Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Nadere regels voor Mantelzorgwaardering

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regels voor Mantelzorgwaardering
CiteertitelNadere regels mantelzorgwaardering
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Veldhoven 2015, art. 22

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201501-01-2015Nieuwe regeling

30-12-2014

Gemeenteblad 2015, 5654

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regels voor Mantelzorgwaardering

 

 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen

In deze regels wordt verstaan onder:

 • 1.

  Mantelzorg: zorg die wordt gegeven aan een hulpbehoevende door iemand uit diens omgeving;

  Gebruikelijke zorg: de normale, dagelijkse zorg die partners of ouders en inwonende kinderen geacht worden elkaar onderling te bieden omdat ze als leefeenheid een gezamenlijk huishouden voeren en op die grond een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben voor het functioneren van dat huishouden.

 • 2.

  Kenmerken zware belasting: belasting van de mantelzorger door:

  • -

   lichamelijke factoren die samenhangen met de mantelzorg;

  • -

   psychische belasting zoals tijdsaspecten, waaronder het kunnen combineren van mantelzorg met het eigen leven en de zwaarte daarbij;

  • -

   financiële aspecten waaronder het maken van kosten bij het verlenen van mantelzorg bijvoorbeeld administratiekosten, opnemen van vrije dagen en reiskosten.

 • 3.

  Kenmerken minder zware belasting: iedere zorg die niet voldoet aan de eisen voor zware belasting maar wel uitgaat boven de gebruikelijke zorg.

Artikel 2 Doelgroepen

 • 1.

  Een vorm van mantelzorgwaardering kan gegeven worden aan iedereen die aantoonbaar mantelzorg geeft aan een inwoner van de gemeente Veldhoven.

 • 2.

  In voorkomende gevallen dat een inwoner van Veldhoven mantelzorg verleent aan een persoon die in andere gemeente woonachtig is en deze gemeente onvoldoende mantelzorgwaardering biedt, kan een uitzondering op het eerste lid van dit artikel worden toegepast.

Artikel 3 Vorm mantelzorgwaardering

 • 1.

  Mantelzorgwaardering bestaat uit:

  a.de pluswaardering bij zware belasting, te weten:

  • -

   een waardering per kalenderjaar ter waarde van maximaal €125,00 per geregistreerde mantelzorger en/of

  • -

   ondersteuning op het gebied van administratie, training, juridische zaken, sociaal-emotionele hulp etc.

   b.de standaardwaardering bij minder zware belasting, te weten:

  • -

   een waardering per kalenderjaar ter waarde van maximaal €25,00 per geregistreerde mantelzorger.

Artikel 4 Aanvraag en uitvoering mantelzorgwaardering

 • 1.

  Geregistreerde mantelzorgers ontvangen:

  • -

   de standaard mantelzorgwaardering;

  • -

   de Pluswaardering als door de uitvoerende organisatie is vastgesteld dat sprake is van zware belasting.

 • 2.

  Niet-geregistreerde mantelzorgers kunnen via een standaardformulier de standaard mantelzorgwaardering aanvragen.

 • 3.

  Voor niet-geregistreerde mantelzorgers kan een standaard mantelzorgwaardering ook worden aangevraagd door degene die zorg ontvangt en/of anderen.

 • 4.

  Voor de uitvoering van deze regeling wordt jaarlijks een maximaal bedrag ter beschikking gesteld. Dit bedrag is inclusief uitvoeringskosten.

 • 5.

  De uitvoerende organisatie:

  • -

   legt jaarlijks verantwoording af over de uitvoering;

  • -

   draagt zorg voor een actueel bestand van mantelzorgers;

  • -

   draagt zorg voor het vinden van zoveel mogelijk mantelzorgers (jong en oud).

Artikel 5 Evaluatie

Deze regels worden jaarlijks geëvalueerd.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Deze regels treden in werking op 1 januari 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Deze regels kunnen worden aangehaald als nadere regels mantelzorgwaardering.