Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Regeling Jaargesprek Veldhoven 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Jaargesprek Veldhoven 2014
CiteertitelRegeling Jaargesprek Veldhoven 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Car-Uwo, art. 15:1:15

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-06-201522-10-2019Nieuwe regeling

23-12-2014

Gemeenteblad, 03-06-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Jaargesprek Veldhoven 2014

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

In deze regeling wordt verstaan onder:

 • a.

  medewerker: de ambtenaar in de zin van de Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR);

 • b.

  jaargesprek: een jaarlijks terugkerend gesprek tussen de leidinggevende en de medewerker over de inzetbaarheid, ontwikkeling, sturing en feedback van derden met betrekking tot de medewerker, alsmede het vastleggen van afspraken die in dat kader zijn gemaakt;

 • c.

  leidinggevende: de direct hiërarchisch leidinggevende van de medewerker of de operationeel leidinggevende van het eigen cluster van de medewerker, indien de direct hiërarchisch leidinggevende de uitvoering van het jaargesprek aan de operationeel leidinggevende heeft gemandateerd;

 • d.

  functie: het samenstel van taken en werkzaamheden waarmee de medewerker door of vanwege het bevoegd gezag in de scope van het jaargesprek te belasten is;

 • e.

  formulier jaargesprek: formulier volgens een door burgemeester en wethouders vastgesteld model, waarvan gebruik wordt gemaakt bij het jaargesprek.

Artikel 2 Inhoud jaargesprek.

De inhoud van het jaargesprek betreft de inzetbaarheid, ontwikkeling, sturing en feedback van derden met betrekking tot de medewerker, alsmede het vastleggen van afspraken die in dat kader zijn gemaakt.

Artikel 3 Frequentie van het jaargesprek

Het jaargesprek vindt plaats met een regelmaat van één maal per jaar.

Artikel 4 Leidinggevende
 • 1.

  a. Het jaargesprek wordt gevoerd tussen de direct hiërarchisch leidinggevende en de medewerker.

  • b.

   De direct hiërarchisch leidinggevende is bevoegd de uitvoering van het jaargesprek geheel of gedeeltelijk te mandateren aan de operationeel leidinggevende van het eigen cluster van de medewerker.

 • 2.

  De direct hiërarchisch leidinggevende besluit over de afspraken over inzetbaarheid, ontwikkeling, sturing en feedback van derden met betrekking tot de medewerker.

 • 3.

  De direct hiërarchisch leidinggevende en de operationeel leidinggevende zijn gehouden aan het Protocol vertrouwelijkheid van handelen bij het beoordelingsgesprek en jaargesprek.

Artikel 5 Procedure
 • 1.

  De datum en het tijdstip voor het jaargesprek worden ten minste vier weken van te voren vastgesteld.

 • 2.

  Om de bespreekpunten voor het jaargesprek te inventariseren, reikt de leidinggevende, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1, ten minste twee weken voor het jaargesprek, het ‘formulier jaargesprek’ aan aan de medewerker. De leidinggevende heeft daarop zijn bespreekpunten reeds ingevuld.

 • 3.

  De medewerker vult ten minste één week voor het jaargesprek zijn bespreekpunten in op het ‘formulier jaargesprek’ en reikt dat aan aan de leidinggevende.

 • 4.

  a. De leidinggevende maakt de jaargespreksformulieren definitief op binnen één week na de datum waarop het jaargesprek heeft plaatsgevonden. Hij vermeldt de conclusies met betrekking tot de inzetbaarheid, ontwikkeling, sturing en feedback van derden met betrekking tot de medewerker en formuleert de afspraken die de uitkomst zijn van het gesprek.

  • b.

   Indien de leidinggevende handelt vanuit het mandaat, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onder b., bespreekt hij binnen twee weken na het jaargesprek per individuele medewerker de inhoud en uitkomst van het jaargesprek met de direct hiërarchisch leidinggevende en overlegt dan tevens de ingevulde jaargesprekformulieren aan hem, voorzien van zijn handtekening en die van de medewerker.

Artikel 6 Ondertekening en vaststelling
 • 1.

  a. Met zijn handtekening neemt de direct hiërarchisch leidinggevende het besluit zoals bedoeld in artikel 4, lid 2. Daarmee stelt hij de inhoud van het formulier en de gemaakte afspraken vast.

  • b.

   Indien de direct hiërarchisch leidinggevende bij zijn besluit, zoals bedoeld in artikel 4, lid 2, het voornemen heeft om af te wijken van de inhoud en uitkomst van het jaargesprek van de operationeel leidinggevende, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onder b., met de medewerker, neemt de direct hiërarchisch leidinggevende binnen twee weken na zijn voornemen het initiatief tot een gesprek met de medewerker en de operationeel leidinggevende, zoals bedoeld in artikel 4, lid 1 onder b., om zijn voornemen persoonlijk toe te lichten. De direct hiërarchisch leidinggevende besluit pas definitief nadat de argumenten van de medewerker zijn heroverwogen.

 • 2.

  Binnen twee weken na het jaargesprek zendt de direct hiërarchisch leidinggevende, bij voorkeur via externe postverzending, een kopie van het formulier jaargesprek toe aan de medewerker.

 • 3.

  Indien de direct hiërarchisch leidinggevende in afwijking van toezending ervoor opteert om het vastgestelde formulier jaargesprek persoonlijk aan de medewerker uit te reiken, registreert hij accuraat dag en tijdstip van de uitreiking, zo mogelijk met zijn paraaf bevestigd door de medewerker.

 • 4.

  De hiërarchisch leidinggevende verstrekt eveneens een kopie van het vastgestelde formulier jaargesprek aan de operationeel leidinggevende.

Artikel 7 Bezwaar en beroep

De medewerker kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht tegen het vastgestelde besluit bezwaar en beroep instellen.

Artikel 8 Bewaring / vernietiging beoordelingen

Het vastgestelde ‘formulier jaargesprek’ met de originele ondertekeningen wordt opgelegd in het persoonsdossier overeenkomstig de geldende bewaartermijn.

Artikel 9 Slotbepalingen

In die gevallen, waarin dit reglement niet of niet in redelijkheid voorziet, kunnen burgemeester en wethouders andere regelen stellen.

Artikel 10 Inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Jaargesprek Veldhoven 2014 en treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van de regeling.