Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Raadsbesluit Tarievenverordening 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit Tarievenverordening 2019
CiteertitelTarievenverordening 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 147 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-259782

18.075

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit Tarievenverordening 2019

De raad van de gemeente Veldhoven;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018, nr. 18.075;

 

Overwegende dat de tarieven wegens dienstverlening aan derden moeten worden aangepast zodat de inkomsten gelijke tred houden met de kosten;

 

gelet op:

- Artikel 147 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van tarieven wegens dienstverlening aan derden 2019",

 

Betalingsverplichting.

Artikel 1.  

Voor de betaling van de krachtens deze verordening verschuldigde gelden is aansprakelijk diegene, die van de diensten gebruik maakt.

 

Vooruitbetaling.

Artikel 2.  

Voor zover de vergoedingen bepaald zijn of vastgesteld kunnen worden, moeten zij bij vooruitbetaling worden voldaan en anders terstond nadat de aangevraagde diensten zijn verstrekt.

 

Betaling waarborgsom.

Artikel 3.  

Voor het verlenen van diensten kan door of namens burgemeester en wethouders storting van een waarborgsom met nadere verrekening worden gevorderd.

 

Het ledigen van putten.

Artikel 4.

Voor het legen van beerputten en het leegzuigen van kelders, rioolputten, kolken en dergelijke met behulp van de kolkenzuiger, alsmede voor het afvoeren van de aldus verzamelde afvalstoffen is een recht verschuldigd van:

 

 

2019

2018

1

op werkdagen (maandag tot en met vrijdag, behoudens op die dagen vallende algemeen erkende feestdagen)

€ 144,75

€ 141,75

2

in het weekend (zaterdag en zondag en op werkdagen vallende algemeen erkende feestdagen)

€ 220,35

€ 215,80

 

Maken van rioolaansluitingen.

Artikel 5.

 

1

 

Voor de aansluiting van een pand (niet bedrijfsmatig) op het bestaande gemeenteriool binnen de bebouwde kom met 2 leidingen van 125 mm diameter is een recht verschuldigd van

€ 1.500,60

€ 1.469,75

2

 

Voor de aansluiting van een pand op het bestaande gemeenteriool buiten de bebouwde kom is een recht verschuldigd van

 

 

 

a

in geval een afvoer op een bestaande pompput mogelijk is, en indien de afstand gerekend vanaf de pompput tot aan het aansluitpunt niet meer is dan 40 meter

€ 1.500,60

€ 1.469,75

 

b

in geval een afvoer op een bestaande pompput mogelijk is, en indien de afstand gerekend vanaf de pompput tot aan het aansluitingspunt, meer is dan 40 meter, is het sub a. genoemde bedrag, voor elke strekkende meter meer te vermeerderen met

€ 37,50

€ 36,75

3

 

Voor de aansluiting van een pand buiten de bebouwde kom waarvoor geen aansluiting op een bestaande pompput mogelijk is, worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, welke vooraf aan de aanvrager op basis van een ter zake opgestelde begroting zijn medegedeeld.

 

 

4

 

Voor een aansluiting van een bedrijfsmatig pand op het bestaande gemeenteriool binnen de bebouwde kom met 2 leidingen van maximaal 160 mm diameter is een recht verschuldigd van totaal

€ 2.342,80

€ 2.294,60

5

 

Voor aansluitingen van een bedrijfsmatig pand, welke groter zijn als 160 mm diameter worden de werkelijke kosten in rekening gebracht, welke vooraf aan de aanvrager op basis van een ter zake opgestelde begroting zijn medegedeeld

 

 

 

Maken van een inrit.

Artikel 6.  

 

1

Voor het maken van een inrit met een breedte van maximaal 3 meter is een recht verschuldigd van

€ 742,30

€ 727,05

 

Voor elke meter, of een gedeelte daarvan, dat de inrit moet worden verbreed of breder moet worden aangelegd, is per meter, of gedeelte daarvan, een recht verschuldigd van

€ 247,45

€ 242,35

2

Voor het maken van een inrit voor bedrijven met een breedte van maximaal 5 meter is een recht verschuldigd van

€ 1.926,55

€ 1.886,90

 

Voor elke meter, of gedeelte daarvan, dat de inrit moet worden verbreed of breder moet worden aangelegd, is per meter, of gedeelte daarvan, een recht verschuldigd van

€ 395,25

€ 377,35

3

Voor het maken van een doorsteek in het openbaar plantsoen ten behoeve van ontsluiting van zij- of achtertuinen is een recht verschuldigd van

€ 174,40

€ 170,80

 

Gebruik gemeentegrond.

Artikel 7.  

 

Er is een recht verschuldigd:

1

 

Voor het innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond of van voor de openbare dienst bestemd gemeentewater

 

 

 

a

met ten dienste van enig bouw- of sloopwerk, geplaatste schuttingen, steigers, materiaalwagens, loodsen, keten en dergelijke getimmerten, per m2 voor

 

 

 

 

- een week of gedeelte daarvan

€ 1,55

€ 1,50

 

 

- voor een maand

€ 4,85

€4,75

 

b

met puin, zand, stenen of andere ten behoeve van enig bouwwerk aanwezige materialen voor zover deze zijn opgeslagen buiten schuttingen of steigers, per m2 voor:

 

 

 

 

- een week of gedeelte daarvan

€ 1,55

€ 1,50

 

 

- voor een maand

€ 4,85

€4,75

2

 

voor het tijdelijk gebruik maken van het openbaar gemeenteriool of van het openbaar gemeentewater voor het afvoeren van water ten behoeve van bouwwerkzaamheden, per lozingsgelegenheid:

 

 

 

 

- per week of gedeelte daarvan

€ 38,85

€ 38,05

 

 

- per maand

€ 119,45

€ 117,00

 

 

- per jaar

€ 1.193,75

€ 1.169,20

3

 

voor het afsluiten van grond voor het verkeer of alleen voor rijverkeer, ten behoeve van bouw- of sloopwerkzaamheden per dag

€ 29,10

€ 28,50

 

Artikel 8.  

 

Voor het innemen van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond ten behoeve van het inrichten van een terras of voor een uitstalling per m2

€ 6,75

€ 6,60

 

Artikel 9.  

 

1

 

Voor het hebben van reclames aan masten van de openbare straatverlichting is per reclame per jaar een recht verschuldigd.

 

 

2

 

Het in lid 1 bedoelde recht bedraagt, afhankelijk van de zone waarin de reclame is aangebracht:

 

 

 

a

in de rode zone

€ 893,75

€ 875,35

 

b

in de blauwe zone

€ 750,40

€ 734,95

 

c

in de groene zone

€ 677,90

€ 663,95

 

d

in de ongekleurde zone

€ 605,55

€ 593,10

3

 

De zones zijn aangegeven op een bij deze verordening behorende en als zodanig gewaarmerkte kaart

 

 

4

 

De bedragen zijn exclusief de kosten van stroomverbruik.

 

 

 

Brandmelders.

Artikel 10.  

 

1

per hoofdmelder per jaar

€ 251,75

€ 246,55

2

per nevenmelder per jaar

€ 9,90

€ 9,70

 

Aanbrengen van verkeersmaatregelen.

Artikel 11.  

Voor het aanbrengen van verkeersmaatregelen is een recht verschuldigd van:

 

1

per verkeersbord

€ 3,80

€ 3,70

2

per afsluiting

€ 37,15

€ 36,40

 

Verhuur van afzethekken.

Artikel 12.  

 

1

Voor de huur van afzethekken is per dag een recht verschuldigd van

€ 0,35

€ 0,35

 

per meter voor de eerste 100 meter en voor iedere

 

 

 

volgende meter

€ 0,20

€ 0,20

 

exclusief vervoerskosten

 

 

 

over de dag van het terugbrengen van de afzethekken is geen recht verschuldigd.

 

 

 

Indien de afzethekken op dezelfde dag worden opgehaald en teruggebracht is het recht verschuldigd over één dag.

 

 

 

Reclames.

Artikel 13.  

 

Voor het plaatsen van maximaal 15 reclameborden is per periode van veertien dagen of een gedeelte daarvan een tarief verschuldigd van

€ 346,15

€ 339,05

Overige diensten.

Artikel 14.  

 

Voor het verhuur van vlaggenmasten is per mast per dag een recht verschuldigd van

€ 7,30

€ 7,15

 

Artikel 15.  

 

Voor verhuur van diverse objecten (electrakasten, klein materieel, bekabeling, etc.) is per uitleenbeurt per dag een recht verschuldigd van

€ 7,30

€ 7,15

 

Artikel 16.  

 

Voor verhuur van een podium voor commerciële activiteiten is per uitleenbeurt een recht verschuldigd van

€ 184,90

€ 181,10

 

Artikel 17.  

 

Voor het huren van minicontainers is per uitleenbeurt, per minicontainer, per dag en het nadien met of zonder inhoud inleveren, een recht verschuldigd van

€ 22,50

€ 22,05

Artikel 18.

De in de artikelen 11 en 12 alsmede de in de artikelen 14 tot en met 17 genoemde tarieven gelden niet voor verenigingen welke statutair in de gemeente Veldhoven zijn gevestigd en/of wier activiteiten geheel of in grote mate gericht zijn op (de) Veldhoven(se inwoners).

 

Artikel 19.  

 

Voor het gebruik maken van de diensten, waarvoor in de voorgaande artikelen geen afzonderlijk recht is opgenomen, zal de kostprijs in rekening worden gebracht.

 

Voorschotheffing.

Artikel 20.  

Indien de kostprijs voor het verlenen van diensten afwijkt van de in deze verordening vermelde tarieven, hebben burgemeester en wethouders, vooruitlopende op de aanpassing van de tarieven door de raad in zijn eerstvolgende vergadering, de bevoegdheid de gewijzigde tarieven bij voorschot te heffen.

 

Omzetbelasting.

Artikel 21  

De wettelijk verschuldigde omzetbelasting komt voor rekening van degene, die van de in deze verordening genoemde diensten gebruik maakt.

 

Artikel 22.  

Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen, dit te hunner beoordeling, van de in deze verordening opgenomen tarieven afwijken.

 

Inwerkingtreding en citeertitel.

Artikel 23.  

 • 1.

  De "Tarievenverordening 2018" van 7 november 2017, nummer 17.099, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Tarievenverordening 2019".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 13 november 2018.

mr. G.M.W.M. Wasser A.M. Demmers

griffier voorzitter