Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling Studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 2019
CiteertitelRegeling studiefaciliteiten 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-04-201901-01-2020nieuwe regeling

26-03-2019

gmb-2019-98127

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 2019

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veldhoven;

overwegende de noodzaak tot het moderniseren van het personeelsinstrumentarium ter zake van de gesprekscyclus, competenties en opleiden en ontwikkelen.

gelet op het GO-akkoord 2019;

gelet op artikel 15:1:26 van de Car-Uwo gemeente Veldhoven;

gelet op de hierover verkregen schriftelijke instemming van de Ondernemingsraad d.d. februari 2019;

 

b e s l u i t :

vast te stellen de navolgende:

 

Regeling Studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 2019

 

 

Artikel 1 Categorieën

Voor de toepassing van deze regeling wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën opleidingen:

 • 1.

  Opleidingen om aan de voor de functie gestelde eisen te kunnen voldoen, alsmede opleidingen in het gemeenschappelijk belang van werkgever en werknemer;

 • 2.

  Opleidingen die enkel een individuele, niet werkgerelateerde opleidingsbehoefte invullen.

 

Artikel 2 Vergoedingen

 • 1.

  Studiefaciliteiten worden toegekend voor de normale duur van de opleiding.

 • 2.

  Kosten:

  • a.

   Studiegelden – lesgelden, collegegelden, examengelden, aanschaf lesmateriaal (boeken, readers, syllabi, lesbrieven, e.d.) – worden voor de in artikel 1 lid 1 genoemde opleidingen volledig vergoed.

  • b.

   Studiegelden – lesgelden, collegegelden, examengelden, aanschaf lesmateriaal (boeken, readers, syllabi, lesbrieven, e.d.) – worden voor de in artikel 1 lid 2 genoemde opleidingen voor 50% vergoed.

 • 3.

  Reiskosten worden vergoed op basis van:

  • a.

   Openbaar vervoer: feitelijk gemaakte kosten op basis van het tarief voor de laagste klasse (overlegging vervoersbewijzen).

  • b.

   Eigen vervoer: het maximaal fiscaal onbelast te verstrekken bedrag per kilometer.

 

Artikel 3 Studieverlof

 • 1.

  Een medewerker die een opleiding volgt vallend onder artikel 1, lid 1 wordt in de gelegenheid gesteld deze gedurende werktijd te volgen met een maximum van 7,2 uur per werkdag.

 • 2.

  Een medewerker die een opleiding volgt vallend onder artikel 1, lid 2 volgt deze in principe in eigen tijd.

 • 3.

  Indien een opleiding, vallend onder artikel 1, lid 1 buiten werktijd of werkrooster van de medewerker, bepaalt de leidinggevende in overleg met HRM voor aanvang van de opleiding of en in hoeverre urencompensatie zal worden toegekend.

 • 4.

  Het voorbereiden van examens/tentamens vindt in eigen tijd plaats.

 • 5.

  Als een examen/tentamen in werktijd plaatsvindt, worden de benodigde uren gecompenseerd met een maximum van 7,2 uur per werkdag.

 • 6.

  Als een examen/tentamen buiten werktijd plaatsvindt, bepaalt de leidinggevende in overleg met HRM voor aanvang van de opleiding of en in hoeverre urencompensatie zal worden toegekend.

 • 7.

  De reistijd van en naar het opleidingsinstituut en/of de plaats waar een examen/tentamen wordt afgenomen, vindt plaats in eigen tijd.

 

Artikel 4 Terugbetalingsverplichting

 • 1.

  Vóór de inschrijving op een opleiding die valt onder artikel 1, lid 1 ondertekent de medewerker een studieovereenkomst waarbij hij instemt met de terugbetalingsregeling.

 • 2.

  De terugbetalingsverplichting voor de medewerker geldt in de volgende gevallen:

  • a.

   Als de medewerker de opleiding beëindigt voordat de studietermijn is verstreken, of zonder dat de opleiding tot het behalen van een diploma of getuigschrift heeft geleid;

  • b.

   Als de medewerker op eigen verzoek of ten gevolge van verwijtbaar handelen wordt ontslagen voor het einde van de opleiding of binnen twee jaren na het behalen van het diploma of getuigschrift, tenzij het dienstverband wordt beëindigd op grond van:

    

   • i.

    Ontslag wegens het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd;

   • ii.

    Ontslag wegens reorganisatie

   • iii.

    Ontslag wegens gedeeltelijke/volledige arbeidsongeschiktheid.

 • 3.

  Bij ontslag zoals bedoeld in lid 2 onder b blijft de terugbetaling beperkt tot 1/24e gedeelte van de vergoeding voor iedere volle maand die aan de termijn van twee jaren ontbreekt.

 • 4.

  De termijnen genoemd in de terugbetalingsverplichting gaan in op de eerste dag na het behalen van het diploma of het getuigschrift;.

 

Artikel 5 Verplichtingen

De medewerker is verplicht de studieresultaten mede te delen aan zijn afdelingshoofd.

 

Artikel 6. Slotbepaling

 • 1.

  In gevallen waarin deze regeling niet of niet in redelijkheid voorziet, beslist de het afdelingshoofd.

 • 2.

  Deze regeling kan worden aangehaald als de “Regeling studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 2019” en treedt in werking met ingang van de dag volgend op die van haar bekendmaking.

Per gelijke datum vervalt de “Regeling studiefaciliteiten gemeente Veldhoven 2014”

 

Vastgesteld in de vergadering van 19 maart 2019

Ing. H.J. de Ruiter M.J.A. Delhez MSc

Secretaris burgemeester