Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Aanwijzingsbesluit heffingsambtenaar

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
CiteertitelAanwijzingsbesluit heffingsambtenaar
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

160 lid 1 .d., 231, 232, 246a, 255 Gemeentewet, 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 1, lid 2, 30 ern 31 Wet waardering onroerende zaken artikel 63 en 66 Algemene wet inzake rijksbelstingen, art 24 Uivoeringregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuw

16-12-2014

De Jutter/ Hofgeest, 24-12-2014

B14.0491

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGSBESLUIT HEFFINGSAMBTENAAR

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet en artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken:

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering is de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke belastingen (met uitzondering van de leges, zoals genoemd in titel 1, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 9 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening) als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet en in artikel 1 tweede lid, Wet waardering onroerende zaken.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing heffingsambtenaar.