Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Aanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)
CiteertitelAanwijzings besluitheffingsambtenaar (Burgerzaken)
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

160 lid 1 .d., 231, 232, 246a, 255 Gemeentewet, 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 1, lid 2, 30 ern 31 Wet waardering onroerende zaken artikel 63 en 66 Algemene wet inzake rijksbelstingen, art 24 Uivoeringregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015nieuw

16-12-2014

De Jutter/ Hofgeest, 24-12-2014

B14.0491

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZINGS BESLUITHEFFINGSAMBTENAAR (BURGERZAKEN)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op artikel 2.1 van de Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling sector gemeenten en artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet:

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De teamleider van de werkeenheid Burgerzaken is de gemeenteambtenaar belast met de heffing van gemeentelijke leges, zoals genoemd in titel 1, hoofdstuk 1, 2, 3, 4, 9 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet.

Artikel 2

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 3

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 4

Dit besluit wordt aangehaald als Besluit aanwijzing heffingsambtenaar.