Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Verordening Werkgeverscommissie Griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening Werkgeverscommissie Griffie
CiteertitelVerordening Werkgeverscommissie Griffie
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-04-2016art. [1] [2][4] [6]

07-04-2016

Elektronisch gemeenteblad 19 mei 2016

R16.011

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening Werkgeverscommissie Griffie

 

 

Verordening werkgeverscommissie

 

Artikel 1. Taken en bevoegdheden Werkgeverscommissie

1.De Werkgeverscommissie oefent het werkgeverschap uit ten aanzien van de griffier en de overige op de griffie werkzame ambtenaren, zoals die door de raad aan haar zijn gedelegeerd bij besluitnummer R13.064 van 4 juli 2013.

Daaronder vallen in elk geval de volgende taken:

 • a.

  Het nemen van besluiten over de individuele rechtspositie van de griffier, waaronder de functiebeschrijving en waardering, met uitzondering van de besluiten omtrent benoeming, schorsing en ontslag en de vaststelling van de Instructie voor de griffier zoals bedoeld in artikel 107 van de Gemeentewet;

 • b.

  Het doen van voorstellen aan de raad omtrent door de raad te nemen besluiten inzake benoeming, schorsing en ontslag en de instructie voor de griffier;

 • c.

  Het voeren van functionerings- en beoordelingsgesprekken met de griffier;

 • d.

  Het voorbereiden en uitvoeren van de overige tot het werkgeverschap van de raad behorende taken;

 • e.

  Het middels goedkeuring van het jaarverslag van de griffie, decharge verlenen aan de raadsgriffier;

 • f.

  Het vaststellen van wijzigingen en aanvullingen op arbeidsvoorwaardenregelingen;

 • g.

  Het benoemen, schorsen en ontslaan van de medewerkers van de griffie als bedoeld in artikel 107e, lid 2, van de Gemeentewet;

 • h.

  De overige besluiten betreffende de individuele rechtspositie van de medewerkers van de griffie;

 • i.

  Het voeren van functionerings- c.q. beoordelingsgesprekken met de medewerkers van de griffie.

  • 2.

   De Werkgeverscommissie kan de bevoegdheden als bedoeld onder de punten g, h en i van lid 1 van dit artikel, met uitzondering van de bevoegdheden ten aanzien van benoeming, schorsing en ontslag van de plaatsvervangend griffier, mandateren aan de griffier.

Artikel 2 Samenstelling werkgeverscommissie
 • 1.

  De Werkgeverscommissie bestaat uit een voorzitter, bij voorkeur de plaatsvervangend voorzitter van de raad, en twee andere leden uit de raad, bij voorkeur afkomstig uit de coalitie en de oppositie;

 • 2.

  De leden van de Werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd voor de duur van de zittingsperiode van de raad.

 • 3.

  Het lidmaatschap van de Werkgeverscommissie eindigt tussentijds:

  • a.

   Op eigen verzoek. Het lid doet daarvan schriftelijk mededeling aan de raad; het ontslag gaat in als de opvolger door de raad is benoemd;

  • b.

   Indien het lid aftreedt als lid van de raad;

  • c.

   Indien de raad van oordeel is dat het lid niet langer geschikt is de functie van lid van de Werkgeverscommissie te vervullen.

 • 4.

  In het geval zich de situatie als bedoeld onder 3b of 3c van dit artikel voordoet, draagt de griffier er zorg voor dat de raad zo spoedig mogelijk een nieuw lid van de Werkgeverscommissie kan benoemen.

 • 5.

  De voorzitter van de raad is als adviseur verbonden aan de Werkgeverscommissie.

Artikel 3. Taken voorzitter

De voorzitter draagt in ieder geval zorg voor:

 • a.

  het tijdig en periodiek bijeenroepen van de werkgeverscommissie;

 • b.

  het leiden van de vergaderingen;

 • c.

  het doen naleven van deze verordening;

 • d.

  het ondertekenen van de stukken en de besluiten die van deze commissie uitgaan, alsmede het zorg dragen voor de uitvoering van de besluiten van de werkgeverscommissie;

 • e.

  het fungeren als schakel tussen de werkgeverscommissie en de griffier als eerstverantwoordelijke voor de personele en organisatorische zaken van de griffie.

Artikel 4. Ondersteuning van de commissie
 • 1.

  De afdeling HR van de gemeente zorgt ervoor dat het secretariaat en de inhoudelijke ondersteuning van de Werkgeverscommissie wordt geregeld op de wijze zoals door de commissie gevraagd.

 • 2.

  Van elke vergadering wordt tenminste een besluitenlijst gemaakt. De besluitenlijst wordt in de eerstvolgende vergadering van de werkgeverscommissie definitief vastgesteld.

Artikel 5. Besluitvorming
 • 1.

  Besluiten worden genomen bij meerderheid van stemmen, uitgebracht door de leden zoals bedoeld in artikel 2; bij staking van de stemmen geeft de stem van de voorzitter de doorslag;

 • 2.

  Besluiten worden alleen genomen indien in de vergadering minimaal twee leden aanwezig zijn.

Artikel 6. (Vervallen)

 

Artikel 7. Beslotenheid van vergaderingen
 • 1.

  De vergaderingen van de werkgeverscommissie worden in het belang als bedoeld in artikel 10, tweede lid, onder e of f van de Wet openbaarheid van bestuur in beslotenheid gehouden.

 • 2.

  De agenda, de stukken en de besluitenlijst zijn openbaar, tenzij de werkgeverscommissie beslist dat op grond van een belang, genoemd in artikel 10 van de Wet openbaarheid van bestuur, hierop of een deel daarvan geheimhouding moet worden gelegd.

 • 3.

  Indien een raadslid de stukken als bedoeld in het tweede lid wil inzien, kan hij daartoe een verzoek indienen bij de voorzitter van de werkgeverscommissie. De voorzitter weigert een dergelijk verzoek slechts als sprake is van strijd met het openbaar belang. Het tweede lid is van overeenkomstige toepassing.

Artikel 8. Vergaderfrequentie

De werkgeverscommissie vergadert tenminste tweemaal per jaar en voorts zo vaak als door de voorzitter of één van de leden nodig wordt geacht.

Artikel 9. Verantwoording

De werkgeverscommissie brengt met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 jaarlijks verslag uit aan de raad van haar werkzaamheden en bevindingen.

Artikel 10. Onvoorziene omstandigheden

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet of bij twijfel over de toepassing ervan beslist de werkgeverscommissie op voorstel van de voorzitter.

Artikel 11. Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag volgende op die van zijn bekendmaking.

Artikel 12. Citeertitel

Dit besluit kan worden aangehaald als 'Verordening werkgeverscommissie'.