Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Raadsbesluit Verordening marktgelden 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRaadsbesluit Verordening marktgelden 2019
CiteertitelVerordening marktgelden 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

13-11-2018

gmb-2018-269831

18.075

Tekst van de regeling

Intitulé

Raadsbesluit Verordening marktgelden 2019

De raad van de gemeente Veldhoven;

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 oktober 2018, nr. 18.075;

 

Overwegende dat de tarieven voor de marktgelden meten worden aangepast om voldoende inkomsten te genereren;

 

gelet op:

-Artikel 229 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de:

"Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2019",

Artikel 1. Belastbaar feit.

Onder de naam van marktgeld wordt een recht geheven voor het innemen van een standplaats op de voor de markt aangewezen plaatsen gedurende de voor de markt aangewezen tijd alsmede voor daarmee verband houdende handelingen zoals reclame- en promotieactiviteiten.

 

Artikel 2. Belastingplicht.

Het marktgeld, als bedoeld in artikel 1, wordt geheven van degene die de standplaats inneemt of de toewijzing van de standplaats heeft gekregen.

 

Artikel 3. Maatstaf van heffing, tarief en belastingtijdvak.

 • 1.

  Voor het éénmaal in de week innemen van een standplaats bedraagt het tarief per strekkende meter met een maximale diepte van 2,50 meter:

 

 

2019

2018

a.

per week

€ 1,81

€ 1,77

b.

per kalenderkwartaal, per abonnement

€ 20,07

€ 19,66

 • 2.

  Indien van een standplaats, waarvoor het marktgeld per abonnement is betaald, geen gebruik is gemaakt, dan wel gedurende een kortere tijd dan waarvoor het abonnement geldig is gebruik is gemaakt, wordt op verzoek ontheffing van het teveel betaalde marktgeld verleend, met dien verstande, dat dan over de dagen, gedurende welke de standplaats wel is gebruikt, marktgeld verschuldigd is naar het weektarief, vermeld in lid 1, onder a van dit artikel.

 • 3.

  Aan iedere standplaatshouder wordt reclamegeld/promotiegeld in rekening gebracht. Het tarief bedraagt per maand voor elke strekkende meter of een gedeelte daarvan € 0,50 € 0,50

 

Artikel 4. Wijze van heffing.

Het marktgeld wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

 

Artikel 5. Termijn van betaling.

 • 1.

  De marktgelden moeten worden betaald op het moment van uitreiking van de in artikel 4 bedoelde kennisgeving.

 • 2.

  Indien de kennisgeving wordt toegezonden, moeten de marktgelden worden betaald binnen 14 dagen na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving.

 

Artikel 6. Kwijtschelding.

Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend.

 

Artikel 7. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders.

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de marktgelden.

 

Artikel 8. Inwerkingtreding en citeertitel.

 • 1.

  De "Verordening marktgelden 2018" van 7 november 2017, nummer 17.097 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking op 1 januari 2019.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening marktgelden 2019".

 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare vergadering van 13 november 2018.

mr. G.M.W.M. Wasser A.M. Demmers

griffier voorzitter