Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Verordening meedoen-voorziening gemeente Veldhoven

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening meedoen-voorziening gemeente Veldhoven
CiteertitelVerordening meedoen-voorziening gemeente Veldhvoen
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Datum inwerkingtreding van de wijziging is niet 1 maart 2018 maar 23 maart 2018

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 149

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-03-201801-01-2020wijziging

27-02-2018

gmb-2018-54213

29-05-201523-03-2018Nieuwe regeling

19-05-2015

Gemeenteblad, 28 mei 2015

15.051

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening meedoen-voorziening gemeente Veldhoven

 

 

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • 1.

  In deze verordening wordt verstaan onder:

   

  • a.

   college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

  • b.

   bijstandsnorm: de norm zoals bedoeld in artikel 5, aanhef en onder c van de Participatiewet.

  • c.

   vermogen: het in aanmerking te nemen vermogen als bedoeld in artikel 34 van de Participatiewet.

  • d.
   •  

   huishouden: een gezamenlijke huishouding zoals bedoeld in artikel 3 Participatiewet.

Hoofdstuk 2 Meedoen-voorziening

Artikel 2 Recht op een meedoen-voorziening

 • 1.

  Het college kan één of meer voorzieningen verstrekken aan inwoners van Veldhoven die:

  • a.

   op het moment van aanvraag een leeftijd hebben van 18 jaren of ouder;

  • b.

   een inkomen hebben van minder dan 120% van de toepasselijke bijstandsnorm;

  • c.

   geen vermogen hebben; en

  • d.

   geen recht hebben op studiefinanciering op grond van de Wet op de Studiefinanciering 2000.

 • 2.

  Het college kan de volgende voorzieningen verstrekken:

  • a.

   vergoeding van de kosten van lidmaatschap of deelname aan een activiteit van één van de participerende organisaties;

  • b.

   vergoeding van de kosten van lidmaatschap van de bibliotheek Veldhoven, en:

  • c.

   tegemoetkoming in de kosten van internet.

 • 3.

  De voorzieningen als bedoeld in artikel 2 onder a en b kunnen per persoon maximaal eenmaal per kalenderjaar worden toegekend.

 • 4.

  De voorziening als bedoeld in artikel 2 onder c kan per huishouden maximaal eenmaal per kalenderjaar worden toegekend.

Artikel 3 Aanvraag

Een voorziening op grond van deze verordening moet worden aangevraagd middels een door het college vastgesteld aanvraagformulier.

Artikel 4 Activiteiten

 • 1.

  Het college maakt bekend welke organisaties participeren binnen de Meedoen-voorziening en welke activiteiten in dit kader worden aangeboden.

 • 2.

  Het college keert de vergoeding van de kosten van lidmaatschap of deelname aan een activiteit rechtstreeks uit aan de participerende organisatie.

 • 3.

  Het college kan de belanghebbende vragen om bewijsstukken van de activiteit die is vergoed.

 • 4.

  Indien de belanghebbende niet kan aantonen dat de aangevraagde activiteit is uitgevoerd, kan het college het besluit tot toekenning intrekken en de ten onrechte verleende tegemoetkoming terugvorderen.

Artikel 5 Vergoeding lidmaatschap bibliotheek

Het college keert de vergoeding van de kosten van lidmaatschap rechtstreeks uit aan de bibliotheek Veldhoven.

Artikel 6 Tegemoetkoming internetkosten

 • 1.

  De hoogte van de tegemoetkoming bedraagt € 50,00 per huishouden per jaar.

 • 2.

  Het college kan vragen om bewijsstukken van de gemaakte internetkosten.

 • 3.

  Indien de belanghebbende niet kan aantonen dat de kosten zijn gemaakt, kan het college het besluit tot toekenning intrekken en de ten onrechte verleende tegemoetkoming terugvorderen.

Artikel 7 Budgetplafond

 • 1.

  Het budgetplafond voor de vergoeding dan wel tegemoetkoming in de kosten van de voorzieningen, bedoeld in artikel 2 lid 2, bedraagt € 85.000 per kalenderjaar.

 • 2.

  Aanvragen voor vergoeding dan wel tegemoetkoming in de kosten van de in artikel 2 lid 2 voorzieningen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

 • 3.

  Indien het budgetplafond is bereikt, worden aanvragen om een vergoeding dan wel tegemoetkoming in de kosten van de in artikel 2 lid 2 bedoelde voorzieningen geweigerd.

Artikel 8 Onvoorzien

 • 1.

  Het college stelt nadere regels vast ter uitvoering van deze verordening.

 • 2.

  In de gevallen waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college.

Hoofdstuk 3 Slotbepalingen

Artikel 9 Slotbepalingen

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na die van bekendmaking.

 • 2.

  Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening meedoen-voorziening gemeente Veldhoven’.