Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2019
CiteertitelVerordening lijkbezorgingsrechten 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 229 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019Nieuwe regeling

08-11-2018

gmb-2018-253976

R18.069

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2019

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Gelet op artikel 229 eerste lid aanhef en onderdeel a en b van de Gemeentewet

Besluit

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering lijkbezorgingsrechten 2019

 

artikel 1 Begripsomschrijvingen

Deze verordening verstaat onder:

beheerverordening: Beheerverordening Begraafplaatsen

artikel 2 Belastbaar feit

Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de algemene begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de algemene begraafplaatsen.

artikel 3 Belastingplicht

De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.

artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief

 • 1.

  De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel.

 • 2.

  Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt.

artikel 5 Belastingjaar

Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.

artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De onderhoudsrechten, bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel, worden geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.

 • 2.

  Andere rechten als die bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.

artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde rechten

 • 1.

  De onderhoudsrechten, als bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak.

 • 2.

  Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor de rechten bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden blijven.

artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten

 • 1.

  Andere rechten dan die bedoeld in artikel 8.2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.

 • 2.

  Restitutie van de kosten voor het verlenen van een uitsluitend recht op een graf of een huurgraf als bedoeld in artikelen 5 en 6 van de tarieventabel, vindt niet plaats bij tussentijds vervallen van het recht op een graf of een huurgraf.

artikel 9 Termijnen van betaling

 • 1.

  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden betaald uiterlijk één maand na dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving.

 • 2.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.

artikel 10 Kwijtschelding

Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.

artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van rechten.

artikel 12 Overgangsrecht

 • 1.

  1. De "Verordening lijkbezorgingsrechten 2018” vastgesteld bij raadsbesluit van 9 november 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Indien de datum van inwerking van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de rechten hiervoor in die periode plaatsvindt.

artikel 13 Inwerkingtreding

 • 1.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 2.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening lijkbezorgingsrechten 2019".

Tarieventabel Lijkbezorgingsrechten 2019

Rechten zoals in deze tarieventabel opgenomen worden voor de gehele af te sluiten graftermijn vooruit betaald

Hoofdstuk rechten voor lijkbezorging  

Artikel 1 Begraven

Voor het begraven van een stoffelijk overschot wordt geheven:

1.1

Van een persoon van 12 jaar of ouder

€ 450,00

1.2

Van een kind tot 12 jaar, begraven in een kindergraf

€ 220,00

1.3

Voor het begraven van levenloos geboren of kort na de geboorte overleden zuigelingen van een meervoudige geboorte, die in één kist worden begraven, wordt het begrafenisrecht één maal geheven Er wordt geen recht geheven voor het begraven van stoffelijke resten van kinderen, die levenloos geboren of kort na de geboorte overleden, in één kist met hun overleden moeder worden begraven

 

1.4

Voor het bijzetten van een asbus op of in een huurgraf, urnengraf of columbarium

€ 100,00

1.5

Voor het verstrooien van as op het strooiveld

€ 50,00

 

Artikel 2 Gebouwen en muziekinstallatie

2.1

In het tarief genoemd in artikel 1, is tevens inbegrepen het gebruik van een aula gedurende een half uur. Indien de aula langer wordt gebruikt dan een half uur, worden de in artikel 1 genoemde rechten per extra half uur of een gedeelte daarvan voor het gebruik van de aula verhoogd met

€ 100,00

 

Met aula worden alle ruimtes op de verschillende begraafplaatsen bedoeld, zoals de Dudokaula en de buitenaula op Duinhof en de kleine aula op De Biezen.

 

 

 

 

2.2

Voor het doen bespelen van het orgel zonder organist wordt geheven

€ 50,00

2.3

Voor het gebruik van een aula zonder begrafenis, bijzetting of verstrooiïng wordt per half uur of een gedeelte daarvan gerekend

 

 

 

€ 100,00

2.4

Voor het maken van een (digitale) opname van de ceremonie of dienst, muziek en toespraken wordt geheven

 

 

 

€ 100,00

Artikel 3 Verhoogd tarief

3.1

Indien het begraven, het bijzetten of verstrooien in het weekeinde of op nationale feestdagen geschiedt, worden alle in artikelen 1 en 2 genoemde rechten verhoogd met 75%.

 

3.2

Indien het begraven, het bijzetten of verstrooien geheel of gedeeltelijk geschiedt in de avonduren na 17:00 uur (alleen mogelijk in de periode mei t/m september), worden alle in artikelen 1 en 2 genoemde rechten verhoogd met 75%.

 

 

Dit geldt ook bij uitloop of overloop van het de ceremonie van de middag in de avond.

 

Hoofdstuk rechten voor grafrechten

 

Artikel 4 Rechten geheven voor Inschrijving en overschrijving

4.1

Voor iedere inschrijving, overschrijving of wijzigingen van grafrechten, begrafenis, bijzetting of verstrooien, wordt geheven

€ 70,00

 

 

 

 

Artikel 5 Huurgraven Duinhof en De Westerbegraafplaats, (inclusief urnengraven en urnennissen)

5.1

Voor het huren van een uitsluitend recht op begraven op Duinhof of de Westerbegraafplaats, wordt bij eerste uitgifte geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 1.230,00

 

b. 10 jaar

€ 615,00

 

 

 

5.2

Voor het huren van een uitsluitend recht op een nis in het columbarium of het verlengen van uitsluitend recht wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 400,00

 

b. 10 jaar

€ 200,00

 

c. 5 jaar

€ 100,00

 

 

 

5.3

Voor het huren van een uitsluitend recht op begraven op Duinhof voor een graf op het vrije keuze veld wordt bij eerste uitgifte geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 1.850,00

 

b. 10 jaar

€ 925,00

 

 

 

 

 

 

5.4

Voor het huren van een uitsluitend recht op een urnengraf op Duinhof of het verlengen van uitsluitend recht wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 400,00

 

b. 10 jaar

€ 200,00

 

c. 5 jaar

€ 100,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5

Voor het huren van een uitsluitend recht van een kindergraf op begraven op Duinhof of de Westerbegraafplaats wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 600,00

 

b. 10 jaar

€ 300,00

 

 

 

 

 

 

5.6

Voor het reserveren van een graf met uitsluitend recht of het verlengen van een grafrecht op Duinhof of de Westerbegraafplaats wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 1.200,00

 

b. 10 jaar

€ 600,00

 

c. 5 jaar

€ 300,00

 

 

 

5.7

Voor het huren van een uitsluitend recht van 40 jaar voor maximaal 2 personen op een bosgraf op Duinhof wordt bij eerste uitgifte geheven

 

 

 

€ 5.000,00

 

 

 

5.8

Voor het reserveren van een graf met uitsluitend recht op Duinhof, vrije keuzeveld of bosgraf, of het verlengen van een grafrecht wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 1.850,00

 

b. 10 jaar

€ 925,00

 

c. 5 jaar

€ 490,00

 

 

 

 

 

 

5.9

Voor het verlengen van een grafrecht voor een kindergraf op Duinhof of de Westerbegraafplaats wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 620,00

 

b. 10 jaar

€ 310,00

 

c. 5 jaar

€ 155,00

5.10

Voor het huren van een uitsluitend recht op begraven op Duinhof of de Westerbegraafplaats van een islamitisch graf, wordt bij eerste uitgifte geheven voor:

 

 

20 jaar

€ 1.260,00

 

 

 

 

 

 

 

Bij een bijzetting van een overledene in een graf met uitsluitend recht dient de wettelijke grafrust van 10 jaar gerespecteerd te worden. Verlenging van het grafrecht wordt daarop aangepast met stappen van 5, 10 of 20 jaar.

 

Artikel 6 Huurgraven De Biezen

6.1

Voor het huren van een uitsluitend recht op begraven op de Biezen wordt geheven bij eerste uitgifte voor

 

 

a. 20 jaar

€ 1.850,00

 

b. 10 jaar

€ 925,00

 

 

 

6.2

Voor het huren van een uitsluitend recht van een kindergraf op begraven op De Biezen wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 620,00

 

b. 10 jaar

€ 310,00

 

 

 

 

 

 

6.3

Voor het reserveren van een graf met uitsluitend recht op De Biezen of het verlengen van een grafrecht wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 1.850,00

 

b. 10 jaar

€ 925,00

 

c. 5 jaar

€ 490,00

 

 

 

6.4

Gereserveerd

 

 

 

 

6.5

Voor het verlengen van een grafrecht voor een kindergraf op De Biezen wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 620,00

 

b. 10 jaar

€ 310,00

 

c. 5 jaar

€ 155,00

6.6

Voor het huren van een uitsluitend recht op een urnengraf op De Biezen of het verlengen van uitsluitend recht wordt geheven voor:

 

 

a. 20 jaar

€ 400,00

 

b. 10 jaar

€ 200,00

 

c. 5 jaar

€ 100,00

 

 

 

 

Bij een bijzetting van een overledene in een graf met uitsluitend recht dient de wettelijke grafrust van 10 jaar gerespecteerd te worden. Verlenging van het grafrecht wordt daarop aangepast met stappen van 5, 10 of 20 jaar.

 

 

Hoofdstuk rechten voor onderhoud en grafbedekking  

Artikel 7 Vergunning grafbedekking

7.1

Voor de afgifte van een vergunning voor het hebben van een gedenkteken op een graf of een letterplaat voor de in 5.2 bedoelde nis wordt geheven

 

 

 

€ 70,00

 

Artikel 8 Verplicht onderhoud huurgraven

8.1

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats door de gemeente voor een huurgraf (een graf met uitsluitend recht) wordt geheven:

 

 

a. 20 jaar

€ 1.100,00

 

b. 10 jaar

€ 600,00

 

c. 5 jaar

€ 320,00

 

 

 

8.2

Voor een huurgraf waarvan de grafrusttermijn is gestart vóór 1 januari 1998, wordt in afwijking van artikel 8.1 voor het verplicht onderhoud per kalenderjaar of gedeelte daarvan geheven,

 

 

( € 40,00 algemeen + 30,00 gedenkteken)

€ 70,00

8.3

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats aan het columbarium door de gemeente wordt geheven:

 

 

a. 20 jaar

€ 200,00

 

b. 10 jaar

€ 100,00

 

c. 5 jaar

€ 50,00

 

 

 

8.4

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats voor de gemeente voor een urnengraf wordt geheven:

 

 

a. 20 jaar

 

 

b. 10 jaar

€ 200,00

 

c. 5 jaar

€ 100,00

 

 

€ 50,00

8.5

Voor de rechten ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats door de gemeente wordt voor een kindergraf geheven:

 

 

a. 20 jaar

€ 200,00

 

b. 10 jaar

€ 100,00

 

c. 5 jaar

€ 50,00

 

 

 

 

De onderhoudsrechten lopen gelijk aan de grafrechten. Bij reserveren of verlengen is de duur van het onderhoud gelijk aan de duur van het uitsluitend recht.

 

 

Artikel 9 Verplicht onderhoud algemene graven

9.1

Ten behoeve van het verplicht onderhoud op de begraafplaats door de gemeente wordt bij gebruik van een algemeen graf voor 10 jaar geheven

 

 

 

€ 200,00

 

Artikel 10 Afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen

10.1

Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen van huurgraven door Gemeente Velsen wordt, per gedenksteen die op één graf aanwezig is, geheven:

 

 

 

€ 100,00

10.2

Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen als gevolg van een opgraving op rechterlijk bevel worden geen rechten geheven

 

10.3

Voor het afnemen en herplaatsen van grafbedekkingen van urnengraven of urnennis door Gemeente Velsen wordt, per gedenksteen geheven:

 

 

 

€ 100,00

 

Hoofdstuk rechten voor ruiming en opgraving  

Artikel 11 Ruimen, opgraven en herbegraven.

11.1

a. Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande, ruimen van een graf of het opgraven van een stoffelijk overschot ten behoeve van crematie of herbegraving wordt geheven per stoffelijk overschot

€ 630

 

b. Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande naar beneden brengen van de stoffelijke resten (het schudden van een graf) wordt per stoffelijk overschot (per overledene die in het graf ligt) geheven

€ 430

 

c Voor de akte met verlof tot opgraven wordt geheven

€ 13,20

11.2

Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande ruimen of opgraven van een asbus uit een huurgraf wordt geheven

€ 100

11.3

Een herbegrafenis is gelijkgesteld aan een begrafenis.

 

 

De rechten worden geheven conform artikel 1

 

11.4

Voor het op rechterlijk bevel opgraven van een stoffelijk overschot en het herbegraven worden geen rechten geheven

 

11.5

Voor het op aanvraag van de rechthebbende dan wel een nabestaande, ruimen van een urnengraf of columbarium en/of ter beschikking stellen van één of meerdere asbussen uit een urnengraf of columbarium wordt geheven

€ 100

11.6

Voor leveren van een kist:

 

 

a. klein

€ 200,00

 

b. groot

€ 400,00

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales