Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:6c

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-03-2020Nieuwe regeling

01-12-2015

Veldhovens weekblad, 9-12-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende dat het op grond van artikel 2:6a, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verboden is zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan een openbare plaats anders te gebruiken dan overeenkomstig de publieke functie daarvan;

 

dat het bevoegd bestuursorgaan op grond van artikel 2:6c van de Apv bevoegd is categorieën van voorwerpen aan te wijzen, al dan niet beperkt in plaats en tijd, waarvoor het verbod als hiervoor bedoeld niet geldt en daarbij voorschriften te stellen;

 

dat het college van burgemeester en wethouders in deze bevoegd is;

dat de voorschriften in dit besluit van toepassing zijn op het aanbrengen van spandoeken;

 

dat het wenselijk is spandoeken als categorie van voorwerpen aan te wijzen, vanwege de wens om te dereguleren en de administratieve lasten van de gebruikers van spandoeken te verminderen en op deze manier wel te kunnen reguleren door middel van het stellen van voorschriften;

 

dat er ten aanzien van spandoeken in de openbare ruimte gelijktijdig ruimte is voor maximaal 5 spandoeken;

 

dat er in overleg met het presidium is bepaald dat verkiezingsreclame in de vorm van spandoeken niet is toegestaan (zie hiervoor ook het aanwijzingsbesluit ex artikel 2:30 (Plakken en Kladden m.b.t. verkiezingen));

gelet op artikel 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t :

 

Spandoeken,

als categorie van voorwerpen aan te wijzen zoals bedoeld in artikel 2:6c van de Algemene plaatselijke verordening, onder oplegging van de volgende voorschriften:

 • 1.

  Het aanbrengen van spandoeken is toegestaan voor:

  • a.

   Voorlichtingscampagnes (zoals landelijke acties van Veilig Verkeer Nederland (VVN));

  • b.

   Goede doelen;

  • c.

   Sportevenementen (start/finish e.d. boven de weg);

 • 2.

  Spandoeken voor commerciële doeleinden en voor het maken van verkiezingsreclame zijn niet toegestaan;

 • 3.

  Het is toegestaan maximaal 5 spandoeken per actie c.q. evenement gedurende maximaal 4 weken aan te brengen;

 • 4.

  Spandoeken zijn maximaal 1,50 meter x 8 meter;

 • 5.

  Degene die spandoeken wil aanbrengen, maakt hiervan minimaal 1 week voorafgaand aan de periode dat de spandoeken aangebracht zijn schriftelijk melding bij de gemeente via een door het college vastgesteld meldingsformulier;

 • 6.

  De spandoeken mogen alleen op de volgende locaties worden aangebracht:

  • a.

   Heerbaan (gedeelte tussen rotonde Noord-Brabantlaan-Vijverstraat)

  • b.

   Rotonde Heerbaan-De Dom (rechts in bocht)

  • c.

   Sterrenlaan (tegenover Bossebaan)

  • d.

   Kempenbaan (rechts voor het viaduct aan de Locht)

  • e.

   De Run 4500 (rechts bij kruising Kempenbaan)

zoals is weergegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening “Spandoek locaties” d.d. 22-04-2015;

 • 7.

  De spandoeken mogen niet bevestigd c.q. aangebracht worden:

  • a.

   aan verkeerspalen, palen, waaraan straatnaamborden of aanwijsborden zijn bevestigd en zgn. stadsklokken;

  • b.

   op of nabij aansluitingen van wegen binnen een afstand van 30 meter;

  • c.

   op een verkeersplein of rotonde;

  • d.

   boven de rijweg;

  • e.

   aan viaducten en bruggen;

 • 8.

  Per aangewezen locatie mag slechts 1 spandoek tegelijkertijd worden aangebracht;

 • 9.

  De spandoeken zijn op een deugdelijke wijze aangebracht, zodat ze geen gevaar, overlast en hinder voor het passerende verkeer opleveren;

 • 10.

  Beschadigingen van gemeente-eigendommen als gevolg van het aangebracht hebben van spandoeken worden door de gemeente hersteld en worden in rekening gebracht aan de melder;

 • 11.

  De gemeente Veldhoven aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid tegenover derden, die uit het aanbrengen van spandoeken kan voortvloeien;

 • 12.

  Bij niet-naleving van een van de voorschriften, worden de spandoeken verwijderd door de gemeente en worden de kosten hiervan verhaald op de overtreder.

 

Dit besluit wordt aangehaald als ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:6c Apv (Spandoeken)’ en treedt in werking op 1 januari 2016.