Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageOverzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (d.d. 11-02-2015)

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:45

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

01-12-2015

Veldhovens weekblad, 9-2-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende, dat de eigenaar, houder, verzorger van een hond of diegene die een hond onder zijn hoede heeft ingevolge artikel 2:45, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening (Apv) verplicht is ervoor te zorgen dat de uitwerpselen van die hond onmiddellijk worden verwijderd:

 • a.

  op een openbare plaats;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelterrein, trapveldje, schoolterrein of sportveld;

 • c.

  op een andere door het college aangewezen plaats.

 

dat het college daarnaast op grond van artikel 2:45, derde lid, bevoegd is plaatsen aan te wijzen waar het bepaalde in artikel 2:45, eerste lid, onder a, niet van toepassing is;

 

dat het wenselijk wordt geacht om gebruik te maken van de aanwijzingsbevoegdheid, zoals bedoeld in het derde lid van artikel 2:45, zulks in het belang van de volksgezondheid;

 

gelet op artikel 2:45 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t :

 

 • 1.

  aan te wijzen als plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:45, derde lid, van de Algemene plaatselijke verordening waar het bepaalde in artikel 2:45 eerste lid onder a van de Algemene plaatselijke verordening niet geldt de als:

  • a.

   “hondenuitlaatterrein (loslopende honden)” en

  • b.

   “hondenuitlaatroute (aangelijnde honden)”

aangemerkte plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende kaart “Overzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (datum 11-02-2015, tek.no. 2015-015)”.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv (Verontreiniging door honden)” en treedt in werking op 1 januari 2016.

 

Het ‘Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:45 Apv, zoals vastgesteld op 24 maart 2015 en in werking getreden op 1 mei 2015, is met het in werking treden van dit besluit vervallen.

 

Overzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (d.d. 11-02-2015)