Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Verordening commissie bezwaarschriften

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening commissie bezwaarschriften
CiteertitelVerordening commissie bezwaarschriften
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Protocol behandeling bezwaarschriften

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-01-201101-01-2020art. 2, art. 3a, art. 3b, art. 3c, art. 5, art. 11, art. 13

15-07-2010

De Ahrenberger, 29-12-2010

10.078
12-10-200601-10-200606-01-2011art. 2, art. 6, art. 17

26-09-2006

De Ahrenberger, 04-10-2006

06.233
03-07-200301-01-2020Nieuwe regeling

13-05-2003

Veldhovens weekblad, 21-05-2003

03.074

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening commissie bezwaarschriften

 

 

HOOFDSTUK 1 BEGRIPSBEPALINGEN

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze verordening wordt verstaan onder:

 • a.

  verwerend orgaan: het gemeentelijk bestuursorgaan dat het bestreden besluit heeft genomen;

 • b.

  commissie: de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften;

 • c.

  wet: de Algemene wet bestuursrecht;

 • d.

  college: het college van burgemeester en wethouders.

HOOFDSTUK 2 BEHANDELING VAN BEZWAARSCHRIFTEN

Paragraaf 1 De commissie

Artikel 2 Inleidende bepaling

 • 1.

  Er is een commissie ter voorbereiding van de beslissing op bezwaren tegen besluiten van de raad, het college en de burgemeester.

 • 2.

  De commissie is niet bevoegd ten aanzien van bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op grond van een wettelijk voorschrift inzake belastingen of de Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 3 Samenstelling van de commissie

 • 1.

  De commissie bestaat uit een voorzitter en ten minste vier leden, die worden benoemd, geschorst en ontslagen door het college.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan van de gemeente Veldhoven.

 • 3.

  De commissie regelt de vervanging van de voorzitter.

Artikel 3a Instelling van kamers

 • 1.

  De commissie bestaat uit drie kamers, waarvan:

  • a.

   een kamer, belast met de behandeling van bezwaarschriften over personele aangelegenheden;

  • b.

   twee kamers, belast met de behandeling van de overige bezwaarschriften;

 • 2.

  Het college regelt de taakafbakening van de kamers, als bedoeld in het vorige lid onder b.

 • 3.

  Het college is bevoegd om op voorstel van de commissie het aantal kamers tijdelijk uit te breiden.

 • 4.

  Op de werkwijze van de kamers is het bepaalde in deze verordening zo veel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 3b Samenstelling van de kamer Personele aangelegenheden

 • 1.

  De kamer, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onder a, bestaat uit:

  • a.

   tenminste twee leden, waarvan één lid te benoemen op voordracht van de in het Georganiseerd Overleg vertegenwoordigde vakorganisaties;

  • b.

   een lid, tevens voorzitter, te benoemen op voordracht van de overige leden van de kamer;

 • 2.

  Het college benoemt overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid een genoegzaam aantal plaatsvervangers.

Artikel 3c Samenstelling van de overige kamers

 • 1.

  De kamers, bedoeld in artikel 3a, eerste lid, onder b, bestaan elk uit:

  • a.

   tenminste twee leden;

  • b.

   een voorzitter, zijnde de voorzitter van de commissie.

 • 2.

  De kamers gezamenlijk wijzen uit hun midden voor elk lid een plaatsvervanger aan.

Artikel 4 Secretaris

 • 1.

  De secretaris van de commissie en haar kamers is een door het college aangewezen ambtenaar.

 • 2.

  Het college wijst tevens één of meer plaatsvervangers van de secretaris aan.

   

Artikel 5 Zittingsduur

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie worden benoemd voor een termijn van vier jaren en zijn daarna opnieuw benoembaar.

 • 2.

  De voorzitter en de leden van de commissie kunnen op elk moment ontslag nemen.

 • 3.

  De aftredende voorzitter en de aftredende leden van de commissie blijven hun functie vervullen totdat in hun opvolging is voorzien.

  Paragraaf 2 Procedure en werkwijze

   

Artikel 6 Protocol en ontvangstbevestiging

 • 1.

  Het college stelt een protocol vast voor de behandeling van bezwaarschriften.

 • 2.

  Bij het bericht van ontvangst als bedoeld in artikel 6:14 van de wet wordt vermeld dat de commissie over het bezwaar zal adviseren

   

Artikel 7 Uitoefening bevoegdheden

De bevoegdheden ingevolge de navolgende artikelen van de wet worden voor de toepassing van deze verordening uitgeoefend door de voorzitter van de commissie:

 • a.

  artikel 2:1, tweede lid, inzake het verlangen van een machtiging;

 • b.

  artikel 6:6 inzake het stellen van een termijn voor verzuimherstel;

 • c.

  artikel 6:17 inzake de verzending van stukken;

 • d.

  artikel 7:4, tweede lid, inzake ter inzagelegging van stukken;

 • e.

  artikel 7:6, vierde lid, inzake het informeren van partijen.

   

Artikel 8 Vooronderzoek

 • 1.

  De voorzitter van de commissie is in verband met de voorbereiding van de behandeling vanhet bezwaarschrift bevoegd rechtstreeks alle gewenste inlichtingen in te winnen of te doen inwinnen.

 • 2.

  De voorzitter kan uit eigen beweging of op verlangen van de commissie advies of inlichtingen inwinnen bij deskundigen en hen zo nodig uitnodigen daartoe op de hoorzitting te verschijnen. Indien daaraan kosten zijn verbonden, is vooraf machtiging van het college vereist.

Artikel 9 Hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie bepaalt plaats en tijdstip van de zitting waarin de belanghebbenden en het verwerend orgaan in de gelegenheid worden gesteld zich door de commissie te doen horen.

 • 2.

  De voorzitter beslist over de toepassing van artikel 7:3 van de wet inzake het afzien van het horen van belanghebbenden.

 • 3.

  Indien de voorzitter op grond van het tweede lid besluit af te zien van het horen, doet hij daarvan mededeling aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

   

Artikel 10 Uitnodiging hoorzitting

 • 1.

  De voorzitter van de commissie deelt de belanghebbenden en het verwerend orgaan ten minste twee weken vóór de zitting schriftelijk mee, dat zij in de gelegenheid worden gesteld zich te doen horen tijdens de zitting en nodigt hen daarvoor uit.

 • 2.

  Binnen drie dagen na verzending van de in het eerste lid bedoelde mededeling kunnen de belanghebbenden en het verwerend orgaan onder opgaaf van redenen de voorzitter verzoeken het tijdstip van de zitting te wijzigen.

 • 3.

  De beslissing van de voorzitter op een verzoek als bedoeld in het tweede lid wordt zo spoedig mogelijk doch in ieder geval één week voor het tijdstip van de zitting meegedeeld aan de belanghebbenden en het verwerend orgaan.

 • 4.

  De voorzitter is bevoegd in bijzondere omstandigheden af te wijken of afwijking toe te staan van de in voorgaande leden genoemde termijnen.

   

Artikel 11 Quorum

Voor het houden van een hoorzitting als bedoeld in artikel 9 is vereist dat tenminste de voorzitter en een lid van de commissie of hun plaatsvervanger aanwezig zijn.

 

Artikel 12 Niet deelneming aan de behandeling

De voorzitter en de leden van de commissie nemen niet deel aan de behandeling van een bezwaarschrift indien zij daarbij een persoonlijk belang hebben en/of daarbij hun onpartijdigheid in het geding kan zijn.

 

Artikel 13 Openbaarheid hoorzitting

 • 1.

  De zittingen van de commissie zijn openbaar, zulks behoudens het bepaalde in lid 4.

 • 2.

  De deuren worden gesloten indien de voorzitter of een van de aanwezige leden dat nodig oordeelt of indien een belanghebbende daartoe een verzoek doet.

 • 3.

  Indien de commissie vervolgens beslist dat gewichtige redenen aanwezig zijn die zich tegen openbaarheid van de zitting verzetten, vindt de zitting plaats met gesloten deuren.

 • 4.

  De zitting van de commissie vindt achter gesloten deuren plaats wat betreft bezwaarschriften die zijn ingediend tegen besluiten op het terrein van sociale en personele zaken.

Artikel 14 Schriftelijke verslaggeving

 • 1.

  Het verslag van de hoorzitting vermeldt de namen van de aanwezigen met daarbij een vermelding van hun hoedanigheid.

 • 2.

  Het verslag bevat een zakelijke weergave van hetgeen tijdens de zitting naar voren is gebracht en overigens ter zitting is voorgevallen.

 • 3.

  Indien de zitting geheel of gedeeltelijk met gesloten deuren plaatsvond of indien belanghebbenden respectievelijk hun gemachtigden niet in elkaars tegenwoordigheid zijn gehoord, maakt het verslag hiervan melding.

 • 4.

  Het verslag verwijst naar de op de zitting overgelegde bescheiden, die aan het verslag worden gehecht.

 • 5.

  Het verslag wordt ondertekend door de voorzitter en de secretaris van de commissie.

 

Artikel 15 Nader onderzoek

 • 1.

  Indien na afloop van de zitting maar voordat het advies wordt opgesteld, nader onderzoek wenselijk blijkt te zijn, kan de voorzitter uit eigen beweging of op verlangen van de leden van de commissie dit onderzoek houden.

 • 2.

  De uit het nader onderzoek verkregen informatie wordt in afschrift toegezonden aan de leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden.

 • 3.

  De leden van de commissie, het verwerend orgaan en de belanghebbenden kunnen binnen één week na verzending van de in het tweede lid bedoelde informatie aan de voorzitter van de commissie verzoeken een nieuwe hoorzitting te beleggen. De voorzitter beslist omtrent een dergelijk verzoek.

 • 4.

  Op een nieuwe hoorzitting, als bedoeld in het derde lid, zijn de bepalingen in deze verordening die betrekking hebben op de hoorzitting zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing.

Artikel 16 Raadkamer en advies

 • 1.

  De commissie beraadslaagt en beslist achter gesloten deuren over het door haar uit te brengen advies.

 • 2.

  De commissie beslist bij meerderheid van stemmen over het uit te brengen advies. Indien bij een stemming de stemming staken dan beslist de stem van de voorzitter van de commissie. Van een minderheidsstandpunt wordt bij het advies melding gemaakt, indien die minderheid dat verlangt.

 • 3.

  Het advies is gemotiveerd en omvat een voorstel voor de te nemen beslissing op het bezwaarschrift. Het advies wordt door de voorzitter en de secretaris van de commissie ondertekend.

 

Artikel 17  

(vervallen)

Artikel 18 Jaarverslag

De commissie doet binnen drie maanden na afloop van ieder kalenderjaar schriftelijk verslag van haar werkzaamheden over het afgelopen jaar.

 

HOOFDSTUK 3 SLOTBEPALINGEN

Artikel 19 Vergoeding

 • 1.

  De voorzitter en de leden van de commissie ontvangen per bijgewoonde commissievergadering een vergoeding van respectievelijk 160,00 EUR en 120,00 EUR.

 • 2.

  De in het eerste lid vermelde vergoedingsbedragen worden jaarlijks, te rekenen vanaf 1 januari 2004, aangepast overeenkomstig de in het Rechtspositiebesluit raads- en commissieleden gegeven regeling.

 

Artikel 20 Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na het verstrijken van een termijn van zes weken na de datum van haar bekendmaking.

 

Artikel 21 Citeertitel

Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening commissie bezwaarschriften”.