Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie
CiteertitelBeleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Algemene wet bestuursrecht, art. 4:81
 2. Wet waardering onroerende zaken

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2017Nieuwe regeling

02-01-2017

Gemeenteblad, 12-01-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie

 

 

Algemeen

In sommige gevallen brengen de wettelijke regels met zich mee dat voor één onroerende zaak in de zin van artikel 16 van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) meer personen (gelijksoortige, bijvoorbeeld in gemeenschap van goederen gehuwde echtgenoten) belanghebbende zijn. Op grond van artikel 24 van de Wet WOZ mag de bekendmaking van de WOZ-beschikking aan een van de belanghebbenden plaatsvinden.

De gemeente Veldhoven hanteert een voorkeursvolgorde bij de aanwijzing van de belanghebbende die de WOZ-beschikking op zijn of haar naam krijgt. De in de voorkeursvolgorde neergelegde criteria bevatten geen limitatieve opsomming. Zij moeten worden beschouwd als richtlijnen voor de meest voorkomende gevallen, waarbij beoogd is de ontvanger van de WOZ-beschikking gelijk te laten zijn aan de belastingplichtige die de aanslag onroerende-zaakbelastingen, rioolheffing of afvalstoffenheffing op zijn of haar naam krijgt.

Voorkeursvolgorde
 • 1.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van genothebbenden krachtens eigensom, bezit of beperkt recht zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie“ zoals die gelden voor de belastingen die worden geheven van genothebbenden krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van niet-woningen zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie“ zoals die gelden voor de onroerende-zaakbelastingen die worden geheven van gebruikers van niet-woningen van overeenkomstige toepassing.

 • 3.

  Op WOZ-beschikkingen ten aanzien van gebruikers van woningen (huurders) zijn de “Beleidsregels voor het aanwijzen van een belastingplichtige in een keuzesituatie“ zoals die gelden voor de rioolheffing en/of afvalstoffenheffing van overeenkomstige toepassing.

Inwerkingtreding en citeertitel
 • 1.

  Deze regeling treedt in werking op 28 februari 2017.

 • 2.

  De “beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie” van 17 december 2015, worden ingetrokken met ingang van de in het eerste lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 3.

  Deze regeling kan worden aangehaald als “Beleidsregels voor het aanwijzen van een woz-belanghebbende in een keuzesituatie”

 

 

Vastgesteld door de heffingsambtenaar van de gemeente Veldhoven op 2 januari 2017,

P.G. Smeets