Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Veldhoven

Beleid 'Organisatie en handhaving kermis Zeelst in 2019’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVeldhoven
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid 'Organisatie en handhaving kermis Zeelst in 2019’
CiteertitelBeleid 'Organisatie en handving kermis Zeelst in 2019'
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2019nieuwe regeling

11-06-2019

gmb-2019-157394

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid 'Organisatie en handhaving kermis Zeelst in 2019’

1. Kermis

1.1 Kermisperiode

De kermis in Zeelst vindt standaard plaats in het weekend van de eerste zondag in augustus van vrijdag tot en met dinsdag. Voor 2019 betekent dit van vrijdag 2 augustus tot en met dinsdag 6 augustus 2019.

 

1.2 Organisatie van de kermis

Net als de andere kermissen wordt de kermis in Zeelst sinds 2016 georganiseerd door de gebroeders Regter. In het nieuw op te stellen evenementenbeleid wordt ook gekeken hoe de organisatie van de kermissen er in de toekomst uit kan zien. Om deze reden wordt in dit beleid niet ingegaan op de organisatie van de kermis Zeelst met betrekking tot kermisattracties en verkoopzaken.

 

Afgezien van de organisatie van de kermis Zeelst is de gemeente Veldhoven breder betrokken bij de kermis. Denk hierbij aan vergunning- en ontheffingverlening (in de evenementenvergunning voor de kermis worden o.a. voor de kermisattracties geluidsnormen opgenomen), de uitvoering tijdens de kermis op locatie en toezicht en handhaving. Daarnaast zijn bij de kermis ook nog andere partijen betrokken zoals de brandweer, politie en GHOR.

 

1.3 Kermis als evenement

Op grond van artikel 2:12 ev. van de Algemene plaatselijke verordening (verder: Apv) is een kermis een evenement en moet hiervoor een evenementenvergunning worden aangevraagd. In de aanvraag voor de evenementenvergunning wordt de locatie omschreven waar het evenement wordt gehouden door middel van een tekening die bij de aanvraag is gevoegd. In de praktijk is dat beperkt tot het kermisterrein, dus het gebied waarop de kermisattracties en verkoopzaken worden geplaatst.

 

1.4 Openingstijden van de kermis

De openingstijden van de kermisattracties en verkoopzaken (zoals visverkoop e.d.) op de kermissen zijn vastgelegd in de gemeentelijke ‘Voorwaarden voor de organisatie van kermissen in de gemeente Veldhoven’.

 

1.4.1Kermisattracties

De volgende openings- en sluitingstijden voor de kermisattracties in Zeelst zijn vastgelegd:

 

 • vrijdag van 19.00 tot 01.00 uur;

 • zaterdag van 14.00 uur tot 01.00 uur;

 • zondag van 13.00 tot 01.00 uur;

 • maandag van 14.00 uur tot 01.00 uur;

 • dinsdag van 14.00 uur tot 01.00 uur.

 

1.4.2Verkoopzaken

De sluitingstijdstippen voor verkoopzaken zijn gelijk aan de sluitingstijden voor de droge en natte horeca. Dat betekent voor Zeelst:

 

 • vrijdag van 19.00 tot 03.00 uur;

 • zaterdag van 14.00 uur tot 03.00 uur;

 • zondag van 13.00 tot 02.00 uur;

 • maandag van 14.00 uur tot 02.00 uur;

 • dinsdag van 14.00 uur tot 01.00 uur.

 

1.5 Geluidsvoorschriften kermis (o.a. attracties)

Voor de kermis zijn de volgende geluidsvoorschriften van toepassing:

 • tot 01.00 uur op 1 meter afstand van een geluidbox een geluidsniveau van 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C) van toepassing. Waarbij metingen uitgevoerd worden op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

 • in eerste aanleg gemeten wordt conform de HMRI met uitzondering dat er geen strafactor voor muziekgeluid wordt toegepast, geen bedrijfsduurcorrectie, er gemeten mag worden bij alle weersomstandigheden en geen meteocorrectie wordt toegepast.

 

2. Horecafeesten

2.1 Algemeen

De horeca speelt bij de kermis in Zeelst een voorname rol in het gehele kermisgebeuren. Dat wordt vooral veroorzaakt door het feit dat een concentratie van horecabedrijven aanwezig is direct bij of rond het kermisterrein. Vooral vanwege de periode waarin deze kermis wordt gehouden, speelt het horecagebeuren zich voor een belangrijk deel buiten af en voor een groot deel op openbaar gebied, al dan niet in aangebouwde tenten, overkappingen en dergelijke.

 

2.2 ‘Horecafeesten’ als evenement

Op grond van de Apv is een vergunning nodig voor het organiseren van een risico evenement of een evenement met verhoogde aandacht. Het beleid hieromtrent is uitgewerkt in de Nota vergunningverlening en handhaving evenementen 2012-2015 (verder: evenementenbeleid).

De kermissen zijn hier altijd van uitgezonderd geweest en hiervoor is de afgelopen jaren apart beleid ontwikkeld. Dat beleid is vastgelegd in een aantal uitvoeringsregels.

 

Vooral in Zeelst worden tijdens de kermis verschillende buitenactiviteiten georganiseerd door de aanwezige horeca-inrichtingen, waardoor een groot deel van het openbaar gebied rondom het kermisterrein wordt ingenomen door terrassen en publiek. In de meeste gevallen ging het daarbij om uitbreiding van bestaande terrassen bij horeca-inrichtingen die al met vergunning zijn geplaatst. Deze tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen waren vrijgesteld van de vergunningplicht voor gebruik van het openbaar gebied.

 

Zoals aangegeven is deze regeling niet langer wenselijk voor Zeelst. De omvang van de activiteiten, het aantal bezoekers dat hierop afkomt en de impact naar de omgeving maakt dat de ‘horecafeesten’ tijdens kermis Zeelst gezien moeten worden als een evenement en wel een klasse B-evenement (evenement met verhoogde aandacht) gelet op het bovengenoemde evenementenbeleid.

 

Dat betekent dat voor 2019 voor alle ‘horecafeesten’ , dus voor alle horeca-activiteiten buiten de eigen inrichting (pand en terras) tijdens de kermis in Zeelst een evenementenvergunning wordt vereist. Dit geldt voor zowel de natte als de droge horeca. Dit kan voor alle activiteiten afzonderlijk maar gelet op de concentratie van de activiteiten gaat de voorkeur uit naar één evenementenvergunning. Omdat 2019 gezien wordt als een overgangsjaar en ook gewerkt kan worden met afzonderlijke vergunningen wordt dit voor 2019 echter niet verplicht gesteld.

 

Het aanwijzingsbesluit “Tijdelijke terrassen bij horecabedrijven tijdens kermisdagen” wordt gelet hierop ingetrokken voor wat betreft Zeelst. Dat betekent dat horeca-inrichtingen die buiten hun horeca-inrichting op openbaar gebied activiteiten willen verrichten hiervoor een evenementenvergunning moeten aanvragen.

 

Horeca-inrichtingen die geen evenementenvergunning aanvragen, hebben alleen recht op hun eigen reguliere terras tijdens de kermis, waarbij dan ook alleen de normale bedrijfsvoering mag plaatsvinden.

 

2.3 Veiligheid: veiligheidsplan

De organisator van het evenement is verantwoorde lijk voor de veiligheid. Om die veiligheid te waarborgen moet de organiserende horeca-inrichting bij de aanvraag om een evenementenvergunning een veiligheidsplan indienen waarin rekening wordt gehouden met alle andere activiteiten die rondom kermis Zeelst door andere horeca-inrichtingen worden georganiseerd. Een gezamenlijk veiligheidsplan verdient daarom de voorkeur. Vanuit de gemeente en de hulpdiensten worden kwaliteitseisen gesteld aan het veiligheidsplan. In ieder geval moeten hierin de maatregelen op het gebied van crowdmanagement, beveiliging, camera’s, ehbo, verkeersveiligheid worden opgenomen. Een en ander zal worden vastgelegd in de vergunningsvoorschriften.

 

Omdat er sprake is van een evenement moet in ieder geval de beveiliging binnen het evenemententerrein plaatsvinden door een beveiligingsbedrijf met aantoonbare ervaring met het beveiligen van middelgrote en grootschalige evenementen en zal dit bedrijf evenementenbeveiligers (grijze pas en/of ESO-certificatie) in dienst moeten hebben.

 

Verder zullen er aan de vergunning voorschriften worden verbonden met betrekking tot de opbouw- en afbouw, parkeergelegenheid (fietsen), maximum aantal bezoekers e.d.

 

2.4 Geluidsvoorschriften

 

2.4.1Collectieve festiviteit

De collectieve festiviteitenregeling biedt kort gezegd de mogelijkheid om de geluidsnormen uit het Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer (hierna: Barim), dan wel van individuele milieuvergunningen, buiten toepassing te laten. De basis daarvoor is opgenomen in artikel 2.21 van het Barim en de Apv. Een horecaondernemer hoeft dan dus niet te voldoen aan de geluidseisen. Echter dat geldt alleen voor dat deel dat behoort tot de inrichting in het kader van de Wet milieubeheer. In de praktijk is dat meestal het café en het terras voor zover dat in de melding is opgenomen

 

De kermisdagen zijn als collectieve festiviteit aangewezen op basis van deze regelgeving. Aan de collectieve festiviteit kunnen geluidsvoorschriften worden verbonden om overmatige geluidshinder te voorkomen of te beperken. Ook de normen voor livemuziek en de hierbij genoemde voorwaarden worden hierin opgenomen.

 

Om de geluidsoverlast voor omwonenden te beperken worden de geluids-voorschriften naar beneden bijgesteld. De nadere regels ‘geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten” worden hierop aangepast. Voor kermis Zeelst gelden voor 2019 dezelfde voorschriften. Deze geluidsvoorschriften zullen in de vergunning worden opgenomen.

 

2.4.2 Muziek

Voor de ‘horecafeesten’ geldt dat:

 • tot de eindtijd van het evenement op 1 meter afstand van een geluidbox een geluidsniveau van 92,5 dB(A) en 107,5 dB(C) van toepassing. Waarbij metingen uitgevoerd worden op basis van berekende waarde ter hoogte van referentiepunten die zijn gelegen in de directe nabijheid van het kermisterrein.

 • er een cooldown-periode wordt toegepast, wat wil zeggen dat 1 uur voor de eindtijd het geluidsniveau geleidelijk terug moet worden gebracht naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C) (door per kwartier 0,5 dB(A) en 0,5 dB(C) terug te gaan, zodat 1 uur voor sluitingstijd het geluidsniveau voor de box terug gaat naar 90,5 dB(A) en 105,5 dB(C)).

 • in eerste aanleg gemeten wordt conform de HMRI met uitzondering dat er geen strafactor voor muziekgeluid wordt toegepast, geen bedrijfsduurcorrectie, er gemeten mag worden bij alle weersomstandigheden en geen meteocorrectie wordt toegepast.

 

Daarbij gelden de volgende eindtijden voor muziek:

 • vrijdag tot 02.00 uur;

 • zaterdag tot 02.00 uur;

 • zondag tot 01.00 uur;

 • maandag tot 01.00 uur;

 • dinsdag tot 01.00 uur.

 

De eindtijden voor geluid tijdens buitenactiviteiten zijn niet gelijk aan de sluitingstijden van de horeca-inrichtingen tijdens kermis. Dit betekent dat de horeca inpandig nog wel geluid ten gehore mag brengen na de eindtijd voor geluid tot de sluitingstijd van de horeca-inrichting. Om te voorkomen dat er geluidsoverlast voor de omgeving plaatsvindt is een extra voorschrift opgenomen voor de inpandige activiteiten tijdens kermis. Dit voorschrift houdt in dat tijdens het ten gehore brengen van muziek ramen en deuren van de horeca-inrichting gesloten moeten worden gehouden gedurende de tijd, gerekend vanaf het eindtijdstip voor geluid tijdens buitenactiviteiten tot het sluitingstijdstip van de horeca-inrichting. Er wordt hierop wel een uitzondering gemaakt voor het openen van deuren voor het direct doorlaten van personen en goederen.

 

2.4.3Livemuziek

Livemuziek is toegestaan. Voor livemuziek gelden dezelfde geluidsvoorschriften als bij "normale" muziek.

 

Om de (geluids-)overlast zoveel mogelijk te beperken is in het verleden afgesproken dat voorafgaand aan de kermissen de horeca-inrichtingen gelegen binnen de kermisterreinen Zeelst, Veldhoven-Dorp en Oerle een geluidsplan opstellen en zich hier ook aan houden. In dit geluidsplan wordt voor een goede sturing van het geluid de opstelling van de muziekinstallaties/luidsprekers opgenomen. Ook wordt de muziekprogrammering van de horeca tijdens de kermis hierin vastgelegd. Door onderling samen te werken op het gebied van het draaien van dezelfde muziek en programmering wordt de mix van verschillende muzieknummers die door elkaar heen klinken (kakofonie) beperkt en verloopt de overgang van het ene ‘muziekgebied’ naar de andere beter. Hierbij is het uitgangspunt dat alleen Top 40-(dance)muziek is toegestaan, zolang dit passend is bij een kermis.

 

Het opstellen van een geluidsplan wordt als voorwaarde in de evenementenvergunning voor de ‘horecafeesten’ bij kermis Zeelst opgenomen.

 

2.5 Sluitingstijden

2019 wordt gezien als een overgangsjaar. Daarom wordt in afwijking van het evenementenbeleid voor de ‘horecafeesten’ in Zeelst in 2019 nog dezelfde sluitingstijden gehanteerd als voor de overige kermissen.

Dat betekent dat voor de ‘horecafeesten’ de volgende sluitingstijden worden gehanteerd:

 • vrijdag tot 02.00 uur;

 • zaterdag tot 02.00 uur;

 • zondag tot 01.00 uur;

 • maandag tot 01.00 uur;

 • dinsdag tot 01.00 uur.

 

Deze sluitingstijden gelden voor de buitenactiviteiten. De sluitingstijden voor de horeca-inrichtingen zelf zijn vastgelegd in de Apv. Hierbij wordt geen onderscheid gemaakt tussen natte en droge horeca. Normaal gesproken moet de horeca van zondag tot en met donderdag om 01.00 uur gesloten zijn. Op vrijdag en zaterdag is de sluitingstijd 03.00 uur. Voor de kermisdagen op zondag en maandag heeft de burgemeester afwijkende sluitingstijden vastgesteld, namelijk 02.00 uur.

 

Kortom, tijdens de kermisdagen gelden de volgende sluitingstijden voor

horeca-inrichtingen op:

 • vrijdag en zaterdag: 03.00 uur;

 • zondag en maandag: 02.00 uur;

 • dinsdag: 01.00 uur.

 

Vanuit een oogpunt van uniformiteit gelden deze sluitingstijden voor zowel de natte als de droge horeca tijdens de kermis. Vanuit dezelfde uniformiteit geldt dat dan ook voor de verkoopzaken op de kermis en voor degenen die etenswaren verkopen op een terras.

 

Individuele ontheffing/verlenging van bovenstaande sluitingstijden is niet mogelijk, om doorkruising van de uniforme sluitingstijden te voorkomen.

 

2.6 Brandveiligheid

Sinds 1 januari 2018 is de AMvB Besluit brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen in werking getreden. Dit zijn landelijke regels voor het brandveilig gebruik van overige plaatsen ('niet-bouwwerken' zoals tenten bij evenementen, tribunes, e.d.). De organisator van een evenementen moet aan deze regelgeving voldoen. De veiligheidsregio adviseert hierover.

 

2.7 Verkoop etenswaren

De verkoop van etenswaren is mogelijk mits voldaan wordt aan de AMvB ‘brandveilig gebruik en basishulpverlening overige plaatsen’.

In het verleden heeft de horeca onderling de afspraak gemaakt dat ieder zijn eigen product verkoopt. Dus natte horeca verkoopt alleen drank en droge horeca etenswaren.

 

2.8 Drankverstrekking

Op de ’horecafeesten’ tijdens de kermis Zeelst zijn de nadere regels rondom de terrassen niet langer geldig. Hierdoor is voor het verstrekken van zwak alcoholische dranken een ontheffing op grond van artikel 35 Drank- en horecawet noodzakelijk.

 

2.9 Kunststof drinkgerei

Op grond van de Apv kan de burgemeester, in het belang van de openbare orde, openbare veiligheid of in het geval van bijzondere omstandigheden, voor een of meer horecabedrijven en openbare plaatsen tijdelijk het gebruik van drinkgerei en flessen, bedoeld voor gebruik ter plaatse, anders dan van kunststof materiaal verbieden.

 

Om de risico’s van het gebruik van glas (vallen in scherven, vechtpartijen e.d.) te verminderen wordt steeds vaker het gebruik van kunststof drinkgerei voorgeschreven. De politie is daar een groot voorstander van, onder meer tijdens de kermissen.

 

Kunststof drinkgerei bestaat in eenmalig bruikbare en herbruikbare vorm. Vanuit de horeca bestaat soms het bezwaar dat dit duur en niet voor alle dranken leverbaar is. Dat laatste probleem is intussen niet meer aan de orde. Voor alle soorten dranken is kunststof drinkgerei leverbaar. De eventuele meerkosten wegen niet op tegen het risico dat verbonden is aan het gebruik van gewoon glas bij evenementen als de kermis. De gemeente schrijft het gebruik van kunststof drinkgerei daarom verplicht voor bij kermissen en sommige grotere evenementen. Dit geldt dus ook voor kermis Zeelst.

 

Uitzonderingen: eetgelegenheden, speciaal bier en koffie/thee

Eetgelegenheden (waarbij als hoofdactiviteit ‘eten’ geldt), die hun reguliere bedrijfsvoering voeren tijdens de kermis en voldoen aan de voorwaarden (o.a. enkel voorzien van zitplaatsen, omsloten terras en toezicht op dat er geen glaswerk dan wel porselein buiten het pand dan wel terras gebracht wordt) zijn niet verplicht om kunststof drinkgerei te voeren op hun terras tijdens de kermis. Deze horecabedrijven doen expliciet niet mee aan de kermis en kunnen op deze manier hun service aan klanten blijven bieden.

Naast deze uitzondering, is het nuttigen van speciaal bier, koffie en thee op het terras in de middag (tot 19.00 uur) uitgezonderd van de verplichting tot kunststof drinkgerei.

 

Voorgaande regels met betrekking tot kunststof drinkgerei zijn nader uitgewerkt in een uitvoeringsbesluit op grond van de Apv.

 

3. Toezicht en handhaving

3.1 Toezicht

Toezicht staat aan het begin van alle handhavingsacties. Zonder toezicht kan er ook geen sprake zijn van handhaving. De rol van toezichthouders is het uitvoeren van controles. Hiervan gaat een belangrijk preventief effect uit. Het toezicht kan tot resultaat hebben dat de (wettelijke) voorschriften zonder de inzet van verdere sanctiemiddelen worden nageleefd.

 

3.2 Handhaven

De gemeente Veldhoven volgt de landelijke Handhavingstrategie.

 

3.3 Sanctietabel kermis

Voor overtredingen tijdens de kermis is een sanctietabel vastgesteld. De overtredingen zijn voorzien van een categorie en bijbehorende sanctie (bestuursdwang dan wel last onder dwangsom). Ook is de hoogte van de dwangsom (per constatering en maximaal) aangegeven.

 

 

 

 

Inleiding

Veldhoven kent vier kermissen per jaar in de periode van juli tot en met september De kermissen worden gehouden in de voormalige kerkdorpen Veldhoven-Dorp, Oerle en Zeelst en in de wijk d’ Ekker. Deze kermissen zijn verschillend van karakter, opzet en omvang. Voor een deel heeft dat te maken met de ruimte die beschikbaar is voor het plaatsen van attracties. Daarnaast speelt een rol of er horecazaken in de directe omgeving van het kermisterrein aanwezig zijn.

 

De kermis in d’ Ekker is kleinschalig van opzet, heeft vooral een functie voor de wijk waarin deze wordt gehouden en hier zijn het vooral de kermisattracties die zorgen voor het vermaak . De kermissen in Zeelst, Veldhoven-Dorp en Oerle zijn groter en hebben betekenis voor de gehele gemeente en trekken met name door de ‘horecafeesten’ tijdens de kermissen zelfs publiek van buiten de gemeente.

 

Bij de kermissen van Zeelst en Veldhoven-dorp en in iets mindere mate Oerle lijken deze ‘horecafeesten’ tijdens de kermissen ook steeds belangrijker te worden. Met name op het ‘horecafeest’ bij kermis Zeelst komt het publiek massaal af. In 2018 zelfs 7000 bezoekers op een avond.

 

Uit de evaluaties na afloop van de kermissen met betrokken partijen zoals o.a. omwonenden, horeca, politie en gemeente alsmede een externe onafhankelijke evaluatie blijkt dat huidige regelgeving de gemeente onvoldoende handvatten biedt om te zorgen dat de kermissen inclusief de ‘horecafeesten’ op een, voor alle betrokkenen veilige en plezierige manier plaatsvinden. Hierdoor kan de veiligheid rondom met name kermis Zeelst niet langer gewaarborgd kan worden en ook de overlast voor omwonenden o.a. qua geluid is niet langer acceptabel.

 

De huidige regelgeving moet dan ook worden herzien. Hierbij worden de bevindingen vanuit de evaluaties op het gebied van veiligheid, gezondheid, leefbaarheid e.d. meegenomen. Uitgangspunt daarbij is onder andere zijn dat de ‘horecafeesten’ bij de kermissen gezien worden als een evenement en hiervoor een vergunning nodig is. Deze nieuwe visie wordt meegenomen in het te actualiseren evenementenbeleid. De nieuwe regelgeving zal vanaf 2020 voor alle kermissen gaan gelden.

 

Voor wat betreft ‘de horecafeesten’ tijdens kermis Zeelst moet echter nu al iets worden gedaan om in ieder geval de veiligheid te kunnen waarborgen. Daarom wordt voor Zeelst de regelgeving nu al deels aangepast. Verder worden om de overlast voor omwonenden enigszins te beperken de geluidsnormen voor alle kermissen ook al in 2019 worden aangepast.

 

Gelet op het bovenstaande en om duidelijkheid te geven aan alle betrokkenen wordt ten aanzien van kermis Zeelst voor 2019 onderstaand beleid vastgesteld. Uitgangspunt is het bestaande beleid met betrekking tot alle kermissen. Alleen daar waar nodig wordt hiervan ten behoeve van Zeelst afgeweken. 2019 wordt gezien als een overgangsjaar. Dat betekent dat hieraan voor 2020 e.v. geen rechten kunnen worden ontleend.

 

Leeswijzer

Het beleid maakt onderscheid tussen de kermis an sich en de horecafeesten. Met horecafeesten wordt bedoeld alle activiteiten die door de horeca-inrichtingen buiten de eigen inrichting op openbaar gebied in de kermisperiode worden georganiseerd. Per onderwerp wordt aangegeven welke regels en voorwaarden voor de kermis Zeelst in 2019 gelden.

 

De volgende aanwijzingsbesluiten, nadere regels etc. hebben te maken met de kermis Zeelst:

 • Nadere regels ‘Geluidsvoorschriften tijdens collectieve festiviteiten’

 • Uitvoeringsbesluit ‘kunststof drinkgerei’

 • Nadere regels “Sluitingstijden horeca”

 • ‘Voorwaarden voor de organisatie van kermissen in de gemeente Veldhoven op kermisterreinen’

 • Sanctietabel kermis

 

Er wordt in dit beleid gesproken over dagen met nachtperiodes, waarbij de volgende dagen en nachten worden bedoeld:

 • Vrijdag: de nacht van vrijdag op zaterdag;

 • Zaterdag: de nacht van zaterdag op zondag;

 • Zondag: de nacht van zondag op maandag.

 • Maandag: de nacht van maandag op dinsdag;

 • Dinsdag: de nacht van dinsdag op woensdag.

 

Aldus vastgesteld bij besluit van de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft, op 11 juni 2019 en in werking getreden op 1 juli 2019.

DE BURGEMEESTER VAN VELDHOVEN,

M. Delhez

burgemeester

HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN VELDHOVEN,

E. de Ruiter M. Delhez

secretaris burgemeester