Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Velsen

Regeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechterlijke lichamen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieVelsen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechterlijke lichamen
CiteertitelRegeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechterlijke lichamen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Bron bekendmaking is niet bekend.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

06-06-198301-09-198201-01-2020nieuwe regeling

06-06-1983

onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechterlijke lichamen

Tekst van de Regeling inhouding op bezoldiging van ambtenaren, die zitting hebben in publiekrechtelijke lichamen, vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders bij besluit van 6 juni 1983.

Artikel 1

Indien de ambtenaar voor het verrichten van werkzaamheden, voortvloeiend uit een functie in een publiekrechtelijke college een vaste vergoeding, niet zijnde een onkostenvergoeding, ontvangt, wordt op zijn bezoldiging een korting toegepast over de uren, gedurende welke hij in diensttijd in verband met die werkzaamheden buitengewoon verlof geniet.

Artikel 2

De korting per uur komt overeen met hetgeen de ambtenaar per uur als vaste vergoeding geacht wordt te ontvangen. Het kortingsbedrag per uur gaat de bezoldiging per uur van de ambtenaar niet te boven.

Artikel 3

Voor de toepassing van artikel 2 van dit besluit wordt bij de berekening van het bedrag, dat de ambtenaar per uur ontvangt uit hoofde van het lidmaatschap van de raad ener gemeente, uitgegaan van een geschatte taakduur per maand van:

 • -

  30 uren in een gemeente met minder dan 30.001 inwoners;

 • -

  50 uren in een gemeente van 30.001 of meer, doch niet meer dan 100.000 inwoners;

 • -

  100 uren in een gemeente van 100.001 of meer bewoners.

Artikel 4

Voor de toepassing van artikel 2 van dit besluit wordt bij de berekening van het bedrag, dat de ambtenaar per uur ontvangt uit hoofde van een vervulling van een wethouderschap ener andere gemeente, uitgegaan van een geschatte taakduur per week van:

 • -

  4 werkdagen voor gemeenten van 15.001-20.000 inwoners;

 • -

  3 werkdagen voor gemeenten van 10.001-15.000 inwoners;

 • -

  2 werkdagen voor gemeenten van 5.001-10.000 inwoners;

 • -

  1 werkdag per week voor gemeenten met 5.000 inwoners of minder.

Artikel 5

Voor de toepassing van artikel 2 van dit besluit wordt bij de berekening van het bedrag, dat de ambtenaar per uur ontvangt uit hoofde van een vervulling van een lidmaatschap van Provinciale Staten, uitgegaan van een geschatte taakduur van 11 uur per week.

Artikel 6

De berekening van het bedrag, dat de ambtenaar als vaste vergoeding per uur ontvangt uit hoofde van vervulling van functies in andere publiekrechtelike lichamen dan bedoeld in de artikelen 3, 4 en 5 van dit besluit wordt door ons in redelijkheid vastgesteld.

Artikel 7

Deze regeling treedt in werking met ingang van 1 september 1982.

Artikel 8

Die ambtenaren, die op grond van de verkiezingen voor publiekrechtelijke lichamen, gehouden vóór de inwerkingtreding van deze regeling, zitting hebben in die publiekrechtelijke colleges en verder in de termen van deze regeling vallen, blijven hun oude rechten dienaangaande behouden, zoals deze voor de inwerkingtreding van deze regeling gelden, zulks tot aan het moment, waarop de zittingsperiode van het betreffende lichaam is geëindigd.