Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Aanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
CiteertitelAanwijzingsbesluit inlichtingenverplichtingen
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

160 lid 1 .d., 231, 232, 246a, 255 Gemeentewet, 2.1 Collectieve arbeidsvoorwaardenregeling, artikel 1, lid 2, 30 ern 31 Wet waardering onroerende zaken artikel 63 en 66 Algemene wet inzake rijksbelstingen, art 24 Uivoeringregeling Invorderingswet 1990

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2015Nieuw

16-12-2014

De Jutter / Hofgeest, 24-12-2015

B14.0491

Tekst van de regeling

Intitulé

AANWIJZIGINGSBESLUIT INLICHTINGENVERPLICHTINGEN

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Velsen;

Gelet op de artikelen 231 en 246a van de Gemeentewet, de artikelen 30 en 31 van de Wet waardering onroerende zaken, artikel 56 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en artikel 63a van de Invorderingswet 1990;

Besluit vast te stellen het volgende besluit:

Artikel 1

De verplichtingen ingevolge de artikelen 47, 49 en 50 van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en in de artikelen 58 en 60 van de Invorderingswet 1990, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens 246a van de Gemeentewet bestaan jegens de gemeenteambtenaren bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b en c, van de Gemeentewet, gelden mede jegens de volgende gemeenteambtenaren belast met de heffing of de invordering van gemeentelijke belastingen:

 • a.

  De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

 • b.

  De medewerkers van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

Artikel 2

De verplichtingen die ingevolge de artikelen 47, 49, 50, 51 en 53a van de Algemene Wet inzake rijksbelastingen, dan wel bedoeld of van toepassing verklaard in de algemene maatregel van bestuur krachtens artikel 31 van de Wet waardering onroerende zaken bestaat jegens de gemeenteambtenaar bedoeld in artikel 1, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken, gelden mede jegens de volgende personen::

 • c.

  De teamleider van de werkeenheid Belastingen en Invordering;

 • a.

  De medewerkers van de werkeenheid Belastingen en Invordering

Artikel 3

Het aanwijzingsbesluit van 1 januari 2012 wordt ingetrokken.

Artikel 4

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2015.

Artikel 5

Dit besluit wordt aangehaald als aanwijzingsbesluit voor verzending aanslagbiljetten.