Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven
CiteertitelVerordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet geurhinder en veehouderij, art. 6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-06-200820-05-2008Nieuwe regeling

20-05-2008

De Ahrenberger, 4-6-2008

08.040

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven

 

 

Artikel 1: Begripsbepaling

In deze verordening wordt verstaan onder:

 

Veehouderij: inrichting die tot een krachtens artikel 1.1, derde lid, van de Wet milieubeheer aangewezen categorie behoort en is bestemd voor het fokken, mesten, houden, verhandelen, verladen of wegen van dieren.

 

Wet: Wet geurhinder en veehouderij.

Artikel 2: Aanwijzing gebieden

Als gebieden als bedoeld in artikel 6 van de Wet worden aangewezen de volgende gebieden:

 • a.

  Invloedsgebied van de industrieterreinen in de gemeente Veldhoven, te weten De Run en Habraken.

Artikel 3: Andere waarden voor de geurbelasting of afstanden

 • a.

  In gebied A als omschreven in artikel 2 van deze verordening, geldt de volgende andere waarde:

  op grond van artikel 6, lid 1 van de Wet en in afwijking van artikel 3, lid 1 van de Wet bedraagt de maximale waarde voor de geurbelasting van een veehouderij voor zover de voor geurgevoelige objecten in het gebied zich bevinden binnen de bebouwde kom: 14 ou/m3.

 • b.

  Voor maneges (SBI 9261.2 volgens Bedrijven en milieuzonering 2007) geldt op grond van artikel 6 lid 3 van de Wet een afstand van 50 meter tot geurgevoelige objecten gelegen binnen de bebouwde kom.

Artikel 4: Citeertitel

Deze verordening kan aangehaald worden als de “Verordening geurhinder en veehouderij gemeente Veldhoven”.