Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2019
CiteertitelVerordening parkeerbelasting 2019
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019

19-12-2019

gmb-2019-12654

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2019

De raad van de gemeente Velsen,

 

Gelezen het raadsvoorstel van burgemeester en wethouders, nummer …………van …………..

Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet

Besluit

Vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelasting 2019

Abusievelijk is bij de vorige publicatie de tarieventabel niet goed meegekomen. Om die reden wordt de verordening opnieuw gepubliceerd.

artikel 1 Begripsomschrijvingen

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

parkeren:het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden;

motorvoertuigen:hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met in begrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 onder ia van het RVV 1990;

houder:degene op wiens naam het voor het motorrijtuig ten tijde van het parkeren in het kentekenregister, bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994, was ingeschreven;

parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van verzamelparkeermeters, centrale computer, en hetgeen naar maatschappelijke opvattingen overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan.

centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Velsen een overeenkomst heeft afgesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van een telefoon.

artikel 2 Belastbaar feit

Onder de naam "parkeerbelasting" wordt de volgende belasting geheven:

 • a.

  een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze.

 • b.

  Een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.

artikel 3 Belastingplicht

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, wordt geheven van degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

 • 2.

  Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:

  • a.

   degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te willen voldoen;

  • b.

   zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, heeft plaatsgevonden: de houder van het motorvoertuig, met dien verstande dat:

   • 1.

    1e indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt overlegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;

   • 2.

    2e als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.

   • 3.

    De belasting bedoeld in artikel 2, wordt niet geheven van degene die op de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, als deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.

   • 4.

    De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b. wordt geheven van degene aan wie de vergunning is verleend.

artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.

artikel 5 Ontstaan van de belastingschuld

De belasting bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.

artikel 6 Wijze van heffing

 • 1.

  De belasting, bedoeld in artikel 2, onderdeel a wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde voorschriften.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van aanslag.

Artikel 7 Termijnen van betaling

 • 1.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de aanvang van het parkeren.

 • 2.

  De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.

 • 3.

  Een naheffingsaanslag moet in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald in één termijn die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.

 • 4.

  De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de eerste twee leden gestelde termijnen.

artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in artikel 2, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.

artikel 9 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling

 • 1.

  Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, kan aan het motorvoertuig ook een wielklem worden aangebracht.

 • 2.

  Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.

 • 3.

  Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar de door in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar, aangewezen plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld.

artikel 10 Kosten

1.

De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting, bedoel in artikel 2, bedragen

 

 

 

€ 62,70

2.

De kosten van het aanbrengen en verwijderen van de wielklem bedragen

 

 

 

3.

Indien het aanbrengen en verwijderen van de wielklem geschiedt:

 

 

-op maandag tot en met vrijdag tussen 17.00 en 24.00 uur wordt het bedrag onder 2 verhoogd met

€ 9,55

 

-op zaterdag tot en met 24.00 uur wordt het bedrag genoemd onder 2 verhoogd met

€ 9,55

 

-op maandag tot en met zaterdag tussen 00.00 en 08.00 uur wordt het onder 2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 19,00

 

-op zon- en feestdagen wordt het onder 2 genoemde bedrag verhoogd met

€ 19,00

4.

 

 

a.

De kosten voor het uitrijden van een sleepmotorvoertuig, de voorbereiding en uitvoering en de wegsleep/bewaring van een motorvoertuig bedragen

 

 

 

€ 239,00

b.

Indien de bewaring langer geschiedt dan een dag wordt het bedrag genoemd onder a verhoogd per dag met

 

 

Een gedeelte van een dag wordt als een volledige dag gerekend.

€ 13,00

5.

Het bedrag van de ingevolge het tweede, derde, vierde en zesde lid in rekening te brengen kosten wordt bij beschikking vastgesteld.

 

6.

Indien de rechthebbende arriveert voordat het motorvoertuig is verwijderd, dan zijn de kosten verschuldigd voor het uitrijden van de wegsleepauto

 

 

 

€ 83,00

 

Indien de takel is gezakt zijn tevens de kosten voor uitvoering, verschuldigd de kosten bedragen

 

 

 

€ 94,00

 

Indien met de overbrenging een aanvang wordt gemaakt is het totaalbedrag onder lid 4 a. verschuldigd.

 

 

 

 

artikel 11 Kwijtschelding

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.

artikel 12 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelastingen.

artikel 13 Vrijstelling

Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke gehandicaptenparkeerkaart (zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke gehandicaptenparkeerkaart of buitenlandse gehandicaptenparkeerkaart zijn vrijgesteld voor maximaal 4 uur mits deze parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde alsmede de parkeerschijf op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de voorruit van het motorvoertuig is geplaatst. Indien geen voorruit aanwezig is, dient de vergunning op een van buitenaf zichtbare plaats duidelijk leesbaar te worden aangebracht.

artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De "Verordening parkeerbelasting 2018” wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  De verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelasting 2019".

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van ………………..

De raad van de gemeente Velsen,

De griffier, De voorzitter,

R.B. Palstra F.C. Dales

Tarieventabel als bedoeld in artikel 4 van de Verordening Parkeerbelasting 2019

 

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 bedraagt:

 

1.1

06 parkeervakken aan de oostzijde van Plein 1945

€ 1,30 per 60 minuten

1.2

10 parkeervakken aan de westzijde van het Marktplein

€ 1,30 per 60 minuten

1.3

24 parkeervakken aan de westzijde van het middengedeelte van het Marktplein

€ 1,30 per 60 minuten

1.4

07 parkeervakken aan het Dudokplein, stadhuis,

€ 1,30 per 60 minuten

1.5

05 parkeervakken aan de westzijde van het Plein 1945

€ 1,30 per 60 minuten

1.6

44 parkeervakken aan de noordzijde van de Lange Nieuwstraat, voor zover gelegen tussen het Plein 1945 en de Engelmundusstraat en tussen de Velserduinweg en het Marktplein

€ 1,30 per 60 minuten

1.7

30 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone I)

€ 1,80 per 60 minuten

1.8

192 parkeervakken aan de IJmuiderslag (zone II)

€ 1,80 per 60 minuten

1.9

parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde (zone III)

€ 1,40 per 60 minuten met een maximum per dag van € 6,70

 

2.Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in de verordening Parkeerbelastingen 2019, artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

Voor een bedrijvenvergunning op het parkeerterrein aan de Heerenduinweg aan de noordzijde (zone III) voor de 1e, 2e en 3e vergunning, per vergunning € 70,00