Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:6

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-03-201510-12-2019Nieuwe regeling

10-03-2015

De Ahrenberger, 18-03-2015

1/bs00053

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

Overwegende dat,

 • ¨

  elektrische auto’s bijdragen aan een betere luchtkwaliteit, vermindering van de geluidsoverlast en het behalen van de klimaatdoelstellingen van de gemeente;

 • ¨

  daarom het gebruik van elektrische auto’s gestimuleerd wordt;

 • ¨

  de oplaadinfrastructuur in de openbare ruimte voor elektrische auto’s verbeterd wordt door het plaatsen van laadvoorzieningen;

 • ¨

  het op grond van artikel 2:6 lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

 • ¨

  het bevoegd bestuursorgaan op grond van artikel 2:6 lid 6 van de Apv bevoegd is categorieën van voorwerpen aan te wijzen, al dan niet beperkt in plaats en tijd, waarvoor het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt en daarbij voorschriften te stellen;

 • ¨

  het college van burgemeester en wethouders in deze bevoegd is;

 • ¨

  de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn op voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen;

 • ¨

  het wenselijk is voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen als categorie van voorwerpen aan te wijzen, om zo de administratieve lasten voor aanvragers van laadvoorzieningen voor elektrische auto’s in de openbare ruimte te verminderen;

gelet op artikel 2:6 van de Algemene plaatselijke verordening;

b e s l u i t :

Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen

als categorie van voorwerpen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2:6 lid 6 van de Algemene plaatselijke verordening, mits een private overeenkomst is gesloten tussen de gemeente en aanvrager van de laadvoorziening (definitie van het begrip ‘aanvrager’ is verwoord in ‘Beleidsregels laadvoorzieningen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s’).

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6 Apv (Voorwerpen voor het opladen van elektrische voertuigen)’ en treedt in werking de eerste dag na de bekendmaking.