Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Regeling fiets-/ict-/communicatiemiddelen gemeente Veldhoven 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling fiets-/ict-/communicatiemiddelen gemeente Veldhoven 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-02-201801-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

06-02-2018

gmb-2018-25965

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling fiets-/ict-/communicatiemiddelen gemeente Veldhoven 2018

Het college van burgemeester en wethouders;

 

gelet op de Car-Uwo van de gemeente Veldhoven;

 

gelet op de Wet op de Loonbelasting en de Werkkostenregeling;

 

gelet op de aanvullend beschikbaar gestelde begrotingsruimte;

 

gelet op de bereikte overeenstemming in de commissie voor georganiseerd overleg d.d. 22 januari 2018;

 

 

b e s l u i t:

 

 

vast te stellen de navolgende:

 

 

REGELING FIETS-/ICT-/COMMUNICATIEMIDDELEN GEMEENTE VELDHOVEN 2018

 

 

Artikel 1 Begripsbepalingen

 • a.

  Car-Uwo: Collectieve Arbeidsvoorwaarden Regeling van de sector gemeente en de Uitwerkingsovereenkomst;

 • b.

  Ambtenaar: de ambtenaar in de zin van de Car-Uwo die beschikt over een IKB;

 • c.

  Deelnemer: de ambtenaar die deelneemt aan deze regeling;

 • d.

  IKB: Individueel Keuze Budget, zoals bedoeld in hoofdstuk 3, paragraaf 5, van de Car-Uwo;

 • e.

  Fiets-/ICT-/communicatiemiddelen: de faciliteiten, zoals bedoeld in artikel 6 van deze regeling;

 • f.

  Declarabel bedrag: het bedrag dat met toepassing van deze regeling kan worden gedeclareerd tot een maximum van € 940,--;

 • g.

  Declarabele kosten: de kosten zoals bedoeld in artikel 7 van deze regeling;

 • h.

  Declaratieblok: de periode van twee aaneensluitende kalenderjaren, die de werkgever hanteert in het belang van de financiële verantwoording van de kosten die voortvloeien uit deze regeling;

 • i.

  Declaratiejaar: het kalenderjaar dat de deelnemer binnen het declaratieblok kiest voor declaratie van declarabele kosten.

 

Artikel 2 Doelstelling

Doel van deze regeling is het tot op zekere hoogte faciliteren met bepaalde werk-gerelateerde bestedingsdoelen. De deelnemer betaalt de faciliteit vooraf zelf en declareert deze bij de werkgever. Door de toegepaste werkwijze vloeit via de Werkkostenregeling belastingvoordeel terug naar de deelnemer.

Artikel 3 Voorwaarden voor deelname

 • 1.

  Aan deze regeling kan deelnemen de ambtenaar in de zin van de Car-Uwo die beschikt over een IKB.

 • 2.

  Deelnemen is alleen mogelijk voor zover de ambtenaar voldoende IKB-budget heeft.

 • 3.

  Deelnemen is niet mogelijk, als beslag gelegd is op het loon van de ambtenaar of als bij hem schuldsanering wordt toegepast.

 • 4.

  Deelname is alleen mogelijk als de ambtenaar, bij in- en/of uitdiensttreding gedurende het betreffende kalenderjaar waarin hij kosten wil declareren zoals bedoeld in artikel 4, over een aaneensluitend dienstverband van tenminste zes maanden beschikt. De werkgever is bevoegd om in de gevallen waarin geen aaneensluitend dienstverband van tenminste zes maanden aanwezig is, de reeds verwerkte declaratie(s) ongedaan te maken en te verrekenen.

Artikel 4 Werkwijze

 • 1.

  Een deelnemer kiest binnen het declaratieblok een declaratiejaar.

 • 2.

  De deelnemer kan in het declaratiejaar voor ten hoogste € 940,-- aan kosten declareren voor fiets-/ICT-/communicatiemiddelen, zoals bedoeld in artikel 7.

 • 3.

  Indien facturen, nota’s of rekeningen (een) hoger(e) bedrag(en) bevatten dan het declarabel bedrag dan geldt het declarabel bedrag.

 • 4.

  Indien facturen, nota’s of rekeningen (een) lagere(e) bedrag(en) bevatten dan het declarabel bedrag dan worden restanten niet doorgeschoven naar een volgend declaratiejaar. Een factuur, nota of rekening kan voor de uitvoering van deze regeling slechts éénmaal meetellen. De declaratie moet betrekking hebben op kosten die zijn gefactureerd in het declaratiejaar.

 • 5.

  Kosten die niet daadwerkelijk zijn gemaakt, zijn niet declarabel.

 • 6.

  De deelnemer kan het declarabele bedrag samenstellen met behulp van meerdere declarabele kosten, zoals bedoeld in artikel 7.

 • 7.

  Declarabel zijn uitsluitend nieuwe artikelen die zijn aangeschaft bij een bij de kamer van koophandel ingeschreven leverancier, winkel of webshop naar eigen keuze.

 • 8.

  Facturen, nota’s, rekeningen dienen op naam van de deelnemer zijn gesteld.

Artikel 5 IKB-module

 • 1.

  De deelnemer verricht de declaratie via de beschikbaar gestelde IKB-module en volgens de regels die voor het IKB van toepassing zijn.

 • 2.

  In het kalenderjaar waarin deelname aan deze regeling niet openstaat, wordt de declaratiemogelijkheid niet beschikbaar gesteld.

 • 3.

  De deelnemer kan in het declaratiejaar op meerdere momenten declaraties indienen tot uiterlijk 1 december van dat kalenderjaar.

 • 4.

  De deelnemer levert bij zijn declaratie het onderliggend betaalbewijs aan. Naar de deelnemer vloeit niet het declarabele bedrag terug, maar het belastingvoordeel dat wordt berekend met toepassing van het percentage bijzonder tarief dat bij hem geregistreerd is in het en personeelsinformatie-/ salarissysteem.

Artikel 6 Geen uitbetaling /verval van declaratiemogelijkheid

 • 1.

  Aan de ambtenaar die niet of voor een lager bedrag deelneemt aan deze regeling, betaalt de werkgever het declarabele bedrag of een resterend gedeelte daarvan niet bruto uit.

 • 2.

  Declaraties die betrekking hebben op een declaratiejaar, maar niet tijdig zijn ingediend, worden buiten dat declaratiejaar niet in behandeling genomen.

Artikel 7 Declarabele kosten

Kosten zijn declarabel als deze reëel en gebruikelijk gemaakt zijn voor de volgende faciliteiten:

 • 1.

  Fietskosten, ten behoeve van:

  • a.

   fiets al dan niet met trapondersteuning

  • b.

   fietsverzekering

  • c.

   fietsaccessoires

  • d.

   regenpak

 • 2.

  ICT/communicatiemiddelen

  • a.

   tablet

  • b.

   e-reader

  • c.

   laptop

  • d.

   desktop

  • e.

   smartphone

  • f.

   gebruikelijke software, zoals Microsoft Windows, Microsoft office, PC-security/antivirus software

  • g.

   gebruikelijke computerrandapparatuur, zoals monitor, printer, scanner, webcam, muis, toetsenbord, speakers, externe harde schijf, usb-stick, kaartlezer, laptoptas, accu, router, tablethoes, smartphonehoesje.

 

Artikel 8 Toetsing

De werkgever behoudt zich het recht voor om declaraties te weigeren, indien en voor zover deze zich niet verhouden tot de doelstelling van deze regeling.

 

Artikel 9 Looptijd van deze regeling

Deze regeling is uitdrukkelijk verbonden aan het voortduren van juridische en fiscale mogelijkheden die aan deze regeling ten grondslag liggen. Bij wijziging of opheffing van deze mogelijkheden zal de geldigheid van deze regeling opnieuw worden beoordeeld en al dan niet, eventueel in gewijzigde vorm, worden voortgezet. Bij voorstellen tot wijzigingen of intrekking van deze regeling zullen de op dat moment geldende overlegprocedures worden gevolgd.

 

Artikel 10 Hardheidsclausule

De werkgever beslist in gevallen waarin deze regeling niet voorziet of kennelijk onredelijk uitwerkt.

 

Artikel 11 Citeertitel en inwerkingtreding

Deze regeling kan worden aangehaald als Regeling Fiets-/ICT-/Communicatiemiddelen Gemeente Veldhoven 2018. De regeling treedt in werking met ingang van de dag na de publicatie van de regeling en werkt terug tot 1 januari 2018.

 

 

Vastgesteld ter vergadering van 6 februari 2018.

H.J. de Ruiter A.M. Demmers - van der Geest

secretaris waarnemend burgemeester