Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Regeling loting kiesvolgorde bij verkoop van woningbouwprojecten 2007

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling loting kiesvolgorde bij verkoop van woningbouwprojecten 2007
CiteertitelRegeling loting kiesvolgorde bij verkoop van woningbouwprojecten 2007
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Huisvestingswet
 2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

31-01-201301-01-201304-07-2014art. 1, art. 2

18-12-2012

De Ahrenberger, 23-01-2013

12.116
13-08-200901-08-200931-01-2013art. 2

14-07-2009

De Ahrenberger, 05-08-2009

09.068

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling loting kiesvolgorde bij verkoop van woningbouwprojecten 2007

 

 

Doel van de regeling:

Het doel van de regeling is om meer kansen te kunnen creëren op de markt voor koopwoningen voor huurders van sociale huurwoningen zoals bedoeld in het Besluit Beheer Sociale Huursector en om meer kansen op deze woningmarkt te creëren voor starters.

 

Realisering van de doelstelling:

Het hanteren van een lotingssysteem, waarbij de kiesvolgorde wordt verloot voor bepaalde woningbouwprojecten onder verschillende doelgroepen en categorieën van kandidaten.

 

1. Toepassing van de regeling

De volgende te bouwen woningen vallen onder de werking van deze regeling:

 • -

  alle projectmatig te bouwen woningen die naar het oordeel van burgemeester en wethouders, gelet op de situatie op de woningmarkt onder de werking van deze regeling gebracht moeten worden en waarvoor geldt dat de koopprijs Eur. 194.000,- v.o.n. of lager bedraagt (prijspeil 1 januari 2012). Prijsgrens is conform de regionaal afgesproken maximale koopprijsgrens voor sociale sector woningen, en;

 • -

  andere koopwoningen die projectmatig of in collectief particulier opdrachtgeverschap worden gebouwd, die naar het oordeel van burgemeester en wethouders, gelet op de situatie op de woningmarkt onder de werking van deze regeling gebracht moeten worden.

In de met de initiatiefnemers tot de bouw van woningen af te sluiten projectovereenkomsten zal expliciet worden aangegeven of het betreffende project geheel of gedeeltelijk onder de werking van deze regeling valt. Hierbij wordt dan aangegeven in de betreffende projectovereenkomst dat deze regeling dient te worden toegepast bij de verkoop van bouwkavels binnen het project. Hiermee is in voorkomende gevallen toepassing van de regeling verzekerd.

 

2. Doelgroepen en categorieën kandidaten

 • a.

  Burgemeester en wethouders kunnen per project dat onder deze regeling valt, aan één of meer te benoemen doelgroepen voorrang geven. Als burgemeester en wethouders aan meer dan één doelgroep voorrang verlenen, zullen zij binnen deze doelgroepen weer een volgorde aangeven.

 • b.

  Binnen de verschillende doelgroepen worden de volgende categorieën van kandidaten onderscheiden:

  • Categorie A. personen: die niet over zelfstandige woonruimte beschikken (zogeheten "starters") en personen die zelfstandig een huurwoning of woonwagen plus standplaats bewonen die een maandelijkse subsidiabele huurprijs heeft die lager is dan € 664,66 per maand (prijspeil 1 januari 2012), de huurprijs zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a van de Wet op de huurtoeslag (zogeheten "koopstarters"), die samen met alle personen waarmee zij de woning willen gaan bewonen een gezamenlijk belastbaar inkomen hebben van maximaal € 43.000,- (prijspeil 1 januari 2012, te indexeren met de inflatie).

  • Categorie B. personen die zelfstandig een huurwoning of woonwagen plus standplaats bewonen die een maandelijkse huurprijs (inclusief servicekosten, exclusief energiekosten) heeft zoals bedoeld in artikel 13 lid 1 onder a van de Wet op de huurtoeslag, voor het jaar 2012 is deze grens vastgesteld op € 6664,66, of personen die eigenaar van een voor bewoning bestemd pand c.q. van een woonwagen zijn.

  • Categorie C. personen die ooit een gesubsidieerde of gepremieerde woning of woonwagen hebben gekocht. Als speciale doelgroep wordt de groep van personen gezien die voor

 • c.

  zichzelf of één van zijn of haar gezinsleden een aangepaste woning behoeft en waarvoor vaststaat dat een nieuwbouwwoning de meest passende oplossing zal bieden.

   

3. Volgorde in doelgroepen en categorieën

 • a.

  Burgemeester en wethouders stellen per project een maximaal aantalwoningen vast waarvoor de kiesvolgorde wordt verloot onder de speciale doelgroep die is gedefinieerd in artikel 2, lid c; er wordt daarbij uitgegaan van gemiddeld 10% van het aantal woningen per project. Bij de loting wordt rekening gehouden met het eventueel beperkte aantal voor de kandidaten geschikte woningen in het project. De specifieke geschiktheid van een bepaalde woning voor een kandidaat wordt door de gemeente extern getoetst.

 • b.

  De toekenning van een plaats in de keuzelijst aan kandidaten uit despeciale doelgroep gebeurt vóórdat aan kandidaten uit andere doelgroepen een plaats wordt toegekend. Binnen de speciale doelgroep wordt, als het aantal kandidaten daartoe aanleiding geeft, conform het gestelde in lid d. en lid e. van dit artikel geloot.

 • c.

  Als burgemeester en wethouders aan één of meer doelgroepen voorrangverlenen voor het betreffende project, zal op volgorde van doelgroep worden geloot. Binnen de doelgroepen wordt geloot naar categorieën van kandidaten, conform lid d. van dit artikel.

 • d.

  Nadat aan alle kandidaten uit de categorieën A een plaats in de keuzevolgorde is toegekend, zullen de kandidaten uit categorie B en C een plaats toegewezen krijgen.

 • e.

  Uitsluitend natuurlijke personen met als doel – zelfbewoning- kunnen zich aanmelden voor de loting als bedoeld in artikel 5; Een eenmaal ingediend aanmeldingsformulier dan wel een door loting verkregen kooprecht is niet overdraagbaar zonder toestemming van het college van burgemeester en wethouders.

 • f.

  Burgemeester en wethouders kunnen, als de woningmarkt daar naar hun oordeel aanleiding toe geeft, besluiten om af te wijken van de in dit artikel genoemde weging.

   

4. Bekendmaking en aanmeldingsprocedure

 • a.

  De verkopende partij zal op een datum die haar schikt de verkoop van de te bouwen woningen in het project bekend maken. Deze bekendmaking vindt pas plaats nadat er met de gemeente overeenstemming is over de te hanteren termijnen en lotingsdatum èn nadat de voor de realisering van het onderhavige project noodzakelijke planologische procedures zijn afgerond.

 • b.

  Ten aanzien van de bekendmaking gelden de volgende regels:

  • -

   bekendmaking vindt in ieder geval plaats in de Ahrenberger;

  • -

   in de bekendmaking wordt opgenomen:

   • -

    de door burgemeester en wethouders voor het betreffende project toe te passen criteria;

   • -

    de noodzaak om zich via een bij de verkoper dan wel anderszins te verkrijgen/ aan te vragen formulier aan te melden als kandidaat;

   • -

    een samenvatting van de door de gemeente te volgen procedure bij de toewijzing van het kooprecht;

   • -

    de termijn waarbinnen de aanmelding moet plaatsvinden; de datum waarop de loting zal plaatsvinden.

 • c.

  De verkopende partij zal aan iedereen die daar om vraagt inlichtingen over het project en de te volgen procedure verstrekken. De gemeente zal daarvoor voldoende exemplaren van deze regeling ter beschikking stellen.

 • d.

  De gemeente, dienst Stad en Samenleving, zal voldoende aanmeldingsformulieren aan de verkopende partij ter beschikking stellen, waarop door de kandidaten de noodzakelijke gegevens ingevuld kunnen worden. Bij deze formulieren wordt een uitnodiging voor de loting gevoegd.

 • e.

  Bij of op het aanmeldingsformulier wordt de datum aangegeven waarop de termijn sluit waarbinnen de aanmelding moet hebben plaatsgevonden en de plaats de formulieren moeten worden ingeleverd.

 • f.

  De tijdig ingediende formulieren worden door de gemeente verwerkt tot een indeling naar doelgroep en categorie. Op een eenmaal ingediend formulier kunnen geen wijzigingen meer worden aangebracht.

 • g.

  De persoonlijke gegevens die door de kandidaten worden verstrekt zullen alleen worden gebruikt voor de toepassing van de lotingsprocedure en daar direct mee samenhangende zaken.

 • h.

  Direct na de verkoop van alle betreffende woningen in het project worden de ingediende formulieren vernietigd.

   

5. Toewijzingsprocedure

 • a.

  Het kooprecht en de kiesvolgorde worden toegekend en bepaald doorloting.

 • b.

  De loting wordt verricht door een notaris met standplaats te Veldhoven.

 • c.

  De loting bestaat uit drie deellotingen:

  in de eerste deelloting wordt conform het gestelde in artikel 3.a. en 3.b. bepaald op welke plaats in de uiteindelijke lijst een eventuele vertegenwoordiger van de speciale doelgroep als genoemd in artikel 2.c. zal staan; in de tweede deelloting worden de kandidaten conform het gestelde in artikel 3.c. en 3.d. op volgorde geplaatst.

 • d.

  De loting vindt in de openbaarheid plaats.

 • e.

  Alle kandidaten krijgen een plaats in de keuzevolgorde toebedeeld.

 • f.

  Binnen een week na de loting zal de gemeente de gegevens die door de kandidaten via het aanmeldingsformulier zijn verstrekt aan de gestelde criteria toetsen. Deze toetsing vindt alleen plaats voor diegenen die voldoende hoog op de lijst staan.

 • g.

  Als een kandidaat onjuiste gegevens heeft verstrekt, wordt de kandidaat alsnog onderaan de lijst geplaatst

 • h.

  Aan de verkopende partij zal een lijst beschikbaar worden gesteld waarop in juiste volgorde de positief getoetste kandidaten zijn geplaatst.

 • i.

  Er zullen door de verkopende partij geen stappen tot verkoop worden gezet voor de afronding van de in lid f. bedoelde toetsing.

 

6. Slotbepalingen

 • a.

  Indien de kiesvolgorde wordt gerelateerd aan subsidiemogelijkheden of andere financiële tegemoetkomingen van de zijde van de gemeente (zoals bijvoorbeeld startersleningen) dan neemt het college hiertoe per project een besluit.

 • b.

  In gevallen, die een snelle uitvoering van deze regeling in de weg staan, en waarin deze regeling niet voorziet beslissen burgemeester en wethouders.

 • c.

  Deze regeling treedt in werking op de eerste dag na de datum van publicatie.

 • d.

  Deze regeling kan worden aangeduid als: “Regeling loting kiesvolgorde bij verkoop van woningbouwprojecten 2007”.