Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:44 Apv (Loslopende honden)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit ex artikel 2:44 Apv (Loslopende honden)
CiteertitelAanwijzingsbesluit ex artikel 2:44 Apv (Loslopende honden)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp
Externe bijlageOverzicht hondenuitlaatvoorzieningen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene plaatselijke verordening, art. 2:44

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-05-2015Nieuwe regeling

24-03-2015

Ahrenberger, 01-04-2015

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:44 Apv (Loslopende honden)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

 

overwegende, dat het op grond van artikel 2:44 eerste lid van de Algemene plaatselijke verordening de eigenaar of houder verboden is de hond te laten verblijven of te laten lopen:

 • a.

  binnen de bebouwde kom op een openbare plaats zonder dat die hond aangelijnd is;

 • b.

  op een voor het publiek toegankelijke en kennelijk als zodanig ingerichte kinderspeelplaats, zandbak, speelterrein, trapveldje, schoolterrein, sportveld of op een andere door het college aangewezen plaats;

 • c.

  op een openbare plaats zonder voorzien te zijn van een gemeentelijke hondenpenning;

 

dat het college bevoegd is om andere dan de in artikel 2:44 eerste lid onder b reeds genoemde plaatsen aan te wijzen waar het verboden is om een hond te laten verblijven of te laten lopen;

 

dat het college daarnaast op grond van artikel 2:44 tweede lid van de Apv plaatsen kan aanwijzen waar het verbod, als hiervoor bedoeld onder a niet geldt;

 

dat het wenselijk wordt geacht om gebruik te maken van bedoelde aanwijzingsbevoegdheid, zulks in het belang van de verkeersveiligheid en het voorkomen van de beschadiging aan eigendommen van derden, hinder voor voetgangers, verontreiniging en dierenleed;

 

gelet op artikel 2:44 van de Algemene plaatselijke verordening;

 

b e s l u i t :

 • 1.

  aan te wijzen als andere plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:44 eerste lid onder b van de Algemene plaatselijke verordening waar het de eigenaar of houder verboden is de hond te laten verblijven of te laten lopen:

  • a.

   de kinderboerderij;

  • b.

   winkelcentrum Zonderwijk;

  • c.

   winkelcentrum ’t Look;

  • d.

   het City-Centrum (exclusief Meiveld en Minneveld);

  • e.

   het voetgangersgebied in de Kromstraat;

  • f.

   het terrein van de Kempen Campus;

 • 2.

  dat het verbod onder 1. niet geldt voor de eigenaar of houder:

  • a.

   als zakelijk gerechtigde, huurder of pachter van een perceel dat gelegen is binnen de gebieden bedoeld in het verbod onder 1.;

  • b.

   voor een hond die ten dienste van politie staat;

 • 3.

  aan te wijzen als plaatsen zoals bedoeld in artikel 2:44 tweede lid van de Algemene plaatselijke verordening waar het verbod van artikel 2:44 eerste lid onder a van de Apv niet geldt de als:

  • a.

   “hondenuitlaatterrein (loslopende honden)” en

  • b.

   “hondenuitrenterrein (loslopende honden)”

 

aangemerkte plaatsen zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig daarvan deel uitmakende kaart “Overzicht Veldhoven Hondenuitlaatvoorzieningen (tek.no. 2015-015)”.

 

Dit besluit wordt aangehaald als “Aanwijzingsbesluit ex artikel 2:44 Apv (Loslopende honden)” en treedt in werking op 1 mei 2015.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 maart 2015.

 

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

H.J. de Ruiter drs. J.M.L.N. Mikkers

secretaris burgemeester

 

Overzicht hondenuitlaatvoorzieningen