Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

CAR/VAR medewerkers Griffie

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingCAR/VAR medewerkers Griffie
CiteertitelCAR/VAR medewerkers Griffie
Vastgesteld doorgedelegeerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Voor vollgedige tekst van de regeling wordt verwezen naar de CAR/VAR

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 107e van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2020Wijziging

11-04-2018

gmb-2018-121983

Onbekend
01-01-201701-01-2018Onbekend

01-01-2017

Elektronisch gemeenteblad, Jutter/Hofgeest 20-04-2017

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

CAR/VAR medewerkers Griffie

De Werkgeverscommissie voor de griffie van de gemeente Velsen,

Gezien:

de circulaires van het Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden

ECWGO/U201600995 met als onderwerp “ IKB regeling ” van 29 juni 2016;

ECWGO/U201601310 met als onderwerp: “CARUWO-wijzigingen als gevolg van invoering IKB”

ECWGO/U201601499 met als onderwerp: “aanpassing CAR-UWO aan nieuwe collectieve zorgverzekering”

Gelet op:

het gestelde in artikel 107 e.v. jo.160 van de Gemeentewet waarbij de bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de rechtspositieregelingen voor het personeel van de griffie is opgedragen aan de raad, en

het besluit van de raad van de gemeente Velsen van 4 juli 2013 waarin deze bevoegdheid is overgedragen aan de werkgeverscommissie voor de griffie, en 

overal waar in de CAR/VAR het college wordt genoemd, wordt voor de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, de raad van de gemeente Velsen bedoeld.

BESLUITEN:

De Collectieve Arbeidsvoorwaardenregeling en de Velsense Arbeidsvoorwaardenregeling (CAR/VAR) te wijzigen: