dit expliciet te worden verantwoord.

1.5. Cumulatie

Bij cumulatie van overtredingen in of in de nabijheid van een horeca-inrichting met een zodanige negatieve invloed op de omgeving dat de openbare orde en/of fysieke leefomgeving wordt aangetast, kan direct tot een bestuurlijke maatregel worden overgegaan en worden de afzonderlijke stappen per overtreding niet doorlopen. In dit geval sluit de burgemeester de horeca-inrichting op grond van artikel 2:16 Apv. Afhankelijk van de aard, omvang en ernst van de gepleegde feiten wordt de duur van de sluiting op maximaal 12 maanden gesteld. Tevens wordt beoordeeld of de Drank- en Horecavergunning en horeca-exploitatievergunning wordt ingetrokken.

1.6.H andhavingsstappenplan

Bij uitvoering van het handhavingsstappenplan wordt de Brabantse Handhavingsstrategie gevolgd (categorie 0, 1 en 2). Deze luidt, kort samengevat en aangevuld op basis van de lokale situatie (de aanwezigheid van gemeentelijke boa’s), als volgt:

Categorie 0

Spoedeisende of ernstige zaken, met acuut gevaar

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Bestuursdwang toepassen/intrekking vergunning

+

afschrift naar politie/boa/ODZOB (bij BSB-m)

N.v.t.

N.v.t.

N.v.t.

Categorie 1

Ernstige overtredingen, zonder acuut gevaar

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Vooraanschrijving (bestuurlijke waarschuwing)

+

afschrift naar politie/boa/ODZOB (bij BSB-m)

Opleggen sanctie/intrekking vergunning

+

afschrift naar politie/boa/ODZOB (bij BSB-m)

Verbeuren en innen dwangsom / uitvoering bestuursdwang

N.v.t.

Categorie 2

Overige overtredingen

Stap 1

Stap 2

Stap 3

Stap 4

Brief met hersteltermijn

Vooraanschrijving (bestuurlijke waarschuwing)

+

afschrift naar politie/boa/ODZOB (bij BSB-m)

Opleggen sanctie

+

afschrift naar politie/boa/ODZOB (bij BSB-m)

Verbeuren en innen dwangsom / uitvoering bestuursdwang

1.7. High trust, high penalty

In de sanctietabel is aangegeven wie in eerste instantie de controle uitvoert; het collectief, de politie of de gemeente. Bij overtredingen waarbij de controle in eerste instantie door het collectief wordt uitgevoerd, en waarbij uiteindelijk handhaving door de gemeente plaats dient te vinden (meer uitleg hierover is te vinden in het Preventie- en Handhavingsplan ‘Alcohol’), wordt stap 1 uit het handhavingsstappenplan overgeslagen en wordt meteen doorgepakt naar de tweede stap. Op deze manier wordt het high trust, high penalty-principe gevolgd. Dit is een afwijking op de Brabantse Handhavingsstrategie.

Hoofdstuk 2. Sancties

In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op de mogelijke sancties en de sanctietabel ‘Alcohol en Horeca’ van de gemeente Veldhoven.

2.1. Sanctiemaatregelen

De Algemene wet bestuursrecht (Awb) en andere wetten (waaronder de Drank- en Horecawet) geven aan welke sancties het bevoegde gezag kan inzetten tegen het voorkomen of voortduren van overtredingen. Deze zijn in ieder geval:

 • -

  Opleggen van een last onder bestuursdwang, waarbij door feitelijk handelen de overtreding door of namens gemeente ongedaan wordt gemaakt (artikel 125 van de Gemeentewet en afd. 5.3 van de Awb). Hieronder valt ook het sluiten en verzegelen van gebouwen en terreinen. De kosten van het toepassen van bestuursdwang kunnen worden verhaald op de overtreder;

 • -

  Opleggen van een last onder dwangsom, waarbij onder dreiging van het invorderen van een geldbedrag de overtreding ongedaan moet worden gemaakt en/of voortduring en herhaling moet worden voorkomen; de last kan ook preventief worden opgelegd (afd. 5.4 van de Awb);

 • -

  (Tijdelijke) sluiting van de inrichting ingevolge de Apv, de Drank- en Horecawet en artikel 174 Gemeentewet;

 • -

  Ontzeggen van de toegang tot een ruimte indien in strijd met de Drank- en Horecawet alcoholhoudende drank wordt verstrekt (artikel 36 van de Drank- en Horecawet);

 • -

  Intrekken van de vergunning ingevolge de Apv en/of de Drank- en Horecawet;

 • -

  Opleggen van een bestuurlijke boete (artikel 44a Drank- en Horecawet);

 • -

  Schorsen van de Drank- en Horecavergunning (artikel 32 Drank- en Horecawet);

 • -

  Tijdelijk stilleggen van de alcoholverkoop in de detailhandel (three strikes out) (artikel 19a Drank- en Horecawet).

Daarnaast kan op basis van een aantal artikelen in de Drank- en Horecawet (alleen) strafrechtelijk worden opgetreden door middel van het opmaken van een proces-verbaal.

Let op: niet alle genoemde sancties mogen gelijktijdig worden toegepast. Hiervoor dient naar de wettelijke mogelijke samenloop van sancties gekeken te worden (o.a. Algemene wet bestuursrecht en Drank- en Horecawet). Het toepassen van maatregelen ter handhaving van de openbare orde valt onder de Gemeentewet.

2.2.B estuurlijke boete

De gemeente Veldhoven past vanaf 1 januari 2015 de bestuurlijke boete toe. In het Besluit Bestuurlijke boete Drank- en Horecawet staat de hoogte van de boetes. Er dient, op grond van dit besluit rekening gehouden te worden met verhoging van de genoemde bestuurlijke boetebedragen in verband met recidive. In de sanctietabel is aangegeven wanneer de bestuurlijke boete het eerste sanctiemiddel is wat ingezet wordt bij een bepaalde overtreding. Voor de volledigheid zijn de artikelen met daarbij de bestuurlijke boete-bedragen (zoals deze gelden op het moment van vaststelling van het sanctiebeleid) opgenomen als bijlage bij dit sanctiebeleid.

2.3. HALT-afdoening

Jongeren van 12 tot 18 jaar, die zijn staande gehouden/aangehouden voor bijvoorbeeld artikel 45 van de Drank- en Horecawet hebben de keuze: naar de Officier van Justitie of naar Halt.

In een Halt-afdoening kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.

Een afschrift van het HALT-voorstel wordt verstuurd naar de gemeente, afdeling MSO. In het kader van “Veldhoven Veilig” wordt, bij constatering van een overtreding van artikel 45 van de Drank- en Horecawet door de gemeente een brief naar de ouders/verzorgers van de overtreder gestuurd.

2.4. Toelichting sanctietabel

Een aantal sancties in de sanctietabel behoeft nader uitleg. Deze is hieronder opgenomen.

Wel/geen zicht op legalisatie (art. 3 DHW)

Zicht op legalisatie

Bij zicht op legalisatie is een vergunning wel aangevraagd (of wordt binnen 14 dagen aangevraagd), maar nog niet verleend. In dat geval wordt een last onder dwangsom opgelegd tot het staken van de uitoefening van het horeca- of slijtersbedrijf. De last kan niet inhouden het gelasten tot aanvragen van een vergunning.

De ondernemer wordt enkel de kans geboden om een vergunning aan te vragen en/of de aanvraagprocedure af te wachten (legalisatie) (gedurende deze procedure is het bedrijf dus open) onder voorwaarde dat:

 • ¨

  het geldende bestemmingsplan de te legaliseren (horeca-)activiteiten toestaat op dat perceel;

 • ¨

  er geen (andere) wettelijke belemmeringen (o.a. antecedenten; sociale hygiëne) bestaan;

 • ¨

  er geen aanleiding is om aan te nemen dat er sprake zal zijn van verstoringen van de openbare orde en veiligheid waardoor gevaarlijke situaties kunnen ontstaan als de exploitatie doorgaat;

 • ¨

  er naar het oordeel van het bevoegd bestuursorgaan concreet geen aanleiding is te veronderstellen dat niet handhavend optreden leidt tot een ongewenste precedentwerking of schadeclaims;

 • ¨

  de ondernemer kan aantonen dat hij juridisch en feitelijk over de onderneming kan beschikken;

 • ¨

  er sprake is van een ongewijzigde voortzetting van de aard van de exploitatie (m.u.v. slijterij);

 • ¨

  voor het over te nemen bedrijf een rechtsgeldige Drank- en Horecavergunning is verleend (m.u.v. slijterij);

 • ¨

  een ontvankelijke vergunningaanvraag - voor zover nog niet ingediend - binnen de gestelde termijn van 14 dagen wordt ingediend en een in deze aanvraag opgenomen leidinggevende tijdens de openingsuren van het bedrijf steeds aanwezig is;

 • ¨

  de onderneming staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel;

 • ¨

  er geen BIBOB-tip van het Openbaar Ministerie is ontvangen.

Indien aan deze voorwaarden is voldaan is er sprake van (concreet) zicht op legalisatie.

Bij de last wordt - voor zover al niet in het bezit van de ondernemer c.q. al aangevraagd - tevens een set aanvraagformulieren meegezonden. De indieningstermijn van de aanvraag en/of zienswijzen bedraagt 14 dagen.

Geen zicht op legalisatie

In deze gevallen is geen vergunning aangevraagd of zal de vergunning niet verleend kunnen worden en ligt een last onder bestuursdwang meer in de rede. Deze kan inhouden het verwijderen van alcoholhoudende drank uit het bedrijf.

Wordt hieraan geen gehoor gegeven dan doet de burgemeester dat, waarbij de kosten van verwijdering en opslag op het bedrijf worden verhaald. Daarnaast kunnen de (bier)tappunten door de gemeente worden verzegeld. Gelijktijdig wordt een bestuurlijke boete opgelegd.

Het sluiten van het bedrijf is te rigoureus bij alleen het ontbreken van een Drank- en Horecavergunning. Bij sluiting zou helemaal geen exploitatie meer mogelijk zijn, terwijl een bedrijf zonder drankvergunning wel niet-alcoholhoudende drank en eten kan verstrekken (exploitatievergunning).

Indien blijkt dat er geen zicht is op legalisatie nadat aan de last gericht op legalisatie geen gehoor is gegeven (geen ontvankelijke aanvraag binnen gestelde termijn ingediend), wordt geacht het collectief voorafgaand aan de last al zijn inzet te hebben gepleegd en wordt direct doorgegaan met de 2e stap van de categorie.

Last onder dwangsom

 • ¨

  Bij het sanctiemiddel ‘dwangsom’ zijn de hoogtes van de dwangsommen vermeld die opgelegd kunnen worden. Bij de meeste bedragen is de hoogte van de bestuurlijke boete als uitgangspunt genomen.

 • ¨

  Het maximum van de dwangsom is gesteld op 3 x de opgelegde dwangsom. Daarna zal bekeken worden of een verhoging van de dwangsom of een alternatieve sanctie aan de orde is.